Phrasebook

en Shopping   »   th ซื้อของ

54 [fifty-four]

Shopping

Shopping

54 [ห้าสิบสี่]

hâ-sìp-sèe

ซื้อของ

[séu-kǎwng]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I want to buy a present. ผ- ---ิ-ัน --อ-ก-รซ-้-ข----ัญ ผม / ด-ฉ-น ต-องการซ--อของขว-ญ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ื-อ-อ-ข-ั- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซื้อของขวัญ 0
p----d-̀-cha-n--hâ----g----e-----------wǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-se-u-ka-wng-kwa-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---e-u-k-̌-n---w-̌- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-séu-kǎwng-kwǎn
But nothing too expensive. แ-่-อ--ี่ไ-่แ---าก แต-เอาท--ไม-แพงมาก แ-่-อ-ท-่-ม-แ-ง-า- ------------------ แต่เอาที่ไม่แพงมาก 0
dh-̀----t----m-̂i--æ-g-m--k dhæ--ao-te-e-ma-i-pæng-ma-k d-æ---o-t-̂---a-i-p-n---a-k --------------------------- dhæ̀-ao-têe-mâi-pæng-mâk
Maybe a handbag? อ-จ-ะเ-็นกร---๋า-ื-? อาจจะเป-นกระเป-าถ-อ? อ-จ-ะ-ป-น-ร-เ-๋-ถ-อ- -------------------- อาจจะเป็นกระเป๋าถือ? 0
àt--à---en-g-a--bhǎo-te-u a-t-ja--bhen-gra--bha-o-te-u a-t-j-̀-b-e---r-̀-b-a-o-t-̌- ---------------------------- àt-jà-bhen-grà-bhǎo-těu
Which color would you like? ค--อย-กได้-ี-ะ--? ค-ณอยากได-ส-อะไร? ค-ณ-ย-ก-ด-ส-อ-ไ-? ----------------- คุณอยากได้สีอะไร? 0
ko-n--̀----k-dâ---e----̀--ai koon-a--ya-k-da-i-se-e-a--rai k-o---̀-y-̂---a-i-s-̌---̀-r-i ----------------------------- koon-à-yâk-dâi-sěe-à-rai
Black, brown or white? ส--- สีน----------ส----? ส-ด- ส-น--ตาล หร-อส-ขาว? ส-ด- ส-น-ำ-า- ห-ื-ส-ข-ว- ------------------------ สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว? 0
s-̌e-------̌e--a---d-an--ěu---̌--kǎo se-e-dam-se-e-na-m-dhan-re-u-se-e-ka-o s-̌---a---e-e-n-́---h-n-r-̌---e-e-k-̌- -------------------------------------- sěe-dam-sěe-nám-dhan-rěu-sěe-kǎo
A large one or a small one? ใ--หญ-ห----บเ--ก? ใบใหญ-หร-อใบเล-ก? ใ-ใ-ญ-ห-ื-ใ-เ-็-? ----------------- ใบใหญ่หรือใบเล็ก? 0
b-i-yài---̌----i---́k bai-ya-i-re-u-bai-le-k b-i-y-̀---e-u-b-i-l-́- ---------------------- bai-yài-rěu-bai-lék
May I see this one, please? ขอ -- /-ด---- ดู-บ--้--่-ย-----ม ---บ-- คะ? ขอ ผม / ด-ฉ-น ด-ใบน--หน-อยได-ไหม คร-บ / คะ? ข- ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-น-้-น-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- ขอ ผม / ดิฉัน ดูใบนี้หน่อยได้ไหม ครับ / คะ? 0
kǎw--ǒm-di---h-̌--d-----i---́---a--y-dâi--a-i-kr--p--á ka-w-po-m-di--cha-n-doo-bai-ne-e-na-wy-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-m-d-̀-c-a-n-d-o-b-i-n-́---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------- kǎw-pǒm-dì-chǎn-doo-bai-née-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
Is it made of leather? ใบนี้--จ---นัง--่ไ-- ---- - ค-? ใบน--ท-จากหน-งใช-ไหม คร-บ / คะ? ใ-น-้-ำ-า-ห-ั-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหม ครับ / คะ? 0
