Phrasebook

en to want something   »   th ต้องการ / อยาก

71 [seventy-one]

to want something

to want something

71 [เจ็ดสิบเอ็ด]

jèt-sìp-èt

ต้องการ / อยาก

[dhâwng-gan-à-yâk]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
What do you want to do? พ-กเธอ อ--กท-อะไ-? พวกเธอ อยากท-อะไร? พ-ก-ธ- อ-า-ท-อ-ไ-? ------------------ พวกเธอ อยากทำอะไร? 0
p---k-t-----̀-ya----am--̀---i pu-ak-tur--a--ya-k-tam-a--rai p-̂-k-t-r---̀-y-̂---a---̀-r-i ----------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-tam-à-rai
Do you want to play football / soccer (am.)? พวก--อ --ากเ--นฟ--บอ----? พวกเธอ อยากเล-นฟ-ตบอลไหม? พ-ก-ธ- อ-า-เ-่-ฟ-ต-อ-ไ-ม- ------------------------- พวกเธอ อยากเล่นฟุตบอลไหม? 0
pu-a--tur̶--̀-ya-k-le-n-f-́-t-baw-----i pu-ak-tur--a--ya-k-le-n-fo-ot-bawn-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---e-n-f-́-t-b-w---a-i --------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-lên-fóot-bawn-mǎi
Do you want to visit friends? พวกเ-อ-----ป-า เพื่อน-- --ม? พวกเธออยากไปหา เพ--อน ๆ ไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ห- เ-ื-อ- ๆ ไ-ม- ---------------------------- พวกเธออยากไปหา เพื่อน ๆ ไหม? 0
pû-k----̶--̀--â--b--i-ha--p-̂------̂-an-ma-i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-ha--pe-uan-pe-uan-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-h-̌-p-̂-a---e-u-n-m-̌- ---------------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-hǎ-pêuan-pêuan-mǎi
to want ต----าร-/--ย-ก ต-องการ / อยาก ต-อ-ก-ร / อ-า- -------------- ต้องการ / อยาก 0
d-a-w---ga--à-y--k dha-wng-gan-a--ya-k d-a-w-g-g-n-a---a-k ------------------- dhâwng-gan-à-yâk
I don’t want to arrive late. ผ--/ ด-----ไม-------ส-ย ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากมาสาย ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-า-า- ----------------------- ผม / ดิฉัน ไม่อยากมาสาย 0
po-m-di---h-̌n--âi-à----k-ma-sǎi po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-ma-sa-i p-̌---i---h-̌---a-i-a---a-k-m---a-i ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-ma-sǎi
I don’t want to go there. ผม----ิฉัน -----า-----่นั-น ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากไปท--น--น ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-ป-ี-น-่- --------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่อยากไปที่นั่น 0
po-m-di---hǎ--ma---a--ya---bhai-t-----a-n po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-bhai-te-e-na-n p-̌---i---h-̌---a-i-a---a-k-b-a---e-e-n-̂- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-bhai-têe-nân
I want to go home. ผม-/ -ิฉั--ต้-งก-ร--ับบ้-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการกล-บบ-าน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-บ-้-น -------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการกลับบ้าน 0
p-̌--di---ha----ha-w-g-g---glàp-b--n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-gla-p-ba-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---l-̀---a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-glàp-bân
I want to stay at home. ผ--/ ด-------อง-า--ย-่---น ผม / ด-ฉ-น ต-องการอย--บ-าน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ย-่-้-น -------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการอยู่บ้าน 0
pǒm-d-̀-ch-̌n-d-a-w-g-g-n-a--y--o-bân po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-a--yo-o-ba-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---̀-y-̂---a-n --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-à-yôo-bân
I want to be alone. ผ- - ---ัน ต-อง--รอ-----เด--ว ผม / ด-ฉ-น ต-องการอย--คนเด-ยว ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ย-่-น-ด-ย- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการอยู่คนเดียว 0
pǒm--ì-c--̌n---a--n----n----yo-o---------o po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-a--yo-ok-na--deeo p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---̀-y-̂-k-n-́-d-e- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-à-yôok-ná-deeo
Do you want to stay here? คุ--ยากอยู-ที่-ี--ห-? ค-ณอยากอย--ท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-ย-่-ี-น-่-ห-? --------------------- คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม? 0
ko------y-̂k-------o-tê---------̌i koon-a--ya-k-a--yo-o-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---̀-y-̂---e-e-n-̂---a-i ----------------------------------- koon-à-yâk-à-yôo-têe-nêe-mǎi
Do you want to eat here? ค---ยา-ทานอาหา----นี่ไ--? ค-ณอยากทานอาหารท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-า-อ-ห-ร-ี-น-่-ห-? ------------------------- คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม? 0
koo---̀-ya---tan-a-ha-n--ê--n------̌i koon-a--ya-k-tan-a-ha-n-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---a-----a-n-t-̂---e-e-m-̌- -------------------------------------- koon-à-yâk-tan-a-hǎn-têe-nêe-mǎi
Do you want to sleep here? คุ-อย-กนอนที-นี่ไ-ม? ค-ณอยากนอนท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-อ-ท-่-ี-ไ-ม- -------------------- คุณอยากนอนที่นี่ไหม? 0
k--n-a-------na----ê----̂--m-̌i koon-a--ya-k-nawn-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---a-n-t-̂---e-e-m-̌- -------------------------------- koon-à-yâk-nawn-têe-nêe-mǎi
Do you want to leave tomorrow? ค--ต--ง-า--ด---าง--ุ่งน-้ไ-- --ับ - ค-? ค-ณต-องการเด-นทางพร--งน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-เ-ิ-ท-ง-ร-่-น-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ? 0
k----dh-̂-n----n-----n-t--g--rô-ng--e-e-m-̌i-kra-----́ koon-dha-wng-gan-der-n-tang-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---e-̶---a-g-p-o-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-der̶n-tang-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Do you want to stay till tomorrow? คุณต้---าร-ยู--ึงพ-ุ----้ไหม-ครับ-/ คะ-? ค-ณต-องการอย--ถ-งพร--งน--ไหม คร-บ / คะ ? ค-ณ-้-ง-า-อ-ู-ถ-ง-ร-่-น-้-ห- ค-ั- / ค- ? ---------------------------------------- คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ ? 0
ko-n--h--w-g--an-a----̂----̌un--pr--o---n-́e----i---a----á koon-dha-wng-gan-a--yo-o-te-ung-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---̀-y-̂---e-u-g-p-o-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-à-yôo-těung-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Do you want to pay the bill only tomorrow? คุณ---ง---จ-----ิ-พ-ุ--นี-ไ----ร-บ-- -ะ? ค-ณต-องการจ-ายเง-นพร--งน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-จ-า-เ-ิ-พ-ุ-ง-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ? 0
k--n---a-wng-gan-ja---n-e-̶n--r--on---e-e---̌i---á--ká koon-dha-wng-gan-ja-i-nger-n-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---a-i-n-e-̶---r-̂-n---e-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-jài-nger̶n-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Do you want to go to the disco? พวก-ธ-อย-กไ----โ---หม? พวกเธออยากไปด-สโก-ไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ด-ส-ก-ไ-ม- ---------------------- พวกเธออยากไปดิสโก้ไหม? 0
pu-ak-t-------yâk-b--i---̀t---̂--m--i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-di-t-go-h-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-d-̀---o-h-m-̌- -------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-dìt-gôh-mǎi
Do you want to go to the cinema? พว-เธออยา-ไปด--น-งไหม? พวกเธออยากไปด-หน-งไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ด-ห-ั-ไ-ม- ---------------------- พวกเธออยากไปดูหนังไหม? 0
pu------r--a--ya---b-a--d-o-nǎng----i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-doo-na-ng-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-d-o-n-̌-g-m-̌- -------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-doo-nǎng-mǎi
Do you want to go to a café? พ-ก-ธอ-ย-กไปร้-น-า-ฟไ-ม? พวกเธออยากไปร-านกาแฟไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ร-า-ก-แ-ไ-ม- ------------------------ พวกเธออยากไปร้านกาแฟไหม? 0
pû---tur-------̂--bh-i--a-n----fæ----i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-ra-n-ga-fæ-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-r-́---a-f---a-i --------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-rán-ga-fæ-mǎi

Indonesia, the land of many languages

The Republic of Indonesia is one of the largest countries on Earth. About 240 million people live in the insular state. These people belong to many different ethnic groups. It is estimated that there are almost 500 ethnic groups in Indonesia. These groups have many different cultural traditions. And they also speak many different languages! About 250 languages are spoken in Indonesia. There are many dialects on top of that. Indonesia's languages are typically classified under the ethnic groups. For example, there is the Javanese or Balinese language. This multitude of languages naturally leads to problems. They hinder an efficient economy and administration. Therefore, a national language was implemented in Indonesia. Since their independence in 1945, Bahasa Indonesia is the official language. It is taught alongside the native language in all schools. Despite this, not all inhabitants of Indonesia speak this language. Only about 70% of Indonesians are proficient in Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is the native language of ‘only’ 20 million people. Thus, the many regional languages are still of great importance. Indonesian is especially interesting for language lovers. Because there are many advantages to learning Indonesian. The language is considered to be relatively easy. The grammar rules can be learned quickly. You can rely on the spelling for pronunciation. The orthography isn't difficult either. Many Indonesian words come from other languages. And: Indonesian will soon be one of the most important languages… These are enough reasons to start learning, right?