Phrasebook

en Past tense 1   »   th อดีตกาล 1

81 [eighty-one]

Past tense 1

Past tense 1

81 [แปดสิบเอ็ด]

bhæ̀t-sìp-èt

อดีตกาล 1

[à-dèet-dhà-gan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
to write เ-ียน เ___ เ-ี-น ----- เขียน 0
k--an k___ k-̌-n ----- kǐan
He wrote a letter. เ--ไ--เ--ย-จด-มา---ึ-งฉ-ับ เ____________________ เ-า-ด-เ-ี-น-ด-ม-ย-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ 0
k----d-̂---i----j----ma-i--e--n---ha----̀p k_________________________________ k-̌---a-i-k-̌-n-j-̀---a-i-n-̀-n---h-̀-b-̀- ------------------------------------------ kǎo-dâi-kǐan-jòt-mǎi-nèung-chà-bàp
And she wrote a card. แ-ะเ--ได-เ-ี-นก-ร์ด--ึ่ง-บ แ____________________ แ-ะ-ธ-ไ-้-ข-ย-ก-ร-ด-น-่-ใ- -------------------------- และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ 0
l-́-t--̶----i--i----g-̀----̀u-g---i l____________________________ l-́-t-r---a-i-k-̌-n-g-̀---e-u-g-b-i ----------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-kǐan-gàd-nèung-bai
to read อ่-น อ่__ อ-า- ---- อ่าน 0
àn à_ a-n --- àn
He read a magazine. เขา--้อ่----ต-สาร-น-่----บ เ___________________ เ-า-ด-อ-า-น-ต-ส-ร-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ 0
ka---d--i-à-------yá------n--u-g-cha---a-p k__________________________________ k-̌---a-i-a-n-n-́---a---a-n-n-̀-n---h-̀-b-̀- -------------------------------------------- kǎo-dâi-àn-nít-yá-sǎn-nèung-chà-bàp
And she read a book. แ--เธอได------นั----ห--่-เ--ม แ_____________________ แ-ะ-ธ-ไ-้-่-น-น-ง-ื-ห-ึ-ง-ล-ม ----------------------------- และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม 0
l-́-tu-̶---̂--àn-n-̌ng-s-̌u--e---g-l--m l_______________________________ l-́-t-r---a-i-a-n-n-̌-g-s-̌---e-u-g-l-̂- ---------------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-àn-nǎng-sěu-nèung-lêm
to take ห--บ ห__ ห-ิ- ---- หยิบ 0
y--p y__ y-̀- ---- yìp
He took a cigarette. เข-ไ--หยิบบ--รี--น---มวน เ________________ เ-า-ด-ห-ิ-บ-ห-ี-ห-ึ-ง-ว- ------------------------ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน 0
kǎo-da---y-̀----̀o-rèe-----ng-m--n k_____________________________ k-̌---a-i-y-̀---o-o-r-̀---e-u-g-m-a- ------------------------------------ kǎo-dâi-yìp-bòo-rèe-nèung-muan
She took a piece of chocolate. เธ--ด้-ยิ-ช็อ--ก-ล็ตหนึ----้น เ____________________ เ-อ-ด-ห-ิ-ช-อ-โ-แ-็-ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------- เธอได้หยิบช็อคโกแล็ตหนึ่งชิ้น 0
t--̶--------̀--ch-́-k---h--ǽt--èung----́n t___________________________________ t-r---a-i-y-̀---h-́-k-g-h-l-́---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------- tur̶-dâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-nèung-chín
He was disloyal, but she was loyal. เ--ไม-ซื่-ส-ตย์-แ--เ-อซ-่อส---์ เ_________ แ_________ เ-า-ม-ซ-่-ส-ต-์ แ-่-ธ-ซ-่-ส-ต-์ ------------------------------- เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ 0
k-̌--ma-i-se-u--a-t-dh----ur---e------t k______________________________ k-̌---a-i-s-̂---a-t-d-æ---u-̶-s-̂---a-t --------------------------------------- kǎo-mâi-sêu-sàt-dhæ̀-tur̶-sêu-sàt
He was lazy, but she was hard-working. เ---ี้เ-ี-- -ต่เ-อ--ัน เ_______ แ_______ เ-า-ี-เ-ี-จ แ-่-ธ-ข-ั- ---------------------- เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน 0
ka----êe--i--t-d-æ--tu-r-k-yan k________________________ k-̌---e-e-g-̀-t-d-æ---u-r-k-y-n ------------------------------- kǎo-kêe-gìat-dhæ̀-tûr̶k-yan
He was poor, but she was rich. เข-จน แต---อรวย เ____ แ_______ เ-า-น แ-่-ธ-ร-ย --------------- เขาจน แต่เธอรวย 0
ka---j---d-æ̀---r-----y k___________________ k-̌---o---h-̀-t-r---u-y ----------------------- kǎo-jon-dhæ̀-tur̶-ruay
He had no money, only debts. เข-ไม่-ีเ-ิ- มีแ-่-นี้ เ________ มี____ เ-า-ม-ม-เ-ิ- ม-แ-่-น-้ ---------------------- เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ 0
ka-o---̂i---e-nger---me---h-̀-nêe k____________________________ k-̌---a-i-m-e-n-e-̶---e---h-̀-n-̂- ---------------------------------- kǎo-mâi-mee-nger̶n-mee-dhæ̀-nêe
He had no luck, only bad luck. เขาไ--มี---ด---ีแ---ชค---ย เ_________ มี________ เ-า-ม-ม-โ-ค-ี ม-แ-่-ช-ร-า- -------------------------- เขาไม่มีโชคดี มีแต่โชคร้าย 0
k--o-------ee--h-----ee-m-e---æ--chô--ra-i k____________________________________ k-̌---a-i-m-e-c-o-k-d-e-m-e-d-æ---h-̂---a-i ------------------------------------------- kǎo-mâi-mee-chôk-dee-mee-dhæ̀-chôk-rái
He had no success, only failure. เ--ไ-่---ส---า--ำเ--จ ม-แ-่ค-ามล-ม--ลว เ_________________ มี____________ เ-า-ม-ป-ะ-บ-ว-ม-ำ-ร-จ ม-แ-่-ว-ม-้-เ-ล- -------------------------------------- เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความล้มเหลว 0
kǎo--a-i--h------̀-----m-sa-----́---ee-dhæ̀k--a--ló--la-̌y-o k__________________________________________________ k-̌---a-i-b-r-̀-s-̀---w-m-s-̌---e-t-m-e-d-æ-k-w-m-l-́---a-̌-̲- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhrà-sòp-kwam-sǎm-rét-mee-dhæ̀k-wam-lóm-lǎ̲y̲o
He was not satisfied, but dissatisfied. เขา-ม---ย-อ-- ม--ต่ไ----ใจ เ___________ มี________ เ-า-ม-เ-ย-อ-จ ม-แ-่-ม-พ-ใ- -------------------------- เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ 0
k--o--âi--uнy--aw------ee-dhæ̀--â---aw-j-i k_______________________________________ k-̌---a-i-k-н---a---a---e---h-̀-m-̂---a---a- -------------------------------------------- kǎo-mâi-kuнy-paw-jai-mee-dhæ̀-mâi-paw-jai
He was not happy, but sad. เ-า----ี--า--ุข-ม----ค--มทุกข์ เ___________ มี_________ เ-า-ม-ม-ค-า-ส-ข ม-แ-่-ว-ม-ุ-ข- ------------------------------ เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 0
ka---ma-i---̂ek-----so----m-------k--a----́-k k______________________________________ k-̌---a-i-m-̂-k-w-m-s-̀-k-m-e-d-æ-k-w-m-t-́-k --------------------------------------------- kǎo-mâi-mêek-wam-sòok-mee-dhæ̀k-wam-tóok
He was not friendly, but unfriendly. เขา----ป็-มิ-รกับใ-ร ม--ต่ไ--เป็-มิตร เ_______________ มี__________ เ-า-ม-เ-็-ม-ต-ก-บ-ค- ม-แ-่-ม-เ-็-ม-ต- ------------------------------------- เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร 0
k-̌o-m-̂--b-en--i----à-----i-m-e-d-æ---a---bh-n----t k_____________________________________________ k-̌---a-i-b-e---i-t-g-̀---r-i-m-e-d-æ---a-i-b-e---i-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhen-mít-gàp-krai-mee-dhæ̀-mâi-bhen-mít

How children learn to speak properly

As soon as a person is born, he communicates with others. Babies cry when they want something. They can already say a few simple words at a few months of age. With two years, they can say sentences of about three words. You can't influence when children begin to speak. But you can influence how well children learn their native language! For that, however, you have to consider a few things. Above all, it's important that the child is always motivated when learning. He must recognize that he's succeeding in something when he speaks. Babies like a smile as positive feedback. Older children look for dialogue with their environment. They orient themselves towards the language of the people around them. Therefore the language skills of their parents and educators are important. Children must also learn that language is valuable! However, they should always have fun in the process. Reading aloud to them shows children how exciting language can be. Parents should also do as much as possible with their child. When a child experiences many things, he wants to talk about them. Children growing up bilingual need firm rules. They have to know which language should be spoken with whom. This way their brain can learn to differentiate between the two languages. When children start going to school, their language changes. They learn a new colloquial language. Then it's important that the parents pay attention to how their child speaks. Studies show that the first language is stamped on the brain forever. What we learn as children accompanies us for the rest of our lives. He who learns his native language properly as a child will profit from it later. He learns new things faster and better – not only foreign languages…