Phrasebook

tl to have to do something / must   »   pa ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

72 [pitumpu’t dalawa]

to have to do something / must

to have to do something / must

72 [ਬਹੱਤਰ]

72 [Bahatara]

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

[zarūrī kama]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
kailangan ਜ਼ਰ--- ----ਂ ਜ਼ਰ-ਰ- ਗ-ਲ-- ਜ਼-ੂ-ੀ ਗ-ਲ-ਂ ----------- ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ 0
zar--- --l-ṁ zarūrī galāṁ z-r-r- g-l-ṁ ------------ zarūrī galāṁ
Kailangan kong ipadala ang sulat. ਮੈ-----ਠੀ-ਭ--ਣ- ਹੈ। ਮ-- ਚ--ਠ- ਭ-ਜਣ- ਹ-। ਮ-ਂ ਚ-ੱ-ੀ ਭ-ਜ-ੀ ਹ-। ------------------- ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। 0
maiṁ ciṭ-ī-b-ēj-ṇ-----. maiṁ ciṭhī bhējaṇī hai. m-i- c-ṭ-ī b-ē-a-ī h-i- ----------------------- maiṁ ciṭhī bhējaṇī hai.
Kailangan kong magbayad sa hotel. ਮ-ਂ----ਲ--ੂੰ---ਸੇ ਦੇ-ੇ -ਨ। ਮ-- ਹ-ਟਲ ਨ-- ਪ-ਸ- ਦ-ਣ- ਹਨ। ਮ-ਂ ਹ-ਟ- ਨ-ੰ ਪ-ਸ- ਦ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। 0
Maiṁ--ō-a-- nū p---ē -ēṇē--a-a. Maiṁ hōṭala nū paisē dēṇē hana. M-i- h-ṭ-l- n- p-i-ē d-ṇ- h-n-. ------------------------------- Maiṁ hōṭala nū paisē dēṇē hana.
Kailangan mong bumangon ng maaga. ਤ-ੰ-ਜ-ਦ- --ਗਣਾ---। ਤ-- ਜਲਦ- ਜ-ਗਣ- ਹ-। ਤ-ੰ ਜ-ਦ- ਜ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। 0
T---------jā-aṇ---a-. Tū jaladī jāgaṇā hai. T- j-l-d- j-g-ṇ- h-i- --------------------- Tū jaladī jāgaṇā hai.
Kailangan mong magtrabaho ng marami. ਤ-- -ਹ-- ਕ-ਮ -ਰਨਾ --। ਤ-- ਬਹ-ਤ ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਹ-। ਤ-ੰ ਬ-ੁ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। --------------------- ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
T- b----a -a-- ---a-----i. Tū bahuta kama karanā hai. T- b-h-t- k-m- k-r-n- h-i- -------------------------- Tū bahuta kama karanā hai.
Kailangan nasa tamang oras ka. ਤੂ----ੇਂ ਤ--------ੈ। ਤ-- ਸਮ-- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਤ-ੰ ਸ-ੇ- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------- ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
T--s---ṁ-tē-j-ṇā h-i. Tū samēṁ tē jāṇā hai. T- s-m-ṁ t- j-ṇ- h-i- --------------------- Tū samēṁ tē jāṇā hai.
Kailangan niyang magpa-gasolina ਉਸਨ--ਪੈ-----ਲੈ-ਾ --। ਉਸਨ- ਪ-ਟਰ-ਲ ਲ-ਣ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਪ-ਟ-ੋ- ਲ-ਣ- ਹ-। -------------------- ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। 0
Usa------ṭa-ōl---ai----ai. Usanē paiṭarōla laiṇā hai. U-a-ē p-i-a-ō-a l-i-ā h-i- -------------------------- Usanē paiṭarōla laiṇā hai.
Kailangan niyang ayusin ang sasakyan. ਉ-ਨੇ ਆ--ਣੀ -------ਕ -ਰਵਾਉ-- ਹ-। ਉਸਨ- ਆ-ਪਣ- ਗ-ਡ- ਠ-ਕ ਕਰਵ-ਉਣ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਆ-ਪ-ੀ ਗ-ਡ- ਠ-ਕ ਕ-ਵ-ਉ-ੀ ਹ-। ------------------------------- ਉਸਨੇ ਆਂਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। 0
U---ē---p-ṇī-g-ḍ- -hīka-ka-avā-uṇ- --i. Usanē āmpaṇī gaḍī ṭhīka karavā'uṇī hai. U-a-ē ā-p-ṇ- g-ḍ- ṭ-ī-a k-r-v-'-ṇ- h-i- --------------------------------------- Usanē āmpaṇī gaḍī ṭhīka karavā'uṇī hai.
Kailangan niyang hugasan ang kotse. ਉਸਨ- ਆਪਣੀ----ੀ -ਵਾਉਣੀ-ਹੈ। ਉਸਨ- ਆਪਣ- ਗ-ਡ- ਧਵ-ਉਣ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਆ-ਣ- ਗ-ਡ- ਧ-ਾ-ਣ- ਹ-। ------------------------- ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣੀ ਹੈ। 0
U-a-- ā-a---gaḍ- dha-ā-uṇī hai. Usanē āpaṇī gaḍī dhavā'uṇī hai. U-a-ē ā-a-ī g-ḍ- d-a-ā-u-ī h-i- ------------------------------- Usanē āpaṇī gaḍī dhavā'uṇī hai.
Kailangan niyang mamili. ਉਸ-ੇ--ਰ--ਦ--- -ਰ---ਹ-। ਉਸਨ- ਖਰ-ਦਦ-ਰ- ਕਰਨ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਖ-ੀ-ਦ-ਰ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------- ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
U--n--k--rī----rī -a-a-- ha-. Usanē kharīdadārī karanī hai. U-a-ē k-a-ī-a-ā-ī k-r-n- h-i- ----------------------------- Usanē kharīdadārī karanī hai.
Kailangan niyang linisin ang apartment. ਉਸਨੇ -- ਸਾਫ ਕਰ-ਾ--ੈ। ਉਸਨ- ਘਰ ਸ-ਫ ਕਰਨ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਘ- ਸ-ਫ ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------- ਉਸਨੇ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
U-anē ghara----h- k--anā-h--. Usanē ghara sāpha karanā hai. U-a-ē g-a-a s-p-a k-r-n- h-i- ----------------------------- Usanē ghara sāpha karanā hai.
Kailangan niyang labahan ang mga labahin. ਉਸਨੇ-ਕ-ਪੜ- --ਣ- --। ਉਸਨ- ਕ-ਪੜ- ਧ-ਣ- ਹਨ। ਉ-ਨ- ਕ-ਪ-ੇ ਧ-ਣ- ਹ-। ------------------- ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹਨ। 0
U-a-- -a---------ē--a--. Usanē kapaṛē dhōṇē hana. U-a-ē k-p-ṛ- d-ō-ē h-n-. ------------------------ Usanē kapaṛē dhōṇē hana.
Kailangan na nating pumunta sa eskwelahan. ਅ-ੀਂ-ਤੁਰੰਤ--ਕੂਲ ਜ------। ਅਸ-- ਤ-ਰ-ਤ ਸਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਸ-ੂ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Asī- -u-at---a-ūla--āṇ- ---. Asīṁ turata sakūla jāṇā hai. A-ī- t-r-t- s-k-l- j-ṇ- h-i- ---------------------------- Asīṁ turata sakūla jāṇā hai.
Kailangan na nating pumunta sa trabaho. ਅ----ਤ--ੰਤ ਕ-ਮ ਤ---ਾ-ਾ ਹ-। ਅਸ-- ਤ-ਰ-ਤ ਕ-ਮ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਕ-ਮ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Asī---u-ata---m- -ē--ā-- ha-. Asīṁ turata kama tē jāṇā hai. A-ī- t-r-t- k-m- t- j-ṇ- h-i- ----------------------------- Asīṁ turata kama tē jāṇā hai.
Kailangan na nating pumunta sa doktor. ਅਸ-ਂ ---ੰਤ ਡ-ਕ-ਰ--ੋਲ--ਾ-ਾ---। ਅਸ-- ਤ-ਰ-ਤ ਡ-ਕਟਰ ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਡ-ਕ-ਰ ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। ----------------------------- ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
A----tu-a-a-ḍ-k---ra k--a j-ṇā -ai. Asīṁ turata ḍākaṭara kōla jāṇā hai. A-ī- t-r-t- ḍ-k-ṭ-r- k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------- Asīṁ turata ḍākaṭara kōla jāṇā hai.
Kailangan nyong maghintay ng bus. ਤ-ਸ----ੱਸ ਦ- -ਡ---ਕ--ੀ --। ਤ-ਸ-- ਬ-ਸ ਦ- ਉਡ-ਕ ਕਰਨ- ਹ-। ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਸ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
Tusī--b-sa -ī--ḍ-ka--ar-nī---i. Tusīṁ basa dī uḍīka karanī hai. T-s-ṁ b-s- d- u-ī-a k-r-n- h-i- ------------------------------- Tusīṁ basa dī uḍīka karanī hai.
Kailangan nyong maghintay ng tren. ਤ--ੀਂ---ਰ----- ਉਡੀ- ਕਰਨੀ -ੈ। ਤ-ਸ-- ਟ-ਰ-ਨ ਦ- ਉਡ-ਕ ਕਰਨ- ਹ-। ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਰ-ਨ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
Tu--------a dī uḍī---kara-- ---. Tusīṁ ṭrēna dī uḍīka karanī hai. T-s-ṁ ṭ-ē-a d- u-ī-a k-r-n- h-i- -------------------------------- Tusīṁ ṭrēna dī uḍīka karanī hai.
Kailangan nyong maghintay ng taxi. ਤ---ਂ-ਟੈਕਸ- -ੀ -ਡ----ਰਨੀ --। ਤ-ਸ-- ਟ-ਕਸ- ਦ- ਉਡ-ਕ ਕਰਨ- ਹ-। ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਕ-ੀ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
T-s-ṁ ṭai-a-ī -ī-u-ī-a k-ran--h-i. Tusīṁ ṭaikasī dī uḍīka karanī hai. T-s-ṁ ṭ-i-a-ī d- u-ī-a k-r-n- h-i- ---------------------------------- Tusīṁ ṭaikasī dī uḍīka karanī hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -