Jezikovni vodič

sl Zmenek   »   zh 约会, 约定

24 [štiriindvajset]

Zmenek

Zmenek

24[二十四]

24 [Èrshísì]

约会, 约定

[yuēhuì, yuēdìng]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Ali si zamudil(a) avtobus? 你 错过 公共-- - 吗-? 你 错过 公共汽车 了 吗 ? 你 错- 公-汽- 了 吗 ? --------------- 你 错过 公共汽车 了 吗 ? 0
nǐ-c-òg---g---gòng-q-ch--e-ma? nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle ma? n- c-ò-u- g-n-g-n- q-c-ē-e m-? ------------------------------ nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle ma?
Pol ure sem te čakal(a). 我-等---你 半个--时-。 我 等 了 你 半个 小时 。 我 等 了 你 半- 小- 。 --------------- 我 等 了 你 半个 小时 。 0
Wǒ------e nǐ-b----è xiǎos--. Wǒ děngle nǐ bàn gè xiǎoshí. W- d-n-l- n- b-n g- x-ǎ-s-í- ---------------------------- Wǒ děngle nǐ bàn gè xiǎoshí.
Nimaš pri sebi mobilnega telefona? 你----把-手- 带在 身边 吗 ? 你 没有 把 手机 带在 身边 吗 ? 你 没- 把 手- 带- 身- 吗 ? ------------------- 你 没有 把 手机 带在 身边 吗 ? 0
Nǐ méiyǒ---ǎ---ǒu---dà- --i shē-bi-- ma? Nǐ méiyǒu bǎ shǒujī dài zài shēnbiān ma? N- m-i-ǒ- b- s-ǒ-j- d-i z-i s-ē-b-ā- m-? ---------------------------------------- Nǐ méiyǒu bǎ shǒujī dài zài shēnbiān ma?
Bodi naslednjič točen / točna! 下-- 要 -时---! 下一次 要 准时 啊 ! 下-次 要 准- 啊 ! ------------ 下一次 要 准时 啊 ! 0
Xi---ī c---à- z-ǔn--- -! Xià yī cì yào zhǔnshí a! X-à y- c- y-o z-ǔ-s-í a- ------------------------ Xià yī cì yào zhǔnshí a!
Vzemi naslednjič taksi! 下------打-出租车 ! 下次 你 要 打 出租车 ! 下- 你 要 打 出-车 ! -------------- 下次 你 要 打 出租车 ! 0
Xi- -- n---à- dǎ ch--- -hē! Xià cì nǐ yào dǎ chūzū chē! X-à c- n- y-o d- c-ū-ū c-ē- --------------------------- Xià cì nǐ yào dǎ chūzū chē!
Vzemi naslednjič s sabo dežnik! 下- 你-要-拿--雨伞 ! 下次 你 要 拿把 雨伞 ! 下- 你 要 拿- 雨- ! -------------- 下次 你 要 拿把 雨伞 ! 0
Xi- cì ---y-o-ná----y-sǎ-! Xià cì nǐ yào ná bǎ yǔsǎn! X-à c- n- y-o n- b- y-s-n- -------------------------- Xià cì nǐ yào ná bǎ yǔsǎn!
Jutri imam prosto. 我 -天 有-/ 我-明------ 。 我 明天 有空/ 我 明天 有 时间 。 我 明- 有-/ 我 明- 有 时- 。 -------------------- 我 明天 有空/ 我 明天 有 时间 。 0
Wǒ---ngt-ā--yǒu kòn-- -ǒ -íngtiā----u-shí----. Wǒ míngtiān yǒu kòng/ wǒ míngtiān yǒu shíjiān. W- m-n-t-ā- y-u k-n-/ w- m-n-t-ā- y-u s-í-i-n- ---------------------------------------------- Wǒ míngtiān yǒu kòng/ wǒ míngtiān yǒu shíjiān.
Ali se dobiva jutri? 我们 -天 -不-----? 我们 明天 要不要 见面 ? 我- 明- 要-要 见- ? -------------- 我们 明天 要不要 见面 ? 0
Wǒme- m-ng-i---yà--b---o-j-à-m-à-? Wǒmen míngtiān yào bùyào jiànmiàn? W-m-n m-n-t-ā- y-o b-y-o j-à-m-à-? ---------------------------------- Wǒmen míngtiān yào bùyào jiànmiàn?
Žal mi je, ampak jutri ne morem. 很 --- 我-----行-。 很 抱歉, 我 明天 不行 。 很 抱-, 我 明- 不- 。 --------------- 很 抱歉, 我 明天 不行 。 0
Hěn -à-qià-, wǒ-míng---n ---ín-. Hěn bàoqiàn, wǒ míngtiān bùxíng. H-n b-o-i-n- w- m-n-t-ā- b-x-n-. -------------------------------- Hěn bàoqiàn, wǒ míngtiān bùxíng.
Ali imaš za ta vikend že kakšno obveznost? 这个-周- - -经---什么 -划-- 吗-? 这个 周末 你 已经 有 什么 计划 了 吗 ? 这- 周- 你 已- 有 什- 计- 了 吗 ? ------------------------ 这个 周末 你 已经 有 什么 计划 了 吗 ? 0
Zhè-e-z-ō------ --jī---yǒ--s----e--ìhu--e --? Zhège zhōumò nǐ yǐjīng yǒu shé me jìhuàle ma? Z-è-e z-ō-m- n- y-j-n- y-u s-é m- j-h-à-e m-? --------------------------------------------- Zhège zhōumò nǐ yǐjīng yǒu shé me jìhuàle ma?
Ali pa že imaš dogovorjen drug zmenek? 还--- -经-有 ---了 ? 还是 你 已经 有 约会 了 ? 还- 你 已- 有 约- 了 ? ---------------- 还是 你 已经 有 约会 了 ? 0
H-is----ǐ y----- y----uēh-ì-e? Háishì nǐ yǐjīng yǒu yuēhuìle? H-i-h- n- y-j-n- y-u y-ē-u-l-? ------------------------------ Háishì nǐ yǐjīng yǒu yuēhuìle?
Predlagam, da se dobimo (dobiva) ta vikend. 我-建-, -- -- 周末-见面-。 我 建议, 我们 这个 周末 见面 。 我 建-, 我- 这- 周- 见- 。 ------------------- 我 建议, 我们 这个 周末 见面 。 0
W- -i-ny-- w-men zh-ge------ò--i-nmi--. Wǒ jiànyì, wǒmen zhège zhōumò jiànmiàn. W- j-à-y-, w-m-n z-è-e z-ō-m- j-à-m-à-. --------------------------------------- Wǒ jiànyì, wǒmen zhège zhōumò jiànmiàn.
Bi imeli (imela) piknik? 我--要---野--- ? 我们 要 去 野餐 吗 ? 我- 要 去 野- 吗 ? ------------- 我们 要 去 野餐 吗 ? 0
W-me--y-o-q--------m-? Wǒmen yào qù yěcān ma? W-m-n y-o q- y-c-n m-? ---------------------- Wǒmen yào qù yěcān ma?
Bi šli (šla) na plažo? 我们 - - 海滩 - ? 我们 要 去 海滩 吗 ? 我- 要 去 海- 吗 ? ------------- 我们 要 去 海滩 吗 ? 0
W-m-----o qù--ǎ-tā--m-? Wǒmen yào qù hǎitān ma? W-m-n y-o q- h-i-ā- m-? ----------------------- Wǒmen yào qù hǎitān ma?
Bi šli (šla) v hribe? 我们 要 - 山里 吗 ? 我们 要 去 山里 吗 ? 我- 要 去 山- 吗 ? ------------- 我们 要 去 山里 吗 ? 0
W-m-n------ù-----li --? Wǒmen yào qù shānli ma? W-m-n y-o q- s-ā-l- m-? ----------------------- Wǒmen yào qù shānli ma?
Prišel bom pote v pisarno. 我-到---室 接 你-。 我 到 办公室 接 你 。 我 到 办-室 接 你 。 ------------- 我 到 办公室 接 你 。 0
W- d-o bàn-ō-gsh----ē -ǐ. Wǒ dào bàngōngshì jiē nǐ. W- d-o b-n-ō-g-h- j-ē n-. ------------------------- Wǒ dào bàngōngshì jiē nǐ.
Prišel bom pote na dom. 我 -----接 - 。 我 到 家里 接 你 。 我 到 家- 接 你 。 ------------ 我 到 家里 接 你 。 0
Wǒ---o ----- ji- nǐ. Wǒ dào jiālǐ jiē nǐ. W- d-o j-ā-ǐ j-ē n-. -------------------- Wǒ dào jiālǐ jiē nǐ.
Prišel bom pote na avtobusno postajo. 我---公共汽车站 - 你 。 我 到 公共汽车站 接 你 。 我 到 公-汽-站 接 你 。 --------------- 我 到 公共汽车站 接 你 。 0
W--dào--ō-gg-n- qìch---hàn ----n-. Wǒ dào gōnggòng qìchē zhàn jiē nǐ. W- d-o g-n-g-n- q-c-ē z-à- j-ē n-. ---------------------------------- Wǒ dào gōnggòng qìchē zhàn jiē nǐ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -