Phrasebook

At the doctor   »  
พบหมอ

57 [fifty-seven]

At the doctor

At the doctor

57 [ห้าสิบเจ็ด]

hâ-sìp-jèt

+

พบหมอ

[póp-mǎw]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
I have a doctor’s appointment. ผม / ด---- ม------------อ ผม / ดิฉัน มีนัดกับคุณหมอ 0
po-----------------------------------w pǒm-dì-chǎn-mee-nát-gàp-koon-mǎw
+
I have the appointment at ten o’clock. ผม / ด---- ม---------------า ผม / ดิฉัน มีนัดตอนสิบนาฬิกา 0
po-----------------------------------------a pǒm-dì-chǎn-mee-nát-dhawn-sìp-na-lí-ga
+
What is your name? คุ--------- ค--- / ค-? คุณชื่ออะไร ครับ / คะ? 0
ko------------------------́ koon-chêu-à-rai-kráp-ká
+
     
Please take a seat in the waiting room. กร--------------ง กรุณานั่งรอในห้อง 0
gr--------------------------g gròo-na-nâng-raw-nai-hâwng
+
The doctor is on his way. คุ-----------------า คุณหมอกำลังเดินทางมา 0
ko-----------------------------a koon-mǎw-gam-lang-der̶n-tang-ma
+
What insurance company do you belong to? คุ---------------------? คุณมีประกันกับบริษัทไหน? 0
ko---------------------------------------i koon-mêep-rá-gan-gàp-bàw-rí-sàt-nǎi
+
     
What can I do for you? ผม / ด---- จ------------------? ผม / ดิฉัน จะช่วยอะไรคุณได้ไหม? 0
po--------------------------------------------i pǒm-dì-chǎn-jà-chûay-à-rai-koon-dâi-mǎi
+
Do you have any pain? คุ-------------- ค--- / ค-? คุณมีอาการปวดไหม ครับ / คะ? 0
ko---------------------------------́ koon-mee-a-gan-bhùat-mǎi-kráp-ká
+
Where does it hurt? เจ-------- ค--- / ค-? เจ็บตรงไหน ครับ / คะ? 0
je-----------------------́ jèp-dhrong-nǎi-kráp-ká
+
     
I always have back pain. ผม / ด---- ป--------------ำ ผม / ดิฉัน ปวดหลังเป็นประจำ 0
po---------------------------------------m pǒm-dì-chǎn-bhùat-lǎng-bhen-bhrà-jam
+
I often have headaches. ผม / ด---- ป--------ย ผม / ดิฉัน ปวดหัวบ่อย 0
po-----------------------------y pǒm-dì-chǎn-bhùat-hǔa-bàwy
+
I sometimes have stomach aches. ผม / ด---- ป-----------------ง ผม / ดิฉัน ปวดท้องเป็นบางครั้ง 0
po------------------------------------------g pǒm-dì-chǎn-bhùat-táwng-bhen-bang-kráng
+
     
Remove your top! ถอ--------- ค--- / ค--! ถอดเสื้อออก ครับ / ค่ะ! 0
ta-----------------------̂ tàwt-sêua-àwk-kráp-kâ
+
Lie down on the examining table. นอ------------ ค--- / ค-! นอนบนเตียงตรวจ ครับ / คะ! 0
na------------------------------́ nawn-bon-dhiang-dhrùat-kráp-ká
+
Your blood pressure is okay. คว-------------ิ ความดันโลหิตปกติ 0
kw-------------------------̀ kwam-dan-loh-hìt-bhòk-dhì
+
     
I will give you an injection. ผม / ด---- จ-----------ณ ผม / ดิฉัน จะฉีดยาให้คุณ 0
po-----------------------------------n pǒm-dì-chǎn-jà-chèet-ya-hâi-koon
+
I will give you some pills. ผม / ด---- จ--------ณ ผม / ดิฉัน จะให้ยาคุณ 0
po----------------------------n pǒm-dì-chǎn-jà-hâi-ya-koon
+
I am giving you a prescription for the pharmacy. ผม / ด---- จ-------------------------------------า ผม / ดิฉัน จะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา 0
po------------------------------------------------------------------------a pǒm-dì-chǎn-jà-kǐan-bai-sàng-ya-hâi-koon-bhai-séu-têe-rán-kǎi-ya
+
     

Long words, short words

The length of a word is dependent upon its informative content. This has been shown by an American study. Researchers evaluated words from ten European languages. This was achieved with the help of a computer. The computer analyzed various words with a program. In the process, it used a formula to calculate the informative content. The results were clear. The shorter a word is, the less information it conveys. Interestingly, we use short words more often than long words. The reason for this could lie in the efficiency of speech. When we speak, we concentrate on the most important thing. Therefore, words without much information mustn't be too long. This guarantees we don't spend too much time on unimportant things. The correlation between length and content has another advantage. It ensures that the informative content always remains the same. That is to say, we always say the same amount in a certain period of time. For example, we can use a few long words. But we can also use many short words. It doesn't matter what we decide: The informative content remains the same. As a result, our speech has a consistent rhythm. This makes it easier for listeners to follow us. If the amount of information were always varied, it would be difficult. Our listeners couldn't adapt well to our speech. Comprehension would thus be made difficult. He who wants the best chance of being understood should use short words. Since short words are better comprehended than long ones. Therefore, the principle goes: Keep It Short and Simple! In short: KISS!