Phrasebook

en In the hotel – Complaints   »   th ในโรงแรม-การร้องเรียน

28 [twenty-eight]

In the hotel – Complaints

In the hotel – Complaints

28 [ยี่สิบแปด]

yêe-sìp-bhæ̀t

ในโรงแรม-การร้องเรียน

[nai-rong-ræm-gan-ráwng-rian]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
The shower isn’t working. ฝัก-ัว-ช--า--ม่ได้ ฝ-กบ-วใช-งานไม-ได- ฝ-ก-ั-ใ-้-า-ไ-่-ด- ------------------ ฝักบัวใช้งานไม่ได้ 0
fàk-------a----ga--mâ---a-i fa-k-bua-cha-i-ngan-ma-i-da-i f-̀---u---h-́---g-n-m-̂---a-i ----------------------------- fàk-bua-chái-ngan-mâi-dâi
There is no warm water. ไ-่ม-น-ำอ--น ไม-ม-น--อ--น ไ-่-ี-้-อ-่- ------------ ไม่มีน้ำอุ่น 0
m-----ee---́m---on ma-i-mee-na-m-o-on m-̂---e---a-m-o-o- ------------------ mâi-mee-nám-òon
Can you get it repaired? คุณ---่อมม-น-ด-ไหม ------ -ะ? ค-ณมาซ-อมม-นได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-่-ม-ั-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาซ่อมมันได้ไหม ครับ / คะ? 0
k-o-----sâw--ma--d-̂--m-̌i-k-a-p--á koon-ma-sa-wm-man-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-s-̂-m-m-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-ma-sâwm-man-dâi-mǎi-kráp-ká
There is no telephone in the room. ใ-ห--ง-ม่ม--ท----ท์ ในห-องไม-ม-โทรศ-พท- ใ-ห-อ-ไ-่-ี-ท-ศ-พ-์ ------------------- ในห้องไม่มีโทรศัพท์ 0
n----â--g---̂i--ee-to--sa-p nai-ha-wng-ma-i-mee-ton-sa-p n-i-h-̂-n---a-i-m-e-t-n-s-̀- ---------------------------- nai-hâwng-mâi-mee-ton-sàp
There is no TV in the room. ใน-----ม--ีโทรทัศ-์ ในห-องไม-ม-โทรท-ศน- ใ-ห-อ-ไ-่-ี-ท-ท-ศ-์ ------------------- ในห้องไม่มีโทรทัศน์ 0
nai--â-ng-m----m-e-----t--t nai-ha-wng-ma-i-mee-ton-ta-t n-i-h-̂-n---a-i-m-e-t-n-t-́- ---------------------------- nai-hâwng-mâi-mee-ton-tát
The room has no balcony. ห--ง---ม-ร---ียง ห-องไม-ม-ระเบ-ยง ห-อ-ไ-่-ี-ะ-บ-ย- ---------------- ห้องไม่มีระเบียง 0
h----g-m--i-m-e-r----i-ng ha-wng-ma-i-mee-ra--biang h-̂-n---a-i-m-e-r-́-b-a-g ------------------------- hâwng-mâi-mee-rá-biang
The room is too noisy. ห---น--------ั-เกินไป ห-องน--เส-ยงด-งเก-นไป ห-อ-น-้-ส-ย-ด-ง-ก-น-ป --------------------- ห้องนี้เสียงดังเกินไป 0
ha---g-née-s------dang----̶--bh-i ha-wng-ne-e-si-ang-dang-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-s-̌-n---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------- hâwng-née-sǐang-dang-ger̶n-bhai
The room is too small. ห---นี้---กเ-ิ--ป ห-องน--เล-กเก-นไป ห-อ-น-้-ล-ก-ก-น-ป ----------------- ห้องนี้เล็กเกินไป 0
ha-w----é--lé---e-̶--bh-i ha-wng-ne-e-le-k-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-l-́---e-̶---h-i --------------------------- hâwng-née-lék-ger̶n-bhai
The room is too dark. ห-องนี-ม-ดเ--นไป ห-องน--ม-ดเก-นไป ห-อ-น-้-ื-เ-ิ-ไ- ---------------- ห้องนี้มืดเกินไป 0
h-̂------́--m--ut--er̶---hai ha-wng-ne-e-me-ut-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-m-̂-t-g-r-n-b-a- ---------------------------- hâwng-née-mêut-ger̶n-bhai
The heater isn’t working. เ--ื--ง-ำ--า-ร---ไม-ท---น เคร--องท-ความร-อนไม-ท-งาน เ-ร-่-ง-ำ-ว-ม-้-น-ม-ท-ง-น ------------------------- เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน 0
krê--ng-t-m--wam-----n-m-̂i---m----n kre-uang-tam-kwam-ra-wn-ma-i-tam-ngan k-e-u-n---a---w-m-r-́-n-m-̂---a---g-n ------------------------------------- krêuang-tam-kwam-ráwn-mâi-tam-ngan
The air-conditioning isn’t working. เค-ื่อ-ปร------ศไม---ง-น เคร--องปร-บอากาศไม-ท-งาน เ-ร-่-ง-ร-บ-า-า-ไ-่-ำ-า- ------------------------ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 0
kre--a---b-ra-p----à----̂--t----gan kre-uang-bhra-p-a-ga-t-ma-i-tam-ngan k-e-u-n---h-a-p-a-g-̀---a-i-t-m-n-a- ------------------------------------ krêuang-bhràp-a-gàt-mâi-tam-ngan
The TV isn’t working. โ----ศน-ไม่ทำง-น โทรท-ศน-ไม-ท-งาน โ-ร-ั-น-ไ-่-ำ-า- ---------------- โทรทัศน์ไม่ทำงาน 0
t-n---́--m-̂---am---an ton-ta-t-ma-i-tam-ngan t-n-t-́---a-i-t-m-n-a- ---------------------- ton-tát-mâi-tam-ngan
I don’t like that. ผม-/ -ิฉัน ไ-่ช--เ-ย ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบเลย ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-เ-ย -------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบเลย 0
pǒ--dì--hǎ--ma--------p---нy po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-luнy p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---u-y ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-luнy
That’s too expensive. มัน--ง----ไป ม-นแพงเก-นไป ม-น-พ-เ-ิ-ไ- ------------ มันแพงเกินไป 0
man-pæ---ger-n---ai man-pæng-ger-n-bhai m-n-p-n---e-̶---h-i ------------------- man-pæng-ger̶n-bhai
Do you have anything cheaper? ค-ณมีอ-ไ---่ถ----่า-------ค-ับ - ค-? ค-ณม-อะไรท--ถ-กกว-าน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-ี-ถ-ก-ว-า-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม ครับ / คะ? 0
ko----e---̀--ai-têe-t--o-----̀-née--ǎ--k-á--k-́ koon-mee-a--rai-te-e-to-ok-gwa--ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-t-̂---o-o---w-̀-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-mee-à-rai-têe-tòok-gwà-née-mǎi-kráp-ká
Is there a youth hostel nearby? ท----กเ--ว--ใก-้-ี-น---ีไห---รั--/---? ท--พ-กเยาวชนใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ั-เ-า-ช-ใ-ล-ท-่-ี-ม-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
t-̂e--a-k-yao-w-́---á-g-âi-te-e----e--e---ǎi-k-á--k-́ te-e-pa-k-yao-wo-t-na--gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- t-̂---a-k-y-o-w-́---a---l-̂---e-e-n-̂---e---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- têe-pák-yao-wót-ná-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká
Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? ม-เบด---ด์--ร-ฟ---์----ท-่นี่ม-ไห--ครับ-/--ะ? ม-เบดแอนด-เบรคฟาสต-ใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ม-เ-ด-อ-ด-เ-ร-ฟ-ส-์-ก-้-ี-น-่-ี-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- มีเบดแอนด์เบรคฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
m-e-ba-yt-æ--ba----̀yk--â---l-̂--t--e------me----------́----́ mee-ba-yt-æn-ba--ra-yk-fa-t-gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- m-e-b-̀-t-æ---a---a-y---a-t-g-a-i-t-̂---e-e-m-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------------- mee-bàyt-æn-bà-ràyk-fât-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká
Is there a restaurant nearby? มี-้าน--ห----ล-ท-่นี่ม--หม-ค-ับ-/ --? ม-ร-านอาหารใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ม-ร-า-อ-ห-ร-ก-้-ี-น-่-ี-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
m-e-r--n-----------̂i--e-----̂--me--m----------k-́ mee-ra-n-a-ha-n-gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- m-e-r-́-----a-n-g-a-i-t-̂---e-e-m-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- mee-rán-a-hǎn-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká

Positive languages, negative languages

Most people are either optimists or pessimists. But that can apply to languages too! Scientists repeatedly analyze the vocabulary of languages. In doing so they often come to astounding results. In English, for example, there are more negative than positive words. There are almost double the number of words for negative emotions. In western societies, the vocabulary influences the speakers. The people there complain quite often. They also criticize many things. Therefore, they use language with an altogether more negative tone. But negative words are interesting for another reason too. They contain more information than positive terms. The reason for this could lie in our evolution. It was always important for all living things to recognize dangers. They had to react quickly to risks. Besides that, they wanted to warn others of dangers. Therefore it was essential to be able to pass along information very quickly. As much as possible should be said with as few words as possible. Apart from that, negative language doesn't have any real advantages. That is easy for anyone to imagine. People who only speak negatively are surely not very popular. Furthermore, negative language affects our emotions. Positive language, on the other hand, can have positive effects. People that are always positive have more success in their career. So we should use our language more carefully. Because we choose which vocabulary we use. And through our language we create our reality. So: Speak positively!
Did you know?
Marathi is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in western and central India. Marathi is the native language of more than 70 million people. For this reason it is counted among the 20 most-spoken languages in the world. Marathi is written with the same script that is used for Hindi. In this alphabet, each symbol represents exactly one sound. There are 12 vowels and 36 consonants. The numbers are relatively complex. There is a distinct word for 1 through 100. Each number must therefore be learned individually. Marathi is divided into 42 different dialects. They all say a lot about the development of the language. Another feature of Marathi is its long literary tradition. There are texts that are over 1000 years old. If you are interested in the history of India, you should study Marathi!