Phrasebook

en Beverages   »   th เครื่องดื่ม

12 [twelve]

Beverages

Beverages

12 [สิบสอง]

sìp-sǎwng

เครื่องดื่ม

[krêuang-dèum]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I drink tea. ผ-- / ----น♀--ื--ชา---ั----ค่ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มชา คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ช- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มชา ครับ / ค่ะ 0
p--m--i--c-a-n----u--c---k--́p--â po-m-di--cha-n-de-um-cha-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h---r-́---a- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-cha-kráp-kâ
I drink coffee. ผม-----ิฉ-น- -ื--ก-แ--ครั- / ค-ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มกาแฟ คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มกาแฟ ครับ / ค่ะ 0
pǒ---i---ha---d-̀u---------r-----â po-m-di--cha-n-de-um-ga-fæ-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-f---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dèum-ga-fæ-kráp-kâ
I drink mineral water. ผม♂ /-ดิฉั-----่มน้ำ-----รับ ----ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มน--แร- คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-น-ำ-ร- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มน้ำแร่ ครับ / ค่ะ 0
po-m-----c-ǎ------m---́--ræ---ráp-k-̂ po-m-di--cha-n-de-um-na-m-ræ--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-m-r-̂-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-nám-ræ̂-kráp-kâ
Do you drink tea with lemon? คุณ-ดื่ม-า-ส่--นาวไหม---ับ / ค-? ค-ณ ด--มชาใส-มะนาวไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ช-ใ-่-ะ-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณ ดื่มชาใส่มะนาวไหม ครับ / คะ? 0
koo--dè-m--ha-sa---má------a---k--́--k-́ koon-de-um-cha-sa-i-ma--nao-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---h---a-i-m-́-n-o-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dèum-cha-sài-má-nao-mǎi-kráp-ká
Do you drink coffee with sugar? คุณ -ื่มก-แฟ-ส-น-ำตาลไ-- คร-----คะ? ค-ณ ด--มกาแฟใส-น--ตาลไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ก-แ-ใ-่-้-ต-ล-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหม ครับ / คะ? 0
koo------m--a--æ-sà--na-----an-mǎ--kra-p-ká koon-de-um-ga-fæ-sa-i-na-m-dhan-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-f---a-i-n-́---h-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-ga-fæ-sài-nám-dhan-mǎi-kráp-ká
Do you drink water with ice? คุณ-ด-่มน-----น้--ข-งไ-ม-ค--- - คะ? ค-ณ ด--มน--ใส-น--แข-งไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-น-ำ-ส-น-ำ-ข-ง-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-d-̀-----́-----i-n----k---g-m-̌--k-a---k-́ koon-de-um-na-m-sa-i-na-m-kæ-ng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-m-s-̀---a-m-k-̌-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-nám-sài-nám-kæ̌ng-mǎi-kráp-ká
There is a party here. ม--าน-ล---ง-ี-นี่ ม-งานเล--ยงท--น-- ม-ง-น-ล-้-ง-ี-น-่ ----------------- มีงานเลี้ยงที่นี่ 0
mee-ng-n--i-ang-t-̂e--e-e mee-ngan-li-ang-te-e-ne-e m-e-n-a---i-a-g-t-̂---e-e ------------------------- mee-ngan-líang-têe-nêe
People are drinking champagne. คน-ำล-ง --่มแชม--ญ คนก-ล-ง ด--มแชมเปญ ค-ก-ล-ง ด-่-แ-ม-ป- ------------------ คนกำลัง ดื่มแชมเปญ 0
k-----m--an------m--h---bh--n kon-gam-lang-de-um-chæm-bhayn k-n-g-m-l-n---e-u---h-m-b-a-n ----------------------------- kon-gam-lang-dèum-chæm-bhayn
People are drinking wine and beer. คนกำลังด---ไว-์-ล---ีย-์ คนก-ล-งด--มไวน-และเบ-ยร- ค-ก-ล-ง-ื-ม-ว-์-ล-เ-ี-ร- ------------------------ คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ 0
k-n-gam-l--g--e--m--ai-l---bia kon-gam-lang-de-um-wai-læ--bia k-n-g-m-l-n---e-u---a---æ---i- ------------------------------ kon-gam-lang-dèum-wai-lǽ-bia
Do you drink alcohol? ค-- ดื--เ-รื่องดื่---ลก-ฮ-ล์--ม-ค----/ ค-? ค-ณ ด--มเคร--องด--มแอลกอฮอล-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-เ-ร-่-ง-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม ครับ / คะ? 0
k----d-̀u----ê-ang-d-̀---æ--g---h-w-ma----r----k-́ koon-de-um-kre-uang-de-um-æn-gaw-haw-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---r-̂-a-g-d-̀-m-æ---a---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-dèum-krêuang-dèum-æn-gaw-haw-mǎi-kráp-ká
Do you drink whisky / whiskey (am.)? คุ----่----ก-้ไ-ม----บ /--ะ? ค-ณ ด--มว-สก--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ว-ส-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณ ดื่มวิสกี้ไหม ครับ / คะ? 0
k--n--èu----́--gêe-ma-i-k--́p-k-́ koon-de-um-wi-t-ge-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---i-t-g-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-dèum-wít-gêe-mǎi-kráp-ká
Do you drink Coke with rum? ค-ณ---่---้กใส่-ห-้-รั-ไ-ม -ร-บ-/---? ค-ณ ด--มโค-กใส-เหล-าร-มไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-โ-้-ใ-่-ห-้-ร-ม-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณ ดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหม ครับ / คะ? 0
k----d-̀-m-ko----ài--a-----m-m-̌i-kr-́p--á koon-de-um-ko-k-sa-i-la-o-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---o-k-s-̀---a-o-r-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-dèum-kók-sài-lâo-ram-mǎi-kráp-ká
I do not like champagne. ผม♂-- ด-ฉัน♀-ไม--อ-แ-ม-ปญ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบแชมเปญ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-แ-ม-ป- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบแชมเปญ 0
pǒm-dì-ch-̌---a-i--h--w--chæm---ayn po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-chæm-bhayn p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---h-m-b-a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-chæm-bhayn
I do not like wine. ผม♂ --ดิฉ--♀ -ม---บไว-์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบไวน- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-ไ-น- ----------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบไวน์ 0
p--m---̀---a-----̂i-----wp-w-i po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-wai p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-wai
I do not like beer. ผม♂ /-ด----♀ -----บ--ีย-์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบเบ-ยร- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-เ-ี-ร- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบเบียร์ 0
p-̌m--i--c-ǎ--m----cha----b-a po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-bia p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---i- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-bia
The baby likes milk. เด--ทาร--อ-----นม เด-กทารกชอบด--มนม เ-็-ท-ร-ช-บ-ื-ม-ม ----------------- เด็กทารกชอบดื่มนม 0
d----tan-gò---̀p-dè-m---m de-k-tan-go-t-o-p-de-um-nom d-̀---a---o-t-o-p-d-̀-m-n-m --------------------------- dèk-tan-gòt-òp-dèum-nom
The child likes cocoa and apple juice. เด็-ช-บ---ม-ก-ก--ล-น-----เป--ล เด-กชอบด--มโกโก-และน--แอปเป--ล เ-็-ช-บ-ื-ม-ก-ก-แ-ะ-้-แ-ป-ป-้- ------------------------------ เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล 0
d-̀--c------dèu--go-------lǽ------æ-p--hêr̶n de-k-cha-wp-de-um-goh-go-h-læ--na-m-æ-p-bhe-r-n d-̀---h-̂-p-d-̀-m-g-h-g-̂---æ---a-m-æ-p-b-e-r-n ----------------------------------------------- dèk-châwp-dèum-goh-gôh-lǽ-nám-æ̀p-bhêr̶n
The woman likes orange and grapefruit juice. ผ--หญิ-ชอบดื่มน--ส้-และน้--กรฟ--ุ๊ต ผ--หญ-งชอบด--มน--ส-มและน--เกรฟฟร--ต ผ-้-ญ-ง-อ-ด-่-น-ำ-้-แ-ะ-้-เ-ร-ฟ-ุ-ต ----------------------------------- ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต 0
p-̂o-y-̌---c---w--dè---ná--sô----́-ná---r-̀-f---óot po-o-yi-ng-cha-wp-de-um-na-m-so-m-læ--na-m-gra-yf-fro-ot p-̂---i-n---h-̂-p-d-̀-m-n-́---o-m-l-́-n-́---r-̀-f-f-o-o- -------------------------------------------------------- pôo-yǐng-châwp-dèum-nám-sôm-lǽ-nám-gràyf-fróot

Signs as language

People created languages in order to communicate. Even the deaf or hard of hearing have their own language. It's sign language, the basic language of all hearing impaired people. It is made up of combined symbols. This makes it a visual language, or ‘visible’. So is sign language understood on an international level? No, even signing has different national languages. Every country has its own sign language. And it is influenced by the culture of the country. Because language always evolves from culture. This is also true with languages that aren't spoken. There is, however, an international sign language. But its signs are somewhat more complicated. Nevertheless, national sign languages do resemble one another. Many signs are iconic. They are oriented towards the form of the objects they represent. The most widely used sign language is American Sign Language. Sign languages are recognized as fully-fledged languages. They have their own grammar. But it is different from the grammar of spoken languages. As a result, sign language can't be translated word for word. There are, however, sign language interpreters. Information is simultaneously communicated with sign language. That means that a single sign can express a whole sentence. There are also dialects in sign language. Regional particularities have their own signs. And every sign language has its own intonation. It's true for signs too: Our accent reveals our origin!
Did you know?
Estonian is counted among the Finno-Ugrian languages. It is thereby related to Finnish and Hungarian. However, parallels to Hungarian are only slightly noticeable. Many think that Estonian is similar to Latvian or Lithuanian. That is completely false, however. Both of those languages belong to a completely different language family. Estonian does not have any grammatical genders. There is no differentiation between feminine and masculine. Instead there are 14 different cases. The orthography is not very difficult. It is determined by the pronunciation. This should definitely be practiced with a native speaker. If you want to learn Estonian, you need discipline and a little patience. Estonians are happy to overlook little mistakes made by foreigners. They are excited to meet anyone who is interested in their language!