Jezikovni vodič

Preteklost 1   »   过去时1

81 [enainosemdeset]

Preteklost 1

Preteklost 1

81[八十一]

81 [Bāshíyī]

+

过去时1

[guòqù shí 1]

Lahko kliknete na vsako prazno, da vidite besedilo ali:   

slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
pisati 写字--写 写字,书写 0
xi---- s----ě xiězì, shūxiě
+
On je napisal pismo. 他 写- 一- 信 。 他 写了 一封 信 。 0
tā x---- y- f--- x--. tā xiěle yī fēng xìn.
+
In ona je napisala razglednico. 她 写- 一- 明-- 。 她 写了 一个 明信片 。 0
Tā x---- y- g- m----------. Tā xiěle yī gè míngxìnpiàn.
+
     
brati 读书--书 读书,看书 0
Dú---- k----ū Dúshū, kànshū
+
On je bral revijo. 他 读- 一- 画- 。 他 读了 一本 画报 。 0
tā d--- y- b-- h-----. tā dúle yī běn huàbào.
+
In ona je brala knjigo. 她 读- 一- 书 。 她 读了 一本 书 。 0
Tā d--- y- b-- s--. Tā dúle yī běn shū.
+
     
vzeti 拿,-----------坐 拿,取,收到,吃,用,乘,坐 0
Ná- q-- s--- d--- c--- y---- c----- z-ò Ná, qǔ, shōu dào, chī, yòng, chéng, zuò
+
Vzel je eno cigareto. 他 吸/抽 了 一- 香- 。 他 吸/抽 了 一支 香烟 。 0
tā x-/ c----- y- z-- x-------. tā xī/ chōule yī zhī xiāngyān.
+
Vzela je en košček čokolade. 她 吃- 一- 巧-- 。 她 吃了 一块 巧克力 。 0
Tā c---- y----- q-------. Tā chīle yīkuài qiǎokèlì.
+
     
On je bil nezvest, ona pa zvesta. 他 对- 不--- 但- 她 对- 忠- 。 他 对她 不忠诚, 但是 她 对他 忠诚 。 0
Tā d-- t- b- z---------- d----- t- d-- t- z---------. Tā duì tā bù zhōngchéng, dànshì tā duì tā zhōngchéng.
+
On je bil len, ona pa marljiva. 他 很-- 但- 她 勤- 。 他 很懒, 但是 她 勤劳 。 0
Tā h-- l--- d----- t- q-----. Tā hěn lǎn, dànshì tā qínláo.
+
On je bil reven, ona pa bogata. 他 很-- 但- 她 有- 。 他 很穷, 但是 她 有钱 。 0
Tā h-- q----- d----- t- y-- q---. Tā hěn qióng, dànshì tā yǒu qián.
+
     
On ni imel denarja, pač pa dolgove. 他 没- 钱- 还- 债- 。 他 没有 钱, 还有 债务 。 0
Tā m----- q---- h-- y-- z-----. Tā méiyǒu qián, hái yǒu zhàiwù.
+
On ni imel sreče, pač pa smolo. 他 没- 好--- 还 很-- 。 他 没有 好运气, 还 很倒霉 。 0
Tā m-------- y----- h-- h-- d-----. Tā méiyǒuhǎo yùnqì, hái hěn dǎoméi.
+
On ni bil uspešen, pač pa je bil neuspešen. 他 没 成-- 还 很-- 。 他 没 成功, 还 很失败 。 0
Tā m- c--------- h-- h-- s-----. Tā mò chénggōng, hái hěn shībài.
+
     
On ni bil zadovoljen, pač pa je bil nezadovoljen. 他 不 满-- 而- 很--- 。 他 不 满意, 而且 很不满足 。 0
Tā b- m----- é---- h-- b- m----. Tā bù mǎnyì, érqiě hěn bù mǎnzú.
+
On ni bil srečen, pač pa je bil nesrečen. 他 不--- 而- 很--- 。 他 不开心, 而且 很不幸福 。 0
Tā b- k------ é---- h-- b- x-----. Tā bù kāixīn, érqiě hěn bù xìngfú.
+
On ni bil simpatičen, pač pa je bil antipatičen. 他 让- 没- 好-- 而- 惹-- 。 他 让人 没有 好感, 而且 惹人厌 。 0
Tā r--- r-- m----- h------ é---- r- r-- y--. Tā ràng rén méiyǒu hǎogǎn, érqiě rě rén yàn.
+