Parlør

no Konjunksjoner 4   »   ti መስተጻምር 4

97 [nittisju / syv og nitti]

Konjunksjoner 4

Konjunksjoner 4

97 [ተስዓንሸውዓተን]

97 [tesi‘anishewi‘ateni]

መስተጻምር 4

[mesitets’amiri 4]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk tigrinja Spill Mer
Han sovnet, selv om TVen sto på. ተ-ቪዦን--ወሊ- ---ድቃ--ወ--ዎ- ። ተለቪዦን ተወሊዑ ከሎ፣ድቃስ ወሲዱዎ፣ ። ተ-ቪ-ን ተ-ሊ- ከ-፣-ቃ- ወ-ዱ-፣ ። ------------------------- ተለቪዦን ተወሊዑ ከሎ፣ድቃስ ወሲዱዎ፣ ። 0
te-ev-z-----t-we--‘u k---፣--k--s- ---īd--o--። televīzhoni tewelī‘u kelo፣dik’asi wesīduwo፣ ። t-l-v-z-o-i t-w-l-‘- k-l-፣-i-’-s- w-s-d-w-፣ ። --------------------------------------------- televīzhoni tewelī‘u kelo፣dik’asi wesīduwo፣ ።
Han ble, selv om det var sent. መ---እን--፣ -ና -ይ---። መስዩ እንከሎ፣ ገና ኣይከደን። መ-ዩ እ-ከ-፣ ገ- ኣ-ከ-ን- ------------------- መስዩ እንከሎ፣ ገና ኣይከደን። 0
me-iyu-----elo- -e---a-ik--en-። mesiyu inikelo፣ gena ayikedeni። m-s-y- i-i-e-o- g-n- a-i-e-e-i- ------------------------------- mesiyu inikelo፣ gena ayikedeni።
Han kom ikke, selv om vi hadde avtale. ተ-------ከ-- - ኣይ--ን-። ተቋጺርና እንከለና ፣ ኣይመጸን ። ተ-ጺ-ና እ-ከ-ና ፣ ኣ-መ-ን ። --------------------- ተቋጺርና እንከለና ፣ ኣይመጸን ። 0
te------’īr--- ----e-e---- --i--ts---i-። tek’wats’īrina inikelena ፣ ayimets’eni ። t-k-w-t-’-r-n- i-i-e-e-a ፣ a-i-e-s-e-i ። ---------------------------------------- tek’wats’īrina inikelena ፣ ayimets’eni ።
TVen sto på, men likevel sovnet han. እ- ተለቪዦን-ተወ-ዑ ኔሩ--ኮ---ግ--ድ-- ወሲ-ዎ። እቲ ተለቪዦን ተወሊዑ ኔሩ፣ ኮይኑ ግን ድቃስ ወሲዱዎ። እ- ተ-ቪ-ን ተ-ሊ- ኔ-፣ ኮ-ኑ ግ- ድ-ስ ወ-ዱ-። ---------------------------------- እቲ ተለቪዦን ተወሊዑ ኔሩ፣ ኮይኑ ግን ድቃስ ወሲዱዎ። 0
i-- te-ev---on- t-w-l-‘u-n---፣ ----nu---ni-di-’as- w-sī-uwo። itī televīzhoni tewelī‘u nēru፣ koyinu gini dik’asi wesīduwo። i-ī t-l-v-z-o-i t-w-l-‘- n-r-፣ k-y-n- g-n- d-k-a-i w-s-d-w-። ------------------------------------------------------------ itī televīzhoni tewelī‘u nēru፣ koyinu gini dik’asi wesīduwo።
Det var sent, men likevel ble han. መሲዩ--- ኔ-። -ይ------ና ኣይከ--። መሲዩ እዩ ኔሩ። ኮይኑ ግን ገና ኣይከደን። መ-ዩ እ- ኔ-። ኮ-ኑ ግ- ገ- ኣ-ከ-ን- --------------------------- መሲዩ እዩ ኔሩ። ኮይኑ ግን ገና ኣይከደን። 0
m-sīy- iy--n-ru--ko--nu----- ge-a-a--k-d--i። mesīyu iyu nēru። koyinu gini gena ayikedeni። m-s-y- i-u n-r-። k-y-n- g-n- g-n- a-i-e-e-i- -------------------------------------------- mesīyu iyu nēru። koyinu gini gena ayikedeni።
Vi hadde en avtale. Likevel kom han ikke. ተቋ----ኔ----እን- -ነ--ን----ጸን ። ተቋጺርና ኔርና። እንተ ኮነ ግን ኣይመጸን ። ተ-ጺ-ና ኔ-ና- እ-ተ ኮ- ግ- ኣ-መ-ን ። ---------------------------- ተቋጺርና ኔርና። እንተ ኮነ ግን ኣይመጸን ። 0
t-k’w--s---i-a-n-r--a። ----e k-n- gi-- ayi-e--’-ni ። tek’wats’īrina nērina። inite kone gini ayimets’eni ። t-k-w-t-’-r-n- n-r-n-። i-i-e k-n- g-n- a-i-e-s-e-i ። ---------------------------------------------------- tek’wats’īrina nērina። inite kone gini ayimets’eni ።
Han kjører bil selv om han ikke har førerkort. ሽሕ‘----ድ--ዘወ- -ይሃል---ምበ- - መ----ዝ-- ኢ-። ሽሕ‘ኳ ፍቓድ መዘወሪ ኣይሃልዎ እምበር ፣ መኪና ይዝውር ኢዩ። ሽ-‘- ፍ-ድ መ-ወ- ኣ-ሃ-ዎ እ-በ- ፣ መ-ና ይ-ው- ኢ-። --------------------------------------- ሽሕ‘ኳ ፍቓድ መዘወሪ ኣይሃልዎ እምበር ፣ መኪና ይዝውር ኢዩ። 0
sh--̣i‘kw--f---’a---m---w-rī-a-i-----o-i-i-e-i-፣ mek-n--yi--wi-i-īy-። shih-i‘kwa fik-’adi mezewerī ayihaliwo imiberi ፣ mekīna yiziwiri īyu። s-i-̣-‘-w- f-k-’-d- m-z-w-r- a-i-a-i-o i-i-e-i ፣ m-k-n- y-z-w-r- ī-u- --------------------------------------------------------------------- shiḥi‘kwa fiḵ’adi mezewerī ayihaliwo imiberi ፣ mekīna yiziwiri īyu።
Selv om veien er glatt kjører han fort. ሽሕ‘----ግ--ለማ- ከሎ ቀል-- -- ዝ-ውር። ሽሕ‘ኳ ጽርግያ ለማጽ ከሎ ቀልጢፉ እዩ ዝዝውር። ሽ-‘- ጽ-ግ- ለ-ጽ ከ- ቀ-ጢ- እ- ዝ-ው-። ------------------------------ ሽሕ‘ኳ ጽርግያ ለማጽ ከሎ ቀልጢፉ እዩ ዝዝውር። 0
s-iḥi--wa--s-i-i--ya -e--t-’i kel- k’e-it’īfu-i---zi-iwi-i። shih-i‘kwa ts’irigiya lemats’i kelo k’elit’īfu iyu ziziwiri። s-i-̣-‘-w- t-’-r-g-y- l-m-t-’- k-l- k-e-i-’-f- i-u z-z-w-r-። ------------------------------------------------------------ shiḥi‘kwa ts’irigiya lemats’i kelo k’elit’īfu iyu ziziwiri።
Han sykler selv om han er full. ሰ-ሩ-ከ--ብሽ-ለታ-ይዝውር። ሰኺሩ ከሎ ብሽግለታ ይዝውር። ሰ-ሩ ከ- ብ-ግ-ታ ይ-ው-። ------------------ ሰኺሩ ከሎ ብሽግለታ ይዝውር። 0
se-̱ī---kel- --s-i--le-a---zi--r-። seh-īru kelo bishigileta yiziwiri። s-h-ī-u k-l- b-s-i-i-e-a y-z-w-r-። ---------------------------------- seẖīru kelo bishigileta yiziwiri።
Han har ikke førerkort. Likevel kjører han bil. ፍ-ድ ---ሪ-የ-ሉ-። -ይኑ-ግን -ዝው--ኢ- ። ፍቓድ መዘወሪ የብሉን። ኮይኑ ግን ይዝውር ኢዩ ። ፍ-ድ መ-ወ- የ-ሉ-። ኮ-ኑ ግ- ይ-ው- ኢ- ። ------------------------------- ፍቓድ መዘወሪ የብሉን። ኮይኑ ግን ይዝውር ኢዩ ። 0
f-k----i m-zewer----bil--i። -o---u gin- ---iw--i---u ። fik-’adi mezewerī yebiluni። koyinu gini yiziwiri īyu ። f-k-’-d- m-z-w-r- y-b-l-n-። k-y-n- g-n- y-z-w-r- ī-u ። ------------------------------------------------------ fiḵ’adi mezewerī yebiluni። koyinu gini yiziwiri īyu ።
Veien er glatt. Likevel kjører han så fort. እ---ር-ያ--ማ- እ-። እንተ-ነ ግ- ቀል-ፉ----ዝዝውር። እቲ ጽርግያ ለማጽ እዩ። እንተኾነ ግን ቀልጢፉ እዩ ዝዝውር። እ- ጽ-ግ- ለ-ጽ እ-። እ-ተ-ነ ግ- ቀ-ጢ- እ- ዝ-ው-። -------------------------------------- እቲ ጽርግያ ለማጽ እዩ። እንተኾነ ግን ቀልጢፉ እዩ ዝዝውር። 0
itī---’i-ig----lem-ts---iy-። in-t-h---- g--i--’-lit’ī-u --- -i-i--ri። itī ts’irigiya lemats’i iyu። initeh-one gini k’elit’īfu iyu ziziwiri። i-ī t-’-r-g-y- l-m-t-’- i-u- i-i-e-̱-n- g-n- k-e-i-’-f- i-u z-z-w-r-። --------------------------------------------------------------------- itī ts’irigiya lemats’i iyu። initeẖone gini k’elit’īfu iyu ziziwiri።
Han er full. Likevel sykler han. ንሱ--ኺሩ-እዩ- -ይ--ግ-----ግለታ ዝዝ--። ንሱ ሰኺሩ እዩ። ኮይኑ ግን ብብሽግለታ ዝዝውር። ን- ሰ-ሩ እ-። ኮ-ኑ ግ- ብ-ሽ-ለ- ዝ-ው-። ------------------------------ ንሱ ሰኺሩ እዩ። ኮይኑ ግን ብብሽግለታ ዝዝውር። 0
nis- -e-̱ī----y-- k-y--u -i---b----h--i---a----i-iri። nisu seh-īru iyu። koyinu gini bibishigileta ziziwiri። n-s- s-h-ī-u i-u- k-y-n- g-n- b-b-s-i-i-e-a z-z-w-r-። ----------------------------------------------------- nisu seẖīru iyu። koyinu gini bibishigileta ziziwiri።
Hun finner ingen stilling selv om hun har studert. ሽሕ-ኳ ተ--ራ--ላ ቦ----ሕ ኣይ-ረ--ትን--። ሽሕ‘ኳ ተማሂራ ከላ ቦታ ስራሕ ኣይትረኸበትን፣ ። ሽ-‘- ተ-ሂ- ከ- ቦ- ስ-ሕ ኣ-ት-ኸ-ት-፣ ። ------------------------------- ሽሕ‘ኳ ተማሂራ ከላ ቦታ ስራሕ ኣይትረኸበትን፣ ። 0
s---̣-‘kwa-t--ah--a ---- b-t- siraḥ---yit--e-̱---t-n-፣ ። shih-i‘kwa temahīra kela bota sirah-i ayitireh-ebetini፣ ። s-i-̣-‘-w- t-m-h-r- k-l- b-t- s-r-h-i a-i-i-e-̱-b-t-n-፣ ። --------------------------------------------------------- shiḥi‘kwa temahīra kela bota siraḥi ayitireẖebetini፣ ።
Hun går ikke til legen selv om hun har smerter. ቃን----ዋ፣ና--ሓ-ም--ትኸይ-- --፣ ቃንዛ ከለዋ፣ናብ ሓኪም ኣትኸይድን እያ፣ ቃ-ዛ ከ-ዋ-ና- ሓ-ም ኣ-ኸ-ድ- እ-፣ ------------------------- ቃንዛ ከለዋ፣ናብ ሓኪም ኣትኸይድን እያ፣ 0
k’-niza-kel-w--nabi-h--k-mi -ti--e-i--ni iy-፣ k’aniza kelewa፣nabi h-akīmi atih-eyidini iya፣ k-a-i-a k-l-w-፣-a-i h-a-ī-i a-i-̱-y-d-n- i-a- --------------------------------------------- k’aniza kelewa፣nabi ḥakīmi atiẖeyidini iya፣
