Phrasebook

en giving reasons 3   »   th เหตุผลบางประการ 3

77 [seventy-seven]

giving reasons 3

giving reasons 3

77 [เจ็ดสิบเจ็ด]

jèt-sìp-jèt

เหตุผลบางประการ 3

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Why aren’t you eating the cake? ท--ม-ุ--ม่ท-น-ค--ชิ้น-ี้--ะ ครั- - คะ? ท-ไมค-ณไม-ทานเค-กช--นน--ล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ค-ก-ิ-น-ี-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m-----koo--ma-------k----ch-́n-ne----a--kr--p--á tam-mai-koon-ma-i-tan-ke-k-chi-n-ne-e-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-k-́---h-́---e-e-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-kék-chín-née-lâ-kráp-ká
I must lose weight. ผ- /-ด-ฉัน----ง-ด-้-ห-ัก ครับ---คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องลดน--หน-ก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
po----ì---a-n----̂---------na---na-----áp--á po-m-di--cha-n-dha-wng-lo-t-na-m-na-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---o-t-n-́---a-k-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
I’m not eating it because I must lose weight. ผ--/ ดิฉ-น--ม่ท-----าะว-าต้อ--ดน---น-- ค--- - คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานเพราะว-าต-องลดน--หน-ก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ร-ะ-่-ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
p-̌m-di---hǎ----̂i--a---ra---wâ--h-̂-n----́t--a--------k-á---á po-m-di--cha-n-ma-i-tan-pra-w-wa--dha-wng-lo-t-na-m-na-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-l-́---a-m-n-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-práw-wâ-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Why aren’t you drinking the beer? ท-ไม--ณไม่---มเ-ียร- ค--- / คะ? ท-ไมค-ณไม-ด--มเบ-ยร- คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-เ-ี-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์ ครับ / คะ? 0
tam-m-i-koo--m----d-̀-m-bia-----p---́ tam-mai-koon-ma-i-de-um-bia-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-b-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-bia-kráp-ká
I have to drive. ผม-/-----น----ง-ั----ค-ับ /-คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องข-บรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ข-บ-ถ ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องขับรถ ครับ / คะ 0
p--m-----ch-̌n--h-̂-n----̀---o-t-k-áp--á po-m-di--cha-n-dha-wng-ka-p-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-p-r-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
I’m not drinking it because I have to drive. ผม----------ม่-ื-มเ-ี--์เพ---ว่-ต้--ข---ถ ค--บ /-คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มเบ-ยร-เพราะว-าต-องข-บรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-บ-ย-์-พ-า-ว-า-้-ง-ั-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถ ครับ / คะ 0
pǒ---------̌-----i--e--m--i--pr--w--â-dh-̂--g---̀p--o-t-k-áp-ká po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-bia-pra-w-wa--dha-wng-ka-p-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-b-a-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-k-̀---o-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-bia-práw-wâ-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Why aren’t you drinking the coffee? ท-ไ-ค-ณ-ม่ดื่-กาแ- -รั------? ท-ไมค-ณไม-ด--มกาแฟ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟ ครับ / คะ? 0
ta--mai----n--âi--e-um-ga--æ---áp-ká tam-mai-koon-ma-i-de-um-ga-fæ-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-g---æ-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-ga-fæ-kráp-ká
It is cold. ม-น--็-แล---ครับ /--ะ ม-นเย-นแล-ว คร-บ / คะ ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- --------------------- มันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
man-y-n--æ----r-́p---́ man-yen-læ-o-kra-p-ka- m-n-y-n-l-́---r-́---a- ---------------------- man-yen-lǽo-kráp-ká
I’m not drinking it because it is cold. ผม - ด--ั---ม---่-กา-ฟเพ-าะ-ันเ---แ-้ว ค-ับ - -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มกาแฟเพราะม-นเย-นแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-ฟ-พ-า-ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
po-m-di---h------̂i--e-u--ga--æ----́w-m-n-yen-l-́o--ráp-k-́ po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-ga-fæ-pra-w-man-yen-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-g---æ-p-a-w-m-n-y-n-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-ga-fæ-práw-man-yen-lǽo-kráp-ká
Why aren’t you drinking the tea? ทำ-มค-ณไ----่-ชา-ค-ั--/---? ท-ไมค-ณไม-ด--มชา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ช- ค-ั- / ค-? --------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มชา ครับ / คะ? 0
tam--a--koon-ma---dè-----a-kr-́---á tam-mai-koon-ma-i-de-um-cha-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-c-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-cha-kráp-ká
I have no sugar. ผม ---ิ----ไม่-ีน-ำตา- ค--- --คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-น--ตาล คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ต-ล ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
pǒ--d-̀-ch--n-m--i-m---n----dha--k-á--k-́ po-m-di--cha-n-ma-i-mee-na-m-dhan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---h-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
I’m not drinking it because I don’t have any sugar. ผม - ----น ไ-่--่ม--เ--าะ-่า--่-----ตาล ครับ / -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มชาเพราะว-าไม-ม-น--ตาล คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-พ-า-ว-า-ม-ม-น-ำ-า- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
po-m--ì--h-̌n--a-i-de--m-ch---r--w-wâ-mâ--mee-n--m-dh----ra-p--á po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-cha-pra-w-wa--ma-i-mee-na-m-dhan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-c-a-p-a-w-w-̂-m-̂---e---a-m-d-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-cha-práw-wâ-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Why aren’t you eating the soup? ทำไ-ค--ไ----นซุป? ท-ไมค-ณไม-ทานซ-ป? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ุ-? ----------------- ทำไมคุณไม่ทานซุป? 0
ta----i--oo---a-i---n-so--p tam-mai-koon-ma-i-tan-so-op t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-s-́-p --------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-sóop
I didn’t order it. ผ--- ดิฉ-น ---ไ-้สั่ง ครั--/-คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ได-ส--ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ส-่- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
pǒ--d---chǎn-ma-i-dâi-s-̀-g-kr-́---á po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-sa-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-n---r-́---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
I’m not eating it because I didn’t order it. ผ- - ด--ัน-ไม--า--ุ-เ-ร--ว-า--่ไ-้--่ง ---- / -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานซ-ปเพราะว-าไม-ได-ส--ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-ซ-ป-พ-า-ว-า-ม-ไ-้-ั-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
po-m-d---------m-̂---an---́o-----́w-wa--mâi-dâ----̀---k-------́ po-m-di--cha-n-ma-i-tan-so-op-pra-w-wa--ma-i-da-i-sa-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-s-́-p-p-a-w-w-̂-m-̂---a-i-s-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-sóop-práw-wâ-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Why don’t you eat the meat? ทำไ-คุ--ม--าน---้-----บ-/ ค-? ท-ไมค-ณไม-ทานเน--อ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-น-้- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเนื้อ ครับ / คะ? 0
t-----i-ko-n---̂--t---n-́-a---áp-ká tam-mai-koon-ma-i-tan-ne-ua-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-n-́-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-néua-kráp-ká
I am a vegetarian. ผ--/ --ฉ-น---็นม---ว-ร--ิ ค-ั- ---ะ ผม / ด-ฉ-น เป-นม-งสว-ร-ต- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ม-ง-ว-ร-ต- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
p--m---̀-----n----n--a-g-s-̀-wí-r-́t-kr-----á po-m-di--cha-n-bhen-mang-sa--wi--ra-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-n-m-n---a---i---a-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká
I’m not eating it because I am a vegetarian. ผม / ด-ฉั-----ทาน-นื-อเพ--ะ-่-เ--น---สว-รั-- ค--บ /--ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานเน--อเพราะว-าเป-นม-งสว-ร-ต- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ื-อ-พ-า-ว-า-ป-น-ั-ส-ิ-ั-ิ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
pǒ--di------n---̂--tan--éua-p-a-w-----b--n---n--sà--i--ra----rá--k-́ po-m-di--cha-n-ma-i-tan-ne-ua-pra-w-wa--bhen-mang-sa--wi--ra-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-n-́-a-p-a-w-w-̂-b-e---a-g-s-̀-w-́-r-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-néua-práw-wâ-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká

Gestures help with the learning of vocabulary

When we learn vocabulary, our brain has a lot of work to do. It must store every new word. But you can support your brain in learning. This is achieved through gestures. Gestures help our memory. It can remember words better if it processes gestures at the same time. A study has clearly proven this. Researchers had test subjects study vocabulary. These words didn't really exist. They belonged to an artificial language. A few words were taught to the test subjects with gestures. That is to say, the test subjects didn't just hear or read the words. Using gestures, they imitated the meaning of the words as well. While they studied, their brain activity was measured. Researchers made an interesting discovery in the process. When the words were learned with gestures, more areas of the brain were active. In addition to the speech center, sensomotoric areas showed activity as well. This additional brain activity influences our memory. In learning with gestures, complex networks form. These networks save the new words in multiple places in the brain. Vocabulary can be processed more efficiently this way. When we want to use certain words our brain finds them faster. They are also stored better. It's important, however, that the gesture is associated with the word. Our brain recognizes when a word and gesture don't go together. The new findings could lead to new teaching methods. Individuals that know little about languages often learn slowly. Perhaps they will learn easier if they imitate the words physically…