Guia de conversação

pt Imperativo 1   »   mr आज्ञार्थक १

89 [oitenta e nove]

Imperativo 1

Imperativo 1

८९ [एकोणनव्वद]

89 [Ēkōṇanavvada]

आज्ञार्थक १

[ājñārthaka 1]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Marata Tocar mais
És tão preguiçoso – não sejas tão preguiçoso! त--खूप---श- आ--स --इ-का-- इत-ी आ-श--ह-- -क-स. त- ख-प आळश- आह-स – इतक- / इतक- आळश- ह-ऊ नक-स. त- ख-प आ-श- आ-े- – इ-क- / इ-क- आ-श- ह-ऊ न-ो-. --------------------------------------------- तू खूप आळशी आहेस – इतका / इतकी आळशी होऊ नकोस. 0
t--k--p- -ḷaś- -hē-a-– i----/---ak- --aś- -ō-ū--ak--a. tū khūpa āḷaśī āhēsa – itakā/ itakī āḷaśī hō'ū nakōsa. t- k-ū-a ā-a-ī ā-ē-a – i-a-ā- i-a-ī ā-a-ī h-'- n-k-s-. ------------------------------------------------------ tū khūpa āḷaśī āhēsa – itakā/ itakī āḷaśī hō'ū nakōsa.
Tu dormes até muito tarde – não durmas até tão tarde! तू-----व-- झ--तोस---झो--े--– इ-क्या उ-ीर----------स. त- ख-प व-ळ झ-पत-स / झ-पत-स – इतक-य- उश-र- झ-प- नक-स. त- ख-प व-ळ झ-प-ो- / झ-प-े- – इ-क-य- उ-ी-ा झ-प- न-ो-. ---------------------------------------------------- तू खूप वेळ झोपतोस / झोपतेस – इतक्या उशीरा झोपू नकोस. 0
Tū --ūp--v--a---ō-a-ōsa- ----a--s--- ----y- -śī-- j-ō-ū -ak--a. Tū khūpa vēḷa jhōpatōsa/ jhōpatēsa – itakyā uśīrā jhōpū nakōsa. T- k-ū-a v-ḷ- j-ō-a-ō-a- j-ō-a-ē-a – i-a-y- u-ī-ā j-ō-ū n-k-s-. --------------------------------------------------------------- Tū khūpa vēḷa jhōpatōsa/ jhōpatēsa – itakyā uśīrā jhōpū nakōsa.
Tu vens tão tarde – não venhas tão tarde! तू--र- --------------स /-य-त-- - इ-क्---उश-र- येऊ---ोस. त- घर- ख-प उश-र- य-त-स / य-त-स – इतक-य- उश-र- य-ऊ नक-स. त- घ-ी ख-प उ-ी-ा य-त-स / य-त-स – इ-क-य- उ-ी-ा य-ऊ न-ो-. ------------------------------------------------------- तू घरी खूप उशीरा येतोस / येतेस – इतक्या उशीरा येऊ नकोस. 0
Tū-g---ī--hūpa-u-ī-- yē----/ y-tē-- –----k-ā -ś-r- y-'ū--a---a. Tū gharī khūpa uśīrā yētōsa/ yētēsa – itakyā uśīrā yē'ū nakōsa. T- g-a-ī k-ū-a u-ī-ā y-t-s-/ y-t-s- – i-a-y- u-ī-ā y-'- n-k-s-. --------------------------------------------------------------- Tū gharī khūpa uśīrā yētōsa/ yētēsa – itakyā uśīrā yē'ū nakōsa.
Tu ris-te tão alto – não rias tão alto! त- --प----्---े---तोस-- -सत-स – इ----ा---ठ-य----ह-ू-नक--. त- ख-प म-ठ-य-न- हसत-स / हसत-स – इतक-य- म-ठ-य-न- हस- नक-स. त- ख-प म-ठ-य-न- ह-त-स / ह-त-स – इ-क-य- म-ठ-य-न- ह-ू न-ो-. --------------------------------------------------------- तू खूप मोठ्याने हसतोस / हसतेस – इतक्या मोठ्याने हसू नकोस. 0
Tū--h-p- mō---ā-----s-----/---s-tēsa –---aky- m-ṭ--ānē --s- na--sa. Tū khūpa mōṭhyānē hasatōsa/ hasatēsa – itakyā mōṭhyānē hasū nakōsa. T- k-ū-a m-ṭ-y-n- h-s-t-s-/ h-s-t-s- – i-a-y- m-ṭ-y-n- h-s- n-k-s-. ------------------------------------------------------------------- Tū khūpa mōṭhyānē hasatōsa/ hasatēsa – itakyā mōṭhyānē hasū nakōsa.
Tu falas tão baixo – não fales tão baixo! तू ख-प -ळू-ब--तोस --ब-ल--स------े--ळू --लू-नकोस. त- ख-प हळ- ब-लत-स / ब-लत-स – इतक- हळ- ब-ल- नक-स. त- ख-प ह-ू ब-ल-ो- / ब-ल-े- – इ-क- ह-ू ब-ल- न-ो-. ------------------------------------------------ तू खूप हळू बोलतोस / बोलतेस – इतके हळू बोलू नकोस. 0
T---h--- -a-- -ō-a-ō--/ b----ēsa-- -tak---a-ū-b--ū n-k-s-. Tū khūpa haḷū bōlatōsa/ bōlatēsa – itakē haḷū bōlū nakōsa. T- k-ū-a h-ḷ- b-l-t-s-/ b-l-t-s- – i-a-ē h-ḷ- b-l- n-k-s-. ---------------------------------------------------------- Tū khūpa haḷū bōlatōsa/ bōlatēsa – itakē haḷū bōlū nakōsa.
Tu bebes de mais – não bebas tanto! त----प-पि-ोस-/-पित---–--तके-पिऊ नक--. त- ख-प प-त-स / प-त-स – इतक- प-ऊ नक-स. त- ख-प प-त-स / प-त-स – इ-क- प-ऊ न-ो-. ------------------------------------- तू खूप पितोस / पितेस – इतके पिऊ नकोस. 0
Tū-k-ūpa ---ō-a--pit--a-–-ita-ē pi'ū n-----. Tū khūpa pitōsa/ pitēsa – itakē pi'ū nakōsa. T- k-ū-a p-t-s-/ p-t-s- – i-a-ē p-'- n-k-s-. -------------------------------------------- Tū khūpa pitōsa/ pitēsa – itakē pi'ū nakōsa.
Tu fumas de mais – não fumes tanto! त--ख-- --म--पान ----स-/-----स –-इ----ध----पान ----न-ोस. त- ख-प ध-म-रप-न करत-स / करत-स – इतक- ध-म-रप-न कर- नक-स. त- ख-प ध-म-र-ा- क-त-स / क-त-स – इ-क- ध-म-र-ा- क-ू न-ो-. ------------------------------------------------------- तू खूप धूम्रपान करतोस / करतेस – इतके धूम्रपान करू नकोस. 0
Tū k-ūp- --ūmr-p-n- --r-tō-a- k--atē-a ----a-- --ūmra-āna-k-rū--a--s-. Tū khūpa dhūmrapāna karatōsa/ karatēsa – itakē dhūmrapāna karū nakōsa. T- k-ū-a d-ū-r-p-n- k-r-t-s-/ k-r-t-s- – i-a-ē d-ū-r-p-n- k-r- n-k-s-. ---------------------------------------------------------------------- Tū khūpa dhūmrapāna karatōsa/ karatēsa – itakē dhūmrapāna karū nakōsa.
Tu trabalhas de mais – não trabalhes tanto! त----प का- --तोस---क--े- – इ-के का- क-- -कोस. त- ख-प क-म करत-स / करत-स – इतक- क-म कर- नक-स. त- ख-प क-म क-त-स / क-त-स – इ-क- क-म क-ू न-ो-. --------------------------------------------- तू खूप काम करतोस / करतेस – इतके काम करू नकोस. 0
T- --ū-a---ma ka-atōs----a--t-sa---it-k- kā-a -ar---a---a. Tū khūpa kāma karatōsa/ karatēsa – itakē kāma karū nakōsa. T- k-ū-a k-m- k-r-t-s-/ k-r-t-s- – i-a-ē k-m- k-r- n-k-s-. ---------------------------------------------------------- Tū khūpa kāma karatōsa/ karatēsa – itakē kāma karū nakōsa.
Tu vais tão depressa – não vás tão depressa! तू -ूप व-गान- ग--ी---ल--ो- - च---तेस ---तक-या--ेग-------- -ालवू -क--. त- ख-प व-ग-न- ग-ड- च-लवत-स / च-लवत-स – इतक-य- व-ग-न- ग-ड- च-लव- नक-स. त- ख-प व-ग-न- ग-ड- च-ल-त-स / च-ल-त-स – इ-क-य- व-ग-न- ग-ड- च-ल-ू न-ो-. --------------------------------------------------------------------- तू खूप वेगाने गाडी चालवतोस / चालवतेस – इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस. 0
T---h--- -ē---- -āḍ--cā-a--tōsa--cālavatēs- ---t---ā -ē-ānē--āḍī--āl-----a---a. Tū khūpa vēgānē gāḍī cālavatōsa/ cālavatēsa – itakyā vēgānē gāḍī cālavū nakōsa. T- k-ū-a v-g-n- g-ḍ- c-l-v-t-s-/ c-l-v-t-s- – i-a-y- v-g-n- g-ḍ- c-l-v- n-k-s-. ------------------------------------------------------------------------------- Tū khūpa vēgānē gāḍī cālavatōsa/ cālavatēsa – itakyā vēgānē gāḍī cālavū nakōsa.
Levante-se, Senhor Müller! उठ-- --र--ान-म---लर! उठ-, श-र-म-न म-य-लर! उ-ा- श-र-म-न म-य-ल-! -------------------- उठा, श्रीमान म्युलर! 0
Uṭh---ś-īm----m-u---a! Uṭhā, śrīmāna myulara! U-h-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ---------------------- Uṭhā, śrīmāna myulara!
Sente-se, Senhor Müller! ब-ा--श---म-न-म--ुलर! बस-, श-र-म-न म-य-लर! ब-ा- श-र-म-न म-य-ल-! -------------------- बसा, श्रीमान म्युलर! 0
Basā--ś--------y-lar-! Basā, śrīmāna myulara! B-s-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ---------------------- Basā, śrīmāna myulara!
Fique sentado, Senhor Müller! ब--न -ह-,-श्र---न--्--ल-! बस-न रह-, श-र-म-न म-य-लर! ब-ू- र-ा- श-र-म-न म-य-ल-! ------------------------- बसून रहा, श्रीमान म्युलर! 0
Ba---- --hā--śr---na------r-! Basūna rahā, śrīmāna myulara! B-s-n- r-h-, ś-ī-ā-a m-u-a-a- ----------------------------- Basūna rahā, śrīmāna myulara!
Tenha paciência! संयम ब-ळ--. स-यम ब-ळग-. स-य- ब-ळ-ा- ----------- संयम बाळगा. 0
Sa-y--a bā-a-ā. Sanyama bāḷagā. S-n-a-a b-ḷ-g-. --------------- Sanyama bāḷagā.
Vá com calma! आपल--वेळ-----. आपल- व-ळ घ-य-. आ-ल- व-ळ घ-य-. -------------- आपला वेळ घ्या. 0
Āpa-ā--ē-a g-yā. Āpalā vēḷa ghyā. Ā-a-ā v-ḷ- g-y-. ---------------- Āpalā vēḷa ghyā.
Espere um momento! क्ष-भ--थ--ब-. क-षणभर थ--ब-. क-ष-भ- थ-ं-ा- ------------- क्षणभर थांबा. 0
Kṣ---b-ar- thāmbā. Kṣaṇabhara thāmbā. K-a-a-h-r- t-ā-b-. ------------------ Kṣaṇabhara thāmbā.
Tenha cuidado! जपू-. जप-न. ज-ू-. ----- जपून. 0
Ja-ūna. Japūna. J-p-n-. ------- Japūna.
Seja pontual! वक--शी- ब-ा. वक-तश-र बन-. व-्-श-र ब-ा- ------------ वक्तशीर बना. 0
V--t-------anā. Vaktaśīra banā. V-k-a-ī-a b-n-. --------------- Vaktaśīra banā.
Não seja estúpido /-a! म-र्ख--न- नका. म-र-ख बन- नक-. म-र-ख ब-ू न-ा- -------------- मूर्ख बनू नका. 0
Mū-k----a-ū-na-ā. Mūrkha banū nakā. M-r-h- b-n- n-k-. ----------------- Mūrkha banū nakā.

A língua chinesa

A língua chinesa é a língua com mais falantes em todo o mundo. Embora não exista uma única língua chinesa. Existem, na verdade, várias línguas chinesas. Todas elas pertencem à família das línguas sino-tibetanas. No total, cerca de 1,3 milhões de pessoas fala "chinês". A maioria vive na República da China e em Taiwan. Existem, igualmente, muitos países com minorias chinesas. A terceira maior língua chinesa é a língua oficial (norma padrão). Esta norma padrão é chamada de mandarim. O mandarim é a língua oficial da República da China. As outras línguas chinesas são simplesmente designadas como dialetos. O mandarim é também falado em Taiwan e na Singapura. O mandarim é a língua materna de 850 milhões de pessoas. Mas é compreendido por quase todos os falantes chineses. Por este motivo, os falantes dos vários dialetos recorrem ao seu uso para poderem comunicar entre si. Todos os chineses têm o mesmo sistema de escrita. O sistema de escrita chinês tem entre 4000 a 5000 anos de idade. Por conseguinte, o chinês é a língua com a tradição literária mais antiga. Também há outras culturas na Ásia que adotaram o sistema de escrita chinesa. Os caracteres chineses são mais difíceis do que o sistema de escrita alfabético. Já o chinês falado, não é assim tão complicado. A gramática é relativamente fácil de aprender. Por isso, as pessoas que aprendem chinês podem, num curto espaço de tempo, progredir rapidamente. E há cada vez mais pessoas que querem aprender chinês! O chinês enquanto língua estrangeira tem vindo a adquirir uma grande importância. Por toda a parte são oferecidos cursos de chinês. Sendo assim, força e acredite! O chinês será a língua do futuro...