Phrasebook

en On the train   »   th บนรถไฟ

34 [thirty-four]

On the train

On the train

34 [สามสิบสี่]

sǎm-sìp-sèe

บนรถไฟ

[bon-rót-fai]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Is that the train to Berlin? นั--รถไฟไ-เ--ร--ิน-ช่ไห- -ร-บ----ะ? น--นรถไฟไปเบอร-ล-นใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-ไ-ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? 0
nân---́--f-i--ha--bu-̶---n-châ---a-i---a---ká na-n-ro-t-fai-bhai-bur--lin-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---o-t-f-i-b-a---u-̶-l-n-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ nân-rót-fai-bhai-bur̶-lin-châi-mǎi-kráp-ká
When does the train leave? รถ--ออ-เ-ื่-ไร ---บ /--ะ? รถไฟออกเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-อ-ก-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- รถไฟออกเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ro-t--ai--̀-k----u----i--r-́p-k-́ ro-t-fai-a-wk-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---̀-k-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- rót-fai-àwk-mêua-rai-kráp-ká
When does the train arrive in Berlin? ร--ฟไ-ถึ-เบ--์-ิ-เ-ื่----่--รั--- คะ? รถไฟไปถ-งเบอร-ล-นเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ถ-ง-บ-ร-ล-น-ม-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r-́------bh-i-te-ung-bu-̶-l-n--------à--k-a---ká ro-t-fai-bhai-te-ung-bur--lin-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-i-t-̌-n---u-̶-l-n-m-̂-a-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- rót-fai-bhai-těung-bur̶-lin-mêua-rài-kráp-ká
Excuse me, may I pass? ข--ทษค--บ-- คะ ผม /-ด-ฉ-น---ผ่า-หน-อย-ด-ไ-- ค-ั- /-คะ ? ขอโทษคร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ขอผ-านหน-อยได-ไหม คร-บ / คะ ? ข-โ-ษ-ร-บ / ค- ผ- / ด-ฉ-น ข-ผ-า-ห-่-ย-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ? ------------------------------------------------------- ขอโทษครับ / คะ ผม / ดิฉัน ขอผ่านหน่อยได้ไหม ครับ / คะ ? 0
k----t-̂t-k-----ka--p-̌m-d---chǎ--k-̌w-pà---àw----̂--m----k--́---á ka-w-to-t-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-ka-w-pa-n-na-wy-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̀---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-kǎw-pàn-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
I think this is my seat. ผม-- --ฉ-- -ิด-่---่---นท-่นั่งข-ง ผ----ด---- ครับ /-คะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าน--เป-นท--น--งของ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-น-่-ป-น-ี-น-่-ข-ง ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่านี่เป็นที่นั่งของ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
p--m------------i---wâ-n-̂e-b--n--e-e---̂-g-kǎw-g--o-m-d-̀---ǎ---r-́p-k-́ po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ne-e-bhen-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-n-̂---h-n-t-̂---a-n---a-w-g-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-nêe-bhen-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
I think you’re sitting in my seat. ผม / --ฉ-น คิ-ว่-ค-ณนั---ี่-ั--ข--ผม-/ ด---น -รับ-/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณน--งท--น--งของผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ั-ง-ี-น-่-ข-ง-ม / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
pǒm--ì--h-----i---w-̂----n-na-ng------n-̂---k-̌----po-m--ì-c-a-n---------́ po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-na-ng-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---a-n---e-e-n-̂-g-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-nâng-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Where is the sleeper? ต-้น-นอ---ข--นไ-น -รั- /--ะ? ต--นอนอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ? ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ? 0
dhôon-----̀-y--ok--uan-nǎ--k-----ká dho-on-on-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka- d-o-o---n-a---o-o---u-n-n-̌---r-́---a- -------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká
The sleeper is at the end of the train. ต----นอย---บ----า-ส--ข--รถไฟ ต--นอนอย--ขบวนท-ายส-ดของรถไฟ ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ท-า-ส-ด-อ-ร-ไ- ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ 0
dhôon-o---̀-yô---bua--tá--sòot--a---g--ót-fai dho-on-on-a--yo-ok-buan-ta-i-so-ot-ka-wng-ro-t-fai d-o-o---n-a---o-o---u-n-t-́---o-o---a-w-g-r-́---a- -------------------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-tái-sòot-kǎwng-rót-fai
And where is the dining car? – At the front. แ-ะ---ส-ี-----่-บว---น--ร-- / -----ข-----้า-ค--บ /-คะ และรถเสบ-ยงอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ?- ขบวนหน-า คร-บ / คะ แ-ะ-ถ-ส-ี-ง-ย-่-บ-น-ห- ค-ั- / ค-?- ข-ว-ห-้- ค-ั- / ค- ----------------------------------------------------- และรถเสบียงอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ?- ขบวนหน้า ครับ / คะ 0
