Phrasebook

en giving reasons 2   »   th เหตุผลบางประการ 2

76 [seventy-six]

giving reasons 2

giving reasons 2

76 [เจ็ดสิบหก]

jèt-sìp-hòk

เหตุผลบางประการ 2

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Why didn’t you come? ทำไ-ค--ไ---ด้ม-ล-ะ--ั--/-คะ-? ท-ไมค-ณไม-ได-มาล-ะคร-บ / คะ ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ไ-้-า-่-ค-ั- / ค- ? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ / คะ ? 0
ta--m---k-on-mâ----̂---------krá----́ tam-mai-koon-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̂---a-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
I was ill. ผม-/ ด--ัน --่สบ-- --ั----คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-สบาย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-บ-ย ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่สบาย ครับ / คะ 0
p-̌----̀----̌--m--i------ai-k-a----á po-m-di--cha-n-ma-i-sa--bai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-s-̀-b-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-sà-bai-kráp-ká
I didn’t come because I was ill. ผม---ดิฉ-น-ม่ไ--มา--พ---ไ--ส-า---ร-บ - คะ ผม / ด-ฉ-นไม-ได-มา เพราะไม-สบาย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ไ-้-า เ-ร-ะ-ม-ส-า- ค-ั- / ค- ----------------------------------------- ผม / ดิฉันไม่ได้มา เพราะไม่สบาย ครับ / คะ 0
p----dì-------m--i--âi-------́w-mâi-sa----i---a---ká po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-ma-pra-w-ma-i-sa--bai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-m-̂---a---a---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ma-práw-mâi-sà-bai-kráp-ká
Why didn’t she come? ท--มเ-อ-ึ---่--้ม-ล-----ับ-/ คะ? ท-ไมเธอถ-งไม-ได-มาล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-อ-ึ-ไ-่-ด-ม-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
t---mai-t-------un--ma-i-dâ--ma------r-́p-k-́ tam-mai-tur--te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-t-r---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
She was tired. เธอง-วง --ั--/ ค่ะ เธอง-วง คร-บ / ค-ะ เ-อ-่-ง ค-ั- / ค-ะ ------------------ เธอง่วง ครับ / ค่ะ 0
t--̶----̂a-g--r------̂ tur--ngu-ang-kra-p-ka- t-r---g-̂-n---r-́---a- ---------------------- tur̶-ngûang-kráp-kâ
She didn’t come because she was tired. เธ-----ด--า-พร--เธอง--ง-ค-------ะ เธอไม-ได-มาเพราะเธอง-วง คร-บ / คะ เ-อ-ม-ไ-้-า-พ-า-เ-อ-่-ง ค-ั- / ค- --------------------------------- เธอไม่ได้มาเพราะเธอง่วง ครับ / คะ 0
tur̶----i--a-i-ma-pra-----r̶---u-a-g--r-́p---́ tur--ma-i-da-i-ma-pra-w-tur--ngu-ang-kra-p-ka- t-r---a-i-d-̂---a-p-a-w-t-r---g-̂-n---r-́---a- ---------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-ma-práw-tur̶-ngûang-kráp-ká
Why didn’t he come? ท-ไ-เขา-ึ-ไม-ไ-้---่ะ -รับ --คะ? ท-ไมเขาถ-งไม-ได-มาล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-า-ึ-ไ-่-ด-ม-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m--ai--a-o----------̂--dâ-----lâ--ra-p---́ tam-mai-ka-o-te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-̌---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-kǎo-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
He wasn’t interested. เ----่-ี--รมณ์ -ร-บ / คะ เขาไม-ม-อารมณ- คร-บ / คะ เ-า-ม-ม-อ-ร-ณ- ค-ั- / ค- ------------------------ เขาไม่มีอารมณ์ ครับ / คะ 0
k--o-ma-i--e--a-r-m-krá---á ka-o-ma-i-mee-a-rom-kra-p-ka- k-̌---a-i-m-e-a-r-m-k-a-p-k-́ ----------------------------- kǎo-mâi-mee-a-rom-kráp-ká
He didn’t come because he wasn’t interested. เขา-ม-ได้-า---รา-เ--ไ--มีอ-ร-ณ---มา-รับ / -ะ เขาไม-ได-มา เพราะเขาไม-ม-อารมณ-จะมาคร-บ / คะ เ-า-ม-ไ-้-า เ-ร-ะ-ข-ไ-่-ี-า-ม-์-ะ-า-ร-บ / ค- -------------------------------------------- เขาไม่ได้มา เพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ / คะ 0
k----mâi---̂--ma--r-́w--ǎo-mâi-----a-r----a-------r--p--á ka-o-ma-i-da-i-ma-pra-w-ka-o-ma-i-mee-a-rom-ja--ma-k-ra-p-ka- k-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-k-̌---a-i-m-e-a-r-m-j-̀-m-̂---a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ma-práw-kǎo-mâi-mee-a-rom-jà-mâk-ráp-ká
Why didn’t you come? ทำ----ก--อ-ถ-งไม-ได--า--ะครับ /-คะ? ท-ไมพวกเธอ ถ-งไม-ได-มาล-ะคร-บ / คะ? ท-ไ-พ-ก-ธ- ถ-ง-ม-ไ-้-า-่-ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ทำไมพวกเธอ ถึงไม่ได้มาล่ะครับ / คะ? 0
t---m-i-pu-a---u-̶--ěu---m-̂--dâi----l-̂--r-́--k-́ tam-mai-pu-ak-tur--te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-p-̂-k-t-r---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- tam-mai-pûak-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
Our car is damaged. รถข-ง-ร-เ-ีย--ร---- คะ รถของเราเส-ย คร-บ / คะ ร-ข-ง-ร-เ-ี- ค-ั- / ค- ---------------------- รถของเราเสีย ครับ / คะ 0
ro-t-ka------a--sǐa--ra-p-ká ro-t-ka-wng-rao-si-a-kra-p-ka- r-́---a-w-g-r-o-s-̌---r-́---a- ------------------------------ rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
