Frazlibro

eo Feriaj aktivaĵoj   »   kn ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

48 [kvardek ok]

Feriaj aktivaĵoj

Feriaj aktivaĵoj

೪೮ [ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48 [Nalavatteṇṭu]

ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

[rajādinagaḷa kāryakramagaḷu.]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto kannada Ludu Pli
Ĉu la plaĝo estas pura? ಸ-ುದ--ತ-----ಭ-ರವ-ಗಿದೆ--? ಸ_____ ಶು_______ ಸ-ು-್-ತ-ರ ಶ-ಭ-ರ-ಾ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------ ಸಮುದ್ರತೀರ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೆ? 0
Samudr-tīra-śubh-av---dey-? S__________ ś______________ S-m-d-a-ī-a ś-b-r-v-g-d-y-? --------------------------- Samudratīra śubhravāgideye?
Ĉu oni povas naĝi tie? ಅಲ--- ಈ-ಬಹ-ದ-? ಅ__ ಈ_____ ಅ-್-ಿ ಈ-ಬ-ು-ೆ- -------------- ಅಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದೆ? 0
A-li-ī-ab---d-? A___ ī_________ A-l- ī-a-a-u-e- --------------- Alli ījabahude?
Ĉu ne estas danĝere naĝi tie? ಅ---ಿ ಈಜು-ು-ು ಅಪ-ಯಕ-ರಿ-------? ಅ__ ಈ___ ಅ____ ಅ____ ಅ-್-ಿ ಈ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ- ಅ-್-ವ-? ------------------------------ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ? 0
A-----juvud- a---a-ār-------e? A___ ī______ a________ a______ A-l- ī-u-u-u a-ā-a-ā-i a-l-v-? ------------------------------ Alli ījuvudu apāyakāri allave?
Ĉu lupreneblas sunombrelo ĉi-tie? ಇಲ್ಲ- ಪ್ಯಾ-ಾ-ೋಲ್-ಬಾಡ--ೆಗ--------ಕ-ಳ್----ದೆ? ಇ__ ಪ್____ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ಪ-ಯ-ರ-ಸ-ಲ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Il-i --ā-ā-ō---ā-i--g-----e--k-ḷḷa--hud-? I___ p_______ b_______ t_________________ I-l- p-ā-ā-ō- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ----------------------------------------- Illi pyārāsōl bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Ĉu lupreneblas kuŝseĝo ĉi-tie? ಇ-್ಲ- ಆರ-ಮ--ರ----ನ--ು--ಾಡ-ಗ--ೆ ತೆಗ---ಕೊ-್-ಬ--ದ-? ಇ__ ಆ________ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ಆ-ಾ-ಕ-ರ-ಚ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Ill--ā-ā-a-u--iy-nn- bāḍ-ge-e teg-d---ḷ-a--hu-e? I___ ā______________ b_______ t_________________ I-l- ā-ā-a-u-c-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------------ Illi ārāmakurciyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Ĉu lupreneblas boato ĉi-tie? ಇ--ಲಿ-----ಯನ್ನ- -ಾ-ಿ-ೆ---ತ-ಗ---ಕ---ಳಬಹ-ದ-? ಇ__ ದೋ____ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ದ-ಣ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Ill- dōṇi---------ig-g- t--e---oḷḷab--ude? I___ d________ b_______ t_________________ I-l- d-ṇ-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------ Illi dōṇiyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Mi volus surfi. ನ--- --್-- --ಡ-- -ಸೆ--ದ-. ನ__ ಸ__ ಮಾ__ ಆ_ ಇ__ ನ-ಗ- ಸ-್-್ ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
N----e sa-p- m--u-a --e i--. N_____ s____ m_____ ā__ i___ N-n-g- s-r-h m-ḍ-v- ā-e i-e- ---------------------------- Nanage sarph māḍuva āse ide.
Mi volus plonĝi. ನ-ಗ------ನಲ್ಲ---ುಮು--ವ-ಆ-- -ದ-. ನ__ ನೀ____ ಧು___ ಆ_ ಇ__ ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------------- ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
N---g- nī-i--ll--d---ukuva-ā-- ---. N_____ n________ d________ ā__ i___ N-n-g- n-r-n-l-i d-u-u-u-a ā-e i-e- ----------------------------------- Nanage nīrinalli dhumukuva āse ide.
