Phrasebook

tl Mga pangatnig 3   »   pa ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 3

96 [siyamnapu’t anim]

Mga pangatnig 3

Mga pangatnig 3

96 [ਛਿਆਨਵੇਂ]

96 [Chi\'ānavēṁ]

ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 3

[samucabōdhaka 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Bumabangon ako kapag tumutunog na ang alarma. ਜਿਵ-ਂ--ੀ--ੜੀ ਦਾ---ਾ----ੱ-ਦ- --,---- -ਠ-ਾ----ਠ-ੀ ਹ-ਂ। ਜਿ_ ਹੀ ਘ_ ਦਾ ਅ___ ਵੱ__ ਹੈ_ ਮੈਂ ਉ__ / ਉ__ ਹਾਂ_ ਜ-ਵ-ਂ ਹ- ਘ-ੀ ਦ- ਅ-ਾ-ਮ ਵ-ਜ-ਾ ਹ-, ਮ-ਂ ਉ-ਦ- / ਉ-ਦ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------------------- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠਦਾ / ਉਠਦੀ ਹਾਂ। 0
jivēṁ -- ghaṛ- d- al--a-a--a-adā -a---maiṁ--ṭ--d-/ u-h-d- h--. j____ h_ g____ d_ a______ v_____ h___ m___ u______ u_____ h___ j-v-ṁ h- g-a-ī d- a-ā-a-a v-j-d- h-i- m-i- u-h-d-/ u-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------------------------- jivēṁ hī ghaṛī dā alārama vajadā hai, maiṁ uṭhadā/ uṭhadī hāṁ.
Napapagod ako kapag kailangan kong mag-aral. ਜਿ-ੇ- ਹ- -----ੜ--- ਲੱ-ਦਾ-/-ਲ-ਗਦ- ਹ--,-ਮ---ੰ-ਥ-ਾ---ੋ --ਂਦ- -ੈ। ਜਿ_ ਹੀ ਮੈਂ ਪ___ ਲੱ__ / ਲੱ__ ਹਾਂ_ ਮੈ_ ਥ__ ਹੋ ਜਾਂ_ ਹੈ_ ਜ-ਵ-ਂ ਹ- ਮ-ਂ ਪ-੍-ਨ ਲ-ਗ-ਾ / ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ- ਮ-ਨ-ੰ ਥ-ਾ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------------------- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ / ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0
J-vēṁ h- m-i--p-ṛh--a l-g--ā/-l--a-ī ---,-m-i------k-n---- j-nd- hai. J____ h_ m___ p______ l______ l_____ h___ m____ t______ h_ j____ h___ J-v-ṁ h- m-i- p-ṛ-a-a l-g-d-/ l-g-d- h-ṁ- m-i-ū t-a-ā-a h- j-n-ī h-i- --------------------------------------------------------------------- Jivēṁ hī maiṁ paṛhana lagadā/ lagadī hāṁ, mainū thakāna hō jāndī hai.
Hihinto ako sa pagtatrabaho kapag ako ay 60 na. 6- --ਲ-ਦ- ਹੋ ਜਾਣ -- -ੈਂ ਕੰ- ਕਰਨ----ਦ ਕਰ--ਿ-----/-ਦਿਆਂਗੀ। 6_ ਸਾ_ ਦੇ ਹੋ ਜਾ_ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰ_ ਕ__ ਬੰ_ ਕ_ ਦਿ__ / ਦਿ___ 6- ਸ-ਲ ਦ- ਹ- ਜ-ਣ ਤ- ਮ-ਂ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਬ-ਦ ਕ- ਦ-ਆ-ਗ- / ਦ-ਆ-ਗ-। -------------------------------------------------------- 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ / ਦਿਆਂਗੀ। 0
60-S-la-d- hō-jā-a t- mai- kam--karanā -a-a-k-r--d-'āṅ--/--i'-ṅ-ī. 6_ S___ d_ h_ j___ t_ m___ k___ k_____ b___ k___ d_______ d_______ 6- S-l- d- h- j-ṇ- t- m-i- k-m- k-r-n- b-d- k-r- d-'-ṅ-ā- d-'-ṅ-ī- ------------------------------------------------------------------ 60 Sāla dē hō jāṇa tē maiṁ kama karanā bada kara di'āṅgā/ di'āṅgī.
Kailan ka tatawag? ਤ--ੀ- ਕ--ਂ-ਫ-ਨ -ਰੋਗ-? ਤੁ_ ਕ_ ਫੋ_ ਕ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੋ- ਫ-ਨ ਕ-ੋ-ੇ- --------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ? 0
Tusīṁ-kad-ṁ--h-na-k-r---? T____ k____ p____ k______ T-s-ṁ k-d-ṁ p-ō-a k-r-g-? ------------------------- Tusīṁ kadōṁ phōna karōgē?
Kapag magkaroon ako ng pagkakataon. ਜਿ------ ਮ-ਨ-----ਝ -ਮ-ਂ----ਲ-ਗਾ। ਜਿ_ ਹੀ ਮੈ_ ਕੁ_ ਸ__ ਮਿ___ ਜ-ਵ-ਂ ਹ- ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਸ-ਾ-, ਮ-ਲ-ਗ-। -------------------------------- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਮਿਲੇਗਾ। 0
Jivēṁ -ī -ai-----j-- -a-----mil---. J____ h_ m____ k____ s_____ m______ J-v-ṁ h- m-i-ū k-j-a s-m-ṁ- m-l-g-. ----------------------------------- Jivēṁ hī mainū kujha samāṁ, milēgā.
Tatawag siya kapag may oras na siya. ਜ--ੇ- ਹੀ-ਉ---ੰ---ਝ-ਸਮਾ- -ਿ-ੇਗਾ,ਉ----- -ਰੇ--। ਜਿ_ ਹੀ ਉ__ ਕੁ_ ਸ_ ਮਿ_____ ਫੋ_ ਕ___ ਜ-ਵ-ਂ ਹ- ਉ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਸ-ਾ- ਮ-ਲ-ਗ-,-ਹ ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- -------------------------------------------- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ,ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। 0
J-vēṁ--ī--s-n- k-jha --m-- ---ē----h- -hōn--k--ē--. J____ h_ u____ k____ s____ m_________ p____ k______ J-v-ṁ h- u-a-ū k-j-a s-m-ṁ m-l-g-,-h- p-ō-a k-r-g-. --------------------------------------------------- Jivēṁ hī usanū kujha samāṁ milēgā,uha phōna karēgā.
Hanggang kailan ka magtatrabaho? ਤੁਸ-- -ਦ-- -ੱ- ਕੰ---ਰ---? ਤੁ_ ਕ_ ਤੱ_ ਕੰ_ ਕ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੋ- ਤ-ਕ ਕ-ਮ ਕ-ੋ-ੇ- ------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? 0
T---ṁ--a----ta-----ma karō-ē? T____ k____ t___ k___ k______ T-s-ṁ k-d-ṁ t-k- k-m- k-r-g-? ----------------------------- Tusīṁ kadōṁ taka kama karōgē?
Magtatrabaho ako hangga’t kaya ko. ਜ-ੋਂ--ੱਕ --- -ੰ--ਕਰ ---- --ਸ-ਦੀ---ਂ- ਮੈ----ਮ ਕ-ਾਂ-- /--ਰਾਂਗ-। ਜ_ ਤੱ_ ਮੈਂ ਕੰ_ ਕ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਕੰ_ ਕ__ / ਕ___ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਂ ਕ-ਮ ਕ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਕ-ਮ ਕ-ਾ-ਗ- / ਕ-ਾ-ਗ-। ------------------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ / ਕਰਾਂਗੀ। 0
Jadō- t-k- m-----am- --r--sa---ā- sa-adī hā-- mai-----a--a--ṅg-- ka-ā-g-. J____ t___ m___ k___ k___ s______ s_____ h___ m___ k___ k_______ k_______ J-d-ṁ t-k- m-i- k-m- k-r- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- m-i- k-m- k-r-ṅ-ā- k-r-ṅ-ī- ------------------------------------------------------------------------- Jadōṁ taka maiṁ kama kara sakadā/ sakadī hāṁ, maiṁ kama karāṅgā/ karāṅgī.
Magtatrabaho ako hangga’t malakas pa ako. ਜ-ੋ- -ੱ- ---ੀ----ਤ--ੰਗੀ---, ਮੈਂ ਕੰ- ਕ-ਾ-ਗਾ ----ਾ--ੀ। ਜ_ ਤੱ_ ਮੇ_ ਸਿ__ ਚੰ_ ਹੈ_ ਮੈਂ ਕੰ_ ਕ__ / ਕ___ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਸ-ਹ- ਚ-ਗ- ਹ-, ਮ-ਂ ਕ-ਮ ਕ-ਾ-ਗ- / ਕ-ਾ-ਗ-। ---------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ / ਕਰਾਂਗੀ। 0
Jad---taka--ē-- s-ha-----g- ha-, -ai- --m---arāṅ-ā-----āṅ--. J____ t___ m___ s_____ c___ h___ m___ k___ k_______ k_______ J-d-ṁ t-k- m-r- s-h-t- c-g- h-i- m-i- k-m- k-r-ṅ-ā- k-r-ṅ-ī- ------------------------------------------------------------ Jadōṁ taka mērī sihata cagī hai, maiṁ kama karāṅgā/ karāṅgī.
Nakahiga lang siya sa kama kaysa magtrabaho siya. ਉਹ-ਕ---ਕਰ--ਦੀ--ਜ-- -ਿ-ਤ-- ---ਪਿਆ ਹੈ। ਉ_ ਕੰ_ ਕ__ ਦੀ ਬ__ ਬਿ___ ਤੇ ਪਿ_ ਹੈ_ ਉ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ ਦ- ਬ-ਾ- ਬ-ਸ-ਰ- ਤ- ਪ-ਆ ਹ-। ------------------------------------ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। 0
U-a k-ma-kar-n---ī --j-'- b--a-ar--t--p--ā-h--. U__ k___ k_____ d_ b_____ b_______ t_ p___ h___ U-a k-m- k-r-n- d- b-j-'- b-s-t-r- t- p-'- h-i- ----------------------------------------------- Uha kama karana dī bajā'ē bisatarē tē pi'ā hai.
Nagbabasa siya ng dyaryo kaysa sa magluto siya. ਉ---ਾ-ਾ -ਣਾਉ- -ੀ---ਾਏ-ਅਖ----ਪ-੍ਹ-ਰਹੀ---। ਉ_ ਖਾ_ ਬ___ ਦੀ ਬ__ ਅ___ ਪ__ ਰ_ ਹੈ_ ਉ- ਖ-ਣ- ਬ-ਾ-ਣ ਦ- ਬ-ਾ- ਅ-ਬ-ਰ ਪ-੍- ਰ-ੀ ਹ-। ---------------------------------------- ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 0
Uha kh--- baṇ-'-ṇ--dī--ajā-ē---ha-ār- p-ṛ---r--ī-hai. U__ k____ b_______ d_ b_____ a_______ p____ r___ h___ U-a k-ā-ā b-ṇ-'-ṇ- d- b-j-'- a-h-b-r- p-ṛ-a r-h- h-i- ----------------------------------------------------- Uha khāṇā baṇā'uṇa dī bajā'ē akhabāra paṛha rahī hai.
Nanatili siya sa bar kaysa sa umuwi. ਉ--ਘ- ਵ-ਪ- --------ਜ-ਏ ਅਹਾ---ਵਿੱਚ--ੈਠ--ਹੈ। ਉ_ ਘ_ ਵਾ__ ਜਾ_ ਦੀ ਬ__ ਅ__ ਵਿੱ_ ਬੈ_ ਹੈ_ ਉ- ਘ- ਵ-ਪ- ਜ-ਣ ਦ- ਬ-ਾ- ਅ-ਾ-ੇ ਵ-ੱ- ਬ-ਠ- ਹ-। ------------------------------------------ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 0
U-a---ar--v-pa---j-ṇ--dī---jā'----------c- b--ṭ-ā-hai. U__ g____ v_____ j___ d_ b_____ a____ v___ b_____ h___ U-a g-a-a v-p-s- j-ṇ- d- b-j-'- a-ā-ē v-c- b-i-h- h-i- ------------------------------------------------------ Uha ghara vāpasa jāṇa dī bajā'ē ahātē vica baiṭhā hai.
Sa pagkakaalam ko, dito siya nakatira. ਜਿੱ-ੋ- ਤੱ- ਮ-ਨੂ- -ਤ--ਹ-,--ਹ -ੱਥੇ ----ਦ- --। ਜਿੱ_ ਤੱ_ ਮੈ_ ਪ_ ਹੈ_ ਉ_ ਇੱ_ ਰ__ ਹੈ_ ਜ-ੱ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ-, ਉ- ਇ-ਥ- ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------------- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 0
J-t--ṁ t-ka-m--n- -atā hai- --a-i--ē r--id- hai. J_____ t___ m____ p___ h___ u__ i___ r_____ h___ J-t-ō- t-k- m-i-ū p-t- h-i- u-a i-h- r-h-d- h-i- ------------------------------------------------ Jithōṁ taka mainū patā hai, uha ithē rahidā hai.
Sa pagkakaalam ko, may sakit ang asawa niya. ਜ--ਥੋਂ--ੱਕ--ੈਨ-- -ਤਾ -ੈ---ਸ-- --ਨ--ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਜਿੱ_ ਤੱ_ ਮੈ_ ਪ_ ਹੈ_ ਉ__ ਪ__ ਬੀ__ ਹੈ_ ਜ-ੱ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ-, ਉ-ਦ- ਪ-ਨ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। -------------------------------------------- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। 0
J-t----t----m-i-ū---tā--ai---s-dī--ata-- b--ā-a--ai. J_____ t___ m____ p___ h___ u____ p_____ b_____ h___ J-t-ō- t-k- m-i-ū p-t- h-i- u-a-ī p-t-n- b-m-r- h-i- ---------------------------------------------------- Jithōṁ taka mainū patā hai, usadī patanī bīmāra hai.
Sa pagkakaalam ko, wala siyang trabaho. ਜਿ-ਥ-ਂ --ਕ-ਮੈ----ਪ-ਾ-ਹੈ---ਹ-ਬ--ੋ-ਗਾ- -ੈ। ਜਿੱ_ ਤੱ_ ਮੈ_ ਪ_ ਹੈ_ ਉ_ ਬੇ____ ਹੈ_ ਜ-ੱ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ-, ਉ- ਬ-ਰ-ਜ਼-ਾ- ਹ-। ---------------------------------------- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 0
Ji-hō--ta---main- -atā-ha-- --a bē-ōz-g-r--h--. J_____ t___ m____ p___ h___ u__ b_________ h___ J-t-ō- t-k- m-i-ū p-t- h-i- u-a b-r-z-g-r- h-i- ----------------------------------------------- Jithōṁ taka mainū patā hai, uha bērōzagāra hai.
Kung hindi lang ako nasobrahan sa tulog, nasa oras sana ako. ਮੈ- ਸ-ਂ-- ---ੌਂਦ- --ਿ---- -------ਹ-ਂ ਤਾ----ਂ ਸਮ-- -----ਜ-ਂਦ----ਜਾਂ-ੀ। ਮੈਂ ਸੌਂ_ / ਸੌਂ_ ਰ_ ਗਿ_ / ਗ__ ਨ_ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ_ ਤੇ ਆ ਜਾਂ_ / ਜਾਂ__ ਮ-ਂ ਸ-ਂ-ਾ / ਸ-ਂ-ੀ ਰ-ਿ ਗ-ਆ / ਗ-, ਨ-ੀ- ਤ-ਂ ਮ-ਂ ਸ-ੇ- ਤ- ਆ ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- --------------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ / ਸੌਂਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ / ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ। 0
M-iṁ-----dā--s--n-ī ra-i gi--- ga'ī, na-----ā- m--ṁ --m-- ---- --nd-/--ā---. M___ s______ s_____ r___ g____ g____ n____ t__ m___ s____ t_ ā j_____ j_____ M-i- s-u-d-/ s-u-d- r-h- g-'-/ g-'-, n-h-ṁ t-ṁ m-i- s-m-ṁ t- ā j-n-ā- j-n-ī- ---------------------------------------------------------------------------- Maiṁ saundā/ saundī rahi gi'ā/ ga'ī, nahīṁ tāṁ maiṁ samēṁ tē ā jāndā/ jāndī.
Kung hindi lang ako naiwan ng bus, nasa oras sana ako. ਮ--ੀ-ਬ-- -ੁ---ਗਈ-ਨਹ-------ਮ-ਂ--ਮ-ਂ ਤੇ------ਦਾ-- --ਂਦੀ। ਮੇ_ ਬੱ_ ਛੁੱ_ ਗ_ ਨ_ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ_ ਤੇ ਆ ਜਾਂ_ / ਜਾਂ__ ਮ-ਰ- ਬ-ਸ ਛ-ੱ- ਗ- ਨ-ੀ- ਤ-ਂ ਮ-ਂ ਸ-ੇ- ਤ- ਆ ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ। 0
Mēr- --sa -h------'ī-na-īṁ --- ---ṁ-s-mē--tē ā-jā-d----ā---. M___ b___ c____ g___ n____ t__ m___ s____ t_ ā j_____ j_____ M-r- b-s- c-u-a g-'- n-h-ṁ t-ṁ m-i- s-m-ṁ t- ā j-n-ā- j-n-ī- ------------------------------------------------------------ Mērī basa chuṭa ga'ī nahīṁ tāṁ maiṁ samēṁ tē ā jāndā/ jāndī.
Kung hindi lang ako naligaw, nasa oras sana ako. ਮ--ੂੰ ਰਸਤ- ਨ-ੀਂ ਮ--ਿ----ਹੀਂ --ਂ -ੈ--ਸਮੇਂ--- ਆ --ਂਦਾ-/------। ਮੈ_ ਰ__ ਨ_ ਮਿ___ ਨ_ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ_ ਤੇ ਆ ਜਾਂ_ / ਜਾਂ__ ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ਨ-ੀ- ਤ-ਂ ਮ-ਂ ਸ-ੇ- ਤ- ਆ ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ। 0
M--nū-r-s--ā n--ī---i-i--- ----ṁ--ā- -a-ṁ -amē--t- ā j-ndā- jā-dī. M____ r_____ n____ m______ n____ t__ m___ s____ t_ ā j_____ j_____ M-i-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'-, n-h-ṁ t-ṁ m-i- s-m-ṁ t- ā j-n-ā- j-n-ī- ------------------------------------------------------------------ Mainū rasatā nahīṁ mili'ā, nahīṁ tāṁ maiṁ samēṁ tē ā jāndā/ jāndī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -