Phrasebook

tl Inutusan   »   pa ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

51 [limampu’t isa]

Inutusan

Inutusan

51 [ਇਕਵੰਜਾ]

51 [Ikavajā]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

[kharīdārī karanā]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan. ਮੈ--ਪੁ------ ਜ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- -ਾ-। ਮੈਂ ਪੁ____ ਜਾ_ ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ ਹ-ਂ- ------------------------------ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 0
ma-- -us-t--ālā-j-ṇā -ā---ā---ṁ. m___ p_________ j___ c_____ h___ m-i- p-s-t-k-l- j-ṇ- c-h-d- h-ṁ- -------------------------------- maiṁ pusatakālā jāṇā cāhudā hāṁ.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat. ਮ- -ਿਤਾਬ-ਂ-ਦ- -ੁਕ-ਨ-ਤੇ --ਣ- -ੈ। ਮੈ ਕਿ__ ਦੀ ਦੁ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------- ਮੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma- k-t--āṁ -----k-n--tē---ṇ--hai. M__ k______ d_ d_____ t_ j___ h___ M-i k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------- Mai kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo. ਮ-- ਅਖ-ਾਰ-ਂ ਦ------ੀ-ਤੇ-ਜ-ਣ--ਹੈ। ਮੈਂ ਅ___ ਦੀ ਫ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-੍-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ--kh-bā--ṁ -ī -ha-hī -ē j--ā-h-i. M___ a________ d_ p_____ t_ j___ h___ M-i- a-h-b-r-ṁ d- p-a-h- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------- Maiṁ akhabārāṁ dī phaṛhī tē jāṇā hai.
Gusto kong manghiram ng libro. ਮੈਂ-ਇੱ- ਕਿ-ਾ--ਕਿਰਾ- -ੇ----------ੰ-- - -ਾ-ੁੰ-- ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਕਿ__ ਤੇ ਲੈ_ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ i-a-----ba --r-----ē la-ṇ- -āhud-- c-hudī-hāṁ. M___ i__ k_____ k_____ t_ l____ c______ c_____ h___ M-i- i-a k-t-b- k-r-'- t- l-i-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kirā'ē tē laiṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong bumili ng libro. ਮੈ- --- ----- ਖਰੀਦਣ----ਹੁੰਦਾ / ----ੰ-ੀ-ਹ--। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- -ka --tāba-kh-r-d-ṇī---hud-----hu-- -āṁ. M___ i__ k_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-ī c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong bumili ng dyaryo. ਮ----ੱ- -ਖਬਾ---ਰ-ਦ-- ----ੰਦ--- --ਹ-ੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਅ___ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai----a -kh-bāra --a-ī-aṇ- c----ā- -ā-u-ī-hāṁ. M___ i__ a_______ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------------- Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan upang humiram ng isang libro. ਮੈਂ-ਇੱਕ --ਤਾ--ਲੈਣ-ਲ- ਪੁ-ਤਕ--ੇ ਜਾ-ਾ-ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਲੈ_ ਲ_ ਪੁ____ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਲ-ਣ ਲ- ਪ-ਸ-ਕ-ਲ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M-iṁ -k---itā----ai-a l-----usat-kālē -------i. M___ i__ k_____ l____ l___ p_________ j___ h___ M-i- i-a k-t-b- l-i-a l-'- p-s-t-k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba laiṇa la'ī pusatakālē jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat upang bumili ng libro. ਮੈਂ--ੱ--ਕਿਤ---ਖਰੀ-ਣ-ਲਈ --ਤ-ਬ-ਂ -- ---ਾਨ ---ਜ-ਣ- ਹ-। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕਿ__ ਖ___ ਲ_ ਕਿ__ ਦੀ ਦੁ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਤ-ਬ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ i-a k-t-ba -h--īd--a l--- --tāb-- dī d---na--- j-ṇā-ha-. M___ i__ k_____ k________ l___ k______ d_ d_____ t_ j___ h___ M-i- i-a k-t-b- k-a-ī-a-a l-'- k-t-b-ṁ d- d-k-n- t- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------- Maiṁ ika kitāba kharīdaṇa la'ī kitābāṁ dī dukāna tē jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo upang bumili ng pahayagan. ਮ-ਂ ਇੱ--ਅ--ਾਰ------ ਲਈ-ਅ---ਰਾ---- ਫੜ-------ਾ-ਾ -ੈ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਅ___ ਖ___ ਲ_ ਅ___ ਦੀ ਫ_ ਤੱ_ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਬ-ਰ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਅ-ਬ-ਰ-ਂ ਦ- ਫ-ੀ ਤ-ਕ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ---a-a---bā----h-rī--ṇa-la'ī--kha-ārāṁ -- p--ṛī t--- -āṇā--ai. M___ i__ a_______ k________ l___ a________ d_ p____ t___ j___ h___ M-i- i-a a-h-b-r- k-a-ī-a-a l-'- a-h-b-r-ṁ d- p-a-ī t-k- j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------------ Maiṁ ika akhabāra kharīdaṇa la'ī akhabārāṁ dī phaṛī taka jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa isang optiko. ਮੈ- ਐਨ----ਬਣਾਉ--ਵ-ਲੇ -ੋਲ -ਾਣ---ੈ। ਮੈਂ ਐ__ ਬ___ ਵਾ_ ਕੋ_ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਐ-ਕ-ਂ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Mai- ai--kāṁ-b-ṇ-'uṇ--vāl- -----j-ṇā hai. M___ a______ b_______ v___ k___ j___ h___ M-i- a-n-k-ṁ b-ṇ-'-ṇ- v-l- k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------- Maiṁ ainakāṁ baṇā'uṇa vālē kōla jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa supermarket. ਮੈਂ ਬ-ਾਰ -ਾ-ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ__ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ----------------- ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ-ba-ā-a j--ā--a-. M___ b_____ j___ h___ M-i- b-z-r- j-ṇ- h-i- --------------------- Maiṁ bazāra jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa panaderya. ਮ-ਂ-ਬੇ--ੀ-ਤੇ-ਜ--- -ੈ। ਮੈਂ ਬੇ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। --------------------- ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M----b-ka-ī-t- --ṇ---a-. M___ b_____ t_ j___ h___ M-i- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ------------------------ Maiṁ bēkarī tē jāṇā hai.
Gusto kong bumili ng salamin sa mata. ਮ----ੱਕ--ਨਕ ਖ---ਣ- ਚ---ੰ---/ -ਾ-ੁ-ਦ--ਹ--। ਮੈਂ ਇੱ_ ਐ__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i----a a-n-k- -harīdaṇā c-----/ c--u----āṁ. M___ i__ a_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- i-a a-n-k- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika ainaka kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong bumili ng prutas at gulay. ਮੈ- -ਲ-ਅ-ੇ ----ਆਂ-ਖ-ੀ-----ਾਹ-ੰ-- -----ੁੰਦ- -ਾਂ। ਮੈਂ ਫ_ ਅ_ ਸ___ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-p-ala--tē--ab---'-ṁ-kh----a-ā -ā--d----ā-----hāṁ. M___ p____ a__ s________ k________ c______ c_____ h___ M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------ Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong bumili ng mga pandesal at tinapay. ਮੈ- ਰ-- ----ਬ-ਰ-ੱਡ--ਰੀ--- ਚ--ੁੰ-- /-ਚ-ਹੁੰ-- --ਂ। ਮੈਂ ਰੋ_ ਅ_ ਬ੍__ ਖ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ--ō-a--t--b--iḍ- kharīdaṇ- c----ā/ cā-ud--h-ṁ. M___ r___ a__ b_____ k________ c______ c_____ h___ M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kong pumunta sa optiko para bumili ng salamin sa mata. ਮੈ- --ਕ---ਾ-- ---- ਦ- -ੋਲ---ਕ -ਰ-ਦ- -ਾ-ਾ-ਹੈ। ਮੈਂ ਐ__ ਬ___ ਵਾ_ ਦੇ ਕੋ_ ਐ__ ਖ___ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਐ-ਕ ਬ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਦ- ਕ-ਲ ਐ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਂ ਐਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ a--a-a-b---'uṇa -āl- ----ō----i-a---kha----ṇa--āṇ-----. M___ a_____ b_______ v___ d_ k___ a_____ k________ j___ h___ M-i- a-n-k- b-ṇ-'-ṇ- v-l- d- k-l- a-n-k- k-a-ī-a-a j-ṇ- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ ainaka baṇā'uṇa vālē dē kōla ainaka kharīdaṇa jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa supermarket para bumili ng prutas at gulay. ਮ---ਫਲ --- -ਬਜ਼----ਖ--ਦਣ-ਦੇ--ਈ---ਾਰ--ਾ-ਾ---। ਮੈਂ ਫ_ ਅ_ ਸ___ ਖ___ ਦੇ ਲ_ ਬ__ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਫ- ਅ-ੇ ਸ-ਜ਼-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਾ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------- ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M-i- phal---tē----azī'-ṁ----r---ṇa--- ---ī -a-ār---ā-ā-h-i. M___ p____ a__ s________ k________ d_ l___ b_____ j___ h___ M-i- p-a-a a-ē s-b-z-'-ṁ k-a-ī-a-a d- l-'- b-z-r- j-ṇ- h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ phala atē sabazī'āṁ kharīdaṇa dē la'ī bazāra jāṇā hai.
Gusto kong pumunta sa panaderya para bumili ng mga pandesal at tinapay. ਮੈਂ---ਲ--ਤ----ਰੈੱਡ ਖ-ੀ-ਣ ਦੇ -- ਬ---- -ੇ-ਜ-ਣ- -ੈ। ਮੈਂ ਰੋ_ ਅ_ ਬ੍__ ਖ___ ਦੇ ਲ_ ਬੇ__ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਰ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਰ-ੱ- ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਲ- ਬ-ਕ-ੀ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
M--- r-l- -t- --a-ḍa--------ṇa--ē -a'ī bē-a-- t- --ṇ--ha-. M___ r___ a__ b_____ k________ d_ l___ b_____ t_ j___ h___ M-i- r-l- a-ē b-a-ḍ- k-a-ī-a-a d- l-'- b-k-r- t- j-ṇ- h-i- ---------------------------------------------------------- Maiṁ rōla atē braiḍa kharīdaṇa dē la'ī bēkarī tē jāṇā hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -