Phrasebook

tl to have to do something / must   »   zh 必须做某事

72 [pitumpu’t dalawa]

to have to do something / must

to have to do something / must

72[七十二]

72 [Qīshí\'èr]

必须做某事

[bìxū zuò mǒu shì]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
kailangan 必须- 一- 要 必须, 一定 要 0
b---, y----- y-- bì--- y----- y-o bìxū, yīdìng yào b-x-, y-d-n- y-o ----,-----------
Kailangan kong ipadala ang sulat. 我 得 把 这-- 寄-- 。 我 得 把 这封信 寄出去 。 0
w- d- b- z-- f--- x-- j- c----. wǒ d- b- z-- f--- x-- j- c----. wǒ dé bǎ zhè fēng xìn jì chūqù. w- d- b- z-è f-n- x-n j- c-ū-ù. ------------------------------.
Kailangan kong magbayad sa hotel. 我 必- 给 宾- 结- 。 我 必须 给 宾馆 结帐 。 0
W- b--- g-- b------ j-- z----. Wǒ b--- g-- b------ j-- z----. Wǒ bìxū gěi bīnguǎn jié zhàng. W- b-x- g-i b-n-u-n j-é z-à-g. -----------------------------.
Kailangan mong bumangon ng maaga. 你 必- 早 起- 。 你 必须 早 起床 。 0
N- b--- z-- q-------. Nǐ b--- z-- q-------. Nǐ bìxū zǎo qǐchuáng. N- b-x- z-o q-c-u-n-. --------------------.
Kailangan mong magtrabaho ng marami. 你 必- 做-- 工- 。 你 必须 做很多 工作 。 0
N- b--- z-- h----- g------. Nǐ b--- z-- h----- g------. Nǐ bìxū zuò hěnduō gōngzuò. N- b-x- z-ò h-n-u- g-n-z-ò. --------------------------.
Kailangan nasa tamang oras ka. 你 必- 准- 到 。 你 必须 准时 到 。 0
N- b--- z------ d--. Nǐ b--- z------ d--. Nǐ bìxū zhǔnshí dào. N- b-x- z-ǔ-s-í d-o. -------------------.
Kailangan niyang magpa-gasolina 他 必- 给 车 加- 。 他 必须 给 车 加油 。 0
T- b--- g-- c-- j-----. Tā b--- g-- c-- j-----. Tā bìxū gěi chē jiāyóu. T- b-x- g-i c-ē j-ā-ó-. ----------------------.
Kailangan niyang ayusin ang sasakyan. 他 必- 修- 汽- 。 他 必须 修理 汽车 。 0
T- b--- x---- q----. Tā b--- x---- q----. Tā bìxū xiūlǐ qìchē. T- b-x- x-ū-ǐ q-c-ē. -------------------.
Kailangan niyang hugasan ang kotse. 他 必- 清- 汽- 。 他 必须 清洗 汽车 。 0
T- b--- q----- q----. Tā b--- q----- q----. Tā bìxū qīngxǐ qìchē. T- b-x- q-n-x- q-c-ē. --------------------.
Kailangan niyang mamili. 她 必- 去 购- 。 她 必须 去 购物 。 0
T- b--- q- g----. Tā b--- q- g----. Tā bìxū qù gòuwù. T- b-x- q- g-u-ù. ----------------.
Kailangan niyang linisin ang apartment. 她 必- 打- 住- 。 她 必须 打扫 住宅 。 0
T- b--- d---- z------. Tā b--- d---- z------. Tā bìxū dǎsǎo zhùzhái. T- b-x- d-s-o z-ù-h-i. ---------------------.
Kailangan niyang labahan ang mga labahin. 她 必- 洗- 衣- 。 她 必须 洗脏 衣服 。 0
T- b--- x- z--- y---. Tā b--- x- z--- y---. Tā bìxū xǐ zàng yīfú. T- b-x- x- z-n- y-f-. --------------------.
Kailangan na nating pumunta sa eskwelahan. 我们 必- 马- 上- 去 。 我们 必须 马上 上学 去 。 0
W---- b--- m------ s------- q-. Wǒ--- b--- m------ s------- q-. Wǒmen bìxū mǎshàng shàngxué qù. W-m-n b-x- m-s-à-g s-à-g-u- q-. ------------------------------.
Kailangan na nating pumunta sa trabaho. 我们 必- 马- 去 上- 。 我们 必须 马上 去 上班 。 0
W---- b--- m------ q- s-------. Wǒ--- b--- m------ q- s-------. Wǒmen bìxū mǎshàng qù shàngbān. W-m-n b-x- m-s-à-g q- s-à-g-ā-. ------------------------------.
Kailangan na nating pumunta sa doktor. 我们 必- 马- 去 医-- 。 我们 必须 马上 去 医生那 。 0
W---- b--- m------ q- y------ n-. Wǒ--- b--- m------ q- y------ n-. Wǒmen bìxū mǎshàng qù yīshēng nà. W-m-n b-x- m-s-à-g q- y-s-ē-g n-. --------------------------------.
Kailangan nyong maghintay ng bus. 你们 必- 等 公--- 。 你们 必须 等 公共汽车 。 0
N---- b--- d--- g------- q----. Nǐ--- b--- d--- g------- q----. Nǐmen bìxū děng gōnggòng qìchē. N-m-n b-x- d-n- g-n-g-n- q-c-ē. ------------------------------.
Kailangan nyong maghintay ng tren. 你们 必- 等-- 。 你们 必须 等火车 。 0
N---- b--- d--- h-----. Nǐ--- b--- d--- h-----. Nǐmen bìxū děng huǒchē. N-m-n b-x- d-n- h-ǒ-h-. ----------------------.
Kailangan nyong maghintay ng taxi. 你们 必- 等--- 。 你们 必须 等出租车 。 0
N---- b--- d--- c---- c--. Nǐ--- b--- d--- c---- c--. Nǐmen bìxū děng chūzū chē. N-m-n b-x- d-n- c-ū-ū c-ē. -------------------------.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -