Phrasebook

en Public transportation   »   th การขนส่งมวลชน

36 [thirty-six]

Public transportation

Public transportation

36 [สามสิบหก]

sǎm-sìp-hòk

การขนส่งมวลชน

[gan-kǒn-sòng-muan-chon]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Where is the bus stop? ป้ายรถโดย-า---ู่--่--น--รั--/ --? ป-ายรถโดยสารอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-า-ร-โ-ย-า-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
bha-i--o--------ǎn--̀-y-̂o--e-e-n-̌i---áp-k-́ bha-i-ro-t-doy-sa-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-i-r-́---o---a-n-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- bhâi-rót-doy-sǎn-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Which bus goes to the city centre / center (am.)? ร-เมล์-ั--ห------ง-ม-อ- --ับ /-คะ? รถเมล-ค-นไหนไปกลางเม-อง คร-บ / คะ? ร-เ-ล-ค-น-ห-ไ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ---------------------------------- รถเมล์คันไหนไปกลางเมือง ครับ / คะ? 0
r-́----y--an-na----ha--g-an---e---g--ráp-k-́ ro-t-may-kan-na-i-bhai-glang-meuang-kra-p-ka- r-́---a---a---a-i-b-a---l-n---e-a-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-kan-nǎi-bhai-glang-meuang-kráp-ká
Which bus do I have to take? ผ--- ดิฉ----้--ไป-า--ห- --ั--/ --? ผม / ด-ฉ-น ต-องไปสายไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ส-ย-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องไปสายไหน ครับ / คะ? 0
pǒ---ì--h-̌--d---wng------s-------i----́p---́ po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-sa-i-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-sǎi-nǎi-kráp-ká
Do I have to change? ผ- /---ฉ-- ต้อง-่--ถ----ค-ั- /--ะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถไหม ครับ / คะ? 0
p--------c-ǎ--d-âw----h-̀--ro-t---̌--k-a-p--á po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-mǎi-kráp-ká
Where do I have to change? ผ- ---ิ--- ต-องต-อ-ถที---น ค----/ -ะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถที่ไหน ครับ / คะ? 0
p----d-̀-ch-̌n-d---wng--hà---ó--t--e------k--́p-k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-têe-nǎi-kráp-ká
How much does a ticket cost? ตั----รา--เ-่-ไ- -ร-- / ค-? ต--วรถราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ต-๋-ร-ร-ค-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------- ตั๋วรถราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
dhǔa---́------a---̂o---i-k-á--k-́ dhu-a-ro-t-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- d-u-a-r-́---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- dhǔa-rót-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
How many stops are there before downtown / the city centre? ก-----ย--อ----ึงกลา-เ-ือง ค-ั- - --? ก--ป-ายก-อนจะถ-งกลางเม-อง คร-บ / คะ? ก-่-้-ย-่-น-ะ-ึ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ------------------------------------ กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมือง ครับ / คะ? 0
ge-e-b---i-g-̀-----̀-t----g-gl---------g--ra-p---́ ge-e-bha-i-ga-wn-ja--te-ung-glang-meuang-kra-p-ka- g-̀---h-̂---a-w---a---e-u-g-g-a-g-m-u-n---r-́---a- -------------------------------------------------- gèe-bhâi-gàwn-jà-těung-glang-meuang-kráp-ká
You have to get off here. ค--ต้-ง-ง---ี---- ค-ับ / -่ะ ค-ณต-องลงรถท--น-- คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-ถ-ี-น-่ ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงรถที่นี่ ครับ / ค่ะ 0
k-on-dh--w-g-lo----ó--te-e-nêe-k-----k-̂ koon-dha-wng-long-ro-t-te-e-ne-e-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-r-́---e-e-n-̂---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dhâwng-long-rót-têe-nêe-kráp-kâ
You have to get off at the back. ค-ณต--งลงข้-งห-ั---รั- / -่ะ ค-ณต-องลงข-างหล-ง คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-้-ง-ล-ง ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงข้างหลัง ครับ / ค่ะ 0
k-on-dha-wng--------̂n---ǎ-g--r-́----̂ koon-dha-wng-long-ka-ng-la-ng-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-k-̂-g-l-̌-g-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- koon-dhâwng-long-kâng-lǎng-kráp-kâ
The next train is in 5 minutes. อีกห-าน------ฟขบวน--อ-ป-ะมา ค-------ะ อ-กห-านาท-รถไฟขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-้-น-ท-ร-ไ-ข-ว-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ------------------------------------- อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
è-k-hâ--a-tee--ó------ko-p-w---d-----bha------------́p-k-́ e-ek-ha--na-tee-ro-t-fai-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---a---a-t-e-r-́---a---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-hâ-na-tee-rót-fai-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
The next tram is in 10 minutes. อ-ก--บ--ทีร--าง-บวน-่--ป--มา -รับ-/ คะ อ-กส-บนาท-รถรางขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-น-ท-ร-ร-ง-บ-น-่-ไ-จ-ม- ค-ั- / ค- -------------------------------------- อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
èek---̀p-na-te---ót------k----wo--d-a---bha----̀-----r----ká e-ek-si-p-na-tee-ro-t-rang-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-n---e---o-t-r-n---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- èek-sìp-na-tee-rót-rang-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
The next bus is in 15 minutes. อีก---ห--นาท-ร------ั-ต่-ไ-จะ-า คร-บ / -ะ อ-กส-บห-านาท-รถเมล-ค-นต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-ห-า-า-ี-ถ-ม-์-ั-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ----------------------------------------- อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
e-e--sì--hâ-na-te---ót-may-ka--d-a-----a--ja--ma-kr-́p---́ e-ek-si-p-ha--na-tee-ro-t-may-kan-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-h-̂-n---e---o-t-m-y-k-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-sìp-hâ-na-tee-rót-may-kan-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
When is the last train? รถไฟ-ต-ดิน-ที---ส-ดท้ายเ--่อ-- --ั--- -ะ? รถไฟใต-ด-นเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-ใ-้-ิ-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ró---a---ha-i--in--e-eo--ò-t-t-́---ê-a-rai-kr--p-k-́ ro-t-fai-dha-i-din-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---h-̂---i---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- rót-fai-dhâi-din-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
When is the last tram? ร----เที-ยวส---้--เม--อ-ร --ับ-/ -ะ? รถรางเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ร-ง-ท-่-ว-ุ-ท-า-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r-́--r-ng-tê-o-s-̀o--tá--mê-a-rai-----p-ká ro-t-rang-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a-g-t-̂-o-s-̀-t-t-́---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------- rót-rang-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
When is the last bus? ร-เ--์เ---ยวสุ-ท้า-เม---ไ----ั--/ --? รถเมล-เท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-เ-ล-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r----may-te----sò-t-------ê-a--ai-----p--á ro-t-may-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
Do you have a ticket? คุ--ี----รถไ-ม--ร-บ-/--ะ? ค-ณม-ต--วรถไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-ว-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณมีตั๋วรถไหม ครับ / คะ? 0
k-on--ee-dhǔ--ro-t--a-i-k-a---k-́ koon-mee-dhu-a-ro-t-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---h-̌---o-t-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-dhǔa-rót-mǎi-kráp-ká
A ticket? – No, I don’t have one. ต--วรถห-ื----ม่-ี ผม /---ฉั-ไ-่----๋-รถ--รั--/ -ะ ต--วรถหร-อ? ไม-ม- ผม / ด-ฉ-นไม-ม-ต--วรถ คร-บ / คะ ต-๋-ร-ห-ื-? ไ-่-ี ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-ต-๋-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ตั๋วรถหรือ? ไม่มี ผม / ดิฉันไม่มีตั๋วรถ ครับ / คะ 0
d-u-a--ó--r-̌----̂i--e-------dì--ha-n-ma---m---dhu---ró----á--k-́ dhu-a-ro-t-re-u-ma-i-mee-po-m-di--cha-n-ma-i-mee-dhu-a-ro-t-kra-p-ka- d-u-a-r-́---e-u-m-̂---e---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---h-̌---o-t-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------- dhǔa-rót-rěu-mâi-mee-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-dhǔa-rót-kráp-ká
Then you have to pay a fine. ง---ค-ณ--องเ-ี-ค่า---บ ---- / คะ ง--นค-ณต-องเส-ยค-าปร-บ คร-บ / คะ ง-้-ค-ณ-้-ง-ส-ย-่-ป-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------- งั้นคุณต้องเสียค่าปรับ ครับ / คะ 0
n---n---on-d----n---i--------r--p-kr----k-́ nga-n-koon-dha-wng-si-a-ka-p-ra-p-kra-p-ka- n-a-n-k-o---h-̂-n---i-a-k-̂---a-p-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- ngán-koon-dhâwng-sǐa-kâp-ráp-kráp-ká

