Slovníček fráz

sk Spojky 2   »   te సముచ్చయం 2

95 [deväťdesiatpäť]

Spojky 2

Spojky 2

95 [తొంభై ఐదు]

95 [Tombhai aidu]

సముచ్చయం 2

[Samuccayaṁ 2]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Odkedy už viac nepracuje? ఎప--------- ఆ-- ఇ-- ప-- చ---- ల---? ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? 0
Ep--------- ā-- i--- p--- c------ l---?Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Od jej svadby? ఆమ- ప----------------? ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? 0
Ām- p-------------------?Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Áno, už viac nepracuje, odkedy sa vydala. అవ---- ఆ-- ప---------------- ఆ-- ఇ-- ప-- చ---- ల--ు అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Av---- ā-- p------------------- ā-- i--- p--- c------ l--uAvunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Odkedy sa vydala, už viac nepracuje. ఆమ- ప---------------- ఆ-- ఇ-- ప-- చ---- ల--ు ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Ām- p------------------- ā-- i--- p--- c------ l--uĀme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Odkedy sa poznajú, sú šťastní. వా---- ఒ-------- క-------------------- వ----- స------- ఉ-----ు వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు 0
Vā--- o---------- k---------------------- v---- s--------- u----uVāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Odkedy majú deti, len zriedkakedy idú večer von. వా----- ప------ ఉ------- అ----- అ------ బ---- వ------ు వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు 0
Vā----- p------ u------ a----- a------ b------- v-----uVāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
Kedy telefonuje? ఆమ- ఎ------ క--- / ఫ--- చ--------? ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? 0
Ām- e----- k--/ p--- c-------?Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Počas jazdy? బం-- న---------------? బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? 0
Ba--- n---------------?Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Áno, počas toho, ako šoféruje auto. అవ---- ఆ-- బ--- న--------------ే అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే 0
Av---- ā-- b---- n--------------ēAvunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
Telefonuje počas toho, ako šoféruje auto. ఆమ- బ--- న--------------- ఆ-- క--- / ఫ--- చ-------ి ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది 0
Ām- b---- n--------------- ā-- k--/ p--- c------iĀme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Pri žehlení sleduje televíziu. ఆమ- ఇ------ చ-------------- ట-.వ-. చ-------ి ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది 0
Ām- i---- c------------ ṭ-.V-. C------iĀme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Pri písaní domácich úloh počúva hudbu. ఆమ- ప-- చ-------------- మ------- వ------ి ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది 0
Ām- p--- c------------ m----- v------iĀme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
Nevidím nič, keď nemám okuliare. నా వ--- క--------- ల-------- న--- ఏ-- చ-----ు నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను 0
Nā v---- k--------- l-------- n--- ē-- c------uNā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Ničomu nerozumiem, keď hrá hudba tak nahlas. మ్------ చ--- గ--------- ఉ--------- న--- ఏ-- అ---- క--ు మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు 0
My---- c--- g------------- u-------- n--- ē-- a----- k--uMyūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Necítim nič, keď mám nádchu. నా-- జ---- చ---------- న--- ఏ-- వ----------ు నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను 0
Nā-- j----- c---------- n--- ē-- v-------------uNāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
Ideme taxíkom, keď prší. వర--- ప--------- మ-- ట----- త---------ు వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము 0
Va---- p---------- m---- ṭ---- t---------uVarṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Keď vyhráme v lotérii, budeme cestovať okolo sveta. మన- ల---- గ------------ మ-- ప------ చ----- త----------ం మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం 0
Ma--- l----- g------------ m---- p--------- c---- t----------ṁManaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Začneme s jedlom, ak čoskoro nepríde. ఆయ- త------ ర------ మ-- త---- మ---------ం ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం 0
Āy--- t-------- r------- m---- t------ m-----------ṁĀyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ

Jazyky Európskej únie

Dnes má Európska únia viac ako 25 krajín. V budúcnosti budú členmi EÚ ešte ďalšie štáty. S novým štátom obyčajne prichádza aj nový jazyk. V súčasnosti sa v EÚ hovorí viac ako dvadsiatimi jazykmi. Všetky jazyky Európskej únie sú rovnocenné. Táto jazyková rôznorodosť je fascinujúca. Môže však viesť aj k problémom. Skeptici si myslia, že toľko rôznych jazykov môže byť pre EÚ prekážkou. Bráni to totiž efektívnej spolupráci. Mnohí si preto myslia, že by sa mal zaviesť jeden spoločný jazyk. Týmto jazykom by mali komunikovať všetky štáty. Nie je to ale také jednoduché. Žiadny jazyk nemôže byť vyhlásený za jediný oficiálny. Ostatné krajiny by sa potom cítili znevýhodnené. A v Európe nie je žiadny skutočne neutrálny jazyk ... Umelý jazyk ako esperanto by tiež nefungoval. Lebo v jazyku sa vždy odráža aj kultúra štátu. Žiadny štát sa teda nechce vzdať svojho jazyka. Štáty vo svojom jazyku vidia časť svojej identity. Jazyková politika je v programe EÚ dôležitým bodom. Existuje dokonca komisár pre viacjazyčnosť. EÚ má najviac prekladateľov a tlmočníkov na svete. Zhruba 3 500 ľudí pracuje na tom, aby sa ľudia v EÚ dohovorili. Napriek tomu nemôžu byť úplne všetky dokumenty preložené. Zabralo by to príliš veľa času a stálo príliš veľa peňazí. Väčšina dokumentov sa prekladá len do niekoľkých jazykov. Jazyková rôznorodosť je pre EÚ jednou z najväčších výziev. Európa by sa mala zjednotiť bez toho, aby štáty prišli o svoju identitu!