Konverzační příručka

cs Minulý čas 2   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೨

82 [osmdesát dva]

Minulý čas 2

Minulý čas 2

೮೨ [ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

82 [Embatteraḍu]

ಭೂತಕಾಲ ೨

[bhūtakāla- 2.]

Vyberte, jak chcete překlad zobrazit:   
čeština kannadština Poslouchat Více
Musel / musela jsi zavolat sanitku? ನೀನ- -ಂ-್ಯುಲೆ---- --ೆಯಬ-ಕಾಯಿತೇ? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ------------------------------- ನೀನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
N-n- -m--u-ens---r-ya-ē--y---? Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē? N-n- ā-b-u-e-s k-r-y-b-k-y-t-? ------------------------------ Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē?
Musel / musela jsi zavolat lékaře? ನೀನು------ರನ--- -ರ---ೇ----ತ-? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ----------------------------- ನೀನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
Nī-- vaid--r--nu -a--y-----yit-? Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē? N-n- v-i-y-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē?
Musel / musela jsi zavolat policii? ನ-ನು ಪೋ--ಸ-ನ್ನು-ಕ---ಬ-ಕ---ತೇ-? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ------------------------------ ನೀನು ಪೋಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ ? 0
Nīnu --l------nu --r-yab--ā-itē? Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē? N-n- p-l-s-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē?
Máte to telefonní číslo? Teď jsem ho ještě měl. ನ--್ಮ -ಳಿ--ೆ-ಿ-ೋನ್ -ಂಖ-ಯ--ಇ-ೆ--?-ನನ್ನ ಬ-ಿ ಇದು-ರೆ-ೆ---್-ು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- --------------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Ni--ma ---- ṭe-ip-ō- --ṅ-----i-ey-----nna b-ḷi --uva-eg- --tu. Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- ṭ-l-p-ō- s-ṅ-h-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. -------------------------------------------------------------- Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Máte tu adresu? Teď jsem ji ještě měl. ನಿಮ-ಮ -ಳಿ--ಿಳ-- ಇದೆಯ-? ನನ-- --- ಇದ-ವ-ೆ-- -ತ-ತು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ವ-ಳ-ಸ ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ವ-ಳ-ಸ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ----------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಳಾಸ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Nim'm--b--i--i-----i-e-e? --nn- -a-i--d--a-eg- -ttu. Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- v-ḷ-s- i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ---------------------------------------------------- Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Máte ten plán města? Teď jsem ho ještě měl. ನ---- --- ನ-ರದ --್ಷ- -ದೆ-ೆ- ನ-್ನ -ಳಿ-ಇ--ವ--ಗ---ತ---. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ---------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Ni-'m- ba------arada --k-e ide-e- ---na-b-ḷi-i-u--rege ittu. Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ------------------------------------------------------------ Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Přišel včas? Nemohl přijít včas. ಅ-ನ--ಸರಿಯ-ದ-ಸ--ಕ--- ಬಂದಿದ----?-ಅ----ೆ ಸರಿ--ದ ಸಮ--್-ೆ ಬ-ಲು -ಗ-ಿಲ್ಲ. ಅವನ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬ-ದ-ದ-ದನ-? ಅವನ-ಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ದ-ದ-ದ-ೆ- ಅ-ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆ? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Av-n- sariyā---s-m-y--ke ---di---n-- ---n-ge--a-i---a--ama-a--e -a--lu-ā-a-i-la. Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla. A-a-u s-r-y-d- s-m-y-k-e b-n-i-d-n-? A-a-i-e s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------------------- Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Našel cestu? Nemohl najít cestu. ಅವ-ಿಗ----ರಿ-ಸ-ಕ್ಕಿ--- -ವ-ಿ-- ದಾರ----ಕ್-ಲ-ಲ-ಲ. ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. --------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
Avanig---ā-i--i-k--e- A--n-ge--ā-- s-kkali--a. Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla. A-a-i-e d-r- s-k-i-e- A-a-i-e d-r- s-k-a-i-l-. ---------------------------------------------- Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla.
Rozuměl ti? Nerozuměl mi. ಅ--ು-ನಿನ್ನನ-ನ- -ರ--ಮ-ಡಿ-ೊ-ಡ----ವ-ು ನನ್ನ-್ನು--ರ-ಥಮಾಡ-ಕೊಳ್--ಿ-್-. ಅವನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ--ಡನ-?ಅವನ- ನನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ನ-?-ವ-ು ನ-್-ನ-ನ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-. --------------------------------------------------------------- ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನೆ?ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 0
Av-n- --n-annu--------ḍik-ṇ-a-e--v-n- n-nn-n-- a--ham-ḍ-koḷ-alil--. Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla. A-a-u n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḍ-n-?-v-n- n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- ------------------------------------------------------------------- Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla.
