Phrasebook

en Car breakdown   »   th รถเสีย

39 [thirty-nine]

Car breakdown

Car breakdown

39 [สามสิบเก้า]

sǎm-sìp-gâo

รถเสีย

[rót-sǐa]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Where is the next gas station? ป-๊--ัด-ป--ู่----หน คร-บ---ค-? ป--มถ-ดไปอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-๊-ถ-ด-ป-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------ ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
b--́m---̀t-b--i--̀--ô--t--e-n------á--k-́ bha-m-ta-t-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-m-t-̀---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bhám-tàt-bhai-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I have a flat tyre / tire (am.). ยา-รถ---ผ--- ด-ฉัน-แ-น-ครับ----ะ ยางรถของผม / ด-ฉ-น แบน คร-บ / คะ ย-ง-ถ-อ-ผ- / ด-ฉ-น แ-น ค-ั- / ค- -------------------------------- ยางรถของผม / ดิฉัน แบน ครับ / คะ 0
yang--o---k-̌-n--p----------ǎ---æ--kr-́p-k-́ yang-ro-t-ka-wng-po-m-di--cha-n-bæn-kra-p-ka- y-n---o-t-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-b-n-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- yang-rót-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-bæn-kráp-ká
Can you change the tyre / tire (am.)? เ-ลี--น-า------ได้-ห- -รั--/---? เปล--ยนยางรถให-ได-ไหม คร-บ / คะ? เ-ล-่-น-า-ร-ใ-้-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
b--ìa----ng-rót--a---d-̂i-m--i--rá--k-́ bhli-an-yang-ro-t-ha-i-da-i-ma-i-kra-p-ka- b-l-̀-n-y-n---o-t-h-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ bhlìan-yang-rót-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
I need a few litres / liters (am.) of diesel. ผ--- --ฉ-- -ย---ด้--ำ--น-ีเ--ส-ง---ล-ตร คร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-น--ม-นด-เซลสองสามล-ตร คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ม-น-ี-ซ-ส-ง-า-ล-ต- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตร ครับ / คะ 0
po----ì-c---n-a----̂k----i-nám-ma------s-----a-wng--ǎ---i-t-kr-́---á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-na-m-man-dee-sayn-sa-wng-sa-m-li-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-n-́---a---e---a-n-s-̌-n---a-m-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-nám-man-dee-sayn-sǎwng-sǎm-lít-kráp-ká
I have no more petrol / gas (am.). ผ- --------ไม่มี--ำมั-เ------ล้ว-คร-- - คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-น--ม-นเบนซ-นแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ม-น-บ-ซ-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำมันเบนซินแล้ว ครับ / คะ 0
p--m--i----a----a---me----́--man-bayn-----lǽo-------ká po-m-di--cha-n-ma-i-mee-na-m-man-bayn-sin-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---a---a-n-s-n-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-man-bayn-sin-lǽo-kráp-ká
Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? คุณมี-ก-อ--้ำ----หม -รับ /--ะ? ค-ณม-แกลอนน--ม-นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ก-อ-น-ำ-ั-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ คุณมีแกลอนน้ำมันไหม ครับ / คะ? 0
ko-n---e-gæ-la----ám-m---ma---k-á----́ koon-mee-gæ-lawn-na-m-man-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ-l-w---a-m-m-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------- koon-mee-gæ-lawn-nám-man-mǎi-kráp-ká
Where can I make a call? ผ--/---ฉ-น จะ----ัพท-ได--ี-ไ---คร-บ-- --? ผม / ด-ฉ-น จะโทรศ-พท-ได-ท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น จ-โ-ร-ั-ท-ไ-้-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะโทรศัพท์ได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
p-̌--d-̀-c---n--à--on-s-̀--d-̂i--êe---̌--k-áp---́ po-m-di--cha-n-ja--ton-sa-p-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o---a-p-d-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-ton-sàp-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
I need a towing service. ผม----ิฉ-น ต--งก-ร---าก ---บ-/-คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการรถลาก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ถ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการรถลาก ครับ / คะ 0
p--m-dì--h----d-âw---g-n-ró--lâ--k-á----́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ro-t-la-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-t-l-̂---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-rót-lâk-kráp-ká
I’m looking for a garage. ผม - --ฉั- -ำ---หาอู่-----ถ-ค-ั----คะ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งหาอ--ซ-อมรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ู-ซ-อ-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังหาอู่ซ่อมรถ ครับ / คะ 0
pǒm-d-̀----̌n--a---a-g--ǎ-o-----̂----ó--kra-p---́ po-m-di--cha-n-gam-lang-ha--o-o-sa-wm-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---a-g-h-̌-o-o-s-̂-m-r-́---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-hǎ-òo-sâwm-rót-kráp-ká
An accident has occurred. เกิ---บ-ต---ตุ เก-ดอ-บ-ต-เหต- เ-ิ-อ-บ-ต-เ-ต- -------------- เกิดอุบัติเหตุ 0
ge-r-t-o-o--a---h-̌---ho-o ge-r-t-o-o-ba-t-ha-y-dho-o g-̀-̶---̀---a-t-h-̌---h-̀- -------------------------- gèr̶t-òo-bàt-hǎy-dhòo
Where is the nearest telephone? ตู----ศ-พ---กล้-ี--ุ---ู่ท-่--น-ค--บ-- --? ต--โทรศ-พท-ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ต-้-ท-ศ-พ-์-ก-้-ี-ส-ด-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
dh--o---n--àp--lâi-te-e-s-----a--yôo-t--e----i--ráp---́ dho-o-ton-sa-p-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- d-o-o-t-n-s-̀---l-̂---e-e-s-̀-t-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- dhôo-ton-sàp-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? คุ-มีโทรศ-พ---ื-ถื---ม-ค--บ / คะ? ค-ณม-โทรศ-พท-ม-อถ-อไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ท-ศ-พ-์-ื-ถ-อ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีโทรศัพท์มือถือไหม ครับ / คะ? 0
k--n--e--ton--à--m-u-te-u-ma-i-----p-ká koon-mee-ton-sa-p-meu-te-u-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o---a-p-m-u-t-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-mee-ton-sàp-meu-těu-mǎi-kráp-ká
We need help. เ-า-้--ก--ความช---เ---อ--รั- / -ะ เราต-องการความช-วยเหล-อ คร-บ / คะ เ-า-้-ง-า-ค-า-ช-ว-เ-ล-อ ค-ั- / ค- --------------------------------- เราต้องการความช่วยเหลือ ครับ / คะ 0
rao-dha-wn--g-n-kw---chûay-l--ua--------á rao-dha-wng-gan-kwam-chu-ay-le-ua-kra-p-ka- r-o-d-a-w-g-g-n-k-a---h-̂-y-l-̌-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kwam-chûay-lěua-kráp-ká
Call a doctor! ต--หม---้----รับ-/---! ตามหมอให-ท- คร-บ / คะ! ต-ม-ม-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! ---------------------- ตามหมอให้ที ครับ / คะ! 0
dh---ma---ha---------a-p---́ dham-ma-w-ha-i-tee-kra-p-ka- d-a---a-w-h-̂---e---r-́---a- ---------------------------- dham-mǎw-hâi-tee-kráp-ká
Call the police! เ-ียกต--ว------ -ร---/--ะ! เร-ยกต-รวจให-ท- คร-บ / คะ! เ-ี-ก-ำ-ว-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! -------------------------- เรียกตำรวจให้ที ครับ / คะ! 0
ri-ak-d-am-r-----hâ---ee-kr-́--ká ri-ak-dham-ru-at-ha-i-tee-kra-p-ka- r-̂-k-d-a---u-a---a-i-t-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------- rîak-dham-rûat-hâi-tee-kráp-ká
Your papers, please. ขอดู--กสา-ข-ง-ุณหน่อ- ครับ /-คะ ขอด-เอกสารของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-เ-ก-า-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- ------------------------------- ขอดูเอกสารของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
ka-w-do--a--k--ǎn--a------oo--n--wy-k------á ka-w-doo-a-yk-sa-n-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---̀-k-s-̌---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- ---------------------------------------------- kǎw-doo-àyk-sǎn-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Your licence / license (am.), please. ข-ด-ใบ---ขี่ของ-ุ-หน่-ย คร-บ-/ -ะ ขอด-ใบข-บข--ของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ใ-ข-บ-ี-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- --------------------------------- ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k----d--------à--k-̀e----wn---oo--na-wy--r-́--k-́ ka-w-doo-bai-ka-p-ke-e-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---a-p-k-̀---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-bai-kàp-kèe-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Your registration, please. ขอ------ียน----ง--ณห---ย-ค-ั- / -ะ ขอด-ทะเบ-ยนรถของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ท-เ-ี-น-ถ-อ-ค-ณ-น-อ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k-̌--d----a----an---́t--ǎ----ko----à---k-----ká ka-w-doo-ta--bian-ro-t-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---i-n-r-́---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-tá-bian-rót-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká

Talented linguist baby

Before they can even speak, babies know a lot about languages. Various experiments have shown this. Child development is researched in special baby labs. How children learn languages is also researched. Babies are obviously more intelligent than we thought up to now. Even with 6 months they have many linguistic abilities. They can recognize their native language, for example. French and German babies react differently to certain tones. Different stress patterns result in different behavior. So babies have a feeling for the tone of their language. Very small children can also memorize several words. Parents are very important for the language development of babies. Because babies need interaction directly after birth. They want to communicate with Mum and Dad. The interaction must be accompanied by positive emotions, however. Parents mustn't be stressed when they speak with their babies. It is also wrong to only seldom speak with them. Stress or silence can have negative effects for babies. Their language development can be adversely influenced. Learning for babies already begins in the womb! They react to speech before birth. They can perceive acoustic signals accurately. After birth they can then recognize these signals. Unborn children can also even learn the rhythms of languages. Babies can already hear their mother's voice in the womb. So you can even speak with unborn children. But you mustn't overdo it… The child will still have plenty of time to practice after birth!
Did you know?
Swedish is counted among the North Germanic languages. It is the native language of more than 8 million people. It is spoken in Sweden and parts of Finland. Swedes can communicate with Norwegians relatively easily. There is even a hybrid language that combines elements from both languages. A conversation with Danes is also possible if all parties speak clearly. The Swedish alphabet contains 29 letters. A hallmark of Swedish is the distinct vowel system. Vowel length determines the meaning of a word. Pitch also plays a role in Swedish. Swedish words and sentences are generally on the shorter side. The syntax follows strict rules. The grammar is also not too complicated. Overall the structures are similar to those of the English language. Learn Swedish - it is not at all difficult!