Phrasebook

tl giving reasons   »   pa ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75 [ਪਝੰਤਰ]

75 [Pajhatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

[kisē gala dā taraka dēṇā 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? ਤ--ੀ---ਿਉਂ--ਹੀਂ-ਆ--ਦ--? ਤ-ਸ-- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆਉ-ਦ- ? ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ੇ ? ----------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? 0
tus---ki'-ṁ--------'u-d-? tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē? t-s-ṁ k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-? ------------------------- tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē?
Masama ang panahon. ਮੌਸ- -ਿੰ-----ਾਬ-ਹੈ? ਮ-ਸਮ ਕ--ਨ- ਖਰ-ਬ ਹ-? ਮ-ਸ- ਕ-ੰ-ਾ ਖ-ਾ- ਹ-? ------------------- ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ? 0
M--sam--kinā k-ar-b- h--? Mausama kinā kharāba hai? M-u-a-a k-n- k-a-ā-a h-i- ------------------------- Mausama kinā kharāba hai?
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. ਮ-ਂ--ਹੀਂ ਆ-ਰਿ-- / -ਹੀ-----ਕ---ਕ- ਮ-ਸ- ---- ਖਰ-ਬ-ਹੈ। ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਸਮ ਬਹ-ਤ ਖਰ-ਬ ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਸ- ਬ-ੁ- ਖ-ਾ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
Ma------īṁ-- ---ā- -a---hāṁ-ki'-ṅk- m-u-ama--ahuta----rāba--ai. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai. M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-u-a-a b-h-t- k-a-ā-a h-i- --------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai.
Bakit hindi siya pupunta? ਉਹ-ਕ--- ਨਹ-ਂ-- -ਿਹਾ? ਉਹ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ-? ਉ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-? -------------------- ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 0
Uha -i----n-h-------hā? Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā? U-a k-'-ṁ n-h-ṁ ā r-h-? ----------------------- Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā?
Hindi siya imbitado. ਉ-ਨੂੰ -ੱਦਾ -ਹੀਂ ਦਿੱ-ਾ-ਗਿ-। ਉਸਨ-- ਸ-ਦ- ਨਹ-- ਦ--ਤ- ਗ-ਆ। ਉ-ਨ-ੰ ਸ-ਦ- ਨ-ੀ- ਦ-ੱ-ਾ ਗ-ਆ- -------------------------- ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 0
Usa-ū-s-d- na--ṁ -i-- ---ā. Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā. U-a-ū s-d- n-h-ṁ d-t- g-'-. --------------------------- Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā.
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. ਉ---ਹ-ਂ ਆ--ਿਹ- ਕਿ-ਂਕਿ --ਨੂੰ-ਬ-ਲ--ਆ-ਨਹੀਂ--ਿਆ। ਉਹ ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉਸਨ-- ਬ-ਲ-ਇਆ ਨਹ-- ਗ-ਆ। ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਬ-ਲ-ਇ- ਨ-ੀ- ਗ-ਆ- -------------------------------------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0
U------ī----ri-- ki'--ki --anū bu-ā--'ā --h-ṁ-gi--. Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā. U-a n-h-ṁ ā r-h- k-'-ṅ-i u-a-ū b-l-'-'- n-h-ṁ g-'-. --------------------------------------------------- Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā.
Bakit hindi ka pupunta? ਤ-- -ਿ-- ---ਂ -ਂਉ-ਦ--- --ਂਦ-? ਤ-- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ-ਉ-ਦ- / ਆਉ-ਦ-? ਤ-ੰ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਉ-ਦ- / ਆ-ਂ-ੀ- ----------------------------- ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦਾ / ਆਉਂਦੀ? 0
T--ki-uṁ-n-h-ṁ ā-u---- ā'--d-? Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī? T- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-/ ā-u-d-? ------------------------------ Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī?
Wala akong oras. ਮੇਰ----ਲ --- ਨਹੀਂ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵਕਤ ਨਹ-- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M-r--kōl---------n-h-- h--. Mērē kōla vakata nahīṁ hai. M-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- --------------------------- Mērē kōla vakata nahīṁ hai.
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. ਮੈਂ ਨ--ਂ-ਆ -ਿ-ਾ --ਰਹ---ਿਉ----ਮ--ੇ -ੋ---ਕ--ਨ--ਂ-ਹੈ। ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵਕਤ ਨਹ-- ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M--ṁ--a----- --h-- rah- -i'uṅki mērē-k-l- -a-a-- --h---h--. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai. M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- k-'-ṅ-i m-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai.
Bakit hindi ka magtatagal? ਤ-- -ਹਿਰ-ਕਿ-- ਨ--- ਜਾਂ---/---ਂਦ-? ਤ-- ਠਹ-ਰ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਜ--ਦ- / ਜ--ਦ-? ਤ-ੰ ਠ-ਿ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- --------------------------------- ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ? 0
T--ṭh----- -i--ṁ -ah-- j---ā- jān-ī? Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī? T- ṭ-a-i-a k-'-ṁ n-h-ṁ j-n-ā- j-n-ī- ------------------------------------ Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī?
Kailangan kong magtrabaho. ਮੈ- ਅ-ੇ ਕ-ਮ -ਰਨ--ਹੈ। ਮ-- ਅਜ- ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਹ-। ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------- ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
Ma-ṁ ajē-k--- ka-a-ā-h--. Maiṁ ajē kama karanā hai. M-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ------------------------- Maiṁ ajē kama karanā hai.
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. ਮ-- ਨ-ੀ-------ਕ---/ ਸ-ਦ--ਕ----ਿ--ੈ- --- ਕੰਮ ---- -ੈ। ਮ-- ਨਹ-- ਰ-ਹ ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-- ਅਜ- ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਹ-। ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਰ-ਹ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
Maiṁ nah---r-h- s-ka----s----ī-k--u----m-i---jē-ka-a ---a---hai. Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai. M-i- n-h-ṁ r-h- s-k-d-/ s-k-d- k-'-ṅ-i m-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ---------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai.
Bakit aalis ka na? ਤ-ਸ-- ਹ--- -ੋਂ ਹੀ ਕ----ਜਾ ----- --ੀ-ਂ ਹੋ? ਤ-ਸ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
Tusīṁ-huṇē -ōṁ h- ki'uṁ -ā ra-ē----hī----h-? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō? T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
Pagod na ako. ਮੈ- --ਕ ----- ----ਾਂ। ਮ-- ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗਈ ਹ--। ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- --------------------- ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M--- th-k-----ā- -----h-ṁ. Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ. M-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
Aalis na ako dahil pagod na ako. ਮੈਂ ਜ---ਿਹ--- -ਹ---ਾ--ਕ--ਂਕ- ਮੈ--------- / -- ---। ਮ-- ਜ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-- ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗਈ ਹ--। ਮ-ਂ ਜ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M-i---- r---/ rah----ṁ-ki'---i -aiṁ-tha-a gi-ā--ga-ī--āṁ. Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ. M-i- j- r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
Bakit aalis ka na? ਤੁ-------ੇ --ਂ ਹ- -ਿਉਂ--ਾ--ਹ- ---ਹੀ-- ਹੋ? ਤ-ਸ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
T--ī- -uṇ- tō-----------j---ahē/---h-----h-? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō? T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
dahil gabi na. ਬ--- ਦ-ਰ -ੁ-ਕ- --। ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਚ--ਕ- ਹ-। ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Bah-t- dēra-c--ī----. Bahuta dēra cukī hai. B-h-t- d-r- c-k- h-i- --------------------- Bahuta dēra cukī hai.
Aalis na ako dahil gabi na. ਮੈ- ਚੱ------ਚੱਲ-- ਹਾਂ-ਕ-ਉ--- ਪਹਿ-ਾ- ਹੀ---ਰ-ਹੋ ---ਕ----। ਮ-- ਚ-ਲਦ- / ਚ-ਲਦ- ਹ-- ਕ-ਉ-ਕ- ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਦ-ਰ ਹ- ਚ--ਕ- ਹ-। ਮ-ਂ ਚ-ਲ-ਾ / ਚ-ਲ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਦ-ਰ ਹ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ / ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Mai- cal--ā/-cala-ī h---ki'uṅki p-hilā- ---d-r- ----u------. Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai. M-i- c-l-d-/ c-l-d- h-ṁ k-'-ṅ-i p-h-l-ṁ h- d-r- h- c-k- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -