Phrasebook

en Small Talk 3   »   th การสนทนา 3

22 [twenty-two]

Small Talk 3

Small Talk 3

22 [ยี่สิบสอง]

yêe-sìp-sǎwng

การสนทนา 3

[gan-sǒn-tá-na]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Do you smoke? คุณสู--ุ-รี่--ม ค-ั- ----? ค-------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณสูบบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
ko---s-̀op--o----e---m-̌--k---p-ká k---------------------------------- k-o---o-o---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
I used to. ผ--- ดิฉั--เ-ยสู- --ั- /-คะ ผ- / ด---- เ----- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น เ-ย-ู- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน เคยสูบ ครับ / คะ 0
pǒm-----ch-̌n------sòop--r-́---á p---------------------------------- p-̌---i---h-̌---u-y-s-̀-p-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuнy-sòop-kráp-ká
But I don’t smoke anymore. แ--ตอน-ี--ผ- / --ฉ--ไ-่-ูบ-ล-ว แ-------- ผ- / ด-------------- แ-่-อ-น-้ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ส-บ-ล-ว ------------------------------ แต่ตอนนี้ ผม / ดิฉันไม่สูบแล้ว 0
d--̀t-o---ée-pǒm-d----ha---mâ--sòop--ǽo d------------------------------------------- d-æ-t-o---e-e-p-̌---i---h-̌---a-i-s-̀-p-l-́- -------------------------------------------- dhæ̀t-on-née-pǒm-dì-chǎn-mâi-sòop-lǽo
Does it disturb you if I smoke? ร--วน-ุ-ไห--ค-ั--/ ค- ถ้า ผ--/--ิฉัน สูบ-ุห-ี่? ร---------- ค--- / ค- ถ-- ผ- / ด---- ส--------- ร-ก-น-ุ-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า ผ- / ด-ฉ-น ส-บ-ุ-ร-่- ----------------------------------------------- รบกวนคุณไหม ครับ / คะ ถ้า ผม / ดิฉัน สูบบุหรี่? 0
r--p-g----k----mǎi-k-a-p-k---t-̂-p-̌m-dì---a-n-sòo--b-̀--rèe r--------------------------------------------------------------- r-́---u-n-k-o---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-p-̌---i---h-̌---o-o---o-o-r-̀- ---------------------------------------------------------------- róp-guan-koon-mǎi-kráp-ká-tâ-pǒm-dì-chǎn-sòop-bòo-rèe
No, absolutely not. ไม---- ค----/--่ะ ไ----- ค--- / ค-- ไ-่-ล- ค-ั- / ค-ะ ----------------- ไม่เลย ครับ / ค่ะ 0
m-̂i-lu-y--ra---kâ m------------------ m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------- mâi-luнy-kráp-kâ
It doesn’t disturb me. มั-ไ--ไ---บก-- -ม-- ดิฉ-- ครั- /--ะ ม------------- ผ- / ด---- ค--- / ค- ม-น-ม-ไ-้-บ-ว- ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ----------------------------------- มันไม่ได้รบกวน ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
m-n------dâ----́p--u-----̌m--ì---a-n----́----́ m----------------------------------------------- m-n-m-̂---a-i-r-́---u-n-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ man-mâi-dâi-róp-guan-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Will you drink something? คุณจ-ดื่มอ--ร--ม-ค--บ / --? ค--------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ะ-ื-ม-ะ-ร-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณจะดื่มอะไรไหม ครับ / คะ? 0
k-----a-----------r----------a---k-́ k----------------------------------- k-o---a---e-u---̀-r-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-jà-dèum-à-rai-mǎi-kráp-ká
A brandy? บรั--ดี--ม -----/ --? บ--------- ค--- / ค-- บ-ั-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- บรั่นดีไหม ครับ / คะ? 0
b--w-ra---d-e---̌--k-áp---́ b--------------------------- b-̀---a-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------- bàw-rân-dee-mǎi-kráp-ká
No, preferably a beer. ไม---รั- - ค- ผ- --ด-ฉั- ชอ-เ-ียร-ม-กกว่า ไ-- ค--- / ค- ผ- / ด---- ช--------------- ไ-่ ค-ั- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-บ-ย-์-า-ก-่- ----------------------------------------- ไม่ ครับ / คะ ผม / ดิฉัน ชอบเบียร์มากกว่า 0
m--i---a-p-ká-po----i----ǎ----âwp-bia-m-̂---w-̀ m------------------------------------------------- m-̂---r-́---a---o-m-d-̀-c-a-n-c-a-w---i---a-k-g-a- -------------------------------------------------- mâi-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-châwp-bia-mâk-gwà
Do you travel a lot? ค-ณ--ิน-า-----ไ-- -รั- /--ะ? ค---------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ด-น-า-บ-อ-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณเดินทางบ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k-o---e-̶--t----ba-w---a-i--r--p--á k----------------------------------- k-o---e-̶---a-g-b-̀-y-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-der̶n-tang-bàwy-mǎi-kráp-ká
Yes, mostly on business trips. บ่-ย-ครับ----ะ -่---หญ-เป-น-าร--ิน--ง--ื-อธ---ิจ บ--- ค--- / ค- ส-------------------------------- บ-อ- ค-ั- / ค- ส-ว-ใ-ญ-เ-็-ก-ร-ด-น-า-เ-ื-อ-ุ-ก-จ ------------------------------------------------ บ่อย ครับ / คะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ 0
b-------áp-k-́--u-an--à--b--n--an-der-n-tan----------------t b------------------------------------------------------------- b-̀-y-k-a-p-k-́-s-̀-n-y-̀---h-n-g-n-d-r-n-t-n---e-u---o-n-g-̀- -------------------------------------------------------------- bàwy-kráp-ká-sùan-yài-bhen-gan-der̶n-tang-pêua-toon-gìt
But now we’re on holiday. แต่--น--้-ร-มา-ักร้อน แ-------------------- แ-่-อ-น-้-ร-ม-พ-ก-้-น --------------------- แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน 0
dh-̀----w---e---rao-m--p------́-n d-------------------------------- d-æ---h-w---e-e-r-o-m---a-k-r-́-n --------------------------------- dhæ̀-dhawn-née-rao-ma-pák-ráwn
It’s so hot! ร้-นอ-ไรอ-่-งน-้! ร---------------- ร-อ-อ-ไ-อ-่-ง-ี-! ----------------- ร้อนอะไรอย่างนี้! 0
ra----à--a--à--ân----́e r------------------------- r-́-n-a---a---̀-y-̂-g-n-́- -------------------------- ráwn-à-rai-à-yâng-née
Yes, today it’s really hot. ใ-่-ว-น--้-้-น--ิ-ๆ ใ-- ว-------------- ใ-่ ว-น-ี-ร-อ-จ-ิ-ๆ ------------------- ใช่ วันนี้ร้อนจริงๆ 0
c-âi---n-ne-e--a----ó--r-ng---ng c--------------------------------- c-a-i-w-n-n-́---a-w-n-́---i-g-r-n- ---------------------------------- châi-wan-née-ráw-nót-ring-ring
Let’s go to the balcony. เราไ-ท-่ร-เบ-ย-กัน-ถ-ะ เ--------------------- เ-า-ป-ี-ร-เ-ี-ง-ั-เ-อ- ---------------------- เราไปที่ระเบียงกันเถอะ 0
r-o----i-t-̂--r-----a-g--an-tùн r------------------------------- r-o-b-a---e-e-r-́-b-a-g-g-n-t-̀- -------------------------------- rao-bhai-têe-rá-biang-gan-tùн
There’s a party here tomorrow. พ-ุ-งนี--ะ-ีงาน--่--ร---ี่น-่ พ---------------------------- พ-ุ-ง-ี-จ-ม-ง-น-ื-น-ร-ง-ี-น-่ ----------------------------- พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ 0
prôon--né----̀---e-n-a--r-----r--̶-g--ê----̂e p----------------------------------------------- p-o-o-g-n-́---a---e---g-n-r-̂-n-r-r-n---e-e-n-̂- ------------------------------------------------ prôong-née-jà-mee-ngan-rêun-rer̶ng-têe-nêe
Are you also coming? คุ----า-่---า---วย-ห-----บ /-คะ? ค-------------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ะ-า-่-ม-า-ด-ว-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณจะมาร่วมงานด้วยไหม ครับ / คะ? 0
ko-n------a-r-̂a---ga----------̌i-k-áp---́ k------------------------------------------ k-o---a---a-r-̂-m-n-a---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-jà-ma-rûam-ngan-dûay-mǎi-kráp-ká
Yes, we’ve also been invited. ครั--- ค่----ก-ราไ-้-ับเช-ญด้วย ค--- / ค-- พ------------------- ค-ั- / ค-ะ พ-ก-ร-ไ-้-ั-เ-ิ-ด-ว- ------------------------------- ครับ / ค่ะ พวกเราได้รับเชิญด้วย 0
kra----â---̂a--ra-----i-r-́p-cher---du--y k----------------------------------------- k-a-p-k-̂-p-̂-k-r-o-d-̂---a-p-c-e-̶---u-a- ------------------------------------------ kráp-kâ-pûak-rao-dâi-ráp-cher̶n-dûay

Language and writing

Each language is used for communication between people. When we speak, we express what we are thinking and feeling. In doing so, we don't always stick to the rules of our language. We use our own language, our vernacular. It's different in written language. Here, all the rules of our language are displayed. Writing is what enables a language to become a real language. It makes language visible. Through writing, thousands of years' worth of knowledge is passed on. This is why writing is the foundation of every sophisticated culture. The first form of writing was invented more than 5,000 years ago. It was the cuneiform writing of the Sumerians. It was carved into slabs of clay. This cuneiform was used for three hundred years. The hieroglyphics of the ancient Egyptians existed for about as long. Countless scientists have devoted their studies to it. Hieroglyphics represent a relatively complicated writing system. However, it was probably invented for a very simple reason. The Egypt of that time was a vast kingdom with many inhabitants. Everyday life and above all the economic system needed to be organized. Taxes and accounting needed to be efficiently managed. For this, the ancient Egyptians developed their graphic characters. Alphabetic writing systems, on the other hand, go back to the Sumerians. Each writing system reveals a great deal about the people who use it. Furthermore, each country shows its own characteristics through its writing. Unfortunately, the art of handwriting is disappearing. Modern technology makes it almost superfluous. So: Don't just speak, keep writing too!
Did you know?
Kannada is a member of the Dravidian language family. These languages are primarily spoken in southern India. Kannada is not related to the Indo-Aryan languages of northern India. Approximately 40 million people speak Kannada as their native language. It is recognized as one of the 22 national languages of India. Kannada is an agglutinating language. That means that grammatical functions are expressed by affixes. The language is divided into four regional dialect groups. The dialect indicates where the speakers come from. Additionally, their social class can also be identified based on their language. Spoken and written Kannada differ from one another. Like many other Indian languages, Kannada has its own writing system. It is a hybrid of alphabet and syllabic writing. It consists of many round symbols, which is typical for southern Indian writing systems. And it is really a lot of fun to learn these beautiful letters.