Phrasebook

en Asking questions 2   »   th การตั้งคำถาม 2

63 [sixty-three]

Asking questions 2

Asking questions 2

63 [หกสิบสาม]

hòk-sìp-sǎm

การตั้งคำถาม 2

[gan-dhâng-kam-tǎm]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I have a hobby. ผ--/ -ิฉ-น--ีงา-อ-ิ--ก ผม / ด-ฉ-น ม-งานอด-เรก ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-น-ด-เ-ก ---------------------- ผม / ดิฉัน มีงานอดิเรก 0
po-m-di--------m-----a-n---di------k po-m-di--cha-n-mee-nga-naw-di--ra-yk p-̌---i---h-̌---e---g---a---i---a-y- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mee-nga-naw-dì-râyk
I play tennis. ผม - ด---น-เ-่น-ท-นิส ผม / ด-ฉ-น เล-นเทนน-ส ผ- / ด-ฉ-น เ-่-เ-น-ิ- --------------------- ผม / ดิฉัน เล่นเทนนิส 0
po---d------̌n---̂n-t-yn-n--t po-m-di--cha-n-le-n-tayn-ni-t p-̌---i---h-̌---e-n-t-y---i-t ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-tayn-nít
Where is the tennis court? ส--มเท----อ-----่-หน-ค-ั--/ -ะ? สนามเทนน-สอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-า-เ-น-ิ-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- สนามเทนนิสอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
s-̀-----ta-n-ni-t-à--ôo-------a-i-kra----á sa--nam-tayn-ni-t-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̀-n-m-t-y---i-t-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- sà-nam-tayn-nít-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Do you have a hobby? ค-ณ ม--านอดิเรกไหม? ค-ณ ม-งานอด-เรกไหม? ค-ณ ม-ง-น-ด-เ-ก-ห-? ------------------- คุณ มีงานอดิเรกไหม? 0
k-on---e-n-----w-dì-r-̂-k-m--i koon-mee-nga-naw-di--ra-yk-ma-i k-o---e---g---a---i---a-y---a-i ------------------------------- koon-mee-nga-naw-dì-râyk-mǎi
I play football / soccer (am.). ผ- ------น-เล่น-ุ-บ-ล ผม / ด-ฉ-น เล-นฟ-ตบอล ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ฟ-ต-อ- --------------------- ผม / ดิฉัน เล่นฟุตบอล 0
po----i----a-n---̂n-fóo--b--n po-m-di--cha-n-le-n-fo-ot-bawn p-̌---i---h-̌---e-n-f-́-t-b-w- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-lên-fóot-bawn
Where is the football / soccer (am.) field? สน-------ลอ-ู่ท--ไห- -----/ ค-? สนามฟ-ตบอลอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-า-ฟ-ต-อ-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
sà-----------b--n--̀-yo-o-te-----̌i---------́ sa--nam-fo-ot-bawn-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̀-n-m-f-́-t-b-w---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- sà-nam-fóot-bawn-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
My arm hurts. ผ- / ---ัน-------น ผม / ด-ฉ-น เจ-บแขน ผ- / ด-ฉ-น เ-็-แ-น ------------------ ผม / ดิฉัน เจ็บแขน 0
p-̌m-di--cha-----̀---æ-n po-m-di--cha-n-je-p-kæ-n p-̌---i---h-̌---e-p-k-̌- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-jèp-kæ̌n
My foot and hand also hurt. ผ--/ ด-ฉั--เจ็--ท-า-ละ--อด้-ย ผม / ด-ฉ-น เจ-บเท-าและม-อด-วย ผ- / ด-ฉ-น เ-็-เ-้-แ-ะ-ื-ด-ว- ----------------------------- ผม / ดิฉัน เจ็บเท้าและมือด้วย 0
p--m-d---ch-̌----̀p--a---lǽ-meu-du--y po-m-di--cha-n-je-p-ta-o-læ--meu-du-ay p-̌---i---h-̌---e-p-t-́---æ---e---u-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jèp-táo-lǽ-meu-dûay
Is there a doctor? ค-ณ-มอ--ู่ที่ไหน ครั- /--ะ? ค-ณหมออย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ม-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณหมออยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
ko---m----à-y-̂-------na-i--rá--k-́ koon-ma-w-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- k-o---a-w-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-mǎw-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I have a car / an automobile. ผม --ด--ัน--ีรถ ผม / ด-ฉ-น ม-รถ ผ- / ด-ฉ-น ม-ร- --------------- ผม / ดิฉัน มีรถ 0
p--m--i--c-a-n-m---r--t po-m-di--cha-n-mee-ro-t p-̌---i---h-̌---e---o-t ----------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-rót
I also have a motorcycle. ผม - ดิ-ัน มี----ยา-ยน-----ย ผม / ด-ฉ-น ม-จ-กรยานยนต-ด-วย ผ- / ด-ฉ-น ม-จ-ก-ย-น-น-์-้-ย ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีจักรยานยนต์ด้วย 0
p-̌m-dì-cha---mee-jàk-r-́--an-y-n-d-̂ay po-m-di--cha-n-mee-ja-k-ra--yan-yon-du-ay p-̌---i---h-̌---e---a-k-r-́-y-n-y-n-d-̂-y ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-jàk-rá-yan-yon-dûay
Where could I park? ท-่----ถ-ยู่--่ไห- --ั--/ ค-? ท--จอดรถอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ท-่-อ-ร-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ที่จอดรถอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
