Phrasebook

tl Asking questions 1   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

62 [animnapu’t dalawa]

Asking questions 1

Asking questions 1

62 [ਬਾਹਠ]

62 [bāhaṭha]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

[praśana puchaṇā 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
matuto ਸ-ੱਖ-ਾ ਸ--ਖਣ- ਸ-ੱ-ਣ- ------ ਸਿੱਖਣਾ 0
si-h--ā sikhaṇā s-k-a-ā ------- sikhaṇā
Marami bang natututunan ang mga mag-aaral? ਕ- --ਦਿ-ਰ---ਬ-ੁਤ ਸਿ---ਰ-- ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆਰਥ- ਬਹ-ਤ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆ-ਥ- ਬ-ੁ- ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? 0
kī vid----a-hī----u-- -ik-- -ahē-----? kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana? k- v-d-'-r-t-ī b-h-t- s-k-a r-h- h-n-? -------------------------------------- kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana?
Hindi, kaunti ang natutunan nila. ਨ---,ਉ- -ੱ- -ਿੱ---ਹ- -ਨ। ਨਹ--,ਉਹ ਘ-ਟ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ। ਨ-ੀ-,-ਹ ਘ-ਟ ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-। ------------------------ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 0
N-h--,uh--g-aṭ- si--- ra----ana. Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana. N-h-ṁ-u-a g-a-a s-k-a r-h- h-n-. -------------------------------- Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana.
pagtatanong ਪ੍ਰ-ਨ-ਪੁੱਛਣਾ ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਣ- ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਣ- ------------ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 0
Pr--an---uc-a-ā Praśana puchaṇā P-a-a-a p-c-a-ā --------------- Praśana puchaṇā
Madalas mo bang tanungin ang guro? ਕ--ਤ-ਸੀਂ -ਾ------ਰ--ਪ-ੇ ਅ--ਆ-ਕ --ਸੋ- -੍--ਨ --ੱ--ੇ ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆਪਣ- ਅਧ-ਆਪਕ ਪ-ਸ-- ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆ-ਣ- ਅ-ਿ-ਪ- ਪ-ਸ-ਂ ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? 0
k--tusī- --r- --b-r- āpaṇē-a---'----a---s-- p-a--na-puc-a-ē -ō? kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō? k- t-s-ṁ b-r- – b-r- ā-a-ē a-h-'-p-k- p-s-ṁ p-a-a-a p-c-a-ē h-? --------------------------------------------------------------- kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō?
Hindi, hindi ko siya madalas tinatanong. ਨ-ੀਂ- ਮੈਂ-ਉਹ-ਾ- ਤ----ਾਰ – -----ਹ-----ੱਛਦ--/ --ੱ-ਦੀ। ਨਹ--, ਮ-- ਉਹਨ-- ਤ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨਹ-- ਪ--ਛਦ- / ਪ--ਛਦ-। ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਤ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨ-ੀ- ਪ-ੱ-ਦ- / ਪ-ੱ-ਦ-। --------------------------------------------------- ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ / ਪੁੱਛਦੀ। 0
N----, m-----h-nā---------a-–----a---hīṁ p---a-ā- pu---dī. Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī. N-h-ṁ- m-i- u-a-ā- t-ṁ b-r- – b-r- n-h-ṁ p-c-a-ā- p-c-a-ī- ---------------------------------------------------------- Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī.
pagsagot ਉ--ਰ --ਣਾ ਉ-ਤਰ ਦ-ਣ- ਉ-ਤ- ਦ-ਣ- --------- ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ 0
Utar- dē-ā Utara dēṇā U-a-a d-ṇ- ---------- Utara dēṇā
