Jezikovni vodič

sl Dežele in jeziki   »   zh 国家 和 语言

5 [pet]

Dežele in jeziki

Dežele in jeziki

5[五]

5 [Wǔ]

国家 和 语言

[guójiā hé yǔyán]

Lahko kliknete na vsako prazno, da vidite besedilo ali:   
slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
John je iz Londona. 约翰 来- 伦-- 。 约翰 来自 伦敦的 。 0
yu---- l---- l----- d-.yuēhàn láizì lúndūn de.
London se nahaja v Veliki Britaniji. 伦敦 位- 大--- 。 伦敦 位于 大不列颠 。 0
Lú---- w---- d----------.Lúndūn wèiyú dàbùlièdiān.
On govori angleško. 他 讲 英- 。 他 讲 英语 。 0
Tā j---- y-----.Tā jiǎng yīngyǔ.
Marija je iz Madrida. 玛丽- 来- 马-- 。 玛丽亚 来自 马德里 。 0
Mǎ---- l---- m-----.Mǎlìyà láizì mǎdélǐ.
Madrid se nahaja v Španiji. 马德- 位- 西-- 。 马德里 位于 西班牙 。 0
Mǎ---- w---- x------.Mǎdélǐ wèiyú xībānyá.
Ona govori špansko. 她 讲 西--- 。  她 讲 西班牙语 。  0
Tā j---- x------ y-.Tā jiǎng xībānyá yǔ.
Peter in Marta sta iz Berlina. 彼得 和 马-- 来- 柏- 。 彼得 和 马耳塔 来自 柏林 。 0
Bǐ-- h- m- ě- t- l---- b----.Bǐdé hé mǎ ěr tǎ láizì bólín.
Berlin se nahaja v Nemčiji. 柏林 位- 德- 。 柏林 位于 德国 。 0
Bó--- w---- d----.Bólín wèiyú déguó.
Ali vidva govorita nemško? 你们 两- 都 说 德- 吗 ? 你们 两个 都 说 德语 吗 ? 0
Nǐ--- l---- g- d-- s--- d--- m-?Nǐmen liǎng gè dōu shuō déyǔ ma?
London je glavno mesto. 伦敦 是 一- 首- 。 伦敦 是 一个 首都 。 0
Lú---- s-- y--- s-----.Lúndūn shì yīgè shǒudū.
Madrid in Berlin sta tudi glavna mesta. 马德- 和 柏- 也 都- 首- 。 马德里 和 柏林 也 都是 首都 。 0
Mǎ---- h- b---- y- d- s-- s-----.Mǎdélǐ hé bólín yě dū shì shǒudū.
Glavna mesta so velika in bučna. 首都 都- 又- 又-- 。 首都 都是 又大 又吵的 。 0
Sh---- d-- s-- y-- d- y-- c--- d-.Shǒudū dōu shì yòu dà yòu chǎo de.
Francija se nahaja v Evropi. 法国 位- 欧- 。 法国 位于 欧洲 。 0
Fà--- w---- ō-----.Fàguó wèiyú ōuzhōu.
Egipt se nahaja v Afriki. 埃及 位- 非- 。 埃及 位于 非洲 。 0
Āi-- w---- f------.Āijí wèiyú fēizhōu.
Japonska se nahaja v Aziji. 日本 位- 亚- 。 日本 位于 亚洲 。 0
Rì--- w---- y-----.Rìběn wèiyú yàzhōu.
Kanada se nahaja v Severni Ameriki. 加拿- 位- 北-- 。 加拿大 位于 北美洲 。 0
Ji----- w---- b-- m------.Jiānádà wèiyú běi měizhōu.
Panama se nahaja v Srednji Ameriki. 巴拿- 位- 中-- 。 巴拿马 位于 中美洲 。 0
Bā---- w---- z---- m------.Bānámǎ wèiyú zhōng měizhōu.
Brazilija se nahaja v Južni Ameriki. 巴西 位- 南-- 。 巴西 位于 南美洲 。 0
Bā-- w---- n-- m------.Bāxī wèiyú nán měizhōu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -