Slovníček fráz

sk Spojky 3   »   bn সংযোগকারী অব্যয় ৩

96 [deväťesiatšesť]

Spojky 3

Spojky 3

৯৬ [ছিয়ানব্বই]

96 [Chiẏānabba\'i]

সংযোগকারী অব্যয় ৩

[sanyōgakārī abyaẏa 3]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina bengálčina Prehrať Viac
Vstanem, len čo zazvoní budík. ঘ--ত- অ-য--ার-ম ব--বার স-্গ-----গ--আ-ি--ঠে পড-ি ৷ ঘড়-ত- অ-য-ল-র-ম ব-জব-র সঙ-গ- সঙ-গ- আম- উঠ- পড-- ৷ ঘ-ি-ে অ-য-ল-র-ম ব-জ-া- স-্-ে স-্-ে আ-ি উ-ে প-়- ৷ ------------------------------------------------- ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়ি ৷ 0
gh-ṛ-tē a-ā-ā--a -ājabāra--a----saṅg--āmi-u-hē pa-i ghaṛitē ayālārma bājabāra saṅgē saṅgē āmi uṭhē paṛi g-a-i-ē a-y-l-r-a b-j-b-r- s-ṅ-ē s-ṅ-ē ā-i u-h- p-ṛ- ---------------------------------------------------- ghaṛitē ayālārma bājabāra saṅgē saṅgē āmi uṭhē paṛi
Som unavený, len čo sa mám učiť. য--ই -----ড়া -ু-ু করি---নই-সঙ্গ--সঙ-----ম------ন্----- প-়--৷ যখনই আম- পড-- শ-র- কর- তখনই সঙ-গ- সঙ-গ- আম- ক-ল-ন-ত হয়- পড-- ৷ য-ন- আ-ি প-়- শ-র- ক-ি ত-ন- স-্-ে স-্-ে আ-ি ক-ল-ন-ত হ-ে প-়- ৷ -------------------------------------------------------------- যখনই আমি পড়া শুরু করি তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি ৷ 0
y--han-'i-āmi ---ā-śuru-kari --kh-na'i-s--g------- --i -l-nt--ha-- p--i yakhana'i āmi paṛā śuru kari takhana'i saṅgē saṅgē āmi klānta haẏē paṛi y-k-a-a-i ā-i p-ṛ- ś-r- k-r- t-k-a-a-i s-ṅ-ē s-ṅ-ē ā-i k-ā-t- h-ẏ- p-ṛ- ----------------------------------------------------------------------- yakhana'i āmi paṛā śuru kari takhana'i saṅgē saṅgē āmi klānta haẏē paṛi
Prestanem pracovať, len čo budem mať 60. যখ-ই আ-ি-৬০--ছ--র-হ-ে ----স-্-ে-সঙ-গ- ----ক-জ---া-ব-্----ে ----৷ যখনই আম- ৬০ বছর-র হয়- য-ব সঙ-গ- সঙ-গ- আম- ক-জ কর- বন-ধ কর- দ-ব ৷ য-ন- আ-ি ৬- ব-র-র হ-ে য-ব স-্-ে স-্-ে আ-ি ক-জ ক-া ব-্- ক-ে দ-ব ৷ ---------------------------------------------------------------- যখনই আমি ৬০ বছরের হয়ে যাব সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজ করা বন্ধ করে দেব ৷ 0
y--ha---- ā-- --------r-r--ha-- -āb- --ṅ-- ----ē --i-k--- --r- bandha-ka-- d-ba yakhana'i āmi 60 bacharēra haẏē yāba saṅgē saṅgē āmi kāja karā bandha karē dēba y-k-a-a-i ā-i 6- b-c-a-ē-a h-ẏ- y-b- s-ṅ-ē s-ṅ-ē ā-i k-j- k-r- b-n-h- k-r- d-b- ------------------------------------------------------------------------------- yakhana'i āmi 60 bacharēra haẏē yāba saṅgē saṅgē āmi kāja karā bandha karē dēba
Kedy zavoláte? আ------ন--ো- ক---ন? আপন- কখন ফ-ন করব-ন? আ-ন- ক-ন ফ-ন ক-ব-ন- ------------------- আপনি কখন ফোন করবেন? 0
āp--- --k-----p--n---arabēn-? āpani kakhana phōna karabēna? ā-a-i k-k-a-a p-ō-a k-r-b-n-? ----------------------------- āpani kakhana phōna karabēna?
Len čo budem mať chvíľu čas. যখনই -মি কোনো-স-য় --- ৷ যখনই আম- ক-ন- সময় প-ব ৷ য-ন- আ-ি ক-ন- স-য় প-ব ৷ ----------------------- যখনই আমি কোনো সময় পাব ৷ 0
Y------'i -mi --nō sam--a p-ba Yakhana'i āmi kōnō samaẏa pāba Y-k-a-a-i ā-i k-n- s-m-ẏ- p-b- ------------------------------ Yakhana'i āmi kōnō samaẏa pāba
Zavolá, len čo bude mať čas. য-ন---ে এ-ট- --- পাব--তখন---ঙ্-ে স--গে--ে-------বে ৷ যখনই স- একট- সময় প-ব- তখনই সঙ-গ- সঙ-গ- স- ফ-ন করব- ৷ য-ন- স- এ-ট- স-য় প-ব- ত-ন- স-্-ে স-্-ে স- ফ-ন ক-ব- ৷ ---------------------------------------------------- যখনই সে একটু সময় পাবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে ফোন করবে ৷ 0
yak--n--i-sē-----u -amaẏa-p-----ak-a---i --ṅ-- saṅ-ē-s--p-ōna -a--bē yakhana'i sē ēkaṭu samaẏa pābē takhana'i saṅgē saṅgē sē phōna karabē y-k-a-a-i s- ē-a-u s-m-ẏ- p-b- t-k-a-a-i s-ṅ-ē s-ṅ-ē s- p-ō-a k-r-b- -------------------------------------------------------------------- yakhana'i sē ēkaṭu samaẏa pābē takhana'i saṅgē saṅgē sē phōna karabē
Ako dlho budete pracovať? আ------ক্-ণ--া--ক-ব--? আপন- কতক-ষণ ক-জ করব-ন? আ-ন- ক-ক-ষ- ক-জ ক-ব-ন- ---------------------- আপনি কতক্ষণ কাজ করবেন? 0
āpani-ka-akṣa---kāj- -arab--a? āpani katakṣaṇa kāja karabēna? ā-a-i k-t-k-a-a k-j- k-r-b-n-? ------------------------------ āpani katakṣaṇa kāja karabēna?
Budem pracovať, pokiaľ budem môcť. য--্ষ--আম- -ারব -ত---- ক-জ করব-৷ যতক-ষণ আম- প-রব ততক-ষণ ক-জ করব ৷ য-ক-ষ- আ-ি প-র- ত-ক-ষ- ক-জ ক-ব ৷ -------------------------------- যতক্ষণ আমি পারব ততক্ষণ কাজ করব ৷ 0
Ya---ṣa-a-ām--p-rab--t-takṣaṇ-----a --raba Yatakṣaṇa āmi pāraba tatakṣaṇa kāja karaba Y-t-k-a-a ā-i p-r-b- t-t-k-a-a k-j- k-r-b- ------------------------------------------ Yatakṣaṇa āmi pāraba tatakṣaṇa kāja karaba
Budem pracovať, pokiaľ budem zdravý. আ-ি -ত--- সুস-থ -া-ব---ত--ন -া------৷ আম- যতদ-ন স-স-থ থ-কব, ততদ-ন ক-জ করব ৷ আ-ি য-দ-ন স-স-থ থ-ক-, ত-দ-ন ক-জ ক-ব ৷ ------------------------------------- আমি যতদিন সুস্থ থাকব, ততদিন কাজ করব ৷ 0
ā---yat-d-na-s---h--t-āka-a- -atadi---k--- --ra-a āmi yatadina sustha thākaba, tatadina kāja karaba ā-i y-t-d-n- s-s-h- t-ā-a-a- t-t-d-n- k-j- k-r-b- ------------------------------------------------- āmi yatadina sustha thākaba, tatadina kāja karaba
Leží v posteli namiesto toho, aby pracoval. স- কাজ--রবা--পর-ব-্----ি-ানা- -ুয়ে থ--- ৷ স- ক-জ করব-র পর-বর-ত- ব-ছ-ন-য় শ-য়- থ-ক- ৷ স- ক-জ ক-ব-র প-ি-র-ত- ব-ছ-ন-য় শ-য়- থ-ক- ৷ ----------------------------------------- সে কাজ করবার পরিবর্তে বিছানায় শুয়ে থাকে ৷ 0
sē kā-a---rabār- --ribart- b---ā-āẏ--ś----t-ā-ē sē kāja karabāra paribartē bichānāẏa śuẏē thākē s- k-j- k-r-b-r- p-r-b-r-ē b-c-ā-ā-a ś-ẏ- t-ā-ē ----------------------------------------------- sē kāja karabāra paribartē bichānāẏa śuẏē thākē
Číta noviny namiesto toho, aby varila. স- -া--ন--ক-ব-র--রিবর্তে-----র--াগ---ড-ে ৷ স- র-ন-ন- করব-র পর-বর-ত- খবর-র ক-গজ পড-- ৷ স- র-ন-ন- ক-ব-র প-ি-র-ত- খ-র-র ক-গ- প-়- ৷ ------------------------------------------ সে রান্না করবার পরিবর্তে খবরের কাগজ পড়ে ৷ 0
sē-r-n-ā ----b--- p-r-bart- kh-b-r--- --g--- -aṛē sē rānnā karabāra paribartē khabarēra kāgaja paṛē s- r-n-ā k-r-b-r- p-r-b-r-ē k-a-a-ē-a k-g-j- p-ṛ- ------------------------------------------------- sē rānnā karabāra paribartē khabarēra kāgaja paṛē
Sedí v krčme namiesto toho, aby išiel domov. সে ঘরে যাবা- -রিবর-ত- --ে- -োকা-- -স--আছে-৷ স- ঘর- য-ব-র পর-বর-ত- মদ-র দ-ক-ন- বস- আছ- ৷ স- ঘ-ে য-ব-র প-ি-র-ত- ম-ে- দ-ক-ন- ব-ে আ-ে ৷ ------------------------------------------- সে ঘরে যাবার পরিবর্তে মদের দোকানে বসে আছে ৷ 0
s--ghar---āb--a pariba-t- ma--ra-d-kān- basē-ā-hē sē gharē yābāra paribartē madēra dōkānē basē āchē s- g-a-ē y-b-r- p-r-b-r-ē m-d-r- d-k-n- b-s- ā-h- ------------------------------------------------- sē gharē yābāra paribartē madēra dōkānē basē āchē
Pokiaľ viem, býva tu. আ-- ----- -া-ি -ে এখ--- --কে ৷ আম- যতদ-র জ-ন- স- এখ-ন- থ-ক- ৷ আ-ি য-দ-র জ-ন- স- এ-া-ে থ-ক- ৷ ------------------------------ আমি যতদূর জানি সে এখানে থাকে ৷ 0
ām---at-d-r- -āni -ē ē-hānē t-ākē āmi yatadūra jāni sē ēkhānē thākē ā-i y-t-d-r- j-n- s- ē-h-n- t-ā-ē --------------------------------- āmi yatadūra jāni sē ēkhānē thākē
Pokiaľ viem, je jeho žena chorá. আমি-যতদ-র-জ--ি-----স্ত--- অ--স্থ ৷ আম- যতদ-র জ-ন- ত-র স-ত-র- অস-স-থ ৷ আ-ি য-দ-র জ-ন- ত-র স-ত-র- অ-ু-্- ৷ ---------------------------------- আমি যতদূর জানি তার স্ত্রী অসুস্থ ৷ 0
ā------a-ū-----n--tā----t-- -s----a āmi yatadūra jāni tāra strī asustha ā-i y-t-d-r- j-n- t-r- s-r- a-u-t-a ----------------------------------- āmi yatadūra jāni tāra strī asustha
Pokiaľ viem, je nezamestnaný. আ----ত--র জ-নি ---ব-কা- ৷ আম- যতদ-র জ-ন- স- ব-ক-র ৷ আ-ি য-দ-র জ-ন- স- ব-ক-র ৷ ------------------------- আমি যতদূর জানি সে বেকার ৷ 0
āmi y-t--ūra-jāni sē--ēk-ra āmi yatadūra jāni sē bēkāra ā-i y-t-d-r- j-n- s- b-k-r- --------------------------- āmi yatadūra jāni sē bēkāra
Zaspal som, inak by som bol dochvíľny. আ-----মিয়--পড়ে-িল--- ------হল- আম- ঠ---স-য়ে--ৌ----যেত-ম ৷ আম- ঘ-ম-য়- পড--ছ-ল-ম, ত- ন- হল- আম- ঠ-ক সময়- প--ছ- য-ত-ম ৷ আ-ি ঘ-ম-য়- প-়-ছ-ল-ম- ত- ন- হ-ে আ-ি ঠ-ক স-য়- প-ঁ-ে য-ত-ম ৷ ---------------------------------------------------------- আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা না হলে আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতাম ৷ 0
ām- gh-m-ẏē -----hil-ma, tā-n- --lē -mi-ṭ--k--s--a---paum̐-h- yē-āma āmi ghumiẏē paṛēchilāma, tā nā halē āmi ṭhika samaẏē paum-chē yētāma ā-i g-u-i-ē p-ṛ-c-i-ā-a- t- n- h-l- ā-i ṭ-i-a s-m-ẏ- p-u-̐-h- y-t-m- -------------------------------------------------------------------- āmi ghumiẏē paṛēchilāma, tā nā halē āmi ṭhika samaẏē paum̐chē yētāma
Zmeškal som autobus, inak by som bol dochvíľny. আমি -া--- -র-ে-প----ি--তা -- হ-ে -মি -িক-সময়----ঁ-- যে----৷ আম- ব-সট- ধরত- প-র-ন-, ত- ন- হল- আম- ঠ-ক সময়- প--ছ- য-ত-ম ৷ আ-ি ব-স-া ধ-ত- প-র-ন-, ত- ন- হ-ে আ-ি ঠ-ক স-য়- প-ঁ-ে য-ত-ম ৷ ----------------------------------------------------------- আমি বাসটা ধরতে পারিনি, তা না হলে আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতাম ৷ 0
ā-------ṭā -har-----ār-n-, -- -ā -al- --- ṭ-i-a-sa---ē--aum-ch---ēt--a āmi bāsaṭā dharatē pārini, tā nā halē āmi ṭhika samaẏē paum-chē yētāma ā-i b-s-ṭ- d-a-a-ē p-r-n-, t- n- h-l- ā-i ṭ-i-a s-m-ẏ- p-u-̐-h- y-t-m- ---------------------------------------------------------------------- āmi bāsaṭā dharatē pārini, tā nā halē āmi ṭhika samaẏē paum̐chē yētāma
Nenašiel som cestu, inak by som bol dochvíľny. আমি রা-্-া-খ---ে---ইনি,--া--া----ঠিক -----------যেতা-। আম- র-স-ত- খ--জ- প-ইন-, ত- ন-হল- ঠ-ক সময়- প--ছ- য-ত-ম। আ-ি র-স-ত- খ-ঁ-ে প-ই-ি- ত- ন-হ-ে ঠ-ক স-য়- প-ঁ-ে য-ত-ম- ------------------------------------------------------ আমি রাস্তা খুঁজে পাইনি, তা নাহলে ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতাম। 0
ā------t- -----j--pā'-----tā n-h--ē-ṭh-k- --m-ẏē---u-̐-hē-yē-āma. āmi rāstā khum-jē pā'ini, tā nāhalē ṭhika samaẏē paum-chē yētāma. ā-i r-s-ā k-u-̐-ē p-'-n-, t- n-h-l- ṭ-i-a s-m-ẏ- p-u-̐-h- y-t-m-. ----------------------------------------------------------------- āmi rāstā khum̐jē pā'ini, tā nāhalē ṭhika samaẏē paum̐chē yētāma.

Jazyky a matematika

Myslenie a reč patria k sebe. Jedno ovplyvňuje druhé. Jazykové štruktúry ovplyvňujú štruktúry myslenia. Napríklad v niektorých jazykoch neexistujú slová pre číslice. Ľudia pri rozprávaní nerozumejú konceptu čísel. Matematika a jazyk teda k sebe tiež v istom zmysle patria. Gramatické a matematické štruktúry sú často podobné. Niektorí vedci si myslia, že sú tiež podobne spracovávané. Veria, že centrum reči je tiež zodpovedné za matematiku. Pomáha mozgu vykonávať početné operácie. Nedávne štúdie však dospeli k iným záverom. Ukazujú, že náš mozog spracováva matematiku bez pomoci reči. Vedci skúmali troch ľudí. Ich mozog bol následkom zranenia poškodený. Poškodené bolo aj centrum reči. Títo ľudia mali s rečou veľké ťažkosti. Neboli schopní formulovať jednoduché vety. Niektorým slovám ani nerozumeli. Po jazykovom teste mali títo ľudia riešiť matematické problémy. Niektoré matematické úlohy boli veľmi ťažké. Napriek tomu ich dokázali vyriešiť! Výsledky tejto štúdie sú veľmi zaujímavé. Ukazujú, že matematika nie je kódovaná slovami. Je možné, že jazyk a matematika majú rovnaký základ. Oboje je spracovávané v rovnakom centre. Matematika sa však nemusí najskôr previesť na reč. Možno sa matematika a jazyk i spoločne vyvíjajú ... Keď je ale mozog hotový, existujú oddelene!