Frazlibro

eo En la magazenego   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [kvindek du]

En la magazenego

En la magazenego

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto telugua Ludu Pli
Ĉu ni iru al la magazenego? మనం-ఒ- డిప---ట--ె----స---ర్-లో -- వెళ-దా--? మన- ఒక డ-ప-ర-ట-మ--ట- స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
M-na----a ḍi--r--eṇṭ---ō- -- ki -eḷdām-? Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā? M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
Mi devas aĉetumi. నే----ాప-ం-- క- వ-ళ్---ి న-న- ష-ప--గ- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
N--u ṣ---ṅ--ki-veḷ-āli Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
Mi volas aĉeti multon. న-కు చ-లా-షా----్---య-లన---ంది న-క- చ-ల- ష-ప--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nāk- -āl- --piṅg-c-y-l-ni --di Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Kie estas la oficejaj artikloj? క----ా---సామగ్ర--ి -ంభ---ం--న-స----లు-ఎ--క- ఉ-్-ాయ-? క-ర-య-లయ స-మగ-ర-క- స-భ-ద--చ-న సప-ల-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Kā--ā---a -āma-ri-i -a--h---i---------pl-i-u---kaḍa-u-nā--? Kāryālaya sāmagriki sambhandin-cina saplailu ekkaḍa unnāyi? K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon. నాకు--న్-ల-- ------రియ- ---న-స----రి-క---లి న-క- ఎన-వలప- కవర- మర-య- ల-ఖన స-మగ-ర- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
Nāk--env-----kavar---ari-u --kha-a-----gri -ā--li Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
Mi bezonas globskribilojn kaj feltojn. న--ు --న-లు మర--ు-మ-ర్----ు --వ--ి న-క- ప-న-ల- మర-య- మ-ర-కర-ల- క-వ-ల- న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
Nā----e-l---a--yu--ā--a----k---li Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Kie estas la mebloj? గ్రుహోప-ర---ు ఎక-కడ --్న-య-? గ-ర-హ-పకరణ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gr-hōp---raṇāl- e-k-ḍ------yi? Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi? G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
Mi bezonas ŝrankon kaj komodon. న-కు--క క-్----అల-మరా -రియు----ు---- ఉ-్న ఒక--ల-మ-- --వాలి న-క- ఒక కప-ప-ల అల-మర- మర-య- స-ర-గ-ల- ఉన-న ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
N-ku -ka-k-pp--a ---arā m-r-y- -o-ug-lu u-na ok----mar--kā-ā-i Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
Mi bezonas skribotablon kaj bretaron. నాక---- -ల-- --ి-- ప----క-లు--ెట్ట-క-నే-ఒ---ల---ా-క-వాలి న-క- ఒక బల-ల మర-య- ప-స-తక-ల- ప-ట-ట-క-న- ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
N-ku-oka --ll------yu p--t--āl----ṭ---un--oka a-m-r----vāli Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Kie estas la ludiloj? ఆ-వస--ువ--ు ఎ-్కడ--న--ాయి? ఆటవస-త-వ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ā-av-st-v--u -k-aḍa u----i? Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi? Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
Mi bezonas pupon kaj pluŝurson. నాకు ఒక బొ-్--మ-ియు--క ట-డ్-ి-ేర- క---లి న-క- ఒక బ-మ-మ మర-య- ఒక ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
Nā-- o-- bom--a -a--yu--ka ---ḍ-b-r--āvā-i Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon. నా-ు------ట---ాల---ర-యు----చెస--బ--్డ్--ావాలి న-క- ఒక ఫ-ట- బ-ల- మర-య- ఒక చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
Nāk--o-- -huṭ bāl-mar-yu -----es b-r- k---li Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Kie estas la laboriloj? సాధనాల---క--డ--న్-ా-ి? స-ధన-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
S-d--n--- -k-a-a un----? Sādhanālu ekkaḍa unnāyi? S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
Mi bezonas martelon kaj pinĉilon. నా-ు ---స---త----ి-- --లైయర్ --జ- --ట- క-వ-లి న-క- ఒక స-త-త- మర-య- ప-ల-యర- ల జత ఒకట- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
N-ku---- su----m-riy----a-yar -a--at- o-a-i -ā--li Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon. న-క--ఒక --రిల- మ---ు--క---క-ర- -్ర--ర- -ా-ా-ి న-క- ఒక డ-ర-ల- మర-య- ఒక స-క-ర- డ-ర-వర- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
Nā-u--k----------i-u o-a---rū---a---r ----li Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Kie estas la juveloj? న-ల -ి-----ఎక్-- -ంద-? నగల వ-భ-గ- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
Naga-- vib---a----k--a u--i? Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi? N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
Mi bezonas ĉenon kaj braceleton. న--ు--- -ొ-ు-ు ---య--ఒక -----్ ల-ట్-క--ాలి న-క- ఒక గ-ల-స- మర-య- ఒక బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
N--u-o-a --l-su-ma-iyu o-a br-s l-- --v-li Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
Mi bezonas ringon kaj orelringon. నా-ు------గర--మ--యు--క -త----ి --ం---ు---వాలి న-క- ఒక ఉ-గర- మర-య- ఒక జత చ-వ- ర--గ-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
N-k--o-- u-gar----ariyu-oka jat- -e-- -iṅgulu kāvāli Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

La virinoj pli talentas lingve ol viroj!

La virinoj estas same inteligentaj kiel la viroj. Ambaŭ ili mezume havas la saman intelektan kvocienton. La kompetentoj de la seksoj tamen diferencas. La viroj povas ekzemple pli bone tridimensie pensi. Ankaŭ la matematikajn problemojn ili ĝenerale pli bone solvas. La virinoj aliflanke havas pli bonan memorkapablon. Kaj ili pli bone regas la lingvojn. La virinoj faras malpli da ortografiaj kaj gramatikaj eraroj. Ili ankaŭ havas pli grandan vortprovizon kaj legas pli flue. Ili tial atingas ĝenerale pli bonajn rezultojn en lingvaj testoj. La kialo de la lingva avantaĝo de la virinoj situas en la cerbo. La vira kaj virina cerboj estas malsame organizitaj. Pri la lingvoj respondecas la maldekstra duoncerbo. Tiu regiono kontrolas la lingvajn procezojn. Traktante parolojn la virinoj malgraŭe uzas ambaŭ duonojn. Krome, iliaj du duoncerboj pli bone interŝanĝeblas. La virina cerbo do pli aktivas dum la paroltraktiĝo. Tiel la virinoj povas pli efike trakti la parolon. Oni ankoraŭ ne scias kial la du duoncerboj diferencas. Iuj sciencistoj opinias ke tio havas biologian kaŭzon. La virinaj kaj la viraj genoj influas la cerban disvolviĝon. Kio diferencigas la virinojn de la viroj estas ankaŭ la hormonoj. Aliaj diras ke nian disvolviĝon influas nia edukado. Ĉar oni pli parolas kaj legas al inaj beboj. La knabetoj aliflanke ricevas pli da teknikaj ludiloj. Ankaŭ povas esti ke nian cerbon formas nia medio. Sed kontraŭ tio pledas ke iuj diferencoj ekzistas en la tuta mondo. Kaj en ĉiu kulturo la infanojn oni malsame edukas…