Phrasebook

Shopping   »  
ซื้อของ

54 [fifty-four]

Shopping

Shopping

54 [ห้าสิบสี่]

hâ-sìp-sèe

+

ซื้อของ

[séu-kǎwng]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
I want to buy a present. ผม / ด---- ต----------------ญ ผม / ดิฉัน ต้องการซื้อของขวัญ 0
po-----------------------------------------n pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-séu-kǎwng-kwǎn
+
But nothing too expensive. แต---------------ก แต่เอาที่ไม่แพงมาก 0
dh------------------------k dhæ̀-ao-têe-mâi-pæng-mâk
+
Maybe a handbag? อา-----------------? อาจจะเป็นกระเป๋าถือ? 0
à-------------------------u àt-jà-bhen-grà-bhǎo-těu
+
     
Which color would you like? คุ--------------? คุณอยากได้สีอะไร? 0
ko--------------------------i koon-à-yâk-dâi-sěe-à-rai
+
Black, brown or white? สี-- ส------- ห--------? สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว? 0
se-----------------------------------o sěe-dam-sěe-nám-dhan-rěu-sěe-kǎo
+
A large one or a small one? ใบ--------------? ใบใหญ่หรือใบเล็ก? 0
ba-------------------k bai-yài-rěu-bai-lék
+
     
May I see this one, please? ขอ ผ- / ด---- ด----------------- ค--- / ค-? ขอ ผม / ดิฉัน ดูใบนี้หน่อยได้ไหม ครับ / คะ? 0
ka-------------------------------------------------------́ kǎw-pǒm-dì-chǎn-doo-bai-née-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
+
Is it made of leather? ใบ------------------ ค--- / ค-? ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ba-----------------------------------------́ bai-née-tam-jàk-nǎng-châi-mǎi-kráp-ká
+
Or is it made of plastic? หร-----------------? หรือว่าทำจากพลาสติก? 0
re--------------------------k rěu-wâ-tam-jàk-plât-dhìk
+
     
Of leather, of course. ทำ------------- ค--- / คะ ทำจากหนังแน่นอน ครับ / คะ 0
ta------------------------------́ tam-jàk-nǎng-næ̂-nawn-kráp-ká
+
This is very good quality. ใบ-------------- ค--- / คะ ใบนี้คุณภาพดีมาก ครับ / คะ 0
ba----------------------------------́ bai-née-koon-pâp-dee-mâk-kráp-ká
+
And the bag is really very reasonable. แล--------------------------------- ๆ-- ค--- / คะ และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆนะ ครับ / คะ 0
læ------------------------------------------------------------------------́ lǽ-grà-bhǎo-těu-bai-née-gâw-kóom-kâ-ra-kât-ring-ring-ná-kráp-ká
+
     
I like it. ผม / ด---- ช-- ค--- / คะ ผม / ดิฉัน ชอบ ครับ / คะ 0
po----------------------------́ pǒm-dì-chǎn-châwp-kráp-ká
+
I’ll take it. ผม / ด---- เ------- ค--- / ค-ะ ผม / ดิฉัน เอาใบนี้ ครับ / ค่ะ 0
po---------------------------------̂ pǒm-dì-chǎn-ao-bai-née-kráp-kâ
+
Can I exchange it if needed? ผม / ด---- จ-------------- ค--- / ค- ถ---------? ผม / ดิฉัน จะเปลี่ยนได้ไหม ครับ / คะ ถ้าต้องการ? 0
po-----------------------------------------------------------n pǒm-dì-chǎn-jà-bhlìan-dâi-mǎi-kráp-ká-tâ-dhâwng-gan
+
     
Of course. ได------- ค--- / ค-ะ ได้แน่นอน ครับ / ค่ะ 0
da--------------------̂ dâi-næ̂-nawn-kráp-kâ
+
We’ll gift wrap it. เร------------------ณ เราจะห่อของขวัญให้คุณ 0
ra--------------------------------n rao-jà-hàw-kǎwng-kwǎn-hâi-koon
+
The cashier is over there. ที-------------------- ค--- / คะ ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้น ครับ / คะ 0
te-----------------------------------------́ têe-jài-nger̶n-à-yôo-tang-nán-kráp-ká
+
     

Who understands whom?

There are about 7 billion people in the world. They all have a language. Unfortunately, it's not always the same. So in order to speak with other nations, we must learn languages. That is often very arduous. But there are languages that are very similar. Their speakers understand one another, without mastering the other language. This phenomenon is called mutual intelligibility . Whereby two variants are distinguished. The first variant is oral mutual intelligibility . Here, the speakers understand each other when they talk. They do not understand the written form of the other language, however. This is because the languages have different written forms. Examples of this are the languages Hindi and Urdu. Written mutual intelligibility is the second variant. In this case, the other language is understood in its written form. But the speakers do not understand each other when they speak to each other. The reason for this is that they have very different pronunciation. German and Dutch are examples of this. The most closely related languages contain both variants. Meaning they are mutually intelligible both orally and in written form. Russian and Ukrainian or Thai and Laotian are examples. But there is also an asymmetrical form of mutual intelligibility. That is the case when speakers have different levels of understanding each other. Portuguese understand Spanish better than the Spanish understand Portuguese. Austrians also understand Germans better than the other way around. In these examples, pronunciation or dialect is a hindrance. He who really wants to have good conversations must learn something new…