The development of language

Why we speak with each other is clear. We want to exchange ideas and understand each other. How exactly language originated, on the other hand, is less clear. Various theories exist about this. What's certain is that language is a very old phenomenon. Certain physical traits were a prerequisite for speaking. They were necessary in order for us to form sounds. People as far back as the Neanderthals had the ability to apply their voice. In this way, they could distinguish themselves from animals. Additionally, a loud, firm voice was important for defense. A person could threaten or frighten enemies with it. Back then, tools had already been made and fire had been discovered. This knowledge had to be passed along somehow. Speech was also important for hunting in groups. As early as 2 million years ago there was a simple understanding among people. The first linguistic elements were signs and gestures. But people wanted to be able to communicate in the dark too. More importantly, they also had the need to talk to each other without looking. Therefore, the voice developed, and it replaced the gestures. Language in today's sense is at least 50,000 years old. When Homo sapiens left Africa, they distributed language around the world. The languages separated from each other in the different regions. That is to say, various language families came into being. However, they only contained the fundamentals of language systems. The first languages were much less complex than languages today. They were further developed through grammar, phonology and semantics. It could be said that different languages have different solutions. But the problem was always the same: How do I show what I'm thinking?
Did you know?
Brazilian Portuguese is counted among the Romance languages. It arose from European Portuguese. It travelled as far as South America long ago through Portugal's colonial politics. Today Brazil is the largest Portuguese-speaking nation in the world. Approximately 190 million people speak Brazilian Portuguese as their native language. The language has great influence in other South American countries too. There is even a hybrid language that contains Portuguese and Spanish. Earlier, Brazil tended to use European Portuguese. Starting in the 1930s, a new awareness awakened within Brazilian culture. Brazilians were proud of their language and wanted to accentuate its peculiarities. There were, however, repeated efforts to keep the two languages together. For example, an agreement has since been made over a common orthography. Today the biggest difference between the two forms is in the pronunciation. The Brazilian vocabulary also contains a few "Indianisms" that are absent in Europe. Discover this exciting language - it is one of the most important in the world!