Proč jsi nemohl přijít včas? ನಿ-----ರಿ-ಾದ-ಸಮಯ------ರಲಿಕ--- ಏಕೆ -ಗ---್-? ನ-ನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ-ಕ-ಕ- ಏಕ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ-ಕ-ಕ- ಏ-ೆ ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? 0
Ni--ge---r-y-d- ---ay---e-bara-ikke-ēk--āgalil--? Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla? N-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l-k-e ē-e ā-a-i-l-? ------------------------------------------------- Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla?
Proč jsi nemohl najít cestu? ನ-ನ-ೆ----ಿ--ಕ- ಸಿ--ಿ-್-? ನ-ನಗ- ದ-ರ- ಏಕ- ಸ-ಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ದ-ರ- ಏ-ೆ ಸ-ಗ-ಿ-್-? ------------------------ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? 0
N---g- -ār---k--s--al-ll-? Ninage dāri ēke sigalilla? N-n-g- d-r- ē-e s-g-l-l-a- -------------------------- Ninage dāri ēke sigalilla?
Proč jsi mu nerozuměl? ನ--ು-ಅವನ-್-- -ಕ- ಅರ್ಥಮಾ-ಿಕೊ----ಿಲ್ಲ? ನ-ನ- ಅವನನ-ನ- ಏಕ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಅ-ನ-್-ು ಏ-ೆ ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-? ------------------------------------ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 0
N--- --anann--ēke-arth----ik-ḷḷa-i-l-? Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla? N-n- a-a-a-n- ē-e a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- -------------------------------------- Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla?
Nemohl jsem přijít včas, protože nejel žádný autobus. ಯ-ವ ಬ---- ಓಡ-ತ್--ರ--------ದ---ಿಂದ-ನ-ಗೆ ----ಾದ -ಮಯ-್-ೆ ---- ಆಗಲ---ಲ. ಯ-ವ ಬಸ-ಸ- ಓಡ-ತ-ತ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ನನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಯ-ವ ಬ-್-ು ಓ-ು-್-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಆ-್-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------- ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Y-v- bas-s--------r----l-, ād--r-nda -anag--s--i-ā-- ----ya-k- --ra-u --a-i-l-. Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla. Y-v- b-s-s- ō-u-t-r-l-l-a- ā-d-r-n-a n-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------------------- Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Nemohl jsem najít cestu, protože jsem neměl plán města. ನ--ನ -ಳ--ನಗ-ದ ನ-್ಷ--ಇ-್-----ದ್ದುದ-ಿ---ನ-ಗೆ ---ಿ--ಿಕ್ಕಲ-ಲ್-. ನನ-ನ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇಲ-ಲದ- ಇದ-ದ-ದರ--ದ ನನಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-್-ದ- ಇ-್-ು-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. ----------------------------------------------------------- ನನ್ನ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
N-nn- ---i ---ar--- n-kṣ- --la-e-i---d-r-nda-----ge----- sik--l-l--. Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla. N-n-a b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-l-d- i-d-d-r-n-a n-n-g- d-r- s-k-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------- Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla.
Nerozuměl jsem mu, protože ta hudba byla moc hlasitá. ಸ-ಗೀ---ಅಬ್ಬ----ದ--ಿ,-ನ-ಗ- -ವ-ನ್-ು---್ಥ--ಡ--ೊಳ-ಳ----ಗ---್-. ಸ-ಗ-ತದ ಅಬ-ಬರದ--ದ-ಗ-, ನನಗ- ಅವನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಸ-ಗ-ತ- ಅ-್-ರ-ಿ-ದ-ಗ-, ನ-ಗ- ಅ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ು ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------------------------- ಸಂಗೀತದ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
S--g-tad- -bb-r-din-āg----anag--a-an-n-u a-thamā-i-o--a-u-ā--l----. Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla. S-ṅ-ī-a-a a-b-r-d-n-ā-i- n-n-g- a-a-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------- Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla.
Musel jsem si vzít taxi. ನ--- --ಯಾಕ್ಸಿ-ಲ-ಲ- ಬರಬೇ----ತ-. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯಲ-ಲ- ಬರಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ಿ ಬ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nā-u -yāks-y--li bar-----yit-. Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu. N-n- ṭ-ā-s-y-l-i b-r-b-k-y-t-. ------------------------------ Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu.
Musel jsem si koupit plán města. ನಾ-- ಒ-ದ- ನ-ರ ನ---ೆ-ನ--- ಕ-ಳ್-ಬ-ಕಾಯ--ು. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನಗರ ನಕ-ಷ-ಯನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ರ ನ-್-ೆ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-ು- --------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ನಗರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 0
N--- o--- -----a-na-ṣ-y-nnu--oḷ-a--k--i--. Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu. N-n- o-d- n-g-r- n-k-e-a-n- k-ḷ-a-ē-ā-i-u- ------------------------------------------ Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu.
Musel jsem vypnout rádio. ನಾ-ು -ೇಡ--ೊ-ನ--ು ಆ---ಬೇ--ಯ-ತು. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವನ-ನ- ಆರ-ಸಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವ-್-ು ಆ-ಿ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nān--rēḍiyova--u--r-sab-k--it-. Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu. N-n- r-ḍ-y-v-n-u ā-i-a-ē-ā-i-u- ------------------------------- Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu.

Cizí jazyk je lepší se učit v cizině!

Dospělí se neučí jazyk tak snadno jako děti. Jejich mozek je už zcela vyvinutý. Nedokáže si už tak snadno vytvořit nové struktury. V dospělosti je ale stále možné se jazyk naučit velmi dobře! K tomu je třeba vycestovat do země, kde se tím jazykem mluví. Cizí jazyk se opravdu dobře naučíte v cizině. To ví každý, kdo si už někdy udělal jazykové prázdniny. Člověk se lépe naučí nový jazyk v jeho přirozeném prostředí. Jedna nová studie nedávno dospěla k zajímavému závěru. Ukazuje, že člověk se nový jazyk v cizině naučí také jinak . Mozek je tam schopen cizí jazyk zpracovávat jako mateřský. Vědci již dlouho věřili, že existují různé učební procesy. Nyní to zjevně prokázal i test. Skupina lidí se při něm měla učit fiktivní jazyky. Část lidí chodila na normální vyučování. Druhá část lidí se učila v simulovaném prostředí ciziny. Tito lidé se museli v cizím prostředí zorientovat. Každý, s kým přišli do styku, mluvil tímto novým jazykem. Lidé z této skupiny tedy nebyli běžní studenti jazyků. Patřili mezi neznámou komunitu „rodilých” mluvčích. Byli tak nuceni si s novým jazykem poradit rychle. Po nějaké době byly obě skupiny prozkoušeny. Obě skupiny projevily stejně dobrou znalost nového jazyka. Jejich mozky však cizí jazyk zpracovávaly odlišně. Ti, co se učili „v cizině”, vykazovali pozoruhodnou mozkovou aktivitu. Jejich mozek zpracovával gramatiku cizího jazyka, jako by to byl jejich vlastní jazyk. Byly to stejné mechanismy jako u rodilých mluvčích. Jazykové prázdniny jsou nejpříjemnějším a nejefektivnějším způsobem učení!