சொற்றொடர் புத்தகம்

ta எண்கள்   »   hu Számok

7 [ஏழு]

எண்கள்

எண்கள்

7 [hét]

Számok

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
நான் எண்ணுகிறேன். Sz------: Számolok: 0
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று eg-- k----- h---m egy, kettő, három 0
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Én h------ s-------. Én háromig számolok. 0
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Én t----- s-------: Én tovább számolok: 0
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, né--- ö-- h--, négy, öt, hat, 0
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது hé-- n----- k----c hét, nyolc, kilenc 0
நான் எண்ணுகிறேன். Én s-------. Én számolok. 0
நீ எண்ணுகிறாய். Te s-------. Te számolsz. 0
அவன் எண்ணுகிறான். Ő s-----. Ő számol. 0
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Eg-. A- e---. Egy. Az első. 0
இரண்டு. இரண்டாவது. Ke---. A m------. Kettő. A második. 0
மூன்று. மூன்றாவது. Há---. A h-------. Három. A harmadik. 0
நான்கு.நான்காவது. Né--. A n-------. Négy. A negyedik. 0
ஐந்து.ஐந்தாவது. Öt. A- ö-----. Öt. Az ötödik. 0
ஆறு.ஆறாவது. Ha-. A h------. Hat. A hatodik. 0
ஏழு.ஏழாவது. Hé-. A h------. Hét. A hetedik. 0
எட்டு. எட்டாவது. Ny---. A n--------. Nyolc. A nyolcadik. 0
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ki----. A k---------. Kilenc. A kilencedik. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -