Phrasebook

en Getting to know others   »   th การทำความรู้จัก

3 [three]

Getting to know others

Getting to know others

3 [สาม]

sǎm

การทำความรู้จัก

[gan-tam-kwam-róo-jàk]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Hi! สว--ดี-ร-บ♂! --ส----ีค่ะ-! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sà----t---̀----á----̀---́t--e--kâ sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Hello! ส--ส-ี-ร---! / --ัส-ีค-ะ-! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sa--w-́---e----r----------́---ee-kâ sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
How are you? สบาย----ม ครั-----ส------หม-คะ♀? สบายด-ไหม คร-บ♂ / สบายด-ไหม คะ♀? ส-า-ด-ไ-ม ค-ั-♂ / ส-า-ด-ไ-ม ค-♀- -------------------------------- สบายดีไหม ครับ♂ / สบายดีไหม คะ♀? 0
s---bai-----------r--p-sa---ai-d-e--a-i-k-́ sa--bai-dee-ma-i-kra-p-sa--bai-dee-ma-i-ka- s-̀-b-i-d-e-m-̌---r-́---a---a---e---a-i-k-́ ------------------------------------------- sà-bai-dee-mǎi-kráp-sà-bai-dee-mǎi-ká
Do you come from Europe? ค----จ-------ใ-่ไหม คร-บ- / ---? ค-ณมาจากย-โรปใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-ย-โ-ป-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- -------------------------------- คุณมาจากยุโรปใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k-on--a----k-y-́o--o---ch-̂--ma---kra----á koon-ma-ja-k-yo-o-ro-p-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---o-o-r-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-ma-jàk-yóo-rôp-châi-mǎi-kráp-ká
Do you come from America? คุณ-า--กอ-มริ-าใ-่ไหม ครั---/----? ค-ณมาจากอเมร-กาใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-อ-ม-ิ-า-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------------- คุณมาจากอเมริกาใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koon----ja-----may--------c--̂i-ma-i-k-a---ká koon-ma-ja-gaw-may-ri--ga-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j---a---a---i---a-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-ma-ja-gaw-may-rí-ga-châi-mǎi-kráp-ká
Do you come from Asia? คุ-มา--ก-อ-ช----่-หม --------คะ-? ค-ณมาจากเอเช-ยใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-เ-เ-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณมาจากเอเชียใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
ko---ma-j--k-ay-ch----hâ--m--i--r-́--ká koon-ma-ja-k-ay-chia-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---y-c-i---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-ma-jàk-ay-chia-châi-mǎi-kráp-ká
In which hotel are you staying? คุ--ักอยู-โรง--มอะ-- คร-บ--- ค-♀? ค-ณพ-กอย--โรงแรมอะไร คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ั-อ-ู-โ-ง-ร-อ-ไ- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณพักอยู่โรงแรมอะไร ครับ♂ / คะ♀? 0
k-on--a-k-à---̂---o-g-ræ--a--r-----a-----́ koon-pa-k-a--yo-o-rong-ræm-a--rai-kra-p-ka- k-o---a-k-a---o-o-r-n---æ---̀-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-pák-à-yôo-rong-ræm-à-rai-kráp-ká
How long have you been here for? คุณอยู่--่-ี-น-น-ท-า-----ล้- ค-ั---/---♀? ค-ณอย--ท--น--นานเท-าไหร-แล-ว คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ย-่-ี-น-่-า-เ-่-ไ-ร-แ-้- ค-ั-♂ / ค-♀- ----------------------------------------- คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว ครับ♂ / คะ♀? 0
koon-----ô--têe--êe--an--âo---------o-k-áp-k-́ koon-a--yo-o-te-e-ne-e-nan-ta-o-ra-i-læ-o-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂---a---a-o-r-̀---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-à-yôo-têe-nêe-nan-tâo-rài-lǽo-kráp-ká
How long will you be staying? ค--จ----่----ท-าไหร่ ค-ับ--/---♀? ค-ณจะอย--นานเท-าไหร- คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ะ-ย-่-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ ครับ♂ / คะ♀? 0
k----ja--a---ôo---n-t--o--ài----́--ká koon-ja--a--yo-o-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-o---a---̀-y-̂---a---a-o-r-̀---r-́---a- ---------------------------------------- koon-jà-à-yôo-nan-tâo-rài-kráp-ká
Do you like it here? คุณ-อ-ที่นี-ไ-ม -ร-บ- / ค--? ค-ณชอบท--น--ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koon-ch--w-----e-nêe------kr-́p-k-́ koon-cha-wp-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Are you here on vacation? ค---าพั-ร้อ-ท--นี่---ไ-ม --ับ--/--ะ-? ค-ณมาพ-กร-อนท--น--ใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-ั-ร-อ-ท-่-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- ------------------------------------- คุณมาพักร้อนที่นี่ใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koo--ma----k-ráwn--ê----̂----a-i-ma-i-k-áp-k-́ koon-ma-pa-k-ra-wn-te-e-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-p-́---a-w---e-e-n-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-ma-pák-ráwn-têe-nêe-châi-mǎi-kráp-ká
Please do visit me sometime! ม-เย-----ผมบ-า--ะคร-บ----มาเยี--ม-ดิ----้า-น---♀! มาเย--ยม ผมบ-างนะคร-บ♂ / มาเย--ยม ด-ฉ-นบ-างนะคะ♀! ม-เ-ี-ย- ผ-บ-า-น-ค-ั-♂ / ม-เ-ี-ย- ด-ฉ-น-้-ง-ะ-ะ-! ------------------------------------------------- มาเยี่ยม ผมบ้างนะครับ♂ / มาเยี่ยม ดิฉันบ้างนะคะ♀! 0
m--yîam---̌m-----------k-á-----yî----i----a-n--a----n-́--á ma-yi-am-po-m-ba-ng-na--kra-p-ma-yi-am-di--cha-n-ba-ng-na--ka- m---i-a---o-m-b-̂-g-n-́-k-a-p-m---i-a---i---h-̌---a-n---a---a- -------------------------------------------------------------- ma-yîam-pǒm-bâng-ná-kráp-ma-yîam-dì-chǎn-bâng-ná-ká
Here is my address. น--ค------ย--ข-ง--ค-ับ♂ /--ี-คือท---ย-่----ิ---ค่ะ♀ น--ค-อท--อย--ของผมคร-บ♂ / น--ค-อท--อย--ของด-ฉ-นค-ะ♀ น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ผ-ค-ั-♂ / น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ด-ฉ-น-่-♀ --------------------------------------------------- นี่คือที่อยู่ของผมครับ♂ / นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ♀ 0
ne---k---te------y--ok------ǒm-kr--p-n-̂------t-----̀---̂-----g---̀--ha-n-k-̂ ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-po-m-kra-p-ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-di--cha-n-ka- n-̂---e---e-e-a---o-o---n---o-m-k-a-p-n-̂---e---e-e-a---o-o---n---i---h-̌---a- ------------------------------------------------------------------------------ nêe-keu-têe-à-yôok-ong-pǒm-kráp-nêe-keu-têe-à-yôok-ong-dì-chǎn-kâ
Shall we see each other tomorrow? เ----ก--พ-ุ---ี้ด--ห-ค-ับ♂ ---ะ-? เราพบก-นพร--งน--ด-ไหมคร-บ♂ / คะ♀? เ-า-บ-ั-พ-ุ-ง-ี-ด-ไ-ม-ร-บ- / ค-♀- --------------------------------- เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมครับ♂ / คะ♀? 0
r----óp--an-p--̂-n--ne-e-de--mǎi---a---k-́ rao-po-p-gan-pro-ong-ne-e-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-p-́---a---r-̂-n---e-e-d-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- rao-póp-gan-prôong-née-dee-mǎi-kráp-ká
I am sorry, but I already have plans. ข--ทษ--ค-ับ--ม-ด-ฉัน -ม----ง-ครั-/-่ะ ขอโทษนะคร-บ ผม/ด-ฉ-น ไม-ว-าง คร-บ/ค-ะ ข-โ-ษ-ะ-ร-บ ผ-/-ิ-ั- ไ-่-่-ง ค-ั-/-่- ------------------------------------- ขอโทษนะครับ ผม/ดิฉัน ไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 0
kǎ--t--t-n---k---p-po---d-----a------i--â-g-k-áp---̂ ka-w-to-t-na--kra-p-po-m-di--cha-n-ma-i-wa-ng-kra-p-ka- k-̌---o-t-n-́-k-a-p-p-̌---i---h-̌---a-i-w-̂-g-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------------------- kǎw-tôt-ná-kráp-pǒm-dì-chǎn-mâi-wâng-kráp-kâ
Bye! ล------ร-บ-- ----ก่อนค--♀! ลาก-อนคร-บ♂! / ลาก-อนค-ะ♀! ล-ก-อ-ค-ั-♂- / ล-ก-อ-ค-ะ-! -------------------------- ลาก่อนครับ♂! / ลาก่อนค่ะ♀! 0
l--ga-w-----́---a---̀wn-k-̂ la-ga-wn-kra-p-la-ga-wn-ka- l---a-w---r-́---a-g-̀-n-k-̂ --------------------------- la-gàwn-kráp-la-gàwn-kâ
Good bye! แล้--บ-ั--ห-่นะครั------แ------ัน-ห-่นะค-ะ-! แล-วพบก-นใหม-นะคร-บ♂! / แล-วพบก-นใหม-นะค-ะ♀! แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-ร-บ-! / แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-่-♀- -------------------------------------------- แล้วพบกันใหม่นะครับ♂! / แล้วพบกันใหม่นะค่ะ♀! 0
l-́--p-́p--a----̀i--a--k-áp-l--o----p-------̀i-n-----̂ læ-o-po-p-gan-ma-i-na--kra-p-læ-o-po-p-gan-ma-i-na--ka- l-́---o-p-g-n-m-̀---a---r-́---æ-o-p-́---a---a-i-n-́-k-̂ ------------------------------------------------------- lǽo-póp-gan-mài-ná-kráp-lǽo-póp-gan-mài-ná-kâ
See you soon! แ-้ว-บ-ัน-นะค--บ♂ ----คะ-! แล-วพบก-น นะคร-บ♂ / นะคะ♀! แ-้-พ-ก-น น-ค-ั-♂ / น-ค-♀- -------------------------- แล้วพบกัน นะครับ♂ / นะคะ♀! 0
læ-o----------n-́-k-a-p-n---k-́ læ-o-po-p-gan-na--kra-p-na--ka- l-́---o-p-g-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ------------------------------- lǽo-póp-gan-ná-kráp-ná-ká

Alphabets

We can communicate with languages. We tell others what we're thinking or feeling. Writing has this function as well. Most languages have a written form, or writing. Writing consists of characters. These characters can be diverse. Most writing is made up of letters. These letters make up alphabets. An alphabet is an organized set of graphic symbols. These characters are joined to form words according to certain rules. Each character has a fixed pronunciation. The term ‘alphabet’ comes from the Greek language. There, the first two letters were called ‘alpha’ and ‘beta’. There have been many different alphabets throughout history. People were using characters more than 3,000 years ago. Earlier, characters were magical symbols. Only a few people knew what they meant. Later, the characters lost their symbolic nature. Today, letters have no meaning. They only have a meaning when they are combined with other letters. Characters such as that of the Chinese function differently. They resemble pictures and often depict what they mean. When we write, we are encoding our thoughts. We use characters to record our knowledge. Our brain has learned how to decode the alphabet. Characters become words, words become ideas. In this way, a text can survive for thousands of years. And still be understood…
Did you know?
Bengali is one of the Indo-Iranian languages. It is the native language of about 200 million people. More than 140 million of those people live in Bangladesh. There are also approximately 75 million speakers in India. Additional speakers are found in Malaysia, Nepal and Saudi Arabia. Bengali is thus one of the most spoken languages of the world. The language has its own writing system. There are even distinct symbols for numbers. Nowadays, however, Arabic digits are used most of the time. Bengali syntax follows strict rules. The subject comes first, then the object, and finally the verb. There are no grammatical genders. Nouns and adjectives also vary only slightly. That is a good thing for everyone that wants to learn this important language. And as many as possible should do so!