Phrasebook

en to be allowed to   »   th (ได้รับ)อนุญาต / ...ได้

73 [seventy-three]

to be allowed to

to be allowed to

73 [เจ็ดสิบสาม]

jèt-sìp-sǎm

(ได้รับ)อนุญาต / ...ได้

[dâi-ráp-à-nóo-yât-dâi]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Are you already allowed to drive? ค-ณ-ด-ร-บ--ุญ-ต-ใ-้ข-บรถไ-----ว----? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ข-บรถได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ั-ร-ไ-้-ล-ว-ร-อ- ------------------------------------ คุณได้รับอนุญาติให้ขับรถได้แล้วหรือ? 0
k-----âi---́---̀--o-o------i--hâ--k--p-------a-i--æ-o---̌u koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-ka-p-ro-t-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-k-̀---o-t-d-̂---æ-o-r-̌- ------------------------------------------------------------ koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-kàp-rót-dâi-lǽo-rěu
Are you already allowed to drink alcohol? คุณได้รับอน--า--ให-ดื่--อ--อฮ-ล--ด้แ---หร--? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ด--มแอลกอฮอล-ได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-้-ล-ว-ร-อ- -------------------------------------------- คุณได้รับอนุญาติให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ? 0
k--n-------a----̀--o----a-d-i--ha-i--è---æ---a---a--da----ǽo--ěu koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-de-um-æn-gaw-haw-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-d-̀-m-æ---a---a---a-i-l-́---e-u ------------------------------------------------------------------- koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-dèum-æn-gaw-haw-dâi-lǽo-rěu
Are you already allowed to travel abroad alone? ค-ณ---ร-บ--ุญ----ห-ไ--่าง--ะ--ศ-น-ดี--ไ-้แ--ว----? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ไปต-างประเทศคนเด-ยวได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ป-่-ง-ร-เ-ศ-น-ด-ย-ไ-้-ล-ว-ร-อ- -------------------------------------------------- คุณได้รับอนุญาติให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้แล้วหรือ? 0
koo--d-----a-p-à-no----a-d-ì--âi---a--dh--n--------t--y---on--eeo-d-̂i--æ-o---̌u koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-bhai-dha-ng-bhra--ta-yt-kon-deeo-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-b-a---h-̀-g-b-r-̀-t-̂-t-k-n-d-e---a-i-l-́---e-u ----------------------------------------------------------------------------------- koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-bhai-dhàng-bhrà-tâyt-kon-deeo-dâi-lǽo-rěu
may / to be allowed อน-------...ได้ อน-ญาต / ...ได- อ-ุ-า- / .-.-ด- --------------- อนุญาต / ...ได้ 0
à-no-o--a-t-d--i a--no-o-ya-t-da-i a---o-o-y-̂---a-i ----------------- à-nóo-yât-dâi
May we smoke here? เร-ส-----รี่ท-่-ี-ได้-ห--ครับ-- ค-? เราส-บบ-หร--ท--น--ได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ู-บ-ห-ี-ท-่-ี-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
r---so-----ò--rèe---̂---ê----̂--mǎ---ra----á rao-so-op-bo-o-re-e-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-s-̀-p-b-̀---e-e-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- rao-sòop-bòo-rèe-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Is smoking allowed here? ต-ง-ี้--บบ-ห-ี-ไ-้ไห- ค----- คะ? ตรงน--ส-บบ-หร--ได-ไหม คร-บ / คะ? ต-ง-ี-ส-บ-ุ-ร-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
d--ong------so--p--o--------d-̂i-ma----ráp---́ dhrong-ne-e-so-op-bo-o-re-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- d-r-n---e-e-s-̀-p-b-̀---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- dhrong-née-sòop-bòo-rèe-dâi-mǎi-kráp-ká
May one pay by credit card? จ---ด-วยบั--เครด-----ไ-- -รั- ---ะ? จ-ายด-วยบ-ตรเครด-ตได-ไหม คร-บ / คะ? จ-า-ด-ว-บ-ต-เ-ร-ิ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม ครับ / คะ? 0
j-̀---ûa-----t-kr-y-d-̀--da------i--r------́ ja-i-du-ay-ba-t-kray-di-t-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-̀---u-a---a-t-k-a---i-t-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- jài-dûay-bàt-kray-dìt-dâi-mǎi-kráp-ká
May one pay by cheque / check (am.)? จ่-ยเช็--ด-----ครั- /---? จ-ายเช-คได-ไหม คร-บ / คะ? จ-า-เ-็-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- จ่ายเช็คได้ไหม ครับ / คะ? 0
ja---ch-́k--a-i--a-i-kr--p---́ ja-i-che-k-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-̀---h-́---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------ jài-chék-dâi-mǎi-kráp-ká
May one only pay in cash? จ่--เ-ินส-เ-่-----ห-ื- -----/ --? จ-ายเง-นสดเท-าน--นหร-อ คร-บ / คะ? จ-า-เ-ิ-ส-เ-่-น-้-ห-ื- ค-ั- / ค-? --------------------------------- จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือ ครับ / คะ? 0
j-̀--n--r-n-s-̀t---̂o-nán---̌--k-a---ká ja-i-nger-n-so-t-ta-o-na-n-re-u-kra-p-ka- j-̀---g-r-n-s-̀---a-o-n-́---e-u-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- jài-nger̶n-sòt-tâo-nán-rěu-kráp-ká
May I just make a call? ขอ----ทร-ั-ท-แ-๊-หนึ่-ไ-้ไห- ---บ---ค-? ขอใช-โทรศ-พท-แป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-ใ-้-ท-ศ-พ-์-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ขอใช้โทรศัพท์แป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
ka-w-ch-́i-t----a-p--hæ-p-ne--ng--a-i--a---------ká ka-w-cha-i-ton-sa-p-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-́---o---a-p-b-æ-p-n-̀-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- kǎw-chái-ton-sàp-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
May I just ask something? ข----อ-ไร--๊ปห----ไ----ม -ร---- ค-? ขอถามอะไรแป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-ถ-ม-ะ-ร-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ขอถามอะไรแป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
k-̌---ǎm-a---a---h-́---èun---a-i---̌i-k-----ká ka-w-ta-m-a--rai-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a-m-a---a---h-́---e-u-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- kǎw-tǎm-à-rai-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
May I just say something? ข-พู----รแ-๊ปห-ึ่งได-ไ-- ค-ับ-/ ค-? ขอพ-ดอะไรแป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-พ-ด-ะ-ร-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ขอพูดอะไรแป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
ka-w-pôo--à-r----hæ---n--u---da---m-̌i---a-----́ ka-w-po-ot-a--rai-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-o---̀-r-i-b-æ-p-n-̀-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-pôot-à-rai-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
He is not allowed to sleep in the park. เขา--น-น--น-าธ----ไม---้ เขานอนในสวนสาธารณะไม-ได- เ-า-อ-ใ-ส-น-า-า-ณ-ไ-่-ด- ------------------------ เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ 0
k--o-nawn---i-su-an-sǎ--an---́-mâi-dâi ka-o-nawn-nai-su-an-sa--tan-na--ma-i-da-i k-̌---a-n-n-i-s-̌-n-s-̌-t-n-n-́-m-̂---a-i ----------------------------------------- kǎo-nawn-nai-sǔan-sǎ-tan-ná-mâi-dâi
He is not allowed to sleep in the car. เขา---ใ-ร--ม-ได้ เขานอนในรถไม-ได- เ-า-อ-ใ-ร-ไ-่-ด- ---------------- เขานอนในรถไม่ได้ 0
k-̌o-na-----i--o---m-̂-----i ka-o-nawn-nai-ro-t-ma-i-da-i k-̌---a-n-n-i-r-́---a-i-d-̂- ---------------------------- kǎo-nawn-nai-rót-mâi-dâi
He is not allowed to sleep at the train station. เขาน-น-ี---าน-ร-ไ--ม---้ เขานอนท--สถาน-รถไฟไม-ได- เ-า-อ-ท-่-ถ-น-ร-ไ-ไ-่-ด- ------------------------ เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ 0
kǎ----w---ê---t---nee-ro---fa-------da-i ka-o-nawn-te-et-ta--nee-ro-t-fai-ma-i-da-i k-̌---a-n-t-̂-t-t-̌-n-e-r-́---a---a-i-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-nawn-têet-tǎ-nee-rót-fai-mâi-dâi
May we take a seat? เ-า-อ--่--ด--ห----ั--- ค-? เราขอน--งได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-ั-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- เราขอนั่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
ra--kǎw--âng---̂--m-̌i-kr-----á rao-ka-w-na-ng-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---a-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- rao-kǎw-nâng-dâi-mǎi-kráp-ká
May we have the menu? เรา--รา-กา---ห----้-ห- ค-ั- --ค-? เราขอรายการอาหารได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-า-ก-ร-า-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เราขอรายการอาหารได้ไหม ครับ / คะ? 0
rao-kǎw-----gan-a---̌n---̂---a---k--́--ká rao-ka-w-rai-gan-a-ha-n-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---a---a-----a-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rao-kǎw-rai-gan-a-hǎn-dâi-mǎi-kráp-ká
May we pay separately? เราข------า-ไ-้--ม-คร-บ /--ะ? เราขอแยกจ-ายได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-ย-จ-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- เราขอแยกจ่ายได้ไหม ครับ / คะ? 0
rao-k-̌w--------̀--d--i-m------á--k-́ rao-ka-w-yæ-k-ja-i-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---æ-k-j-̀---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- rao-kǎw-yæ̂k-jài-dâi-mǎi-kráp-ká

How the brain learns new words

When we learn new vocabulary, our brain stores new content. Learning only works with constant repetition. How well our brain stores words is dependent on multiple factors. But the most important thing is that we review vocabulary on a regular basis. Only words that we use or write often get stored. It could be said that these words are archived like images. This principle of learning is also true in apes. Apes can learn to ‘read’ words, if they see them often enough. Although they don't understand the words, they recognize them by their form. In order to speak a language fluently, we need many words. For that, the vocabulary must be well organized. Because our memory functions like an archive. In order to find a word quickly, it must know where to search. Therefore it's better to learn words in a particular context. Then our brain will always be able to open the correct ‘file’. But even that which we have learned well can be forgotten. In this case, the knowledge moves from the active into the passive memory. By forgetting, we free ourselves of knowledge we don't need. This is how our brain makes room for new and more important things. Therefore, it is important that we activate our knowledge on a regular basis. But that which is in the passive memory isn't lost forever. When we see a forgotten word, we remember it again. We learn that which we've learned before more quickly the second time. He who wants to expand his vocabulary must also expand his hobbies. Because each of us has certain interests. Therefore, we typically busy ourselves with the same things. But a language consists of many different semantic fields. A person interested in politics should also read sports papers sometime!