We didn’t come because our car is damaged. เ--ไม-ไ-้ม-เ-ราะ--ของ----ส-- คร-- /-คะ เราไม-ได-มาเพราะรถของเราเส-ย คร-บ / คะ เ-า-ม-ไ-้-า-พ-า-ร-ข-ง-ร-เ-ี- ค-ั- / ค- -------------------------------------- เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสีย ครับ / คะ 0
rao---̂i-d-̂---a-p---w--o---ka-w-----o--i-----a-p-k-́ rao-ma-i-da-i-ma-pra-w-ro-t-ka-wng-rao-si-a-kra-p-ka- r-o-m-̂---a-i-m---r-́---o-t-k-̌-n---a---i-a-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- rao-mâi-dâi-ma-práw-rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
Why didn’t the people come? ทำไม--เ--่--ั---ึ-ไ-่-า คร-บ / -ะ? ท-ไมคนเหล-าน--นถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-เ-ล-า-ั-น-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
tam-----ko----̀o---́-----u----â---a--r----k-́ tam-mai-kon-la-o-na-n-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-n-l-̀---a-n-t-̌-n---a-i-m---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-kon-lào-nán-těung-mâi-ma-kráp-ká
They missed the train. พ--เ-----ดรถไ- ครับ - คะ พวกเขาพลาดรถไฟ คร-บ / คะ พ-ก-ข-พ-า-ร-ไ- ค-ั- / ค- ------------------------ พวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
p--ak-k-̌----â---o----ai----́p-k-́ pu-ak-ka-o-pla-t-ro-t-fai-kra-p-ka- p-̂-k-k-̌---l-̂---o-t-f-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
They didn’t come because they missed the train. พ--เข-ไ----้--เพ--ะ--กเ--พลาด-ถ-ฟ ------ คะ พวกเขาไม-ได-มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟ คร-บ / คะ พ-ก-ข-ไ-่-ด-ม-เ-ร-ะ-ว-เ-า-ล-ด-ถ-ฟ ค-ั- / ค- ------------------------------------------- พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
p--ak-k--o--â--d----m-----------ak------pl----r----fai---a-----́ pu-ak-ka-o-ma-i-da-i-ma-pra-w-pu-ak-ka-o-pla-t-ro-t-fai-kra-p-ka- p-̂-k-k-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-p-̂-k-k-̌---l-̂---o-t-f-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pûak-kǎo-mâi-dâi-ma-práw-pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
Why didn’t you come? ท-ไ-ค---ึ---่มา--ร---/-คะ? ท-ไมค-ณถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? -------------------------- ทำไมคุณถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
tam-ma---o---t---n--m-̂---a--r------́ tam-mai-koon-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---e-u-g-m-̂---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-těung-mâi-ma-kráp-ká
I was not allowed to. ผ- --ดิ-ัน--่ได้รับ-นุญาต ผม / ด-ฉ-นไม-ได-ร-บอน-ญาต ผ- / ด-ฉ-น-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า- ------------------------- ผม / ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต 0
po----ì---ǎn-----------r-----̀-no-o-y--t po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât
I didn’t come because I was not allowed to. ผม-- ----- --่ม-เ-ร-ะ--่ได---บอน--าต ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะไม-ได-ร-บอน-ญาต ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-ไ-่-ด-ร-บ-น-ญ-ต ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต 0
po-m---̀---a-n-m-̂i-ma--rá---âi-d-̂---áp-à--o----ât po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât

The indigenous languages of America

Many different languages are spoken in America. English is the main language in North America. Spanish and Portuguese dominate in South America. All of these languages came to America from Europe. Before colonization, other languages were spoken there. These languages are known as the indigenous languages of America. Until today, they haven't been explored substantially. The variety of these languages is enormous. It is estimated that there are about 60 language families in North America. In South America there could even be as many as 150. Additionally, there are many isolated languages. All of these languages are very different. They exhibit only a few common structures. Therefore, it is difficult to classify the languages. The reason for their differences lies in the history of America. America was colonized in several stages. The first people came to America more than 10,000 years ago. Each population brought its language to the continent. The indigenous languages are most similar to Asian languages. The situation regarding America's ancient languages isn't the same everywhere. Many Native American languages are still in use in South America. Languages like Guarani or Quechua have millions of active speakers. By contrast, many languages in North America are almost extinct. The culture of the Native Americans of North America was long oppressed. In the process, their languages were lost. But interest in them has increased in the last few decades. There are many programs that aim to nurture and protect the languages. So they could have a future after all…