Phrasebook

tl Pangnagdaan 2   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 2

82 [walumpu’t dalawa]

Pangnagdaan 2

Pangnagdaan 2

82 [ਬਿਆਸੀ]

82 [Bi\'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 2

[bhūtakāla 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? ਕ- --ਹਾ--- ਹਸਪ--ਲ-ਦ---ੱ-- ---ਾ--ੀ ਪ-ੇ--? ਕੀ ਤੁ__ ਹ____ ਦੀ ਗੱ_ ਬੁ___ ਪ___ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਹ-ਪ-ਾ- ਦ- ਗ-ਡ- ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ---------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
kī tu---- -as-p-t-la -ī--a-ī-bulā'--- p--ēg-? k_ t_____ h_________ d_ g___ b_______ p______ k- t-h-n- h-s-p-t-l- d- g-ḍ- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------------------- kī tuhānū hasapatāla dī gaḍī bulā'uṇī pavēgī?
Kailangan mo bang tawagan ang doktor? ਕੀ--ੁਹ-ਨੂੰ--ਾਕ-ਰ-ਬੁ--ਉ-ਾ -----? ਕੀ ਤੁ__ ਡਾ___ ਬੁ___ ਪ___ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਬ-ਲ-ਉ-ਾ ਪ-ੇ-ਾ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? 0
Kī -uhā---ḍā---a-- bulā--ṇā-p-vē-ā? K_ t_____ ḍ_______ b_______ p______ K- t-h-n- ḍ-k-ṭ-r- b-l-'-ṇ- p-v-g-? ----------------------------------- Kī tuhānū ḍākaṭara bulā'uṇā pavēgā?
Kailangan mo bang tawagan ang pulisya? ਕੀ ਤ---ਨੂੰ---ਲ-ਸ ਬੁ-ਾਉ---ਪਵੇ--? ਕੀ ਤੁ__ ਪੁ__ ਬੁ___ ਪ___ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਪ-ਲ-ਸ ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
K- --hānū-p--i-a bul---ṇī -avē-ī? K_ t_____ p_____ b_______ p______ K- t-h-n- p-l-s- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------- Kī tuhānū pulisa bulā'uṇī pavēgī?
Mayroon ka bang numero ng telepono? Mayroon ako nito ngayon lang. ਕੀ -ੁਹਾ-ੇ--ੋ- -----ੋ--ਨ-ਬਰ---- ਹ-ਣੇ---ਰ- ----ਸ-। ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਟੈ___ ਨੰ__ ਹੈ_ ਹੁ_ ਮੇ_ ਕੋ_ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਨ-ਬ- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
K----hā---kōl- ṭ-il-p-ōn- nab-ra-ha-- H--ē m-rē--ōl---ī. K_ t_____ k___ ṭ_________ n_____ h___ H___ m___ k___ s__ K- t-h-ḍ- k-l- ṭ-i-ī-h-n- n-b-r- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. -------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna nabara hai? Huṇē mērē kōla sī.
Mayroon ka bang address? Mayroon ako nito ngayon lang. ਕ--ਤੁ-ਾ-ੇ-ਕ-ਲ ਪਤ---ੈ---ੁ-ੇ -ੇ-------ਸੀ। ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਪ_ ਹੈ_ ਹੁ_ ਮੇ_ ਕੋ_ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪ-ਾ ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। --------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
K- -u---ē -ō-a -atā--ai? Hu-ē-m-r---ōl- sī. K_ t_____ k___ p___ h___ H___ m___ k___ s__ K- t-h-ḍ- k-l- p-t- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla patā hai? Huṇē mērē kōla sī.
Nasayo ba ang mapa ng lungsod? Hawak ko kanina lang. ਕ----ਹ--ੇ-ਕੋ---ਹ---ਦਾ ---- ਹੈ--ਹ-ਣੇ--ੇ-ੇ ----ਸ-। ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸ਼__ ਦਾ ਨ__ ਹੈ_ ਹੁ_ ਮੇ_ ਕੋ_ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
K--tu--ḍē ---a-śahi-- -- nak-śā hai---u---mē-- kōla sī. K_ t_____ k___ ś_____ d_ n_____ h___ H___ m___ k___ s__ K- t-h-ḍ- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla śahira dā nakaśā hai? Huṇē mērē kōla sī.
Dumating ba siya sa tamang oras? Hindi siya makarating sa tamang oras. ਕ---ਹ-ਵ---ਤ--ਆ-ਆ- ਉ--ਸਮ----ੇ ਨ--ਂ-- ਸਕ-ਆ। ਕੀ ਉ_ ਵ__ ਤੇ ਆ___ ਉ_ ਸ_ ਤੇ ਨ_ ਆ ਸ___ ਕ- ਉ- ਵ-ਤ ਤ- ਆ-ਆ- ਉ- ਸ-ੇ- ਤ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ-। ----------------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। 0
Kī --a-v-ka-a -----i--- -sa--a-ē- ---------ā-s--i'ā. K_ u__ v_____ t_ ā_____ U__ s____ t_ n____ ā s______ K- u-a v-k-t- t- ā-i-ā- U-a s-m-ṁ t- n-h-ṁ ā s-k-'-. ---------------------------------------------------- Kī uha vakata tē ā'i'ā? Usa samēṁ tē nahīṁ ā saki'ā.
Nahanap ba niya ang daan? Hindi niya mahanap ang daan. ਕ--ਉ-ਨੂੰ-ਰਾ----ਭ-ਗਿਆ-ਸੀ?--ਸ-ੂੰ---ਤਾ----ਂ --ਲਿਆ। ਕੀ ਉ__ ਰਾ_ ਲੱ_ ਗਿ_ ਸੀ_ ਉ__ ਰ__ ਨ_ ਮਿ___ ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਹ ਲ-ਭ ਗ-ਆ ਸ-? ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------------------------- ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 0
Kī -hanū-r-h- lab----i'ā-sī? U--n- -----ā-n-hī- --li'-. K_ u____ r___ l____ g___ s__ U____ r_____ n____ m______ K- u-a-ū r-h- l-b-a g-'- s-? U-a-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'-. ------------------------------------------------------- Kī uhanū rāha labha gi'ā sī? Usanū rasatā nahīṁ mili'ā.
Naintindihan ka ba niya? Hindi niya ako maintindihan. ਕੀ--- --ਝ --ਆ--ਉਹ-ਸਮ- -ਹੀ--ਸ-ਿ-। ਕੀ ਉ_ ਸ__ ਗਿ__ ਉ_ ਸ__ ਨ_ ਸ___ ਕ- ਉ- ਸ-ਝ ਗ-ਆ- ਉ- ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ-। -------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 0
K--u-a s-m--ha gi--- -h- --m--h----hīṁ-------. K_ u__ s______ g____ U__ s______ n____ s______ K- u-a s-m-j-a g-'-? U-a s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-. ---------------------------------------------- Kī uha samajha gi'ā? Uha samajha nahīṁ saki'ā.
Bakit hindi ka nakauwi sa tamang oras? ਤ-ਸ-ਂ --- ਤੇ-ਕ-ਉ- -ਹੀਂ ਆ---ੇ? ਤੁ_ ਵ__ ਤੇ ਕਿ_ ਨ_ ਆ ਸ__ ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ੇ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ? 0
T-s-ṁ-v-kata -ē --'uṁ ---ī- - -ak-? T____ v_____ t_ k____ n____ ā s____ T-s-ṁ v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-? ----------------------------------- Tusīṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā sakē?
Bakit hindi mo nahanap ang daan? ਤ-ਹਾਨੂ-----ਾ-ਕਿ-- ਨਹ-ਂ ਮ-ਲ-ਆ? ਤੁ__ ਰ__ ਕਿ_ ਨ_ ਮਿ___ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? 0
Tuh--ū--asatā-ki------h-ṁ --l-'ā? T_____ r_____ k____ n____ m______ T-h-n- r-s-t- k-'-ṁ n-h-ṁ m-l-'-? --------------------------------- Tuhānū rasatā ki'uṁ nahīṁ mili'ā?
Bakit hindi mo siya naintindihan? ਤੁਸੀਂ---ਨੂੰ -ਮਝ--ਿ-ਂ ਨ----ਸ--? ਤੁ_ ਇ__ ਸ__ ਕਿ_ ਨ_ ਸ__ ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਸ-ੇ- ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? 0
Tusīṁ-isan- -a---ha -i'u--nahī----kē? T____ i____ s______ k____ n____ s____ T-s-ṁ i-a-ū s-m-j-a k-'-ṁ n-h-ṁ s-k-? ------------------------------------- Tusīṁ isanū samajha ki'uṁ nahīṁ sakē?
