Phrasebook

en Small Talk 1   »   th การสนทนา 1

20 [twenty]

Small Talk 1

Small Talk 1

20 [ยี่สิบ]

yêe-sìp

การสนทนา 1

[gan-sǒn-tá-na]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Make yourself comfortable! ทำ-ัว-ามสบ-ย ครับ-- ค่-! ท-ต-วตามสบาย คร-บ / ค-ะ! ท-ต-ว-า-ส-า- ค-ั- / ค-ะ- ------------------------ ทำตัวตามสบาย ครับ / ค่ะ! 0
t-m-d----d----ót-ba--k--́---â tam-dhua-dha-mo-t-bai-kra-p-ka- t-m-d-u---h---o-t-b-i-k-a-p-k-̂ ------------------------------- tam-dhua-dha-mót-bai-kráp-kâ
Please, feel right at home! ท-ตั--หมือ--ยู--้า--ุ--อ--ะ---บ /---ะ! ท-ต-วเหม-อนอย--บ-านค-ณเองนะคร-บ / ค-ะ! ท-ต-ว-ห-ื-น-ย-่-้-น-ุ-เ-ง-ะ-ร-บ / ค-ะ- -------------------------------------- ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ / ค่ะ! 0
ta----u--mě-an-à---̂--bân-ko-n--yn--ná--r----kâ tam-dhua-me-uan-a--yo-o-ba-n-koon-ayng-na--kra-p-ka- t-m-d-u---e-u-n-a---o-o-b-̂---o-n-a-n---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- tam-dhua-měuan-à-yôo-bân-koon-ayng-ná-kráp-kâ
What would you like to drink? คุ--ย---ื------ ค----/ ค-? ค-ณอยากด--มอะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ย-ก-ื-ม-ะ-ร ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณอยากดื่มอะไร ครับ / คะ? 0
k-on-a---a-----̀um-a----i-k-á--k-́ koon-a--ya-k-de-um-a--rai-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---e-u---̀-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-à-yâk-dèum-à-rai-kráp-ká
Do you like music? ค-ณช---นต-ีไหม---ับ ---ะ? ค-ณชอบดนตร-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ด-ต-ี-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณชอบดนตรีไหม ครับ / คะ? 0
ko-n---a-w----n-d--ee----i---a-----́ koon-cha-wp-don-dhree-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-d-n-d-r-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-don-dhree-mǎi-kráp-ká
I like classical music. ผม---ดิ-ัน--อ-ด-------ส--- -ร-- / -ะ ผม / ด-ฉ-น ชอบดนตร-คลาสส-ก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-น-ร-ค-า-ส-ก ค-ั- / ค- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ชอบดนตรีคลาสสิก ครับ / คะ 0
p-̌m--i--cha-n-c--̂---d----hrèe--la-t--ìk----́--k-́ po-m-di--cha-n-cha-wp-don-dhre-ek-la-t-si-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-n-d-r-̀-k-l-̂---i-k-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-don-dhrèek-lât-sìk-kráp-ká
These are my CD’s. นี่คือซ-ด-ข-ง-ผม-/ --ฉ-- ครับ - คะ น--ค-อซ-ด-ของ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ น-่-ื-ซ-ด-ข-ง ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ---------------------------------- นี่คือซีดีของ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
ne-------s---dè-k-o-g-p-̌---ì----̌n-kr-́--ká ne-e-keu-see-de-ek-ong-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- n-̂---e---e---e-e---n---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- nêe-keu-see-dèek-ong-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Do you play a musical instrument? คุ------คร-่-งดนต---ด้ไห- -ร-บ----ะ? ค-ณเล-นเคร--องดนตร-ได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ล-น-ค-ื-อ-ด-ต-ี-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหม ครับ / คะ? 0
ko----ên--------g-----d--e--da-i--ǎ-----́--k-́ koon-le-n-kre-uang-don-dhree-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-k-e-u-n---o---h-e---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ koon-lên-krêuang-don-dhree-dâi-mǎi-kráp-ká
This is my guitar. น-่ค--กี-้า------ผม---ขอ-ดิฉัน --ั- / คะ น--ค-อก-ต-าร- ของผม / ของด-ฉ-น คร-บ / คะ น-่-ื-ก-ต-า-์ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ค-ั- / ค- ---------------------------------------- นี่คือกีต้าร์ ของผม / ของดิฉัน ครับ / คะ 0
nêe------ee--ha---------p--m---̌w----i--chǎ-----́--ká ne-e-keu-gee-dha--ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-kra-p-ka- n-̂---e---e---h-̂-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- nêe-keu-gee-dhâ-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-kráp-ká
Do you like to sing? ค-ณ--บ----เพลง--ม--ร-- / คะ? ค-ณชอบร-องเพลงไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ร-อ-เ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณชอบร้องเพลงไหม ครับ / คะ? 0
k----c-a-wp--á-n--pl-yng-ma---k-áp--á koon-cha-wp-ra-wng-playng-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-r-́-n---l-y-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------- koon-châwp-ráwng-playng-mǎi-kráp-ká
Do you have children? คุ-มีลู--หม ---บ - คะ? ค-ณม-ล-กไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ู-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณมีลูกไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-------̂-k-m------a---ká koon-mee-lo-ok-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-o---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------- koon-mee-lôok-mǎi-kráp-ká
Do you have a dog? คุณม----ัขไห- คร-บ ----? ค-ณม-ส-น-ขไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ุ-ั-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------ คุณมีสุนัขไหม ครับ / คะ? 0
ko----e--sò---á--mǎ--kr-́p-ká koon-mee-so-o-na-k-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-o-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- koon-mee-sòo-nák-mǎi-kráp-ká
Do you have a cat? ค--มี-ม--ห- -รับ-/-คะ? ค-ณม-แมวไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ม-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณมีแมวไหม ครับ / คะ? 0
k-on-m-e--æo-m--i-k-a-----́ koon-mee-mæo-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-mee-mæo-mǎi-kráp-ká
These are my books. นี่-ือห--งสือ--องผ--- ข-งดิ-ัน น--ค-อหน-งส-อ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-ห-ั-ส-อ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------ นี่คือหนังสือ ของผม / ของดิฉัน 0
n-----eu-nǎn-----u---̌-ng-p-̌--k-̌--g-d-̀-chǎn ne-e-keu-na-ng-se-u-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-n---e-u-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ------------------------------------------------ nêe-keu-nǎng-sěu-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
I am currently reading this book. ผม / --ฉ------------ห-ั--ือ-ล่มน-้ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งอ-านหน-งส-อเล-มน-- ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-่-น-น-ง-ื-เ-่-น-้ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ 0
pǒ----̀--h----gam----g------a--g-s-̌u----m-ne-e po-m-di--cha-n-gam-lang-a-n-na-ng-se-u-le-m-ne-e p-̌---i---h-̌---a---a-g-a-n-n-̌-g-s-̌---e-m-n-́- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-àn-nǎng-sěu-lêm-née
What do you like to read? ค-ณ-อบ--านอ--ร ค-ั- /-ค-? ค-ณชอบอ-านอะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-อ-า-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณชอบอ่านอะไร ครับ / คะ? 0
k-o------w---̀n----r-i-k-a---k-́ koon-cha-wp-a-n-a--rai-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-a-n-a---a---r-́---a- -------------------------------- koon-châwp-àn-à-rai-kráp-ká
Do you like to go to concerts? ค-ณช-บ---ู-อ-เ---ต-ห- ครั--/ -ะ? ค-ณชอบไปด-คอนเสร-ตไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ไ-ด-ค-น-ส-ิ-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณชอบไปดูคอนเสริตไหม ครับ / คะ? 0
k-on---a--p-b--i-d-----w---ǎ--r----m-̌--k---p-ká koon-cha-wp-bhai-doo-kawn-sa-y-ri-t-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-b-a---o---a-n-s-̌---i-t-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- koon-châwp-bhai-doo-kawn-sǎy-rít-mǎi-kráp-ká
Do you like to go to the theatre / theater (am.)? คุ-ช----โรง---ร--ม ค-ั- / คะ? ค-ณชอบไปโรงละครไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ไ-โ-ง-ะ-ร-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณชอบไปโรงละครไหม ครับ / คะ? 0
k-o---h--wp-b-----o-----́-k-wn---̌i--ráp-k-́ koon-cha-wp-bhai-rong-la--kawn-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-b-a---o-g-l-́-k-w---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-châwp-bhai-rong-lá-kawn-mǎi-kráp-ká
Do you like to go to the opera? คุ-ชอบไ-ด--โ-เป-่- -หม ค-ั--/-ค-? ค-ณชอบไปด- โอเปร-า ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ไ-ด- โ-เ-ร-า ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณชอบไปดู โอเปร่า ไหม ครับ / คะ? 0
k-----hâ-p---a--d-o-o--b-r--o-ma----------á koon-cha-wp-bhai-doo-oh-bhra-o-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-b-a---o---h-b-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-châwp-bhai-doo-oh-bhrào-mǎi-kráp-ká

Mother language? Father language!

As a child, from whom did you learn your language? For sure you'll say: From mother! Most people in the world think that. The term ‘mother language’ exists in almost all nations. The English as well as the Chinese are familiar with it. Perhaps because mothers spend more time with the children. But recent studies have come to different results. They show that our language is mostly the language of our fathers. Researchers examined genetic material and languages of mixed tribes. In such tribes, the parents came from different cultures. These tribes originated thousands of years ago. Large migratory movements were the reason for this. The genetic material of these mixed tribes was genetically analyzed. Then it was compared to the language of the tribe. Most tribes speak the language of their male ancestors. That means, the language of the country comes from the Y chromosome. So men brought their language with them to foreign lands. And the women there then adopted the new language of the men. But even today, fathers have a great deal of influence on our language. Because when learning, babies are oriented toward the language of their father. Fathers speak considerably less with their children. The male sentence structure is also simpler than that of the female. As a result, the language of the father is better suited for babies. It doesn't overwhelm them and is easier to learn as a result. That is why children prefer to imitate ‘Dad’ when speaking rather than ‘Mum’. Later, the mother's vocabulary shapes the child's language. In this way, mothers influence our language as well as fathers. So it should be called parental language!
Did you know?
Italian is counted among the Romance languages. That means that it developed out of Latin. Italian is the native language of about 70 million people. The majority of those live in Italy. Italian is also understood in Slovenia and Croatia. The language travelled as far away as Africa through colonial politics. Even today, Italian is understood in Libya, Somalia, and Eritrea by many older people. Numerous emigrants also took the language with them to their new homeland. Most notably there are many Italian-language communities in South America. Often Italian has mixed in with Spanish in those areas and created new languages. The unusual thing about Italian is its many different dialects. Some experts even speak of individual languages. The orthography of Italian is not difficult; it follows the pronunciation. For many, Italian is the most beautiful language in the world! Perhaps because it is the language of music, design and good cuisine?