Mi volus akvoskii. ನನಗೆ--ೀ-ಿ----ಿ -್-----ಡುವ-ಆಸ-. ನ__ ನೀ____ ಸ್_ ಮಾ__ ಆ__ ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. 0
Na-age n-r----l-------āḍ-v- āse. N_____ n________ s__ m_____ ā___ N-n-g- n-r-n-l-i s-ī m-ḍ-v- ā-e- -------------------------------- Nanage nīrinalli skī māḍuva āse.
Ĉu lupreneblas surftabulo? ಇಲ್ಲ- ಸ-್ಫ್ -ೋರ್-್ ಬ---ಗ-----ೊ-ೆಯ--್ತದ-ಯೆ? ಇ__ ಸ__ ಬೋ__ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ಸ-್-್ ಬ-ರ-ಡ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Illi-----h b--ḍ----igeg- d-reyu-t-de--? I___ s____ b___ b_______ d_____________ I-l- s-r-h b-r- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Illi sarph bōrḍ bāḍigege doreyuttadeye?
Ĉu lupreneblas plonĝekipaĵo? ಇ-್ಲಿ -ೀ-ಿ-ಲ್ಲಿ--ು----ು-ಬೇಕಾ--ವ-ಸ-ಮಗ್ರಿಗ-ು-ಬಾ----ಗ- ದ-ರೆ-ುತ-ತವೆ--? ಇ__ ನೀ____ ಧು___ ಬೇ___ ಸಾ_____ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ು ಬ-ಕ-ಗ-ವ ಸ-ಮ-್-ಿ-ಳ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
Il-- nīr---lli-d-umu--l--bēkāg-----ām-gr--aḷu b-ḍ------d-r--utta-e-e? I___ n________ d________ b_______ s__________ b_______ d_____________ I-l- n-r-n-l-i d-u-u-a-u b-k-g-v- s-m-g-i-a-u b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------------------------------------- Illi nīrinalli dhumukalu bēkāguva sāmagrigaḷu bāḍigege doreyuttaveye?
Ĉu lupreneblas akvoskioj? ಇ-್-ಿ ನೀ-ಿನ--್ಕೀಸ್ ಬಾ--ಗೆ-ೆ -ೊ--ಯ-ತ----ಯ-? ಇ__ ನೀ__ ಸ್__ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
I------rina s-ī- bā-ig-ge --------aveye? I___ n_____ s___ b_______ d_____________ I-l- n-r-n- s-ī- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- ---------------------------------------- Illi nīrina skīs bāḍigege doreyuttaveye?
Mi estas nur komencanto. ನಾನು ಹ-ಸ-. ನಾ_ ಹೊ___ ನ-ನ- ಹ-ಸ-. ---------- ನಾನು ಹೊಸಬ. 0
Nānu ------. N___ h______ N-n- h-s-b-. ------------ Nānu hosaba.
Mi estas mezbona. ನ-ಗೆ ಸುಮಾರಾಗ- --ು-----. ನ__ ಸು___ ಬ_____ ನ-ಗ- ಸ-ಮ-ರ-ಗ- ಬ-ು-್-ದ-. ----------------------- ನನಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 0
N-n-ge -um-r--i --r---a-e. N_____ s_______ b_________ N-n-g- s-m-r-g- b-r-t-a-e- -------------------------- Nanage sumārāgi baruttade.
Mi jam sufiĉe bone spertas. ನಾ----ದ--್ಲ- ಚೆನ-ನ-ಗ---ು-ಿ--ನು. ನಾ_ ಇ____ ಚೆ___ ನು_____ ನ-ನ- ಇ-ರ-್-ಿ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ರ-ತ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತವನು. 0
N--u ----a-----e-nāg---------an-. N___ i_______ c______ n__________ N-n- i-a-a-l- c-n-ā-i n-r-t-v-n-. --------------------------------- Nānu idaralli cennāgi nuritavanu.
Kie estas la skilifto? ಇಲ್ಲಿ-ಸ--ೀ-ಲಿಫ--್---್----? ಇ__ ಸ್_ ಲಿ__ ಎ____ ಇ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-li--kī-l---ṭ-e----e? I___ s__ l____ e______ I-l- s-ī l-p-ṭ e-l-d-? ---------------------- Illi skī liphṭ ellide?
Ĉu vi kunportis la skiojn? ನಿನ್ನ ಬ-- ಸ---ಸ್--ದ-ಯ-? ನಿ__ ಬ_ ಸ್__ ಇ___ ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ-ಸ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆಯೆ? 0
Nin-a-b--- sk-s --eye? N____ b___ s___ i_____ N-n-a b-ḷ- s-ī- i-e-e- ---------------------- Ninna baḷi skīs ideye?
Ĉu vi kunportis la skiŝuojn? ನಿ--ನ-ಬ-ಿ-ಸ್-ೀ-ಪಾ-ರಕ್-ೆ--ಿವ---? ನಿ__ ಬ_ ಸ್_ ಪಾ_________ ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ- ಪ-ದ-ಕ-ಷ-ಗ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವೆಯೆ? 0
Ninna ba-i sk- p--ar-kṣ-g----ey-? N____ b___ s__ p_________________ N-n-a b-ḷ- s-ī p-d-r-k-e-a-i-e-e- --------------------------------- Ninna baḷi skī pādarakṣegaḷiveye?

La lingvo de la bildoj

Laŭ germana proverbo, bildo pli multe diras ol mil vortoj. Tio signifas ke la bildojn oni pli rapide komprenas ol la parolojn. La bildoj ankaŭ povas pli bone transporti la sentojn. Oni tial uzas multajn bildojn en reklamoj. La bildoj kaj la paroloj malsame funkcias. Ili montras al ni plurajn aferojn paralele kaj efikas tutece. Tio signifas ke la tuta bildo havas difinitan efikon. Parolante oni ĝenerale uzas konsiderinde pli da vortoj. Sed la bildoj kaj la paroloj konsistigas tuton. Por priskribi bildon ni bezonas parolojn. Inverse multaj tekstoj bone kompreniĝas nur per bildoj. La rilaton inter bildo kaj parolo esploras la lingvistoj. Sed starigindas la demando ĉu bildoj estas ankaŭ propra lingvo. Kiam oni nur filmas ion, ni povas rigardi la bildojn. Sed la mesaĝo de la filmo ne estas konkreta. Se bildo devas funkcii kiel parolo, ĝi devas esti konkreta. Ju malpli ĝi montras, des pli klaras sia mesaĝo. Bonaj ekzemploj de tio estas la piktogramoj. La piktogramoj estas simplaj kaj unusencaj bildsignoj. Ili anstataŭas la parolan lingvon, ili do estas vida komunikado. La fummalpermesan piktogramon konas ĉiuj. Ĝi montras cigaredon trastrekitan. La bildoj pli kaj pli graviĝas pro la tutmondiĝo. Ankaŭ la lingvon de la bildoj oni devas lerni. Ĝi ne estas tutmonde komprenebla, kvankam multaj tion pensas. Ĉar nia kulturo influas nian komprenon de la bildoj. Tio, kion ni vidas, dependas de multaj malsamaj faktoroj. Do iuj homoj ne vidas cigaredon sed nur malhelajn liniojn.