Phrasebook

en Learning foreign languages   »   th การเรียนภาษาต่างชาติ

23 [twenty-three]

Learning foreign languages

Learning foreign languages

23 [ยี่สิบสาม]

yêe-sìp-sǎm

การเรียนภาษาต่างชาติ

[gan-rian-pa-sǎ-dhàng-cha-dhì]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Where did you learn Spanish? ค--เ-ียน--ษ-ส--นมาจ----น--รับ ---ะ? ค-ณเร-ยนภาษาสเปนมาจากไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-ภ-ษ-ส-ป-ม-จ-ก-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหน ครับ / คะ? 0
k--n-rian-----àt---a-n-m---àk---̌---ráp--á koon-rian-pa-sa-t-bhayn-ma-ja-k-na-i-kra-p-ka- k-o---i-n-p---a-t-b-a-n-m---a-k-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-rian-pa-sàt-bhayn-ma-jàk-nǎi-kráp-ká
Can you also speak Portuguese? คุณ---ภา-าโ---ุ-กสไ---้--ไ-- -รับ-- คะ? ค-ณพ-ดภาษาโปรต-เกสได-ด-วยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-ภ-ษ-โ-ร-ุ-ก-ไ-้-้-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหม ครับ / คะ? 0
koo--pô-t--a-s---bhr-h-----o-gàyt-d--i--ûay----i-kr-́p---́ koon-po-ot-pa-sa--bhroh-dho-o-ga-yt-da-i-du-ay-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o---a-s-̌-b-r-h-d-o-o-g-̀-t-d-̂---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- koon-pôot-pa-sǎ-bhroh-dhòo-gàyt-dâi-dûay-mǎi-kráp-ká
Yes, and I also speak some Italian. ครับ - -ะ-แล- -ม --ด--ั- -็--ดภ-ษ---ตาเ---นไ--ด้วย คร-บ / คะ และ ผม / ด-ฉ-น ก-พ-ดภาษาอ-ตาเล-ยนได-ด-วย ค-ั- / ค- แ-ะ ผ- / ด-ฉ-น ก-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-ย-ไ-้-้-ย -------------------------------------------------- ครับ / คะ และ ผม / ดิฉัน ก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วย 0
k--́--ka----́-pǒm-di--c-a---ga---p-̂---p------i--dh--lian----i---̂ay kra-p-ka--læ--po-m-di--cha-n-ga-w-po-ot-pa-sa--i--dha-lian-da-i-du-ay k-a-p-k-́-l-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-a---a-i-d-̂-y --------------------------------------------------------------------- kráp-ká-lǽ-pǒm-dì-chǎn-gâw-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lian-dâi-dûay
I think you speak very well. ผ- - -ิ--น---ดว่า--ณพ-ดไ----่-มาก ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณพ-ดได-เก-งมาก ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ู-ไ-้-ก-ง-า- --------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณพูดได้เก่งมาก 0
po-m--ì---a-n---́--wa-----n-p-̂----a-i-----g-mâk po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-po-ot-da-i-ge-ng-ma-k p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---o-o---a-i-g-̀-g-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-pôot-dâi-gèng-mâk
The languages are quite similar. ภาษ-ค่อ------ล-าย--น--ก ภาษาค-อนข-างคล-ายก-นมาก ภ-ษ-ค-อ-ข-า-ค-้-ย-ั-ม-ก ----------------------- ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก 0
pa-s-̌-k---n-k-̂---k---i--a--ma-k pa-sa--ka-wn-ka-ng-kla-i-gan-ma-k p---a---a-w---a-n---l-́---a---a-k --------------------------------- pa-sǎ-kâwn-kâng-klái-gan-mâk
I can understand them well. ผม /----ั--เ----จ---า---ดี ผม / ด-ฉ-น เข-าใจภาษาได-ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ใ-ภ-ษ-ไ-้-ี -------------------------- ผม / ดิฉัน เข้าใจภาษาได้ดี 0
pǒ---ì-c-ǎ--k-̂o-jai-p-------â--d-e po-m-di--cha-n-ka-o-jai-pa-sa--da-i-dee p-̌---i---h-̌---a-o-j-i-p---a---a-i-d-e --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kâo-jai-pa-sǎ-dâi-dee
But speaking and writing is difficult. แต่การพ-ดแ------ข-ย-ม----ก แต-การพ-ดและการเข-ยนม-นยาก แ-่-า-พ-ด-ล-ก-ร-ข-ย-ม-น-า- -------------------------- แต่การพูดและการเขียนมันยาก 0
d-æ---a--po----l-́-ga--k--a---a-----k dhæ--gan-po-ot-læ--gan-ki-an-man-ya-k d-æ---a---o-o---æ---a---i-a---a---a-k ------------------------------------- dhæ̀-gan-pôot-lǽ-gan-kǐan-man-yâk
I still make many mistakes. ผ- /---ฉัน ยังพู-และเ-ีย--ิดอี-ม-ก ผม / ด-ฉ-น ย-งพ-ดและเข-ยนผ-ดอ-กมาก ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ู-แ-ะ-ข-ย-ผ-ด-ี-ม-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังพูดและเขียนผิดอีกมาก 0
po----ì-cha---------o--t-læ---ǐ---pìt--̀---ma-k po-m-di--cha-n-yang-po-ot-læ--ki-an-pi-t-e-ek-ma-k p-̌---i---h-̌---a-g-p-̂-t-l-́-k-̌-n-p-̀---̀-k-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-pôot-lǽ-kǐan-pìt-èek-mâk
Please correct me each time. โป-ด-่-ย---ใ---ผม----ิฉัน-----ร-้งด้วยน--ะ-/ คร-บ โปรดช-วยแก-ให- ผม / ด-ฉ-น ท-กคร--งด-วยนะคะ / คร-บ โ-ร-ช-ว-แ-้-ห- ผ- / ด-ฉ-น ท-ก-ร-้-ด-ว-น-ค- / ค-ั- ------------------------------------------------- โปรดช่วยแก้ให้ ผม / ดิฉัน ทุกครั้งด้วยนะคะ / ครับ 0
bh--̀--ch--ay--æ--h-̂----̌--dì--hǎ--------k---n-----a--n-́--a---r--p bhro-t-chu-ay-gæ--ha-i-po-m-di--cha-n-to-ok-kra-ng-du-ay-na--ka--kra-p b-r-̀---h-̂-y-g-̂-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-t-́-k-k-a-n---u-a---a---a---r-́- ---------------------------------------------------------------------- bhròt-chûay-gæ̂-hâi-pǒm-dì-chǎn-tóok-kráng-dûay-ná-ká-kráp
Your pronunciation is very good. ก---อกเ---งข-----ดี--ก การออกเส-ยงของค-ณด-มาก ก-ร-อ-เ-ี-ง-อ-ค-ณ-ี-า- ---------------------- การออกเสียงของคุณดีมาก 0
g-n--̀wk-sǐa---k-̌--g----n-d----a-k gan-a-wk-si-ang-ka-wng-koon-dee-ma-k g-n-a-w---i-a-g-k-̌-n---o-n-d-e-m-̂- ------------------------------------ gan-àwk-sǐang-kǎwng-koon-dee-mâk
You only have a slight accent. คุณ-ี---นีย---ดห-่อย ค-ณม-ส-เน-ยงน-ดหน-อย ค-ณ-ี-ำ-น-ย-น-ด-น-อ- -------------------- คุณมีสำเนียงนิดหน่อย 0
koon--ee-sa---ni-ng-ni-t--àwy koon-mee-sa-m-niang-ni-t-na-wy k-o---e---a-m-n-a-g-n-́---a-w- ------------------------------ koon-mee-sǎm-niang-nít-nàwy
One can tell where you come from. คน--งสาม--ถ-ู้ว---ุณ-า-าก--น คนฟ-งสามารถร--ว-าค-ณมาจากไหน ค-ฟ-ง-า-า-ถ-ู-ว-า-ุ-ม-จ-ก-ห- ---------------------------- คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน 0
k----ang-sa-----r-́t-ro-o-w---k--n----j----na-i kon-fang-sa--ma-ro-t-ro-o-wa--koon-ma-ja-k-na-i k-n-f-n---a---a-r-́---o-o-w-̂-k-o---a-j-̀---a-i ----------------------------------------------- kon-fang-sǎ-ma-rót-róo-wâ-koon-ma-jàk-nǎi
What is your mother tongue / native language (am.)? ภ---แ-่--ง--ณค--ภ-ษ---ไร--ร-บ - --? ภาษาแม-ของค-ณค-อภาษาอะไร คร-บ / คะ? ภ-ษ-แ-่-อ-ค-ณ-ื-ภ-ษ-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไร ครับ / คะ? 0
pa-sǎ-m---k-̌-------n-----pa-s---à---i-kr--p---́ pa-sa--mæ--ka-wng-koon-keu-pa-sa--a--rai-kra-p-ka- p---a---æ---a-w-g-k-o---e---a-s-̌-a---a---r-́---a- -------------------------------------------------- pa-sǎ-mæ̂-kǎwng-koon-keu-pa-sǎ-à-rai-kráp-ká
Are you taking a language course? ค----ีย-เ-้า----ส-ร-ย--าษ-หรือ--ล--------- --? ค-ณเร-ยนเข-าคอร-สเร-ยนภาษาหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-เ-้-ค-ร-ส-ร-ย-ภ-ษ-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- คุณเรียนเข้าคอร์สเรียนภาษาหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
k-o--r----kâo---̂ws-rian----sa--re-----l--o--ra-----́ koon-rian-ka-o-ka-ws-rian-pa-sa--re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---i-n-k-̂---a-w---i-n-p---a---e-u-b-l-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-rian-kâo-kâws-rian-pa-sǎ-rěu-bhlào-kráp-ká
Which textbook are you using? ค--ใ--ห---ส---รีย--ล-มไห----ั- --คะ? ค-ณใช-หน-งส-อเร-ยนเล-มไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ช-ห-ั-ส-อ-ร-ย-เ-่-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหน ครับ / คะ? 0
ko-n-ch-́i---̌n--s-̌u-r-an-le-m-n-̌--k-a-p---́ koon-cha-i-na-ng-se-u-rian-le-m-na-i-kra-p-ka- k-o---h-́---a-n---e-u-r-a---e-m-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-chái-nǎng-sěu-rian-lêm-nǎi-kráp-ká
I don’t remember the name right now. ต-นน-้----- --ฉั---ำ---อ--------รับ - คะ? ตอนน-- ผม / ด-ฉ-น จ-ช--อไม-ได- คร-บ / คะ? ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น จ-ช-่-ไ-่-ด- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ตอนนี้ ผม / ดิฉัน จำชื่อไม่ได้ ครับ / คะ? 0
dhawn-ne-e--ǒ----̀-c-----ja---hêu---̂--d-̂--kra-p-k-́ dhawn-ne-e-po-m-di--cha-n-jam-che-u-ma-i-da-i-kra-p-ka- d-a-n-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-j-m-c-e-u-m-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- dhawn-née-pǒm-dì-chǎn-jam-chêu-mâi-dâi-kráp-ká
The title is not coming to me. ผม / --ฉ---น---ื่--น-ง-ื-ไม่อ-- คร-บ-/ คะ ผม / ด-ฉ-น น-กช--อหน-งส-อไม-ออก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น น-ก-ื-อ-น-ง-ื-ไ-่-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน นึกชื่อหนังสือไม่ออก ครับ / คะ 0
pǒm---------n---́uk--he-u--------e-u--a----̀w---ra---ká po-m-di--cha-n-ne-uk-che-u-na-ng-se-u-ma-i-a-wk-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h-̂---a-n---e-u-m-̂---̀-k-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-néuk-chêu-nǎng-sěu-mâi-àwk-kráp-ká
I’ve forgotten it. ผม-/ ด-ฉัน--ืมไ--ล-ว -ร-บ --ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ล-มไปแล-ว คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ล-ม-ป-ล-ว ค-ั- / ค-ะ ------------------------------- ผม / ดิฉัน ลืมไปแล้ว ครับ / ค่ะ 0
p----di--c---n----m--ha--lǽ---ráp-k-̂ po-m-di--cha-n-leum-bhai-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-m-b-a---æ-o-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-leum-bhai-lǽo-kráp-kâ

Germanic Languages

The Germanic languages belong to the Indo-European language family. This linguistic group is characterized by its phonological features. Differences in the phonology distinguish these languages from others. There are about 15 Germanic languages. 500 million people worldwide speak them as their native tongue. The exact number of individual languages is difficult to determine. It is often unclear whether independent languages or only dialects exist. The most prominent Germanic language is English. It has 350 million native speakers worldwide. After that come German and Dutch. The Germanic languages are divided into different groups. There are North Germanic, West Germanic, and East Germanic. North Germanic languages are the Scandinavian languages. English, German and Dutch are West Germanic languages. The East Germanic languages have all become extinct. Old English, for example, belonged to this group. Colonization spread Germanic languages across the world. As a result, Dutch is understood in the Caribbean and in South Africa. All Germanic languages are derived from a common root. Whether or not there was a uniform proto-language is unclear. Besides that, only a few old Germanic texts exist. Unlike the Romance languages, there are hardly any sources. Research of the Germanic languages is more difficult as a result. Relatively little is also known about the culture of the Germanic people, or Teutons. The people of the Teutons did not unite. As a result there was no common identity. Therefore, science has to rely on other sources. Without Greeks and Romans, we would only know a little about the Teutons!
Did you know?
Catalan is a member of the Romance language family. It is closely related to Spanish, French and Italian. It is spoken in Andorra, in the Catalonia region of Spain and on the Balearic Islands. Catalan is also spoken in parts of Aragon and in Valencia. A total of 12 million people speak or understand Catalan. The language arose between the 8th and 10th century in the Pyrenees region. It then spread to the south and east through territorial conquests. It is important to note that Catalan is not a dialect of Spanish. It evolved from Vulgar Latin and is considered an independent language. Therefore, Spaniards or Latin Americans do not automatically understand it. Many structures of Catalan are similar to other Romance languages. But there are also a few features that do not occur in other languages. Catalan speakers are very proud of their language. Learning Catalan has been actively promoted by political groups for a few centuries. Learn Catalan - this language has a future!