Pakiusap, sumagot ka. / Paki-sagot, salamat. ਕਿ-ਪਾ ਕਰ-ੇ--ੱ-- -ਿ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਉ-ਤਰ ਦ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਉ-ਤ- ਦ-ਓ- -------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 0
k-r--- -ara-ē --a-a -i-ō. kirapā karakē utara di'ō. k-r-p- k-r-k- u-a-a d-'-. ------------------------- kirapā karakē utara di'ō.
Sasagot ako. ਮੈਂ ਉ----ਦਿ----/ ---ਦੀ -ਾ-। ਮ-- ਉ-ਤਰ ਦ--ਦ- / ਦ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਉ-ਤ- ਦ-ੰ-ਾ / ਦ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i--uta-a did------ī--ā-. Maiṁ utara didā/ didī hāṁ. M-i- u-a-a d-d-/ d-d- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ utara didā/ didī hāṁ.
trabaho ਕ-ਮ--ਰਨਾ ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ- -------- ਕੰਮ ਕਰਨਾ 0
K-ma -ara-ā Kama karanā K-m- k-r-n- ----------- Kama karanā
Nagtatrabaho ba siya ngayon? ਕ- ਉ- ਇਸ ---ਂ ਕ----ਰ ਰ-ਹਾ---? ਕ- ਉਹ ਇਸ ਸਮ-- ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਇ- ਸ-ੇ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
kī---- -sa --m-ṁ--ama ---- -ih--hai? kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai? k- u-a i-a s-m-ṁ k-m- k-r- r-h- h-i- ------------------------------------ kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai?
Oo, nagtatrabaho siya ngayon. ਜ- ---, ਇ- ਸਮ-- ------ -ਰ---ਹਾ-ਹ-। ਜ- ਹ--, ਇਸ ਸਮ-- ਉਹ ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-। ਜ- ਹ-ਂ- ਇ- ਸ-ੇ- ਉ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Jī-h-ṁ- i-a-samēṁ-u-a---ma kara-ri-ā-hai. Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai. J- h-ṁ- i-a s-m-ṁ u-a k-m- k-r- r-h- h-i- ----------------------------------------- Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai.
pagdating ਆਉਣਾ ਆਉਣ- ਆ-ਣ- ---- ਆਉਣਾ 0
Ā-uṇā Ā'uṇā Ā-u-ā ----- Ā'uṇā
Dadating ka ba? ਕ-----ੀ- ਆ -ਹੇ--ੋ? ਕ- ਤ-ਸ-- ਆ ਰਹ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ ਰ-ੇ ਹ-? ------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 0
k- ---īṁ ------ -ō? kī tusīṁ ā rahē hō? k- t-s-ṁ ā r-h- h-? ------------------- kī tusīṁ ā rahē hō?
Oo, malapit na tayo / kami. ਜੀ -ਾ---ਅ--- ਜ--ੀ ---ਹੇ-ਹਾ-। ਜ- ਹ--, ਅਸ-- ਜਲਦ- ਆ ਰਹ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਅ-ੀ- ਜ-ਦ- ਆ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Jī -āṁ- asī--jal-------a-ē----. Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ. J- h-ṁ- a-ī- j-l-d- ā r-h- h-ṁ- ------------------------------- Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ.
pagtira ਰਹ-ਣਾ ਰਹ-ਣ- ਰ-ਿ-ਾ ----- ਰਹਿਣਾ 0
Rahiṇā Rahiṇā R-h-ṇ- ------ Rahiṇā
Nakatira ka ba sa Berlin? ਕ--ਤ-ੰ-ਬਰਲ-- ਵ--- -ਹਿੰਦਾ - ਰਹ-ੰ-- -ੈ-? ਕ- ਤ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--? ਕ- ਤ-ੰ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਕੀ ਤੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ? 0
kī tū bar-li-a--i-a -ahidā- -ah--ī--ai-? kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ? k- t- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-i-? ---------------------------------------- kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ?
Oo, nakatira ako sa Berlin. ਜ- ਹ-ਂ,---ਂ---ਲ-ਨ---ੱ- -ਹਿੰਦ--/ -ਹਿ-ਦ- ---। ਜ- ਹ--, ਮ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Jī -āṁ,-mai----r-l--- vi----a-i--- r-hi-ī--āṁ. Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ. J- h-ṁ- m-i- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -