Phrasebook

en House cleaning   »   th การทำความสะอาดบ้าน

18 [eighteen]

House cleaning

House cleaning

18 [สิบแปด]

sìp-bhæ̀t

การทำความสะอาดบ้าน

[gan-tam-kwam-sà-àt-bân]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Today is Saturday. ว-นนี้เป็น---เ---์ ว-นน--เป-นว-นเสาร- ว-น-ี-เ-็-ว-น-ส-ร- ------------------ วันนี้เป็นวันเสาร์ 0
w----é---he--wa--s-̌o wan-ne-e-bhen-wan-sa-o w-n-n-́---h-n-w-n-s-̌- ---------------------- wan-née-bhen-wan-sǎo
We have time today. วั--ี้เ-าม--วลา ว-นน--เราม-เวลา ว-น-ี-เ-า-ี-ว-า --------------- วันนี้เรามีเวลา 0
wan-n-----ao-mee-way-la wan-ne-e-rao-mee-way-la w-n-n-́---a---e---a---a ----------------------- wan-née-rao-mee-way-la
We are cleaning the apartment today. ว-นน-้เ-า-ะท--ว-ม--อา-อพาทเ--นท์ ว-นน--เราจะท-ความสะอาดอพาทเม-นท- ว-น-ี-เ-า-ะ-ำ-ว-ม-ะ-า-อ-า-เ-้-ท- -------------------------------- วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาทเม้นท์ 0
wan----e--ao-j-̀-t-m-k-a--sa-----aw-pât----n wan-ne-e-rao-ja--tam-kwam-sa--a-daw-pa-t-me-n w-n-n-́---a---a---a---w-m-s-̀-a-d-w-p-̂---e-n --------------------------------------------- wan-née-rao-jà-tam-kwam-sà-a-daw-pât-mén
I am cleaning the bathroom. ผม /--ิ-ั--กำ------คว--ส-อ-ดห้----ำ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-ง ท-ความสะอาดห-องน-- ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง ท-ค-า-ส-อ-ด-้-ง-้- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลัง ทำความสะอาดห้องน้ำ 0
p----d----hǎn-g----a-g---m---a---à-à--hâwng-n-́m po-m-di--cha-n-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ha-wng-na-m p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-m-k-a---a---̀---a-w-g-n-́- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-hâwng-nám
My husband is washing the car. สา---อ-ดิฉ---ำ----้-ง-ถ สาม-ของด-ฉ-นก-ล-งล-างรถ ส-ม-ข-ง-ิ-ั-ก-ล-ง-้-ง-ถ ----------------------- สามีของดิฉันกำลังล้างรถ 0
sǎ-----k---g---̀-c-a-n--a--l-ng-lá-g--ót sa--me-ek-ong-di--cha-n-gam-lang-la-ng-ro-t s-̌-m-̂-k-o-g-d-̀-c-a-n-g-m-l-n---a-n---o-t ------------------------------------------- sǎ-mêek-ong-dì-chǎn-gam-lang-láng-rót
The children are cleaning the bicycles. เด็ก-------ทำ-----------จ-กรยาน เด-กๆ ก-ล-งท-ความสะอาดรถจ-กรยาน เ-็-ๆ ก-ล-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-ร-จ-ก-ย-น ------------------------------- เด็กๆ กำลังทำความสะอาดรถจักรยาน 0
dèk-de----am---ng-tam--w---sà-a-t-r-́t---̀k--á--an de-k-de-k-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ro-t-ja-k-ra--yan d-̀---e-k-g-m-l-n---a---w-m-s-̀-a-t-r-́---a-k-r-́-y-n ----------------------------------------------------- dèk-dèk-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-rót-jàk-rá-yan
Grandma is watering the flowers. ค-ณย-า ----ณ-าย --ลั--ด--ำ-อกไม้ ค-ณย-า / ค-ณยาย ก-ล-งรดน--ดอกไม- ค-ณ-่- / ค-ณ-า- ก-ล-ง-ด-้-ด-ก-ม- -------------------------------- คุณย่า / คุณยาย กำลังรดน้ำดอกไม้ 0
k-on-ya--ko---------m-l-ng---́--n--m-dà------i koon-ya--koon-yai-gam-lang-ro-t-na-m-da-wk-ma-i k-o---a---o-n-y-i-g-m-l-n---o-t-n-́---a-w---a-i ----------------------------------------------- koon-yâ-koon-yai-gam-lang-rót-nám-dàwk-mái
The children are cleaning up the children’s room. เ-็-- -ำลังทำ---ม--อ--ห้---ด็ก เด-กๆ ก-ล-งท-ความสะอาดห-องเด-ก เ-็-ๆ ก-ล-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-ห-อ-เ-็- ------------------------------ เด็กๆ กำลังทำความสะอาดห้องเด็ก 0
de-k-d--k--a----ng--am-kwam------̀t-ha--ng-de-k de-k-de-k-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ha-wng-de-k d-̀---e-k-g-m-l-n---a---w-m-s-̀-a-t-h-̂-n---e-k ----------------------------------------------- dèk-dèk-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-hâwng-dèk
My husband is tidying up his desk. ส-มีของ-ิ-ันก-ลังจัด-ต๊ะ-------ง-ขา สาม-ของด-ฉ-นก-ล-งจ-ดโต-ะท-งานของเขา ส-ม-ข-ง-ิ-ั-ก-ล-ง-ั-โ-๊-ท-ง-น-อ-เ-า ----------------------------------- สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา 0
s-̌------ǎwng---̀-c-ǎn-gam-lang--a-t-d-----am-n-a---ǎ--g-ka-o sa--mee-ka-wng-di--cha-n-gam-lang-ja-t-dho--tam-ngan-ka-wng-ka-o s-̌-m-e-k-̌-n---i---h-̌---a---a-g-j-̀---h-́-t-m-n-a---a-w-g-k-̌- ---------------------------------------------------------------- sǎ-mee-kǎwng-dì-chǎn-gam-lang-jàt-dhó-tam-ngan-kǎwng-kǎo
I am putting the laundry in the washing machine. ผ-----ิ----กำล------้--ี-จะซ-กลงใน-ค---อ---กผ้า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งใส-ผ-าท--จะซ-กลงในเคร--องซ-กผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ส-ผ-า-ี-จ-ซ-ก-ง-น-ค-ื-อ-ซ-ก-้- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า 0
p-̌m-d-̀---ǎn--am------sa---pâ--êe------ák---ng-na--------n--sá--p-̂ po-m-di--cha-n-gam-lang-sa-i-pa--te-e-ja--sa-k-long-nai-kre-uang-sa-k-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-s-̀---a---e-e-j-̀-s-́---o-g-n-i-k-e-u-n---a-k-p-̂ ------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-sài-pâ-têe-jà-sák-long-nai-krêuang-sák-pâ
I am hanging up the laundry. ผม-----ฉัน กำล--ต----า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งตากผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ผ-า ---------------------- ผม / ดิฉัน กำลังตากผ้า 0
po-m-dì-chǎ--gam---n--dhà--pâ po-m-di--cha-n-gam-lang-dha-k-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-d-a-k-p-̂ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-dhàk-pâ
I am ironing the clothes. ผ--/ -ิ--น ก---ง---ผ-า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งร-ดผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ี-ผ-า ---------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรีดผ้า 0
po----ì-ch----------n--r-̂e----̂ po-m-di--cha-n-gam-lang-re-et-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-̂-t-p-̂ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-rêet-pâ
The windows are dirty. ห------ง-ก-รก หน-าต-างสกปรก ห-้-ต-า-ส-ป-ก ------------- หน้าต่างสกปรก 0
n-̂----̀ng-s--k-b-ro-k na--dha-ng-so-k-bhro-k n-̂-d-a-n---o-k-b-r-̀- ---------------------- nâ-dhàng-sòk-bhròk
The floor is dirty. พ-้น---ง-ก-รก พ--นห-องสกปรก พ-้-ห-อ-ส-ป-ก ------------- พื้นห้องสกปรก 0
pé---hâ-n--so---b--o-k pe-un-ha-wng-so-k-bhro-k p-́-n-h-̂-n---o-k-b-r-̀- ------------------------ péun-hâwng-sòk-bhròk
The dishes are dirty. จ--ช----ป-ก จานชามสกปรก จ-น-า-ส-ป-ก ----------- จานชามสกปรก 0
ja--ch---so---b-ròk jan-cham-so-k-bhro-k j-n-c-a---o-k-b-r-̀- -------------------- jan-cham-sòk-bhròk
Who washes the windows? ใค-เช-----า-่-ง? ใครเช-ดหน-าต-าง? ใ-ร-ช-ด-น-า-่-ง- ---------------- ใครเช็ดหน้าต่าง? 0
krai-c-é--n-̂---a--g krai-che-t-na--dha-ng k-a---h-́---a---h-̀-g --------------------- krai-chét-nâ-dhàng
Who does the vacuuming? ใ-ร----ุ่น? ใครด-ดฝ--น? ใ-ร-ู-ฝ-่-? ----------- ใครดูดฝุ่น? 0
kr-i---̀o--f-̀on krai-do-ot-fo-on k-a---o-o---o-o- ---------------- krai-dòot-fòon
Who does the dishes? ใ--ล--ง-า-? ใครล-างจาน? ใ-ร-้-ง-า-? ----------- ใครล้างจาน? 0
k--i-lá-g--an krai-la-ng-jan k-a---a-n---a- -------------- krai-láng-jan

Early Learning

Today, foreign languages are becoming more and more important. This also applies to professional life. As a result, the number of people learning foreign languages has increased. Many parents would also like their children to learn languages. It is best at a young age. There are already many international grade schools worldwide. Kindergartens with multilingual education are becoming more and more popular. Starting to learn so early has many advantages. This is due to the development of our brain. Our brain builds structures for languages up to the age of 4. These neuronal networks help us in learning. Later in life, new structures do not form as well. Older children and adults have more difficulty learning languages. Therefore, we should promote the early development of our brain. In brief: the younger, the better. There are also people, however, who criticize early learning. They fear that multilingualism overwhelms small children. Besides that, there is the fear that they won't learn any language properly. These doubts are unfounded from a scientific standpoint though. Most linguists and neuropsychologists are optimistic. Their studies of the topic show positive results. Children usually have fun in language courses. And: If children learn languages, they also think about languages. Therefore, by learning foreign languages they get to know their native language. They profit from this knowledge of languages their entire life. Maybe it's actually better to start with more difficult languages. Because the brain of a child learns quickly and intuitively. It doesn't care if it stores hello, ciao or néih hóu!
Did you know?
Hindi is counted among the Indo-Aryan languages. It is spoken in most of the states of northern and central India. Hindi is closely related to the Urdu language that is primarily spoken in Pakistan. For all intents and purposes, the two languages are almost identical. The crucial difference is in the writing system. Hindi is written in Devanagari. On the other hand, Urdu uses the Arabic semiotic system. Distinctive for Hindi are the many dialects. These differ, sometimes strongly, from one another due to the country's size. Hindi is the native language of 370 million people. An additional 150 million people are proficient in Hindi as a second language. With that, Hindi is among the most spoken languages of the world. It is in second place after Chinese. So it comes before Spanish and English! And India's influence in the world is growing rapidly!