Phrasebook

en Conjunctions 3   »   th คำสันธาน 3

96 [ninety-six]

Conjunctions 3

Conjunctions 3

96 [เก้าสิบหก]

gâo-sìp-hòk

คำสันธาน 3

[kam-sǎn-tan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I get up as soon as the alarm rings. ผม / ดิฉ-น --ตื-น-ั-ที-ท-่-าฬ--า-ลุ---ง ผม / ด-ฉ-น จะต--นท-นท- ท--นาฬ-กาปล-กด-ง ผ- / ด-ฉ-น จ-ต-่-ท-น-ี ท-่-า-ิ-า-ล-ก-ั- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะตื่นทันที ที่นาฬิกาปลุกดัง 0
p-̌m-d-̀--ha-n--à-dh---n--a---e---ê--na--í----p-lo----d-ng po-m-di--cha-n-ja--dhe-un-tan-tee-te-e-na-li--ga-p-lo-ok-dang p-̌---i---h-̌---a---h-̀-n-t-n-t-e-t-̂---a-l-́-g-̀---o-o---a-g ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-dhèun-tan-tee-têe-na-lí-gàp-lóok-dang
I become tired as soon as I have to study. ผ- ------น-จ-ง--ง-อ--ันท-ที่--- --ดิฉั--เริ---รียน--ั--ือ ผม / ด-ฉ-น จะง-วงนอนท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น เร--มเร-ยนหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น จ-ง-ว-น-น-ั-ท-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น เ-ิ-ม-ร-ย-ห-ั-ส-อ --------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะง่วงนอนทันทีที่ ผม / ดิฉัน เริ่มเรียนหนังสือ 0
p-̌--dì-chǎ----̀-n--̂----naw---an-t-e-t----po-----̀-ch-̌n---̂-̶m-ria-----ng-s-̌u po-m-di--cha-n-ja--ngu-ang-nawn-tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-re-r-m-rian-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---a---g-̂-n---a-n-t-n-t-e-t-̂---o-m-d-̀-c-a-n-r-̂-̶---i-n-n-̌-g-s-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-ngûang-nawn-tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-rêr̶m-rian-nǎng-sěu
I will stop working as soon as I am 60. ผม - ด--ัน----ล----ง-นทั-ท--ี่-ผ-----ิ----อ--ุ-๖-/-0 ผม / ด-ฉ-น จะเล-กท-งานท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น อาย- ๖๐/60 ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ิ-ท-ง-น-ั-ท-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น อ-ย- ๖-/-0 ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะเลิกทำงานทันทีที่ ผม / ดิฉัน อายุ ๖๐/60 0
po-m--ì--h--n-jà--êr-k--a--n--------t-e--------̌m--i---h----a-y--o-hò-----p po-m-di--cha-n-ja--le-r-k-tam-ngan-tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-a-yo-o-ho-k-si-p p-̌---i---h-̌---a---e-r-k-t-m-n-a---a---e---e-e-p-̌---i---h-̌-----o-o-h-̀---i-p ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-lêr̶k-tam-ngan-tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-a-yóo-hòk-sìp
When will you call? ค-ณ-ะ--ร.ม-เมื---ร? ค-ณจะโทร.มาเม--อไร? ค-ณ-ะ-ท-.-า-ม-่-ไ-? ------------------- คุณจะโทร.มาเมื่อไร? 0
ko-n---̀-----m---e----rai koon-ja--ton-ma-me-ua-rai k-o---a---o---a-m-̂-a-r-i ------------------------- koon-jà-ton-ma-mêua-rai
As soon as I have a moment. ท----ที- -ม - -ิ--- -------ิดหน่อย ท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น ม-เวลาน-ดหน-อย ท-น-ี-ี- ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ล-น-ด-น-อ- ---------------------------------- ทันทีที่ ผม / ดิฉัน มีเวลานิดหน่อย 0
tan--e--t-̂--po-m--i-----̌n------a---a-n-́t--a-wy tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-mee-way-la-ni-t-na-wy t-n-t-e-t-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-e-w-y-l---i-t-n-̀-y ------------------------------------------------- tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-mee-way-la-nít-nàwy
He’ll call, as soon as he has a little time. เ-าจะ----าท--ท---่เ----เวลา เขาจะโทรมาท-นท-ท--เขาม-เวลา เ-า-ะ-ท-ม-ท-น-ี-ี-เ-า-ี-ว-า --------------------------- เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา 0
k-̌o--a--t-------an--e---êe-k--o--ee--a---a ka-o-ja--ton-ma-tan-tee-te-e-ka-o-mee-way-la k-̌---a---o---a-t-n-t-e-t-̂---a-o-m-e-w-y-l- -------------------------------------------- kǎo-jà-ton-ma-tan-tee-têe-kǎo-mee-way-la
How long will you work? ค----ท----อี-นา-------? ค-ณจะท-งานอ-กนานเท-าไร? ค-ณ-ะ-ำ-า-อ-ก-า-เ-่-ไ-? ----------------------- คุณจะทำงานอีกนานเท่าไร? 0
k--n--à--am-n-a--èek-----t-̂o--ai koon-ja--tam-ngan-e-ek-nan-ta-o-rai k-o---a---a---g-n-e-e---a---a-o-r-i ----------------------------------- koon-jà-tam-ngan-èek-nan-tâo-rai
I’ll work as long as I can. ผม - -ิ--- จ----า--ต-า---ท-- ---/ ด-ฉั----งทำ--้ ผม / ด-ฉ-น จะท-งาน ตราบใดท-- ผม / ด-ฉ-น ย-งท-ได- ผ- / ด-ฉ-น จ-ท-ง-น ต-า-ใ-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ำ-ด- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะทำงาน ตราบใดที่ ผม / ดิฉัน ยังทำได้ 0
pǒ--d----hǎn---̀-----------hràp---i------------i--c--̌---an----m--âi po-m-di--cha-n-ja--tam-ngan-dhra-p-dai-te-e-po-m-di--cha-n-yang-tam-da-i p-̌---i---h-̌---a---a---g-n-d-r-̀---a---e-e-p-̌---i---h-̌---a-g-t-m-d-̂- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-jà-tam-ngan-dhràp-dai-têe-pǒm-dì-chǎn-yang-tam-dâi
I’ll work as long as I am healthy. ผ- /--ิ-ั--จ---งาน-ต--บ-ด--่ -ม-/-----น---งแข--แรง-ย-่ ผม / ด-ฉ-น จะท-งาน ตราบใดท-- ผม / ด-ฉ-น ย-งแข-งแรงอย-- ผ- / ด-ฉ-น จ-ท-ง-น ต-า-ใ-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ข-ง-ร-อ-ู- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะทำงาน ตราบใดที่ ผม / ดิฉัน ยังแข็งแรงอยู่ 0
po-m-dì-ch-̌----̀-ta-----n-dh-à--d---t-̂--po---d---c-ǎn----g-kæ-n---æng----yo-o po-m-di--cha-n-ja--tam-ngan-dhra-p-dai-te-e-po-m-di--cha-n-yang-kæ-ng-ræng-a--yo-o p-̌---i---h-̌---a---a---g-n-d-r-̀---a---e-e-p-̌---i---h-̌---a-g-k-̌-g-r-n---̀-y-̂- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-tam-ngan-dhràp-dai-têe-pǒm-dì-chǎn-yang-kæ̌ng-ræng-à-yôo
He lies in bed instead of working. เ-า-อน-นเตียง-ท---่จะ----น เขานอนบนเต-ยงแทนท--จะท-งาน เ-า-อ-บ-เ-ี-ง-ท-ท-่-ะ-ำ-า- -------------------------- เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน 0
k-̌o---w---o--d-ia-------t-̂----̀-tam--gan ka-o-nawn-bon-dhiang-tæn-te-e-ja--tam-ngan k-̌---a-n-b-n-d-i-n---æ---e-e-j-̀-t-m-n-a- ------------------------------------------ kǎo-nawn-bon-dhiang-tæn-têe-jà-tam-ngan
She reads the newspaper instead of cooking. เธอ-่า-ห--งส---ิมพ-แท-ท--จะ-----ข้าว เธออ-านหน-งส-อพ-มพ-แทนท--จะท-ก-บข-าว เ-อ-่-น-น-ง-ื-พ-ม-์-ท-ท-่-ะ-ำ-ั-ข-า- ------------------------------------ เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว 0
tur̶-à--na-ng--------------tê-------am-g-̀p--âo tur--a-n-na-ng-se-u-pim-tæn-te-e-ja--tam-ga-p-ka-o t-r---̀---a-n---e-u-p-m-t-n-t-̂---a---a---a-p-k-̂- -------------------------------------------------- tur̶-àn-nǎng-sěu-pim-tæn-têe-jà-tam-gàp-kâo
He is at the bar instead of going home. เข-นั-งใ-----ทน--่จะกลับ---น เขาน--งในผ-บแทนท--จะกล-บบ-าน เ-า-ั-ง-น-ั-แ-น-ี-จ-ก-ั-บ-า- ---------------------------- เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน 0
ka-o-na----n-i--a------------jà--la----a-n ka-o-na-ng-nai-pa-p-tæn-te-e-ja--gla-p-ba-n k-̌---a-n---a---a-p-t-n-t-̂---a---l-̀---a-n ------------------------------------------- kǎo-nâng-nai-pàp-tæn-têe-jà-glàp-bân
As far as I know, he lives here. เ-่--ี- -- / ด---- ท--บเ-าอ-ศ-ย--ู--ี่--่ เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบเขาอาศ-ยอย--ท--น-- เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า-เ-า-า-ั-อ-ู-ท-่-ี- ----------------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบเขาอาศัยอยู่ที่นี่ 0
t----t-----o----i---ha----a--r--p-kǎ--a--a-i-a---o-o-t-̂--nêe ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-ka-o-a-sa-i-a--yo-o-te-e-ne-e t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-k-̌-----a-i-a---o-o-t-̂---e-e --------------------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-kǎo-a-sǎi-à-yôo-têe-nêe
As far as I know, his wife is ill. เท่า--่ ผม-/ --ฉ----รา----ภร-----งเขาไม่-บาย เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบ / ภรรยาของเขาไม-สบาย เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า- / ภ-ร-า-อ-เ-า-ม-ส-า- -------------------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบ / ภรรยาของเขาไม่สบาย 0
t----t-̂---ǒm---̀-c-----t-́----p--an-ya----n-------m-̂i--à---i ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-pan-ya-k-ong-ka-o-ma-i-sa--bai t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-p-n-y-̂---n---a-o-m-̂---a---a- ---------------------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-pan-yâk-ong-kǎo-mâi-sà-bai
As far as I know, he is unemployed. เ--าท-่-ผ- /-ด---- -รา-เข-ตก-าน เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบเขาตกงาน เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า-เ-า-ก-า- ------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบเขาตกงาน 0
tâ--t--e-pǒ----̀--hǎ--t---r---------dh-̀k--gan ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-ka-o-dho-k-ngan t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-k-̌---h-̀---g-n ------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-kǎo-dhòk-ngan
I overslept; otherwise I’d have been on time. ผ--/--ิฉ-- -อ-หล--เ--ิน มิฉ-นั้-----/ --ฉั--็คง--ไม-สาย ผม / ด-ฉ-น นอนหล-บเพล-น ม-ฉะน--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น น-น-ล-บ-พ-ิ- ม-ฉ-น-้- ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน นอนหลับเพลิน มิฉะนั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
p-̌m-d-̀-c--̌n-n-w---àp-p-er̶--mí-c-----a----ǒ---ì----̌n-ga-w--o-----̀-mâ---ǎi po-m-di--cha-n-nawn-la-p-pler-n-mi--cha--na-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---a-n-l-̀---l-r-n-m-́-c-a---a-n-p-̌---i---h-̌---a-w-k-n---a---a-i-s-̌- ------------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-nawn-làp-pler̶n-mí-chà-nán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi
I missed the bus; otherwise I’d have been on time. ผม - -ิ-ั- -ล-ดร-เ-ล- ไ---ั----ม / ด-ฉ-น-็คงจ-ไม่-าย ผม / ด-ฉ-น พลาดรถเมล- ไม-ง--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น พ-า-ร-เ-ล- ไ-่-ั-น ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน พลาดรถเมล์ ไม่งั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
pǒ---i---h-̌n---a---rót--a--m--------n---̌---i---hǎn--â--kon--j-----̂----̌i po-m-di--cha-n-pla-t-ro-t-may-ma-i-nga-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---l-̂---o-t-m-y-m-̂---g-́---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---o-g-j-̀-m-̂---a-i ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-plât-rót-may-mâi-ngán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi
I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. ผ- / -ิฉ-น-หา----ม--บ -ม-งั-น----/--ิ-ั--็ค-จะ---ส-ย ผม / ด-ฉ-น หาทางไม-พบ ไม-ง--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น ห-ท-ง-ม-พ- ไ-่-ั-น ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบ ไม่งั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
pǒ---i--ch-̌--hǎ-ta-g-ma-----́--m--i-ng--n--o----ì--h--n-ga-----ng--a---âi--ǎi po-m-di--cha-n-ha--tang-ma-i-po-p-ma-i-nga-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-̂---o-p-m-̂---g-́---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---o-g-j-̀-m-̂---a-i ----------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-tang-mâi-póp-mâi-ngán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi

Language and math

Thinking and speech go together. They influence one another. Linguistic structures influence the structures of our thinking. In some languages, for example, there are no words for numbers. The speakers do not understand the concept of numbers. So math and language also go together in some way. Grammatical and mathematical structures are often similar. Some researchers believe that they are also processed similarly. They believe that the speech center is also responsible for math. It can help the brain to perform calculations. Recent studies are coming to another conclusion, however. They show that our brain processes math without speech. Researchers studied three men. The brains of these test subjects were injured. As a result, the speech center was also damaged. The men had big problems with speaking. They could no longer formulate simple sentences. They couldn't understand words either. After the speech test the men had to solve math problems. A few of these mathematical puzzles were very complex. Even so, the test subjects could solve them! The results of this study are very interesting. They show that math is not encoded with words. It's possible that language and math have the same basis. Both are processed from the same center. But math doesn't have to be translated into speech first. Perhaps language and math develop together too... Then when the brain has finished developing, they exist separately!