Jezikovni vodič

sl Taksi   »   zh 在出租车里

38 [osemintrideset]

Taksi

Taksi

38[三十八]

38 [Sānshíbā]

在出租车里

[zài chūzū chē lǐ]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Prosim, pokličite taksi. 请 您-------租--。 请 您 叫一 辆 出租车 。 请 您 叫- 辆 出-车 。 -------------- 请 您 叫一 辆 出租车 。 0
qǐng nín-jiào -- li-n--c-ū----h-. qǐng nín jiào yī liàng chūzū chē. q-n- n-n j-à- y- l-à-g c-ū-ū c-ē- --------------------------------- qǐng nín jiào yī liàng chūzū chē.
Koliko stane prevoz do železniške postaje? 到-火-------钱-? 到 火车站 要 多少钱 ? 到 火-站 要 多-钱 ? ------------- 到 火车站 要 多少钱 ? 0
D-o h-ǒ-hē z--- y-o -u--hǎ-----n? Dào huǒchē zhàn yào duōshǎo qián? D-o h-ǒ-h- z-à- y-o d-ō-h-o q-á-? --------------------------------- Dào huǒchē zhàn yào duōshǎo qián?
Koliko stane prevoz do letališča? 到 --场 要 多---? 到 飞机场 要 多少钱 ? 到 飞-场 要 多-钱 ? ------------- 到 飞机场 要 多少钱 ? 0
Dào---i-ī-chǎn--yà--duōshǎ- -i-n? Dào fēijī chǎng yào duōshǎo qián? D-o f-i-ī c-ǎ-g y-o d-ō-h-o q-á-? --------------------------------- Dào fēijī chǎng yào duōshǎo qián?
Prosim naravnost. 请 一直 往--走 。 请 一直 往前 走 。 请 一- 往- 走 。 ----------- 请 一直 往前 走 。 0
Q-ng yīzh- -ǎ-g-qián --u. Qǐng yīzhí wǎng qián zǒu. Q-n- y-z-í w-n- q-á- z-u- ------------------------- Qǐng yīzhí wǎng qián zǒu.
Prosim tukaj na desno. 请 - -里--转 。 请 在 这里 右转 。 请 在 这- 右- 。 ----------- 请 在 这里 右转 。 0
Q----z-i-zh--ǐ------h--n. Qǐng zài zhèlǐ yòu zhuǎn. Q-n- z-i z-è-ǐ y-u z-u-n- ------------------------- Qǐng zài zhèlǐ yòu zhuǎn.
Prosim tam na vogalu na levo. 请 在 那- -弯- 向左-- 。 请 在 那个 拐弯处 向左 转 。 请 在 那- 拐-处 向- 转 。 ----------------- 请 在 那个 拐弯处 向左 转 。 0
Q-ng--ài---gè ---iwān --ù xi--g -u- zh-ǎn. Qǐng zài nàgè guǎiwān chù xiàng zuǒ zhuǎn. Q-n- z-i n-g- g-ǎ-w-n c-ù x-à-g z-ǒ z-u-n- ------------------------------------------ Qǐng zài nàgè guǎiwān chù xiàng zuǒ zhuǎn.
Mudi se mi. 我-赶 -- 。 /急着 - ! 我 赶 时间 。 /急着 哪 ! 我 赶 时- 。 /-着 哪 ! ---------------- 我 赶 时间 。 /急着 哪 ! 0
W- g-n -híj-ā---/-Jízh-ó -ǎ! Wǒ gǎn shíjiān. / Jízhuó nǎ! W- g-n s-í-i-n- / J-z-u- n-! ---------------------------- Wǒ gǎn shíjiān. / Jízhuó nǎ!
Imam čas. 我-- -- 。 我 有 时间 。 我 有 时- 。 -------- 我 有 时间 。 0
W----u sh--i-n. Wǒ yǒu shíjiān. W- y-u s-í-i-n- --------------- Wǒ yǒu shíjiān.
Prosim, peljite počasneje. 请---- ----。 请 您 开 慢点儿 。 请 您 开 慢-儿 。 ----------- 请 您 开 慢点儿 。 0
Q--g--ín kā--m-n--iǎ- e-. Qǐng nín kāi màn diǎn er. Q-n- n-n k-i m-n d-ǎ- e-. ------------------------- Qǐng nín kāi màn diǎn er.
Tukaj se, prosim, ustavite. 请-您 -这- 停车-。 请 您 在这里 停车 。 请 您 在-里 停- 。 ------------ 请 您 在这里 停车 。 0
Q-ng --n---i-z-èl- ---g-h-. Qǐng nín zài zhèlǐ tíngchē. Q-n- n-n z-i z-è-ǐ t-n-c-ē- --------------------------- Qǐng nín zài zhèlǐ tíngchē.
Počakajte, prosim, trenutek. 请-您 等-- 。 请 您 等一下 。 请 您 等-下 。 --------- 请 您 等一下 。 0
Q-n-------ěng-y-x-à. Qǐng nín děng yīxià. Q-n- n-n d-n- y-x-à- -------------------- Qǐng nín děng yīxià.
Takoj bom nazaj. 我 马上 -来 。 我 马上 回来 。 我 马- 回- 。 --------- 我 马上 回来 。 0
Wǒ m-sh-n--h--l-i. Wǒ mǎshàng huílái. W- m-s-à-g h-í-á-. ------------------ Wǒ mǎshàng huílái.
Dajte mi, prosim, potrdilo o plačilu. 请-您 - 我 一- 收- 。 请 您 给 我 一张 收据 。 请 您 给 我 一- 收- 。 --------------- 请 您 给 我 一张 收据 。 0
Q-ng n------ -- -- ---n- -----ù. Qǐng nín gěi wǒ yī zhāng shōujù. Q-n- n-n g-i w- y- z-ā-g s-ō-j-. -------------------------------- Qǐng nín gěi wǒ yī zhāng shōujù.
Nimam drobiža. 我--- 零- 。 我 没有 零钱 。 我 没- 零- 。 --------- 我 没有 零钱 。 0
W- -é-y-u l---qi--. Wǒ méiyǒu língqián. W- m-i-ǒ- l-n-q-á-. ------------------- Wǒ méiyǒu língqián.
V redu, ostanek je za vas. 就 ---好 -,---剩---是---的-。 就 这样 好 了, 这 剩下的 是 给您的 。 就 这- 好 了- 这 剩-的 是 给-的 。 ----------------------- 就 这样 好 了, 这 剩下的 是 给您的 。 0
J-ù -hèy-ng-h--le- z----hèn--xià--- shì gěi-nín---. Jiù zhèyàng hǎole, zhè shèng xià de shì gěi nín de. J-ù z-è-à-g h-o-e- z-è s-è-g x-à d- s-ì g-i n-n d-. --------------------------------------------------- Jiù zhèyàng hǎole, zhè shèng xià de shì gěi nín de.
Peljite me na ta naslov. 请-您 --我 -------址-。 请 您 把 我 送到 这个 地址 。 请 您 把 我 送- 这- 地- 。 ------------------ 请 您 把 我 送到 这个 地址 。 0
Q-n---í-----w- ---g d-o ----e ---hǐ. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào zhège dìzhǐ. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o z-è-e d-z-ǐ- ------------------------------------ Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào zhège dìzhǐ.
Peljite me do mojega hotela. 请 - 把 我-送到-我- 宾--。 请 您 把 我 送到 我的 宾馆 。 请 您 把 我 送- 我- 宾- 。 ------------------ 请 您 把 我 送到 我的 宾馆 。 0
Q-n--nín-b- wǒ -ò-g-dào-w- de-b-n---n. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào wǒ de bīnguǎn. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o w- d- b-n-u-n- -------------------------------------- Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào wǒ de bīnguǎn.
Peljite me na obalo. 请 --- 我-送--海--- 。 请 您 把 我 送到 海边 去 。 请 您 把 我 送- 海- 去 。 ----------------- 请 您 把 我 送到 海边 去 。 0
Q-n--n-n-bǎ-wǒ -ò-g d-o -----ān q-. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào hǎibiān qù. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o h-i-i-n q-. ----------------------------------- Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào hǎibiān qù.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -