Phrasebook

en At the restaurant 4   »   th ที่ร้านอาหาร 4

32 [thirty-two]

At the restaurant 4

At the restaurant 4

32 [สามสิบสอง]

sǎm-sìp-sǎwng

ที่ร้านอาหาร 4

[têe-rán-a-hǎn]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. ข-มัน-รั่--อด--บซ---ะเข--เ-ศห-ึ-ง-ี่ ขอม-นฝร--งทอดก-บซอสมะเข-อเทศหน--งท-- ข-ม-น-ร-่-ท-ด-ั-ซ-ส-ะ-ข-อ-ท-ห-ึ-ง-ี- ------------------------------------ ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ 0
k--w---n-fa---a-------wt--a---s--w----́-kě-a---̂yt-n--ung-t-̂e ka-w-man-fa--ra-ng-ta-wt-ga-p-sa-wt-ma--ke-ua-ta-yt-ne-ung-te-e k-̌---a---a---a-n---a-w---a-p-s-̂-t-m-́-k-̌-a-t-̂-t-n-̀-n---e-e --------------------------------------------------------------- kǎw-man-fà-râng-tâwt-gàp-sâwt-má-kěua-tâyt-nèung-têe
And two with mayonnaise. แล-มา--งเนส-องที่ และมายองเนสสองท-- แ-ะ-า-อ-เ-ส-อ-ท-่ ----------------- และมายองเนสสองที่ 0
l---ma-yaw---n--yt-sǎwng-t--e læ--ma-yawng-na-yt-sa-wng-te-e l-́-m---a-n---a-y---a-w-g-t-̂- ------------------------------ lǽ-ma-yawng-nâyt-sǎwng-têe
And three sausages with mustard. และไ-้กร---ับ-ั---ร--สาม-ี่ และไส-กรอกก-บม-สตาร-ดสามท-- แ-ะ-ส-ก-อ-ก-บ-ั-ต-ร-ด-า-ท-่ --------------------------- และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ 0
l-́----i--r-̀wk----p--a-t-d-a-d--ǎ---e-e læ--sa-i-gra-wk-ga-p-ma-t-dha-d-sa-m-te-e l-́-s-̂---r-̀-k-g-̀---a-t-d-a-d-s-̌---e-e ----------------------------------------- lǽ-sâi-gràwk-gàp-mát-dhàd-sǎm-têe
What vegetables do you have? ค----ผ----ไ----- ค-ับ - ค-? ค-ณม-ผ-กอะไรบ-าง คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-อ-ไ-บ-า- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีผักอะไรบ้าง ครับ / คะ? 0
k-o---------k-a---a---------ráp---́ koon-mee-pa-k-a--rai-ba-ng-kra-p-ka- k-o---e---a-k-a---a---a-n---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-pàk-à-rai-bâng-kráp-ká
Do you have beans? ค---ี-ั--ไ---คร-- ----? ค-ณม-ถ--วไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-ว-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------- คุณมีถั่วไหม ครับ / คะ? 0
k--n---e---̀a------kr--p-k-́ koon-mee-tu-a-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---u-a-m-̌---r-́---a- ---------------------------- koon-mee-tùa-mǎi-kráp-ká
Do you have cauliflower? ค-ณ-ีด-----ล-ำ-ห--ค-ั----ค-? ค-ณม-ดอกกะหล--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-อ-ก-ห-่-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณมีดอกกะหล่ำไหม ครับ / คะ? 0
k-o--me--dàwk--à------mǎi--r-́p-ká koon-mee-da-wk-ga--la-m-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-w---a---a-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-mee-dàwk-gà-làm-mǎi-kráp-ká
I like to eat (sweet) corn. ผ--/ ด---น ชอ--า-ข--วโ-ด--าน ผม / ด-ฉ-น ชอบทานข-าวโพดหวาน ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-า-ข-า-โ-ด-ว-น ---------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบทานข้าวโพดหวาน 0
p--m-d-̀-ch-̌--c-a--p--an-k-̂o---̂t-wǎn po-m-di--cha-n-cha-wp-tan-ka-o-po-t-wa-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-t-n-k-̂---o-t-w-̌- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-tan-kâo-pôt-wǎn
I like to eat cucumber. ผ-----ิ-ัน --บทานแตงก-า ผม / ด-ฉ-น ชอบทานแตงกวา ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-า-แ-ง-ว- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบทานแตงกวา 0
p-̌m------ha-n--h-----ta---h--g-g-a po-m-di--cha-n-cha-wp-tan-dhæng-gwa p-̌---i---h-̌---h-̂-p-t-n-d-æ-g-g-a ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-tan-dhæng-gwa
I like to eat tomatoes. ผ--------- -อ-ทานมะ----เ-ศ ผม / ด-ฉ-น ชอบทานมะเข-อเทศ ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-า-ม-เ-ื-เ-ศ -------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบทานมะเขือเทศ 0
p-̌m--i--c-a-----â----an-m----e-------yt po-m-di--cha-n-cha-wp-tan-ma--ke-ua-ta-yt p-̌---i---h-̌---h-̂-p-t-n-m-́-k-̌-a-t-̂-t ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-tan-má-kěua-tâyt
Do you also like to eat leek? คุณชอบทาน-้-หอม--ว-ใช่-หม ค--บ - คะ? ค-ณชอบทานต-นหอมด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ท-น-้-ห-ม-้-ย-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko---c-â-----n-dhô--ha------̂---cha---m------á---á koon-cha-wp-tan-dho-n-ha-wm-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-d-o-n-h-̌-m-d-̂-y-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-châwp-tan-dhôn-hǎwm-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
Do you also like to eat sauerkraut? คุ--อบ--นกะ--่--ลีด--ด้วยใ-่ไห--ค--บ --คะ? ค-ณชอบทานกะหล--ปล-ดองด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ท-น-ะ-ล-ำ-ล-ด-ง-้-ย-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณชอบทานกะหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-o--ch---p-tan-g-̀-la------e---a-------a------i---------́---á koon-cha-wp-tan-ga--la-m-bhlee-dawng-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-g-̀-l-̀---h-e---a-n---u-a---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- koon-châwp-tan-gà-làm-bhlee-dawng-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
Do you also like to eat lentils? คุณชอ-ทา--ั่----เ--นด้วย-ช่-ห- ครั- / -ะ? ค-ณชอบทานถ--วล-นเซ-นด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ท-น-ั-ว-ิ-เ-่-ด-ว-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- คุณชอบทานถั่วลินเซ่นด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko-n----̂w----n-tù--l-----̂n--û-y---â---a---k-á--ká koon-cha-wp-tan-tu-a-lin-se-n-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-t-̀---i---e-n-d-̂-y-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- koon-châwp-tan-tùa-lin-sên-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
Do you also like to eat carrots? ค----อบ---แ--อทด-ว--ช--หม--ร-- /---? ค-ณ ชอบทานแครอทด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-า-แ-ร-ท-้-ย-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณ ชอบทานแครอทด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko----hâwp-ta--k---âwt---̂ay-ch--i-m-------́p-ká koon-cha-wp-tan-kæ-ra-wt-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-k---a-w---u-a---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-châwp-tan-kæ-râwt-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
Do you also like to eat broccoli? คุ--ช----นบ-อคโ--ี่ด้ว-----ห--ค--บ-/-ค-? ค-ณ ชอบทานบรอคโคล--ด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-า-บ-อ-โ-ล-่-้-ย-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- คุณ ชอบทานบรอคโคลี่ด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-on-c-â-p--an------òk-koh-lêe-du--y-ch-̂i-mǎ--k--́p-ká koon-cha-wp-tan-bawn-o-k-koh-le-e-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-b-w---̀---o---e-e-d-̂-y-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------ koon-châwp-tan-bawn-òk-koh-lêe-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
Do you also like to eat peppers? ค----อบทา--ร-ก--าน-้-ยใ--ไหม-คร-บ - --? ค-ณ ชอบทานพร-กหวานด-วยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-า-พ-ิ-ห-า-ด-ว-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณ ชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-on-ch-̂w--ta--p-ík--a-n--û-----âi-m--i-k---p-k-́ koon-cha-wp-tan-pri-k-wa-n-du-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-n-p-i-k-w-̌---u-a---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- koon-châwp-tan-prík-wǎn-dûay-châi-mǎi-kráp-ká
I don’t like onions. ผ- / -ิ-ัน---่ชอบ---หอ----่ ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบห-วหอมใหญ- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-ห-ว-อ-ใ-ญ- --------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบหัวหอมใหญ่ 0
po---d---c-ǎ---âi--hâw--h--a-h--w---ài po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-hu-a-ha-wm-ya-i p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---u-a-h-̌-m-y-̀- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-hǔa-hǎwm-yài
I don’t like olives. ผ--- ดิฉั--ไ-่ช---ะ-อก ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบมะกอก ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-ม-ก-ก ---------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบมะกอก 0
p-̌m-d-̀--ha-----̂i--ha----m-́-g--wk po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-ma--ga-wk p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a---a-w- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-má-gàwk
I don’t like mushrooms. ผม-- ดิฉ-- -------ห็ด ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบเห-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-เ-็- --------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบเห็ด 0
p-̌---ì-c---n-mâi-----wp-h--t po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-he-t p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---e-t ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-hèt

Tonal Languages

Most of all the languages spoken worldwide are tonal languages. With tonal languages, the pitch of the tones is crucial. They determine what meaning words or syllables have. Thus, the tone belongs firmly to the word. Most of the languages spoken in Asia are tonal languages. For example, Chinese, Thai and Vietnamese. There are also various tonal languages in Africa. Many indigenous languages in America are tonal languages as well. Indo-European languages mostly contain only tonal elements. This applies to Swedish or Serbian, for example. The number of tone pitches is varied in individual languages. Four different tones are distinguishable in Chinese. With this, the syllable ma can have four meanings. They are mother, hemp, horse and to rant . Interestingly, tonal languages also impact our hearing. Studies on absolute hearing have shown this. Absolute hearing is the ability to identify heard tones accurately. Absolute hearing occurs very rarely in Europe and North America. Fewer than 1 in 10,000 people have it. It's different with native speakers of Chinese. Here, 9 times as many people have this special ability. We all had absolute hearing when we were infants. We used it to learn to speak correctly. Unfortunately, most people lose it later on. The pitch of tones is also important in music. This is especially true for cultures that speak a tonal language. They must adhere to the melody very precisely. Otherwise a beautiful love song comes out as an absurd song!
Did you know?
Punjabi is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken natively by 130 million people. The majority of those people live in Pakistan. However, it is also spoken in the Indian state of Punjab. Punjabi is hardly ever used as a written language in Pakistan. It is different in India because there the language holds an official status. Punjabi is written in its own script. It also has a very long literary tradition. Texts have been found that are almost 1000 years old. Punjabi is also very interesting from a phonological point of view. This is because it is a tonal language. In tonal languages, the pitch of the accented syllable changes their meaning. In Punjabi, the accented syllable can take on three different pitches. That is very unusual for Indo-European languages. That makes Punjabi that much more appealing!