Konverzační příručka

cs Prohlídka města   »   kn ನಗರದರ್ಶನ

42 [čtyřicet dva]

Prohlídka města

Prohlídka města

೪೨ [ನಲವತ್ತೆರಡು]

42 [Nalavatteraḍu]

ನಗರದರ್ಶನ

[nagaradarśana.]

Vyberte, jak chcete překlad zobrazit:   
čeština kannadština Poslouchat Více
Je tržnice otevřena v neděli? ಭಾ-ುವ-ರದಂದ- -ಾ---ಟ್ಟೆಯಲ್ಲ---ಂಗ--ಗ-ು ತೆ---ಿರ---ತವೆ-ೆ? ಭ-ನ-ವ-ರದ-ದ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ-ಯಲ-ಲ- ಅ-ಗಡ-ಗಳ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತವ-ಯ-? ಭ-ನ-ವ-ರ-ಂ-ು ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ-ಲ-ಲ- ಅ-ಗ-ಿ-ಳ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------------------------- ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆಯೆ? 0
B--nuv-r-da-du māru-aṭ--ya-li-a--a--g-ḷ--te-ed--u--a-e-e? Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye? B-ā-u-ā-a-a-d- m-r-k-ṭ-e-a-l- a-g-ḍ-g-ḷ- t-r-d-r-t-a-e-e- --------------------------------------------------------- Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye?
Je výstaviště otevřeno v pondělí? ಸೋ---ರದ--ು ---ಸವ ತೆ-ೆದ--ು-್-ದ-ಯ-? ಸ-ಮವ-ರದ-ದ- ಉತ-ಸವ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಸ-ಮ-ಾ-ದ-ದ- ಉ-್-ವ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------- ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ಸವ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
S--a-ā-a----u ------ ter-di-utt-d---? Sōmavāradandu utsava terediruttadeye? S-m-v-r-d-n-u u-s-v- t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------- Sōmavāradandu utsava terediruttadeye?
Je výstavní síň otevřena v úterý? ಮಂಗ-ವ--ದ-ದ- ವ--ತ- -್ರ-ರ್ಶ----ರೆ-ಿರ----ದ---? ಮ-ಗಳವ-ರದ-ದ- ವಸ-ತ- ಪ-ರದರ-ಶನ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಮ-ಗ-ವ-ರ-ಂ-ು ವ-್-ು ಪ-ರ-ರ-ಶ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
M-ṅ--ḷ----ada-d--vastu p-ad-rś----t-redi---tade-e? Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye? M-ṅ-a-a-ā-a-a-d- v-s-u p-a-a-ś-n- t-r-d-r-t-a-e-e- -------------------------------------------------- Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye?
Má zoologická zahrada ve středu otevřeno? ಮೃ-ಾ-----ಧವಾರದ--ು-----ದಿರು-್--ೆ-ೆ? ಮ-ಗ-ಲಯ ಬ-ಧವ-ರದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಮ-ಗ-ಲ- ಬ-ಧ-ಾ-ದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------- ಮೃಗಾಲಯ ಬುಧವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Mr̥------------v----a--- t-red-ruttade--? Mr-gālaya budhavāradandu terediruttadeye? M-̥-ā-a-a b-d-a-ā-a-a-d- t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Mr̥gālaya budhavāradandu terediruttadeye?
Má muzeum ve čtvrtek otevřeno? ವಸ-ತು-ಂ--ರಹಾಲಯ-ಗ-ರ--ಾ-ದಂದ- -ೆರೆದಿ--ತ್ತ--ಯೆ? ವಸ-ತ-ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಗ-ರ-ವ-ರದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ವ-್-ು-ಂ-್-ಹ-ಲ- ಗ-ರ-ವ-ರ-ಂ-ು ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Va-t--aṅ--a--la-- -uru----d-ndu-te--di-u-ta-e--? Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye? V-s-u-a-g-a-ā-a-a g-r-v-r-d-n-u t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------------------ Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye?
Má galerie v pátek otevřeno? ಶ-ಕ್ರವಾ-ದಂ-- ----ರಶ----ತ-ರೆದಿರ-ತ್--ೆ-ೆ? ಶ-ಕ-ರವ-ರದ-ದ- ಚ-ತ-ರಶ-ಲ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಶ-ಕ-ರ-ಾ-ದ-ದ- ಚ-ತ-ರ-ಾ-ೆ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ś--ra-ā----n-- citr-ś--e te----r----de-e? Śukravāradandu citraśāle terediruttadeye? Ś-k-a-ā-a-a-d- c-t-a-ā-e t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Śukravāradandu citraśāle terediruttadeye?
Může se tady fotografovat? ಇ--ಲ- --ಯಚಿ-್----ಗೆಯಬಹುದೆ? ಇಲ-ಲ- ಛ-ಯಚ-ತ-ರ ತ-ಗ-ಯಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಛ-ಯ-ಿ-್- ತ-ಗ-ಯ-ಹ-ದ-? -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದೆ? 0
Ill---hāy--i--a tege--b--ude? Illi chāyacitra tegeyabahude? I-l- c-ā-a-i-r- t-g-y-b-h-d-? ----------------------------- Illi chāyacitra tegeyabahude?
Musí se platit vstup? ಪ್---ಶಶು-್ಕ ಕೊ----ೆ? ಪ-ರವ-ಶಶ-ಲ-ಕ ಕ-ಡಬ-ಕ-? ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಕ-ಡ-ೇ-ೆ- -------------------- ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆ? 0
Pravēśa----- ---a-ēk-? Pravēśaśulka koḍabēke? P-a-ē-a-u-k- k-ḍ-b-k-? ---------------------- Pravēśaśulka koḍabēke?
Kolik stojí vstup? ಪ-ರವ-ಶಶ-ಲ-ಕ -ಷ್ಟ-? ಪ-ರವ-ಶಶ-ಲ-ಕ ಎಷ-ಟ-? ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಎ-್-ು- ------------------ ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು? 0
Pravē---ulk- ---u? Pravēśaśulka eṣṭu? P-a-ē-a-u-k- e-ṭ-? ------------------ Pravēśaśulka eṣṭu?
Poskytuje se skupinová sleva? ಗುಂ-ಿನಲ್ಲಿ ಬಂ-ರೆ --ಯ-ಯತಿ--ೊರ-ಯುತ-ತ---ೆ? ಗ--ಪ-ನಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಗ-ಂ-ಿ-ಲ-ಲ- ಬ-ದ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Gum-i---li--and----r-yā--ti-do----tt-d-y-? Gumpinalli bandare riyāyati doreyuttadeye? G-m-i-a-l- b-n-a-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- ------------------------------------------ Gumpinalli bandare riyāyati doreyuttadeye?
Poskytuje se sleva pro děti? ಚಿ-್- --್-ಳಿ---ರಿಯ---ಿ ---ೆ---್-ದ--ೆ? ಚ-ಕ-ಕ ಮಕ-ಕಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಚ-ಕ-ಕ ಮ-್-ಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Cik---mak-a--ge-r-yā---i ----y--------? Cikka makkaḷige riyāyati doreyuttadeye? C-k-a m-k-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Cikka makkaḷige riyāyati doreyuttadeye?
Poskytuje se studentská sleva? ವಿದ--ಾರ---ಗಳಿ----ಿಯಾಯ-ಿ---ರ---ತ್ತದ---? ವ-ದ-ಯ-ರ-ಥ-ಗಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ವ-ದ-ಯ-ರ-ಥ-ಗ-ಿ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- -------------------------------------- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
V--y-rthi--ḷig- ri--yat--d-re---t-deye? Vidyārthigaḷige riyāyati doreyuttadeye? V-d-ā-t-i-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Vidyārthigaḷige riyāyati doreyuttadeye?
Co je to za budovu? ಇದು--ಾ--ಕಟ-ಟ-? ಇದ- ಯ-ವ ಕಟ-ಟಡ? ಇ-ು ಯ-ವ ಕ-್-ಡ- -------------- ಇದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ? 0
I-- yāv----ṭṭaḍ-? Idu yāva kaṭṭaḍa? I-u y-v- k-ṭ-a-a- ----------------- Idu yāva kaṭṭaḍa?
Jak stará je ta budova? ಇದು ---ಟು ಹಳೆಯ ----ಡ? ಇದ- ಎಷ-ಟ- ಹಳ-ಯ ಕಟ-ಟಡ? ಇ-ು ಎ-್-ು ಹ-ೆ- ಕ-್-ಡ- --------------------- ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ? 0
I---eṣṭ- h-ḷ--a -aṭ-aḍa? Idu eṣṭu haḷeya kaṭṭaḍa? I-u e-ṭ- h-ḷ-y- k-ṭ-a-a- ------------------------ Idu eṣṭu haḷeya kaṭṭaḍa?
Kdo tu budovu postavil? ಈ --್-ಡ----- -ಟ-ಟ-ದವರು ಯಾರ-? ಈ ಕಟ-ಟಡವನ-ನ- ಕಟ-ಟ-ದವರ- ಯ-ರ-? ಈ ಕ-್-ಡ-ನ-ನ- ಕ-್-ಿ-ವ-ು ಯ-ರ-? ---------------------------- ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? 0
Ī k-ṭṭ-ḍ--an-- ----i---a-u yā-u? Ī kaṭṭaḍavannu kaṭṭidavaru yāru? Ī k-ṭ-a-a-a-n- k-ṭ-i-a-a-u y-r-? -------------------------------- Ī kaṭṭaḍavannu kaṭṭidavaru yāru?
Zajímám se o architekturu. ನ-ಗ--ವಾ-್-ು-ಶಿಲ-ಪ-ಲ್ಲ--ಆ--್-- ಇ-ೆ. ನನಗ- ವ-ಸ-ತ- ಶ-ಲ-ಪದಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ವ-ಸ-ತ- ಶ-ಲ-ಪ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ---------------------------------- ನನಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
N-n-g- v-stu--ilp-d--l- ---k-i-ide. Nanage vāstu śilpadalli āsakti ide. N-n-g- v-s-u ś-l-a-a-l- ā-a-t- i-e- ----------------------------------- Nanage vāstu śilpadalli āsakti ide.
Zajímám se o umění. ನನ-- ಕ-ೆ--್-- ಆ-ಕ----ಇದೆ. ನನಗ- ಕಲ-ಯಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಕ-ೆ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
N-na-e k--e-a-l- āsa--- ---. Nanage kaleyalli āsakti ide. N-n-g- k-l-y-l-i ā-a-t- i-e- ---------------------------- Nanage kaleyalli āsakti ide.
Zajímám se o malířství. ನ----ಚ-ತ--ಕ-ೆ---ಲಿ-ಆ-ಕ-ತ---ದೆ. ನನಗ- ಚ-ತ-ರಕಲ-ಯಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಚ-ತ-ರ-ಲ-ಯ-್-ಿ ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
Nan--e-c-t-akaleya--i--sak---i--. Nanage citrakaleyalli āsakti ide. N-n-g- c-t-a-a-e-a-l- ā-a-t- i-e- --------------------------------- Nanage citrakaleyalli āsakti ide.

Rychlé a pomalé jazyky

Na světě je přes 6 000 jazyků. Všechny mají však stejnou funkci. Pomáhají nám vyměnit si informace. To probíhá v každém jazyce jinak. Neboť každý jazyk se řídí svými vlastními pravidly. Rychlost, kterou se hovoří, se také liší. To prokázali jazykovědci v četných studiích. Za tímto účelem byly krátké texty přeloženy do více jazyků. Rodilí mluvčí pak tyto texty nahlas přečetli. Výsledky byly jednoznačné. Japonština a španělština jsou nejrychlejšími jazyky. V těchto jazycích se vysloví téměř 8 slabik za vteřinu. Číňané mluví mnohem pomaleji. Vysloví v průměru pouze 5 slabik za minutu. Rychlost závisí na složitosti slabik. Pokud jsou slabiky složité, je mluvení delší. Například v němčině má slabika průměrně tři hlásky. Proto je němčina relativně pomalá. Mluvit rychle však neznamená, že si toho lidé více sdělí. Právě naopak! Ve slabikách, které jsou vyslovovány rychle, je obsaženo jen málo informací. Přestože tedy Japonci mluví rychle, předávají si málo informací. Naproti tomu „pomalí” Číňané vyjádří málo slovy hodně věcí. Anglické slabiky obsahují také mnoho informací. Zajímavé je, že všechny zkoumané jazyky jsou téměř stejně efektivní! To znamená, že kdo mluví pomaleji, řekne více. A kdo mluví rychleji, potřebuje více slov. V konečném důsledku tedy všichni dosáhnou cíle ve stejném čase...