l------t---̌y-b-----n---̀--ô---b-an---̌--kr-----á-k--p-w-------------k-́ læ--ro-t-sa-y-bee-yong-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka--ko-p-won-na--kra-p-ka- l-́-r-́---a-y-b-e-y-n---̀-y-̂-k-b-a---a-i-k-a-p-k-́-k-̀---o---a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- lǽ-rót-sǎy-bee-yong-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká-kòp-won-nâ-kráp-ká
Can I sleep below? ผม-- ด--ัน -อ-อน-้-งล่-ง--้--- ครั- - -ะ? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างล-างได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-่-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างล่างได้ไหม ครับ / คะ? 0
p-----i--c-ǎn---̌-n--n--â----âng-da-----̌--k---p-ká po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-la-ng-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-l-̂-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-lâng-dâi-mǎi-kráp-ká
Can I sleep in the middle? ผม-/ ด---น-ขอ--นต--ก---ไ----ม--รั----คะ? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนตรงกลางได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-ร-ก-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนตรงกลางได้ไหม ครับ / คะ? 0
pǒ---ì---a---k--wn--n--h-o---g--n---a---ma----rá--ká po-m-di--cha-n-ka-wn-on-dhrong-glang-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-d-r-n---l-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-dhrong-glang-dâi-mǎi-kráp-ká
Can I sleep at the top? ผ- / ด--ั------นข้--บ-ได---- -รับ --คะ? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างบนได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-น-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างบนได้ไหม ครับ / คะ? 0
po----i--cha---k-----------ng--on-da---ma-i-kra-p-ká po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-bon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-b-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-bon-dâi-mǎi-kráp-ká
When will we get to the border? เราจะถึ---ยแ--เ--่อ----? เราจะถ-งชายแดนเม--อไหร-? เ-า-ะ-ึ-ช-ย-ด-เ-ื-อ-ห-่- ------------------------ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่? 0
r---jà----u---cha------m-̂------i rao-ja--te-ung-chai-dæn-me-ua-ra-i r-o-j-̀-t-̌-n---h-i-d-n-m-̂-a-r-̀- ---------------------------------- rao-jà-těung-chai-dæn-mêua-rài
How long does the journey to Berlin take? ไ---อ-์ลิน-ช-เวลานา-เ-่า--ร--คร-บ / คะ? ไปเบอร-ล-นใช-เวลานานเท-าไหร- คร-บ / คะ? ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-้-ว-า-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
b-ai-bur̶-l---c---i---y----------̂--rài--ra-p-ká bhai-bur--lin-cha-i-way-la-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- b-a---u-̶-l-n-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- bhai-bur̶-lin-chái-way-la-nan-tâo-rài-kráp-ká
Is the train delayed? ร-ไ-จะ---าช้า-ห- --ับ-----? รถไฟจะเข-าช-าไหม คร-บ / คะ? ร-ไ-จ-เ-้-ช-า-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- รถไฟจะเข้าช้าไหม ครับ / คะ? 0
r-́t--ai---̀-ka-o---á-m-̌i----́p-k-́ ro-t-fai-ja--ka-o-cha--ma-i-kra-p-ka- r-́---a---a---a-o-c-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rót-fai-jà-kâo-chá-mǎi-kráp-ká
Do you have something to read? คุ-ม---ไ---า-ไ-ม ค--บ---ค-? ค-ณม-อะไรอ-านไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-่-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีอะไรอ่านไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-m------r-i---n-m----kra-p-ká koon-mee-a--rai-a-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-à-rai-àn-mǎi-kráp-ká
Can one get something to eat and to drink here? ท---ี-ม-อา-ารแล-เครื--งดื--ขา--ไหม -รั--/--ะ? ท--น--ม-อาหารและเคร--องด--มขาย ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-อ-ห-ร-ล-เ-ร-่-ง-ื-ม-า- ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขาย ไหม ครับ / คะ? 0
tê-----e-m-----ha-n-læ--kre-ua-g-dè-----̌---a-i-kra-p-k-́ te-e-ne-e-mee-a-ha-n-læ--kre-uang-de-um-ka-i-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-a-h-̌---æ---r-̂-a-g-d-̀-m-k-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- têe-nêe-mee-a-hǎn-lǽ-krêuang-dèum-kǎi-mǎi-kráp-ká
Could you please wake me up at 7 o’clock? คุ-ช----ลุก-ผ--- ด--ัน----เจ็ด-ม----ไ-ม คร-บ / คะ? ค-ณช-วยปล-ก ผม / ด-ฉ-น ตอนเจ-ดโมงได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-่-ย-ล-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-น-จ-ด-ม-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------------------- คุณช่วยปลุก ผม / ดิฉัน ตอนเจ็ดโมงได้ไหม ครับ / คะ? 0
koon-chu-ay-b-l-̀o-----m-di--c---n-d--wn-je----on--dâ--m--i-kra-p-ká koon-chu-ay-bhlo-ok-po-m-di--cha-n-dhawn-je-t-mong-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-y-b-l-̀-k-p-̌---i---h-̌---h-w---e-t-m-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- koon-chûay-bhlòok-pǒm-dì-chǎn-dhawn-jèt-mong-dâi-mǎi-kráp-ká

Babies are lip readers!

When babies are learning to speak, they pay attention to their parents' mouths. Developmental psychologists have figured this out. Babies begin to read lips around six months of age. This way they learn how they must form their mouth to produce sounds. When babies are a year old, they can already understand a few words. From this age on they begin to look people in the eyes again. In doing so they get a lot of important information. By looking into their eyes, they can tell if their parents are happy or sad. They get to know the world of feelings in this way. It gets interesting when someone speaks to them in a foreign language. Then babies begin to read lips all over again. In this way they learn how to form foreign sounds as well. Therefore, when you speak with babies you should always look at them. Aside from that, babies need dialogue for their language development. In particular, parents often repeat what babies say. Babies thus receive feedback. That is very important for infants. Then they know that they are understood. This confirmation motivates babies. They continue to have fun learning to speak. So it's not enough to play audiotapes for babies. Studies prove that babies really are able to read lips. In experiments, infants were shown videos without sound. There were both native language and foreign language videos. The babies looked longer at the videos in their own language. They were noticeably more attentive in doing so. But the first words of babies are the same worldwide. ‘Mum’ and ‘Dad’ – easy to say in all languages!
Did you know?
Polish is counted among the West Slavic languages. It is the native language of more than 45 million people. These people live primarily in Poland and in several Eastern European countries. Polish emigrants took their language to other continents as well. As a result, there are approximately 60 million Polish speakers worldwide. It is the most-spoken Slavic language after Russian. Polish is closely related to Czech and Slovakian. The modern Polish language developed from different dialects. Today there are hardly any dialects because most Poles use the standard language. The Polish alphabet is written in Latin letters and consists of 35 letters. The last but one syllable of a word is always accented. The grammar contains seven cases and three genders. This means almost every word ending is declined or conjugated. As a result Polish is not necessarily considered the easiest of languages. But it will soon be one of the more important European languages!