t--e---̀--r-́-------̂---e-e-na----r--p-ká te-et-o-t-ro-t-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- t-̂-t-o-t-r-́---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têet-òt-rót-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I have a sweater. ผม----ิฉ-น-มี-ส-้อส--ต--อร์ ผม / ด-ฉ-น ม-เส--อสเวตเตอร- ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-เ-ต-ต-ร- --------------------------- ผม / ดิฉัน มีเสื้อสเวตเตอร์ 0
p-̌m-------a-n--ee----u-t-w-̂y--d-u-̶ po-m-di--cha-n-mee-se-uat-wa-yt-dhur- p-̌---i---h-̌---e---e-u-t-w-̂-t-d-u-̶ ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-sêuat-wâyt-dhur̶
I also have a jacket and a pair of jeans. ผ--/-ด-ฉัน -ีเ-ื้-แจ็กเก็-แล--างเ-งย-นส์ --วย ผม / ด-ฉ-น ม-เส--อแจ-กเก-ตและกางเกงย-นส- ด-วย ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-จ-ก-ก-ต-ล-ก-ง-ก-ย-น-์ ด-ว- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มีเสื้อแจ็กเก็ตและกางเกงยีนส์ ด้วย 0
po---d---cha---m-e---̂u----̀--ge-t-lǽ-g--g-gay---ye-n-du-ay po-m-di--cha-n-mee-se-ua-jæ-k-ge-t-læ--gang-gayng-yeen-du-ay p-̌---i---h-̌---e---e-u---æ-k-g-̀---æ---a-g-g-y-g-y-e---u-a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mee-sêua-jæ̀k-gèt-lǽ-gang-gayng-yeen-dûay
Where is the washing machine? เค--่----ก--าอย---ี่-หน --ั- /--ะ? เคร--องซ-กผ-าอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? เ-ร-่-ง-ั-ผ-า-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------------------- เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
k-e--ang-sák--a--à--ôo--ê--n-̌----a-p--á kre-uang-sa-k-pa--a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- k-e-u-n---a-k-p-̂-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- krêuang-sák-pâ-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I have a plate. ผม-/ -ิฉ------าน ผม / ด-ฉ-น ม-จาน ผ- / ด-ฉ-น ม-จ-น ---------------- ผม / ดิฉัน มีจาน 0
po----ì-----n-me----n po-m-di--cha-n-mee-jan p-̌---i---h-̌---e---a- ---------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-jan
I have a knife, a fork and a spoon. ผ--/ -ิ-----ีมี--ส้อ--แ---้อน ผม / ด-ฉ-น ม-ม-ด ส-อม และช-อน ผ- / ด-ฉ-น ม-ม-ด ส-อ- แ-ะ-้-น ----------------------------- ผม / ดิฉัน มีมีด ส้อม และช้อน 0
po-m-d---c------ee-m--e----̂---lǽ--h--wn po-m-di--cha-n-mee-me-et-sa-wm-læ--cha-wn p-̌---i---h-̌---e---e-e---a-w---æ---h-́-n ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-mêet-sâwm-lǽ-cháwn
Where is the salt and pepper? เก--อแล-พริ-ไ--อ-ู--------บ-- ค-? เกล-อและพร-กไทยอย--ไหน คร-บ / คะ? เ-ล-อ-ล-พ-ิ-ไ-ย-ย-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เกลือและพริกไทยอยู่ไหน ครับ / คะ? 0
gl----l----r-́k---i-a-------n----k-áp--á gleua-læ--pri-k-tai-a--yo-o-na-i-kra-p-ka- g-e-a-l-́-p-i-k-t-i-a---o-o-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------ gleua-lǽ-prík-tai-à-yôo-nǎi-kráp-ká

Bodies react to speech

Speech is processed in our brain. Our brain is active when we listen or read. This can be measured using various methods. But not only our brain reacts to linguistic stimuli. Recent studies show that speech also activates our body. Our body works when it hears or reads certain words. Above all, words that describe physical reactions. The word smile is a good example of this. When we read this word, we move our ‘smile muscle’. Negative words also have a measurable effect. An example of this is the word pain . Our body exhibits a clear pain reaction when we read this word. It could be said then that we imitate that which we read or hear. The more vivid the speech is, the more we react to it. A precise description has a strong reaction as a result. The activity of the body was measured for a study. Test subjects were shown various words. There were positive and negative words. The facial expressions of the test subjects changed during the tests. The movements of the mouth and forehead varied. That proves that speech has a strong effect on us. Words are more than just a means of communication. Our brain translates speech into body language. How exactly that works hasn't been researched yet. It is possible that the results of the study will have consequences. Physicians are discussing how best to treat patients. Because many ill people must undergo a long round of therapy. And there is a lot of talking in the process…