Frazlibro

eo Konjunkcioj 2   »   te సముచ్చయం 2

95 [naŭdek kvin]

Konjunkcioj 2

Konjunkcioj 2

95 [తొంభై ఐదు]

95 [Tombhai aidu]

సముచ్చయం 2

[Samuccayaṁ 2]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto telugua Ludu Pli
De kiam ŝi ne plu laboras? ఎ-్------------ ఇ---పని చేయ-- ----? ఎ_____ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే__ ఎ-్-ట-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద-? ----------------------------------- ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? 0
Eppa--n--ḍi--m- --k- --n- cēyaḍ-ṁ -ē-u? E__________ ā__ i___ p___ c______ l____ E-p-ṭ-n-ṇ-i ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d-? --------------------------------------- Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Ĉu de sia edziniĝo? ఆ-ె--ె-్ళై--గ-గర-ుం--? ఆ_ పె__________ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ా- ---------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? 0
Āme peḷḷa--a-a------uṇ-ā? Ā__ p____________________ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ-? ------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Jes, ŝi ne plu laboras de kiam ŝi edziniĝis. అ-ున-----ె --ళ్ళ--ద--గ---ం-- --ె--ంక-పన---ే-డ- -ేదు అ___ ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ అ-ు-ు- ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- --------------------------------------------------- అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
A---u, ā---p----ina-ag-ara-uṇ-i-ā-e-i--- p--- c-ya-------u A_____ ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ A-u-u- ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------------------------------------- Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
De kiam ŝi edziniĝis, ŝi ne plu laboras. ఆమ- -ెళ--ై-ద---రను--ి -మ---ం- పన---ేయ-----దు ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- -------------------------------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Āme-peḷ-ai-adag---anuṇ-i -me--ṅk- ---i -ē---a- ---u Ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- --------------------------------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
De kiam ili konas unu la alian, ili estas feliĉaj. వాళ్ళ- -కర--ొ-రు --ుస----్----టిను-చ-, --ళ్-ు-సంతోషం-ా ఉన-న--ు వా__ ఒ_____ క___________ వా__ సం___ ఉ___ వ-ళ-ళ- ఒ-ర-న-క-ు క-ు-ు-ు-్-ప-ప-ి-ు-చ-, వ-ళ-ళ- స-త-ష-గ- ఉ-్-ా-ు -------------------------------------------------------------- వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు 0
V---u ok-----ka----a--su--nn-pp---nu-̄--------- --ntō--ṅ-ā -nnā-u V____ o__________ k_____________________ v____ s_________ u_____ V-ḷ-u o-a-i-o-a-u k-l-s-k-n-a-p-ṭ-n-n-c-, v-ḷ-u s-n-ō-a-g- u-n-r- ----------------------------------------------------------------- Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
De kiam ili havas gefilojn, ili malofte eliras. వా--ళ-ి--ి---లు --్నారు,-అ---క--అర-ద--ా---టకి వ-ళ-త--ు వా___ పి___ ఉ____ అం__ అ___ బ___ వె___ వ-ళ-ళ-ి ప-ల-ల-ు ఉ-్-ా-ు- అ-ద-క- అ-ు-ు-ా బ-ట-ి వ-ళ-త-ర- ------------------------------------------------------ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు 0
V--ḷ----pi--alu-----ru----d-k--a--du---b-y-ṭaki ve-t-ru V______ p______ u______ a_____ a______ b_______ v______ V-ḷ-a-i p-l-a-u u-n-r-, a-d-k- a-u-u-ā b-y-ṭ-k- v-ḷ-ā-u ------------------------------------------------------- Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
Kiam ŝi telefonas? ఆ-ె -ప్ప-డ---ాల్-/ -ోన- -ే-్-ుం--? ఆ_ ఎ___ కా_ / ఫో_ చే____ ఆ-ె ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి- ---------------------------------- ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? 0
Āme--ppuḍu kāl/-p-ō--c-st-ndi? Ā__ e_____ k___ p___ c________ Ā-e e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-u-d-? ------------------------------ Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Ĉu dum la stirado? బ-డీ --ుప---న్--్---ా? బం_ న_________ బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ-? ---------------------- బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? 0
Ba--ī -aḍ-p-t--na--u-ā? B____ n________________ B-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ-? ----------------------- Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Jes, stirante. అవ--ు,-ఆమె -ం-ీ -డు----------ుడే అ___ ఆ_ బం_ న________ అ-ు-ు- ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- -------------------------------- అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే 0
Avunu,-āme -aṇḍ- -a--p--u--appuḍē A_____ ā__ b____ n_______________ A-u-u- ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- --------------------------------- Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
Ŝi telefonas stirante. ఆమ--బ--- నడ--ుతు--న-్పు-ే-ఆ-----ల్---ఫోన్-చే---ు--ి ఆ_ బం_ న________ ఆ_ కా_ / ఫో_ చే___ ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- ఆ-ె క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి --------------------------------------------------- ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది 0
Ā---b---ī-n-ḍ-------a-puḍē ā-- kā---p-ō-----t---i Ā__ b____ n_______________ ā__ k___ p___ c_______ Ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- ā-e k-l- p-ō- c-s-u-d- ------------------------------------------------- Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Ŝi televidas gladante. ఆ----స----ీ--ేస---న--ప్పు-ు---.--.------ు-ది ఆ_ ఇ___ చే_______ టీ___ చూ___ ఆ-ె ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-్-ు-ు ట-.-ీ- చ-స-త-ం-ి -------------------------------------------- ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది 0
Ā-e istr- cēstun-a-p--u ----ī---ūs-u-di Ā__ i____ c____________ ṭ_____ C_______ Ā-e i-t-ī c-s-u-n-p-u-u ṭ-.-ī- C-s-u-d- --------------------------------------- Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Ŝi aŭskultas muzikon farante siajn taskojn. ఆమ----ి చేస-తున్న-్ప--- --యూజ-------టుంది ఆ_ ప_ చే_______ మ్___ విం__ ఆ-ె ప-ి చ-స-త-న-న-్-ు-ు మ-య-జ-క- వ-ం-ు-ద- ----------------------------------------- ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది 0
Ā-e --n---ē-tu--a-p-ḍ- m-ū--k -iṇ----i Ā__ p___ c____________ m_____ v_______ Ā-e p-n- c-s-u-n-p-u-u m-ū-i- v-ṇ-u-d- -------------------------------------- Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
Mi vidas nenion kiam mi ne havas okulvitrojn. న---ద-- ----జ---ళు -ేన-్---ు న--ు-ఏ-- చ---ే-ు నా వ__ క_____ లే____ నే_ ఏ_ చూ___ న- వ-్- క-్-జ-ళ-ళ- ల-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ చ-డ-ే-ు --------------------------------------------- నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను 0
N- va-d- ka-ḷajōḷ-u-lēn--p-----ēnu-ē-ī cū-alē-u N_ v____ k_________ l________ n___ ē__ c_______ N- v-d-a k-ḷ-a-ō-ḷ- l-n-p-u-u n-n- ē-ī c-ḍ-l-n- ----------------------------------------------- Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Mi komprenas nenion kiam la muziko tro laŭtas. మ్---ిక- -ాల- గంద----ం----న-నప్--డు-నా-- ఏ---అర--- కా-ు మ్___ చా_ గం_____ ఉ_____ నా_ ఏ_ అ__ కా_ మ-య-జ-క- చ-ల- గ-ద-గ-ళ-గ- ఉ-్-ప-ప-డ- న-క- ఏ-ీ అ-్-ం క-ద- ------------------------------------------------------- మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు 0
M---ik----- g-nda---ō--ṅ----n------u n-ku--------ha--kādu M_____ c___ g_____________ u________ n___ ē__ a_____ k___ M-ū-i- c-l- g-n-a-a-ō-a-g- u-n-p-u-u n-k- ē-ī a-t-a- k-d- --------------------------------------------------------- Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Mi flaras nenion kiam mi malvarmumas. నాకు----బ- -ె--న-్-ుడ--న--ు---- -ాస-ప---లే-ు నా_ జ__ చె_____ నే_ ఏ_ వా_______ న-క- జ-ు-ు చ-స-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ వ-స-ప-్-ల-న- -------------------------------------------- నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను 0
Nāk- j--ubu--e-inap-----n--- -mī vās-na-a-----nu N___ j_____ c__________ n___ ē__ v______________ N-k- j-l-b- c-s-n-p-u-u n-n- ē-ī v-s-n-p-ṭ-a-ē-u ------------------------------------------------ Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
Ni prenos taksion se pluvos. వ--షం--డి-ప్పు-ు మ-- ట--్స- త-సు-----ము వ__ ప_____ మ_ టా__ తీ____ వ-్-ం ప-ి-ప-ప-డ- మ-ం ట-క-స- త-స-క-ం-ా-ు --------------------------------------- వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము 0
Var--ṁ-p---nappu---m--a---āksī t--uk-nd-mu V_____ p__________ m____ ṭ____ t__________ V-r-a- p-ḍ-n-p-u-u m-n-ṁ ṭ-k-ī t-s-k-n-ā-u ------------------------------------------ Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Ni vojaĝos ĉirkaŭ la mondo se ni gajnos en lotludo. మ-ం--ాట---గ--ి--న-్పు-ు-మన-----పం-ం-చ-ట్టూ ---ి---ద-ద-ం మ_ లా__ గె______ మ_ ప్___ చు__ తి_____ మ-ం ల-ట-ీ గ-ల-చ-న-్-ు-ు మ-ం ప-ర-ం-ం చ-ట-ట- త-ర-గ-వ-్-ా- ------------------------------------------------------- మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం 0
M-n---l--a------ici--pp-ḍ---a-aṁ-p-ap-n-c-ṁ---ṭṭ--ti-i-i----āṁ M____ l_____ g____________ m____ p________ c____ t___________ M-n-ṁ l-ṭ-r- g-l-c-n-p-u-u m-n-ṁ p-a-a-̄-a- c-ṭ-ū t-r-g-v-d-ā- -------------------------------------------------------------- Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Ni komencos la manĝon se li ne venos baldaŭ. ఆ-- తొంద-గా-రాకపోతే-మ-- త-నడం మొద-------ం ఆ__ తొం___ రా___ మ_ తి__ మొ_____ ఆ-న త-ం-ర-ా ర-క-ో-ే మ-ం త-న-ం మ-ద-ు-ె-ద-ం ----------------------------------------- ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం 0
Ā-a---t--d-r-gā rā------ -a------naḍ-ṁ --d-l-----d-ṁ Ā____ t________ r_______ m____ t______ m____________ Ā-a-a t-n-a-a-ā r-k-p-t- m-n-ṁ t-n-ḍ-ṁ m-d-l-p-ḍ-d-ṁ ---------------------------------------------------- Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ

La lingvoj de la Eŭropa Unio

La Eŭropa Unio konsistas hodiaŭ el pli ol 25 ŝtatoj. Ankoraŭ pli da landoj apartenos al la EU estontece. La aniĝo de nova lando ĝenerale estigas ankaŭ la aldoniĝon de nova lingvo. Nuntempe parolatas pli ol 20 malsamaj lingvoj en la EU. Ĉiuj lingvoj de la Eŭropa Unio estas egalrajtaj. La lingva diverseco estas fascina. Sed ĝi ankaŭ povas konduki al problemoj. La skeptikuloj opinias ke la lingva multnombreco estas obstaklo por la EU. Ĝi malhelpas efikan kunlaboron. Iuj tial opinias ke devus ekzisti komuna lingvo. Tiu lingvo ebligus la interkompreniĝon de ĉiuj landoj. Sed tio ne tiom simplas. Neniun lingvon oni povas nomi unika oficiala lingvo. La aliaj landoj sentus sin diskriminaciitaj. Kaj ne ekzistas vere neŭtrala lingvo en Eŭropo. Artefarita lingvo kiel Esperanto ankaŭ ne funkcius. Ĉar en lingvoj ĉiam speguliĝas ankaŭ la kulturo de lando. Neniu lando tial volas rezigni pri sia lingvo. La landoj vidas en sia lingvo parton de sia identeco. La lingvopolitiko estas gravaĵo en la agendaro de la EU. Ekzistas eĉ komisaro pri la plurlingvismo. La EU havas la plej multajn tradukistojn kaj interpretistojn en la mondo. Ĉirkaŭ 3500 homoj laboras por ebligi interkompreniĝon. Ĉiuj dokumentoj tamen ne ĉiam tradukeblas. Tio kostus tro da tempo kaj tro da mono. La plej multajn dokumentojn oni tradukas nur en malmultajn lingvojn. La lingva multnombreco estas unu el la plej grandaj defioj de la EU. Eŭropo devas unuiĝi ne perdante siajn multajn identecojn!