b-i-ne-e-tam-jà---a-ng-------mǎ---r-́p--á bai-ne-e-tam-ja-k-na-ng-cha-i-ma-i-kra-p-ka- b-i-n-́---a---a-k-n-̌-g-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- bai-née-tam-jàk-nǎng-châi-mǎi-kráp-ká
Or is it made of plastic? ห-ื-ว่าทำ-าก--าส-ิก? หร-อว-าท-จากพลาสต-ก? ห-ื-ว-า-ำ-า-พ-า-ต-ก- -------------------- หรือว่าทำจากพลาสติก? 0
r--u--a--t-m-ja-k-pl----dhìk re-u-wa--tam-ja-k-pla-t-dhi-k r-̌---a---a---a-k-p-a-t-d-i-k ----------------------------- rěu-wâ-tam-jàk-plât-dhìk
Of leather, of course. ท-จา-----แ---อน --ั--/ -ะ ท-จากหน-งแน-นอน คร-บ / คะ ท-จ-ก-น-ง-น-น-น ค-ั- / ค- ------------------------- ทำจากหนังแน่นอน ครับ / คะ 0
t-m--a-k-----g---̂-n-wn--r--p---́ tam-ja-k-na-ng-næ--nawn-kra-p-ka- t-m-j-̀---a-n---æ---a-n-k-a-p-k-́ --------------------------------- tam-jàk-nǎng-næ̂-nawn-kráp-ká
This is very good quality. ใ--ี--ุณ-า-ดี-า--ครับ - -ะ ใบน--ค-ณภาพด-มาก คร-บ / คะ ใ-น-้-ุ-ภ-พ-ี-า- ค-ั- / ค- -------------------------- ใบนี้คุณภาพดีมาก ครับ / คะ 0
b-i-n-́e-ko---pa---d-e-mâ--k--́--ká bai-ne-e-koon-pa-p-dee-ma-k-kra-p-ka- b-i-n-́---o-n-p-̂---e---a-k-k-a-p-k-́ ------------------------------------- bai-née-koon-pâp-dee-mâk-kráp-ká
And the bag is really very reasonable. แ-ะ--ะ----ถ-อ-บนี-ก็คุ้--่า----จริง ----ครับ---คะ และกระเป-าถ-อใบน--ก-ค--มค-าราคาจร-ง ๆนะ คร-บ / คะ แ-ะ-ร-เ-๋-ถ-อ-บ-ี-ก-ค-้-ค-า-า-า-ร-ง ๆ-ะ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆนะ ครับ / คะ 0
lǽ-gra---h-̌--t-̌u-bai----e-gâ---ó---k-̂--a------ri-g-r--g-n-́-----p-ká læ--gra--bha-o-te-u-bai-ne-e-ga-w-ko-om-ka--ra-ka-t-ring-ring-na--kra-p-ka- l-́-g-a---h-̌---e-u-b-i-n-́---a-w-k-́-m-k-̂-r---a-t-r-n---i-g-n-́-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------- lǽ-grà-bhǎo-těu-bai-née-gâw-kóom-kâ-ra-kât-ring-ring-ná-kráp-ká
I like it. ผ--- ดิฉ-- -อ---รับ-- คะ ผม / ด-ฉ-น ชอบ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ช-บ ค-ั- / ค- ------------------------ ผม / ดิฉัน ชอบ ครับ / คะ 0
pǒ----̀----̌---ha-wp--ra-p---́ po-m-di--cha-n-cha-wp-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-p-k-a-p-k-́ ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-kráp-ká
I’ll take it. ผ--/-ดิ-ั- เ-า-บนี้-ครั-----่ะ ผม / ด-ฉ-น เอาใบน-- คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น เ-า-บ-ี- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม / ดิฉัน เอาใบนี้ ครับ / ค่ะ 0
p-̌-------hǎn------i-ne-e-k-----kâ po-m-di--cha-n-ao-bai-ne-e-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---o-b-i-n-́---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-ao-bai-née-kráp-kâ
Can I exchange it if needed? ผม - -ิ--น--ะ--ล-่-น-ด้ไหม-คร-บ----- ถ-า-้-งการ? ผม / ด-ฉ-น จะเปล--ยนได-ไหม คร-บ / คะ ถ-าต-องการ? ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ล-่-น-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า-้-ง-า-? ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะเปลี่ยนได้ไหม ครับ / คะ ถ้าต้องการ? 0
pǒm--i---h--n-j----h-ìan-d--i---̌i-kr----k-́---̂--ha-----g-n po-m-di--cha-n-ja--bhli-an-da-i-ma-i-kra-p-ka--ta--dha-wng-gan p-̌---i---h-̌---a---h-i-a---a-i-m-̌---r-́---a---a---h-̂-n---a- -------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhlìan-dâi-mǎi-kráp-ká-tâ-dhâwng-gan
Of course. ได้แ-่นอน--ร-บ-/ ค-ะ ได-แน-นอน คร-บ / ค-ะ ไ-้-น-น-น ค-ั- / ค-ะ -------------------- ได้แน่นอน ครับ / ค่ะ 0
da-i-----nawn----́---â da-i-næ--nawn-kra-p-ka- d-̂---æ---a-n-k-a-p-k-̂ ----------------------- dâi-næ̂-nawn-kráp-kâ
We’ll gift wrap it. เรา-ะห-อขอ---ัญให้ค-ณ เราจะห-อของขว-ญให-ค-ณ เ-า-ะ-่-ข-ง-ว-ญ-ห-ค-ณ --------------------- เราจะห่อของขวัญให้คุณ 0
rao-j---ha-----̌-ng--wǎn-h-̂i----n rao-ja--ha-w-ka-wng-kwa-n-ha-i-koon r-o-j-̀-h-̀---a-w-g-k-a-n-h-̂---o-n ----------------------------------- rao-jà-hàw-kǎwng-kwǎn-hâi-koon
The cashier is over there. ที-จ่ายเง-นอยู--า--ั-น --ั- --คะ ท--จ-ายเง-นอย--ทางน--น คร-บ / คะ ท-่-่-ย-ง-น-ย-่-า-น-้- ค-ั- / ค- -------------------------------- ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้น ครับ / คะ 0
te------i---er-n-----o----an--nán-krá--k-́ te-e-ja-i-nger-n-a--yo-o-tang-na-n-kra-p-ka- t-̂---a-i-n-e-̶---̀-y-̂---a-g-n-́---r-́---a- -------------------------------------------- têe-jài-nger̶n-à-yôo-tang-nán-kráp-ká

Who understands whom?

There are about 7 billion people in the world. They all have a language. Unfortunately, it's not always the same. So in order to speak with other nations, we must learn languages. That is often very arduous. But there are languages that are very similar. Their speakers understand one another, without mastering the other language. This phenomenon is called mutual intelligibility . Whereby two variants are distinguished. The first variant is oral mutual intelligibility . Here, the speakers understand each other when they talk. They do not understand the written form of the other language, however. This is because the languages have different written forms. Examples of this are the languages Hindi and Urdu. Written mutual intelligibility is the second variant. In this case, the other language is understood in its written form. But the speakers do not understand each other when they speak to each other. The reason for this is that they have very different pronunciation. German and Dutch are examples of this. The most closely related languages contain both variants. Meaning they are mutually intelligible both orally and in written form. Russian and Ukrainian or Thai and Laotian are examples. But there is also an asymmetrical form of mutual intelligibility. That is the case when speakers have different levels of understanding each other. Portuguese understand Spanish better than the Spanish understand Portuguese. Austrians also understand Germans better than the other way around. In these examples, pronunciation or dialect is a hindrance. He who really wants to have good conversations must learn something new…