Hindi ako nakarating sa tamang oras dahil walang bus. ਮੈਂ-ਵ-- ਤੇ-ਕਿ-ਂ ਨ--ਂ-ਆ ਸ----/-ਸ-ੀ---ਉ-ਕਿ-ਕੋ- ਬੱਸ---ੀਂ -ੀ। ਮੈਂ ਵ__ ਤੇ ਕਿ_ ਨ_ ਆ ਸ__ / ਸ_ ਕਿ__ ਕੋ_ ਬੱ_ ਨ_ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਕ-ਈ ਬ-ਸ ਨ-ੀ- ਸ-। --------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M--ṁ v---ta t---------a--ṁ---s--i-ā/-sa---k-'uṅ---kō'ī---sa-n-hī- s-. M___ v_____ t_ k____ n____ ā s______ s___ k______ k___ b___ n____ s__ M-i- v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i k-'- b-s- n-h-ṁ s-. --------------------------------------------------------------------- Maiṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā/ sakī ki'uṅki kō'ī basa nahīṁ sī.
Naligaw ako dahil wala akong mapa. ਮੈ--ੰ-ਰਸ---ਨਹੀ- --------ਉ-ਕਿ-ਮ-ਰੇ --- ਸ਼--ਰ----ਨਕ---ਨ-ੀ--ਸੀ। ਮੈ_ ਰ__ ਨ_ ਮਿ__ ਕਿ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਸ਼__ ਦਾ ਨ__ ਨ_ ਸੀ_ ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਨ-ੀ- ਸ-। ----------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M-inū r----ā---h-ṁ-----'---i-uṅki -ē-ē----a ------ dā -aka-ā -ah-- -ī. M____ r_____ n____ m_____ k______ m___ k___ ś_____ d_ n_____ n____ s__ M-i-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'- k-'-ṅ-i m-r- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- n-h-ṁ s-. ---------------------------------------------------------------------- Mainū rasatā nahīṁ mili'ā ki'uṅki mērē kōla śahira dā nakaśā nahīṁ sī.
Hindi ko siya naintindihan dahil napakalakas ng musika. ਮੈ- -ਮਝ ਨਹੀਂ ਸ--- / ----ਕ-ਉ-ਕ------ਤ-ਕ--ੀ-ਜ਼-ਰ---ਲ --- ---ਾ-ਸ-। ਮੈਂ ਸ__ ਨ_ ਸ__ / ਸ_ ਕਿ__ ਸੰ__ ਕਾ_ ਜ਼ੋ_ ਨਾ_ ਵੱ_ ਰਿ_ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਗ-ਤ ਕ-ਫ- ਜ਼-ਰ ਨ-ਲ ਵ-ਜ ਰ-ਹ- ਸ-। -------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 0
Ma-- --m--h- ---ī- saki'---s--ī--i'-ṅ-- ---īt- kā-h----ra----- v--a-ri-ā sī. M___ s______ n____ s______ s___ k______ s_____ k____ z___ n___ v___ r___ s__ M-i- s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i s-g-t- k-p-ī z-r- n-l- v-j- r-h- s-. ---------------------------------------------------------------------------- Maiṁ samajha nahīṁ saki'ā/ sakī ki'uṅki sagīta kāphī zōra nāla vaja rihā sī.
Kailangan kong sumakay ng taxi. ਮ-ਨ-- -ੈ--ੀ--ੈਣ--ਪ-। ਮੈ_ ਟੈ__ ਲੈ_ ਪ__ ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-। -------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। 0
Ma--ū-ṭaikasī-l--ṇ- ---ī. M____ ṭ______ l____ p____ M-i-ū ṭ-i-a-ī l-i-ī p-'-. ------------------------- Mainū ṭaikasī laiṇī pa'ī.
Kailangan kong bumili ng mapa ng lungsod. ਮ--ੂੰ ਸ਼--ਰ ਦ- ਨਕ-ਾ-ਖਰ-ਦ-ਾ ਪ--। ਮੈ_ ਸ਼__ ਦਾ ਨ__ ਖ___ ਪਿ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਖ-ੀ-ਣ- ਪ-ਆ- ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। 0
M---------ra-d- n---śā kha--d--ā pi'-. M____ ś_____ d_ n_____ k________ p____ M-i-ū ś-h-r- d- n-k-ś- k-a-ī-a-ā p-'-. -------------------------------------- Mainū śahira dā nakaśā kharīdaṇā pi'ā.
Kailangan kong patayin ang radyo. ਮ---- -ੇ--- ਬੰ- --ਨਾ--ਿਆ। ਮੈ_ ਰੇ__ ਬੰ_ ਕ__ ਪਿ__ ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਡ-ਓ ਬ-ਦ ਕ-ਨ- ਪ-ਆ- ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 0
M-in--r-ḍ-'----d--karanā -i'-. M____ r_____ b___ k_____ p____ M-i-ū r-ḍ-'- b-d- k-r-n- p-'-. ------------------------------ Mainū rēḍī'ō bada karanā pi'ā.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -