Phrasebook

tl On the train   »   pa ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

34 [ਚੌਂਤੀ]

34 [Cauntī]

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ

[ṭrēna vica]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? ਕ---ਰਲਿ--ਲ--ਇ-ੋ---ਰੇਨ---? ਕ- ਬਰਲ-ਨ ਲਈ ਇਹ- ਟ-ਰ-ਨ ਹ-? ਕ- ਬ-ਲ-ਨ ਲ- ਇ-ੋ ਟ-ਰ-ਨ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਬਰਲਿਨ ਲਈ ਇਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ? 0
k--b-r-li-- -a'---h---r-na-h-i? kī baralina la'ī ihō ṭrēna hai? k- b-r-l-n- l-'- i-ō ṭ-ē-a h-i- ------------------------------- kī baralina la'ī ihō ṭrēna hai?
Anong oras aalis ang tren? ਇਹ--੍-ੇ----ੋ--ਚਲਦੀ-ਹੈ? ਇਹ ਟ-ਰ-ਨ ਕਦ-- ਚਲਦ- ਹ-? ਇ- ਟ-ਰ-ਨ ਕ-ੋ- ਚ-ਦ- ਹ-? ---------------------- ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ? 0
I----rē-- ----ṁ-ca--d-----? Iha ṭrēna kadōṁ caladī hai? I-a ṭ-ē-a k-d-ṁ c-l-d- h-i- --------------------------- Iha ṭrēna kadōṁ caladī hai?
Kailan darating ang tren sa Berlin? ਇ--ਟ---- -ਰ-ਿ--ਕ-ੋਂ--ਹੁੰ-ਦੀ-ਹ-? ਇਹ ਟ-ਰ-ਨ ਬਰਲ-ਨ ਕਦ-- ਪਹ--ਚਦ- ਹ-? ਇ- ਟ-ਰ-ਨ ਬ-ਲ-ਨ ਕ-ੋ- ਪ-ੁ-ਚ-ੀ ਹ-? ------------------------------- ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬਰਲਿਨ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? 0
I-a --ēna---r------kadō- p-h-c------i? Iha ṭrēna baralina kadōṁ pahucadī hai? I-a ṭ-ē-a b-r-l-n- k-d-ṁ p-h-c-d- h-i- -------------------------------------- Iha ṭrēna baralina kadōṁ pahucadī hai?
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? ਮ-- ਕ-------ਮ-ਂ--ੱ-- -ਾ -ਕਦਾ /--ਕਦ- ਹ--? ਮ-ਫ ਕਰਨ- ਕ- ਮ-- ਅ-ਗ- ਜ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਮ-ਫ ਕ-ਨ- ਕ- ਮ-ਂ ਅ-ਗ- ਜ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Māp-- k--anā-k- --iṁ ag- j- sak-dā/-sa--d---āṁ? Māpha karanā kī maiṁ agē jā sakadā/ sakadī hāṁ? M-p-a k-r-n- k- m-i- a-ē j- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ----------------------------------------------- Māpha karanā kī maiṁ agē jā sakadā/ sakadī hāṁ?
Sa tingin ko ito ang aking upuan. ਮ--ਾ----ਲ -- ਇਹ -ੇ-ੀ -ਗਾ--ਹ-। ਮ-ਰ- ਖ-ਆਲ ਹ- ਇਹ ਮ-ਰ- ਜਗ-ਹ ਹ-। ਮ-ਰ- ਖ-ਆ- ਹ- ਇ- ਮ-ਰ- ਜ-ਾ- ਹ-। ----------------------------- ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗਾਹ ਹੈ। 0
M--ā--h------ha- i-- m----j-gā-a-hai. Mērā khi'āla hai iha mērī jagāha hai. M-r- k-i-ā-a h-i i-a m-r- j-g-h- h-i- ------------------------------------- Mērā khi'āla hai iha mērī jagāha hai.
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. ਮੈ--ੰ-ਲੱ--ਾ-ਹੈ--ਿ-ਤ-- ਮੇ-----ਾ-----ਬੈਠਾ-- ਬੈ-ੀ-ਹ-ਂ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਤ-- ਮ-ਰ- ਜਗ-ਹ ਤ- ਬ-ਠ- / ਬ-ਠ- ਹ--। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ੰ ਮ-ਰ- ਜ-ਾ- ਤ- ਬ-ਠ- / ਬ-ਠ- ਹ-ਂ- --------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾ / ਬੈਠੀ ਹੈਂ। 0
Mai-- l--ad--ha---i-t--m--ī-jagā-a -ē ba-ṭh-/ b--ṭh--h---. Mainū lagadā hai ki tū mērī jagāha tē baiṭhā/ baiṭhī haiṁ. M-i-ū l-g-d- h-i k- t- m-r- j-g-h- t- b-i-h-/ b-i-h- h-i-. ---------------------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki tū mērī jagāha tē baiṭhā/ baiṭhī haiṁ.
Nasaan ang kotseng tulugan? ਸ--ਪ- ਕਿੱ----ੈ? ਸਲ-ਪਰ ਕ--ਥ- ਹ-? ਸ-ੀ-ਰ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? --------------- ਸਲੀਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Salīpar------- --i? Salīpara kithē hai? S-l-p-r- k-t-ē h-i- ------------------- Salīpara kithē hai?
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. ਸ---ਰ -੍--- ---ਅ-ਤ---ੱ- ਹੈ। ਸਲ-ਪਰ ਟ-ਰ-ਨ ਦ- ਅ-ਤ ਵ--ਚ ਹ-। ਸ-ੀ-ਰ ਟ-ਰ-ਨ ਦ- ਅ-ਤ ਵ-ੱ- ਹ-। --------------------------- ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
Salī---- ṭrē-a--ē --a-vic----i. Salīpara ṭrēna dē ata vica hai. S-l-p-r- ṭ-ē-a d- a-a v-c- h-i- ------------------------------- Salīpara ṭrēna dē ata vica hai.
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. ਅਤ---ੋਜਨਯਾ----ਭੋ----ਿ- ਕਿੱਥ--ਹੈ- --ੁ-ੂ-ਵ-ੱਚ। ਅਤ- ਭ-ਜਨਯ-ਨ / ਭ-ਜਨ-ਲ-ਆ ਕ--ਥ- ਹ-? –ਸ਼-ਰ- ਵ--ਚ। ਅ-ੇ ਭ-ਜ-ਯ-ਨ / ਭ-ਜ-ਾ-ਿ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? –-ੁ-ੂ ਵ-ੱ-। -------------------------------------------- ਅਤੇ ਭੋਜਨਯਾਨ / ਭੋਜਨਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? –ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। 0
Atē ---j-na---a/ bh-j-n--i'ā--ith- ha----Śu---vic-. Atē bhōjanayāna/ bhōjanāli'ā kithē hai? –Śurū vica. A-ē b-ō-a-a-ā-a- b-ō-a-ā-i-ā k-t-ē h-i- –-u-ū v-c-. --------------------------------------------------- Atē bhōjanayāna/ bhōjanāli'ā kithē hai? –Śurū vica.
Pwede ba akong matulog sa baba? ਕ- ਮੈਂ ---ਾਂ--- ਸਕ-----ਸ--- --ਂ? ਕ- ਮ-- ਹ-ਠ-- ਸ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਹ-ਠ-ਂ ਸ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਸੋ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K- maiṁ h-ṭ-ā- ----akadā--sak--ī-hā-? Kī maiṁ hēṭhāṁ sō sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- h-ṭ-ā- s- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------- Kī maiṁ hēṭhāṁ sō sakadā/ sakadī hāṁ?
Maaari ba akong matulog sa gitna? ਕ----ਂ-ਵਿ-----ਸ---ਕਦਾ-- ਸਕਦ-----? ਕ- ਮ-- ਵ-ਚਕ-ਰ ਸ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਵ-ਚ-ਾ- ਸ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- --------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K--m--ṁ vic--āra--ō--ak------a--------? Kī maiṁ vicakāra sō sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- v-c-k-r- s- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------- Kī maiṁ vicakāra sō sakadā/ sakadī hāṁ?
Pwede ba akong matulog sa taas ਕ---ੈ- ਉ--ਰ----ਸਕ-- --ਸ--ੀ ---? ਕ- ਮ-- ਉ-ਪਰ ਸ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਉ-ਪ- ਸ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੋ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K- --i- up-r- sō sakad-/-saka------? Kī maiṁ upara sō sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- u-a-a s- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------ Kī maiṁ upara sō sakadā/ sakadī hāṁ?
Kailan tayo makakarating sa hangganan? ਅ--ਂ ਸਰ-ੱ---ੇ -ਦ----ੋ----ੇ? ਅਸ-- ਸਰਹ-ਦ ਤ- ਕਦ-- ਹ-ਵ--ਗ-? ਅ-ੀ- ਸ-ਹ-ਦ ਤ- ਕ-ੋ- ਹ-ਵ-ਂ-ੇ- --------------------------- ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? 0
As-ṁ sarah--- t- --d--------g-? Asīṁ sarahada tē kadōṁ hōvāṅgē? A-ī- s-r-h-d- t- k-d-ṁ h-v-ṅ-ē- ------------------------------- Asīṁ sarahada tē kadōṁ hōvāṅgē?
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? ਬ-ਲ-ਨ ਯਾਤ------- ਕ-ੰਨ- ਸ--ਂ ---ਦ--ਹੈ? ਬਰਲ-ਨ ਯ-ਤਰ- ਵ--ਚ ਕ--ਨ- ਸਮ-- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਬ-ਲ-ਨ ਯ-ਤ-ਾ ਵ-ੱ- ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਾ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ------------------------------------- ਬਰਲਿਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
Ba-al-n-------ā-vic- kinā s-māṁ ---ad- h-i? Baralina yātarā vica kinā samāṁ lagadā hai? B-r-l-n- y-t-r- v-c- k-n- s-m-ṁ l-g-d- h-i- ------------------------------------------- Baralina yātarā vica kinā samāṁ lagadā hai?
Naantala ba ang tren? ਕੀ-ਟ--ੇਨ---ਰ--ਨ-- ਚੱ---ਹੀ--ੈ? ਕ- ਟ-ਰ-ਨ ਦ-ਰ- ਨ-ਲ ਚ-ਲ ਰਹ- ਹ-? ਕ- ਟ-ਰ-ਨ ਦ-ਰ- ਨ-ਲ ਚ-ਲ ਰ-ੀ ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 0
K----ē-a -------la-cala -ahī-h--? Kī ṭrēna dērī nāla cala rahī hai? K- ṭ-ē-a d-r- n-l- c-l- r-h- h-i- --------------------------------- Kī ṭrēna dērī nāla cala rahī hai?
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? ਕੀ ਤ-ਹ----ਕ----ੜ੍ਹ- -- ਕੁ----? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪੜ-ਹਨ ਲਈ ਕ-ਝ ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪ-੍-ਨ ਲ- ਕ-ਝ ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ? 0
K- ----ḍē k--a--aṛ---a l-'- -u-h- h-i? Kī tuhāḍē kōla paṛhana la'ī kujha hai? K- t-h-ḍ- k-l- p-ṛ-a-a l-'- k-j-a h-i- -------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla paṛhana la'ī kujha hai?
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? ਕ--ਇ-ਥ--ਖ-----ਪ-ਣ ਲ----ਝ--ਿ---ਕਦਾ --? ਕ- ਇ-ਥ- ਖ-ਣ – ਪ-ਣ ਲਈ ਕ-ਝ ਮ-ਲ ਸਕਦ- ਹ-? ਕ- ਇ-ਥ- ਖ-ਣ – ਪ-ਣ ਲ- ਕ-ਝ ਮ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ – ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 0
Kī-i----------– p-ṇ- l-'ī-kuj------a---kadā----? Kī ithē khāṇa – pīṇa la'ī kujha mila sakadā hai? K- i-h- k-ā-a – p-ṇ- l-'- k-j-a m-l- s-k-d- h-i- ------------------------------------------------ Kī ithē khāṇa – pīṇa la'ī kujha mila sakadā hai?
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? ਕ- ----ਂ--ੈ-ੂ--7-ਵ-- ਜ--ਉਗ--? ਕ- ਤ-ਸ-- ਮ-ਨ-- 7 ਵਜ- ਜਗ-ਉਗ- ? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਮ-ਨ-ੰ 7 ਵ-ੇ ਜ-ਾ-ਗ- ? ----------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਗਾਉਗੇ ? 0
K- -usīṁ--ainū ---a-ē--agā----? Kī tusīṁ mainū 7 vajē jagā'ugē? K- t-s-ṁ m-i-ū 7 v-j- j-g-'-g-? ------------------------------- Kī tusīṁ mainū 7 vajē jagā'ugē?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -