Phrasebook

en Around the house   »   th รอบบ้าน

17 [seventeen]

Around the house

Around the house

17 [สิบเจ็ด]

sìp-jèt

รอบบ้าน

[râwp-bân]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Our house is here. บ--นของเ---ยู่-ี---่ บ-านของเราอย--ท--น-- บ-า-ข-ง-ร-อ-ู-ท-่-ี- -------------------- บ้านของเราอยู่ที่นี่ 0
b-̂----̌-n------a---o-o--e-e----e ba-n-ka-wng-rao-a--yo-o-te-e-ne-e b-̂---a-w-g-r-o-a---o-o-t-̂---e-e --------------------------------- bân-kǎwng-rao-à-yôo-têe-nêe
The roof is on top. หล-งคาอยู-ข-างบน หล-งคาอย--ข-างบน ห-ั-ค-อ-ู-ข-า-บ- ---------------- หลังคาอยู่ข้างบน 0
l-----ka-------o--a-n--b-n la-ng-ka-a--yo-o-ka-ng-bon l-̌-g-k---̀-y-̂---a-n---o- -------------------------- lǎng-ka-à-yôo-kâng-bon
The basement is below. ห-อ-ใ-้ด-นอย---้า----ง ห-องใต-ด-นอย--ข-างล-าง ห-อ-ใ-้-ิ-อ-ู-ข-า-ล-า- ---------------------- ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง 0
hâw----h-̂----n-à----o---̂ng-l---g ha-wng-dha-i-din-a--yo-o-ka-ng-la-ng h-̂-n---h-̂---i---̀-y-̂---a-n---a-n- ------------------------------------ hâwng-dhâi-din-à-yôo-kâng-lâng
There is a garden behind the house. มี-ว--ยู--้-ง-ล-งบ้าน ม-สวนอย--ข-างหล-งบ-าน ม-ส-น-ย-่-้-ง-ล-ง-้-น --------------------- มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน 0
mêet-wo---̀--ôo----n--l---g-bân me-et-won-a--yo-o-ka-ng-la-ng-ba-n m-̂-t-w-n-a---o-o-k-̂-g-l-̌-g-b-̂- ---------------------------------- mêet-won-à-yôo-kâng-lǎng-bân
There is no street in front of the house. ไ--ม-ถนนอ--่หน-า---น ไม-ม-ถนนอย--หน-าบ-าน ไ-่-ี-น-อ-ู-ห-้-บ-า- -------------------- ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน 0
m-̂--m-̂e----n----yo-----̂----n ma-i-me-et-non-a--yo-o-na--ba-n m-̂---e-e---o---̀-y-̂---a---a-n ------------------------------- mâi-mêet-non-à-yôo-nâ-bân
There are trees next to the house. ม--้-ไ----ู----ง-้าน ม-ต-นไม-อย--ข-างบ-าน ม-ต-น-ม-อ-ู-ข-า-บ-า- -------------------- มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน 0
m-e-d--̂n----i-à--o-o---̂n--b--n mee-dho-n-ma-i-a--yo-o-ka-ng-ba-n m-e-d-o-n-m-́---̀-y-̂---a-n---a-n --------------------------------- mee-dhôn-mái-à-yôo-kâng-bân
My apartment is here. อ-าท---น-----ผม---่--่น-่ - ขอ-ดิฉ-น อพาทเม-นท-ของผมอย--ท--น-- / ของด-ฉ-น อ-า-เ-้-ท-ข-ง-ม-ย-่-ี-น-่ / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------ อพาทเม้นท์ของผมอยู่ที่นี่ / ของดิฉัน 0
a--p-̂-----n-----ng-p-̌--a---o-o-t-̂e-nêe--ǎw---dì-c---n a--pa-t-me-n-ka-wng-po-m-a--yo-o-te-e-ne-e-ka-wng-di--cha-n a---a-t-m-́---a-w-g-p-̌---̀-y-̂---e-e-n-̂---a-w-g-d-̀-c-a-n ----------------------------------------------------------- à-pât-mén-kǎwng-pǒm-à-yôo-têe-nêe-kǎwng-dì-chǎn
The kitchen and bathroom are here. ห้---รัวแล--้-งน--อย-่ท-่นี่ ห-องคร-วและห-องน--อย--ท--น-- ห-อ-ค-ั-แ-ะ-้-ง-้-อ-ู-ท-่-ี- ---------------------------- ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ 0
hâ-ng-krua--ǽ-ha-w-g----m-à-y--o-t-̂e-n-̂e ha-wng-krua-læ--ha-wng-na-m-a--yo-o-te-e-ne-e h-̂-n---r-a-l-́-h-̂-n---a-m-a---o-o-t-̂---e-e --------------------------------------------- hâwng-krua-lǽ-hâwng-nám-à-yôo-têe-nêe
The living room and bedroom are there. ห-อง-ั่งเล่น---ห้อ----อย--ท-่น-่ ห-องน--งเล-นและห-องนอนอย--ท--น-- ห-อ-น-่-เ-่-แ-ะ-้-ง-อ-อ-ู-ท-่-ี- -------------------------------- ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ 0
h-̂-ng----n---ên-----h-̂wn--n-wn--̀-y-------e----e ha-wng-na-ng-le-n-læ--ha-wng-nawn-a--yo-o-te-e-ne-e h-̂-n---a-n---e-n-l-́-h-̂-n---a-n-a---o-o-t-̂---e-e --------------------------------------------------- hâwng-nâng-lên-lǽ-hâwng-nawn-à-yôo-têe-nêe
The front door is closed. ป-ะ--บ-----ด ประต-บ-านป-ด ป-ะ-ู-้-น-ิ- ------------ ประตูบ้านปิด 0
b---̀-d--o-bân-bh-̀t bhra--dhoo-ba-n-bhi-t b-r-̀-d-o---a-n-b-i-t --------------------- bhrà-dhoo-bân-bhìt
But the windows are open. แต่-น-----ง---ด แต-หน-าต-างเป-ด แ-่-น-า-่-ง-ป-ด --------------- แต่หน้าต่างเปิด 0
dhæ---a--d-a--g---è--t dhæ--na--dha-ng-bhe-r-t d-æ---a---h-̀-g-b-e-r-t ----------------------- dhæ̀-nâ-dhàng-bhèr̶t
It is hot today. วั-นี้-า-าศร--น ว-นน--อากาศร-อน ว-น-ี-อ-ก-ศ-้-น --------------- วันนี้อากาศร้อน 0
wa--n-́----ga-t-----n wan-ne-e-a-ga-t-ra-wn w-n-n-́-----a-t-r-́-n --------------------- wan-née-a-gàt-ráwn
We are going to the living room. เ-า--ลั--ป-ี่ห้องน--งเล-น เราก-ล-งไปท--ห-องน--งเล-น เ-า-ำ-ั-ไ-ท-่-้-ง-ั-ง-ล-น ------------------------- เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น 0
rao-g----a---bha--tê---â----na-----e-n rao-gam-lang-bhai-te-e-ha-wng-na-ng-le-n r-o-g-m-l-n---h-i-t-̂---a-w-g-n-̂-g-l-̂- ---------------------------------------- rao-gam-lang-bhai-têe-hâwng-nâng-lên
There is a sofa and an armchair there. ม-โ-ฟ-----ก้--ี้นว--ั------ที่น--น ม-โซฟาและเก-าอ--นวมต--งอย--ท--น--น ม-โ-ฟ-แ-ะ-ก-า-ี-น-ม-ั-ง-ย-่-ี-น-้- ---------------------------------- มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั้น 0
mee-so---a-l-́-ga-----en--o----a--g--̀-y-̂--t-̂--na-n mee-soh-fa-læ--ga-o-e-en-wom-dha-ng-a--yo-o-te-e-na-n m-e-s-h-f---æ---a-o-e-e---o---h-̂-g-a---o-o-t-̂---a-n ----------------------------------------------------- mee-soh-fa-lǽ-gâo-êen-wom-dhâng-à-yôo-têe-nán
Please, sit down! เชิญ-ั่- คร-------ะ! เช-ญน--ง คร-บ / ค-ะ! เ-ิ-น-่- ค-ั- / ค-ะ- -------------------- เชิญนั่ง ครับ / ค่ะ! 0
c----------g-kr--p-k-̂ cher-n-na-ng-kra-p-ka- c-e-̶---a-n---r-́---a- ---------------------- cher̶n-nâng-kráp-kâ
My computer is there. คอ--ิ-เต--- ขอ--ม /-ข-งด-ฉ-- ต-้งอย-่-รงน--น คอมพ-วเตอร- ของผม / ของด-ฉ-น ต--งอย--ตรงน--น ค-ม-ิ-เ-อ-์ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ต-้-อ-ู-ต-ง-ั-น -------------------------------------------- คอมพิวเตอร์ ของผม / ของดิฉัน ตั้งอยู่ตรงนั้น 0
kawm-p---d-ur-----------̌-----wn----̀-c---n-dhâng-a----̂-t-r-n----́n kawm-pew-dhur--ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-dha-ng-a--yo-ot-rong-na-n k-w---e---h-r---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-d-a-n---̀-y-̂-t-r-n---a-n --------------------------------------------------------------------- kawm-pew-dhur̶-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-dhâng-à-yôot-rong-nán
My stereo is there. ส-ต-ริโ- -อง-ม /-ของดิฉัน ตั--อยู่ตรง-ั-น สเตอร-โอ ของผม / ของด-ฉ-น ต--งอย--ตรงน--น ส-ต-ร-โ- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ต-้-อ-ู-ต-ง-ั-น ----------------------------------------- สเตอริโอ ของผม / ของดิฉัน ตั้งอยู่ตรงนั้น 0
s---dh-r̶-rí-o----̌--g-p--m---̌--g---̀---a---d-a-n------------o-g--án sa--dhur--ri--oh-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-dha-ng-a--yo-ot-rong-na-n s-̀-d-u-̶-r-́-o---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-d-a-n---̀-y-̂-t-r-n---a-n ----------------------------------------------------------------------- sà-dhur̶-rí-oh-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-dhâng-à-yôot-rong-nán
The TV set is brand new. ท------ื่อ-นี้--ม่-าก ท-ว-เคร--องน--ใหม-มาก ท-ว-เ-ร-่-ง-ี-ใ-ม-ม-ก --------------------- ทีวีเครื่องนี้ใหม่มาก 0
tee-w-e--------g------ma---m-̂k tee-wee-kre-uang-ne-e-ma-i-ma-k t-e-w-e-k-e-u-n---e-e-m-̀---a-k ------------------------------- tee-wee-krêuang-née-mài-mâk

Words and vocabulary

Every language has its own vocabulary. This consists of a certain number of words. A word is an independent linguistic unit. Words always have a distinct meaning. This distinguishes them from sounds or syllables. The number of words is different in every language. English, for example, has many words. It's even known as the World Champion in the category of vocabulary. The English language supposedly has more than one million words today. The Oxford English Dictionary has more than 600,000 words in it. Chinese, Spanish and Russian have much fewer. The vocabulary of a language is also dependent on its history. English has been influenced by many other languages and cultures. As a result, the English vocabulary has increased considerably. But even today the English vocabulary continues to get larger. Experts estimate that 15 new words are added every day. These originate from new media more than anywhere else. Scientific terminology is not counted here. For chemical terminology alone contains thousands of words. Longer words are used less than shorter words in almost every language. And most speakers only use a few words. That is why we decide between active and passive vocabulary. Passive vocabulary contains words that we understand. But we use them seldom or not at all. Active vocabulary contains the words that we use on a regular basis. A few words suffice for simple conversations or texts. In English, you only need around 400 words and 40 verbs for that. So don't worry if your vocabulary is limited!
Did you know?
Hebrew is in the Afro-Asiatic language family. It is closely related to Arabic and Aramaic. Hebrew is the native language of 5 million people. Modern Hebrew is an artificially created language. It is based on long-extinct ancient Hebrew. The vocabulary and grammar were borrowed in part from other languages. In this way ancient Hebrew was deliberately converted into a modern standard language. This planned linguistic change is unique worldwide. The Hebrew semiotic system consists of a consonantal alphabet. That means that vowels are not written, as a rule. They do not have their own letters. Hebrew text is read from right to left. Its symbols go back to a 3000 year-old tradition. Whoever learns Hebrew learns a piece of cultural history at the same time. Give it a try!