Hun kjøper bil selv om hun ikke har penger. ፣-ንዘ- ዘ--ላ ከላ--ኪና ትገዝ-። ፣ገንዘብ ዘይብላ ከላ መኪና ትገዝእ። ፣-ን-ብ ዘ-ብ- ከ- መ-ና ት-ዝ-። ----------------------- ፣ገንዘብ ዘይብላ ከላ መኪና ትገዝእ። 0
፣geni---i zeyib--a -el- --k----t---zi--። ፣genizebi zeyibila kela mekīna tigezi’i። ፣-e-i-e-i z-y-b-l- k-l- m-k-n- t-g-z-’-። ---------------------------------------- ፣genizebi zeyibila kela mekīna tigezi’i።
Hun har studert. Likevel finner hun ingen stilling. ዩ----- -ዲ- -ን- ዝኾ- -ታ-ስ-ሕ--ይትረኸበ-ን---። ዩኒቨርስቲ ወዲኣ ከንሳ ዝኾነ ቦታ ስራሕ ኣይትረኸበትን እያ። ዩ-ቨ-ስ- ወ-ኣ ከ-ሳ ዝ-ነ ቦ- ስ-ሕ ኣ-ት-ኸ-ት- እ-። -------------------------------------- ዩኒቨርስቲ ወዲኣ ከንሳ ዝኾነ ቦታ ስራሕ ኣይትረኸበትን እያ። 0
yunī-e-is--ī-w---’a-----sa-z-h-one-bota---ra--i-ayit-----eb-tini-iya። yunīverisitī wedī’a kenisa zih-one bota sirah-i ayitireh-ebetini iya። y-n-v-r-s-t- w-d-’- k-n-s- z-h-o-e b-t- s-r-h-i a-i-i-e-̱-b-t-n- i-a- --------------------------------------------------------------------- yunīverisitī wedī’a kenisa ziẖone bota siraḥi ayitireẖebetini iya።
Hun har smerter. Likevel går hun ikke til legen. ቃ-ዛ ከለ-። እን----ግን ና- ሓኪ---ይ-ኸይ----ያ። ቃንዛ ከለዋ። እንተኾነ ግን ናብ ሓኪም ኣይትኸይድን እያ። ቃ-ዛ ከ-ዋ- እ-ተ-ነ ግ- ና- ሓ-ም ኣ-ት-ይ-ን እ-። ------------------------------------ ቃንዛ ከለዋ። እንተኾነ ግን ናብ ሓኪም ኣይትኸይድን እያ። 0
k’a---a --l-wa። --i-e--one--i---nabi-h----mi-ayit---ey--in--iya። k’aniza kelewa። initeh-one gini nabi h-akīmi ayitih-eyidini iya። k-a-i-a k-l-w-። i-i-e-̱-n- g-n- n-b- h-a-ī-i a-i-i-̱-y-d-n- i-a- ---------------------------------------------------------------- k’aniza kelewa። initeẖone gini nabi ḥakīmi ayitiẖeyidini iya።
Hun har ingen penger. Likevel kjøper hun bil. ን- --ዘ----ላን። --ኑ-ግን መ-- ትገ-እ። ንሳ ገንዘብ የብላን። ኮይኑ ግን መኪና ትገዝእ። ን- ገ-ዘ- የ-ላ-። ኮ-ኑ ግ- መ-ና ት-ዝ-። ------------------------------ ንሳ ገንዘብ የብላን። ኮይኑ ግን መኪና ትገዝእ። 0
n--a---ni--b--yebil--i። koy-n----n- -ekīn- -igezi’-። nisa genizebi yebilani። koyinu gini mekīna tigezi’i። n-s- g-n-z-b- y-b-l-n-። k-y-n- g-n- m-k-n- t-g-z-’-። ---------------------------------------------------- nisa genizebi yebilani። koyinu gini mekīna tigezi’i።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -