Розмовник

uk Складнопідрядні речення з чи   »   th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [дев’яносто три]

Складнопідрядні речення з чи

Складнопідрядні речення з чи

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Я не знаю, чи він мене кохає. ฉัน--่ท-า------ข--ั---น--ือไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาร-กฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
c--̌---a-----́--âp-wâ-ka-o-r-----ha-n---̌---a-i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ra-k-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a-k-c-a-n-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
Я не знаю, чи він повернеться. ฉันไ-------่า--ข-จ---ับ-าห---ไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะกล-บมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ล-บ-า-ร-อ-ม- -------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
ch-̌n---̂---á-r--p-w---k----j-̀-gl--p-ma-rě--m-̂i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--gla-p-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---l-̀---a-r-̌---a-i --------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
Я не знаю, чи він мені зателефонує. ฉ--ไม---า-ว-า-เ-า-ะ----าห--อไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะโทรมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ท-ม-ห-ื-ไ-่ ------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
c-a-n-mâi-t-́-r-̂--w---kǎ----̀--on--a-r-̌--mâi cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--ton-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---o---a-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
Чи він мене любить? เข-อ--จ-ไ--ร--ฉ---็ไ--? เขาอาจจะไม-ร-กฉ-นก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ั-ฉ-น-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
kǎ----t-jà--a-i-r--k-c-ǎ--g-̂--d-̂i ka-o-a-t-ja--ma-i-ra-k-cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-r-́---h-̌---a-w-d-̂- -------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
Чи він повернеться? เ--อ-จ--ไ--กล--ม-ก็ไ-้? เขาอาจจะไม-กล-บมาก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ล-บ-า-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
kǎo-àt---̀--a-i--l-̀-----ga------i ka-o-a-t-ja--ma-i-gla-p-ma-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-g-a-p-m---a-w-d-̂- ------------------------------------ kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
Чи зателефонує він мені? เ-าอา----ม--ท--าห---ม----ิ--น-ก-ได้? เขาอาจจะไม-โทรมาหา ผม / ด-ฉ-น ก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ท-ม-ห- ผ- / ด-ฉ-น ก-ไ-้- ------------------------------------ เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
kǎ--a---ja--ma-----n--a--a---ǒm-d----h--n--a-w----i ka-o-a-t-ja--ma-i-ton-ma-ha--po-m-di--cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-t-n-m---a---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---a-i ----------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
Я запитую себе, чи думає він про мене. ผม-- ดิฉ-- ส----ว่าเ-า---ิ-ถ-ง -ม-----------ม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะค-ดถ-ง ผม / ด-ฉ-น ไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ิ-ถ-ง ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
p-̌--d-̀--hǎ---ǒng---̌----̂-kǎo--à--i-t-t---n----̌m-d-̀-chǎn-ma-i po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-t-te-ung-po-m-di--cha-n-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---i-t-t-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
Я запитую себе, чи має він іншу. ผม --ดิ-ัน สง-ั---า----ะ---น-ื่---ม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะม-คนอ--นไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ี-น-ื-น-ห- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
p--m--i---h------̌ng-sǎ--w---kǎ--ja--m-----n---un----i po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--mee-kon-e-un-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---e---o---̀-n-m-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
Я запитую себе, чи він бреше. ผม-/-ดิฉัน ---------ข-พู--กหก ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาพ-ดโกหก ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ู-โ-ห- ----------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
po---di--ch--n-sǒn----̌-------a-o-p--ot-----ho-k po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-po-ot-goh-ho-k p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---o-o---o---o-k ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
Чи думає він про мене? เขา--จ---ิด--งฉั-หร-อ--ล่-? เขาอาจจะค-ดถ-งฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ค-ด-ึ-ฉ-น-ร-อ-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
k----àt-ja--k-́t--ě--g--ha-n--------l-̀o ka-o-a-t-ja--ki-t-te-ung-cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-t-t-̌-n---h-̌---e-u-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
Чи має він іншу? เขาอ---ะมี---ื-นห-ื---ล่า? เขาอาจจะม-คนอ--นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ม-ค-อ-่-ห-ื-เ-ล-า- -------------------------- เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
ka-o--̀--jà-m----on----n--e-u-bhl-̀o ka-o-a-t-ja--mee-kon-e-un-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---e---o---̀-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------- kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
Чи говорить він правду? เ-า--จ-ะพู-ความจริงก----? เขาอาจจะพ-ดความจร-งก-ได-? เ-า-า-จ-พ-ด-ว-ม-ร-ง-็-ด-? ------------------------- เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
k-̌------ja----̂ot--wa----t-ri---g--w-dâi ka-o-a-t-ja--po-ot-kwa-mo-t-ring-ga-w-da-i k-̌---̀---a---o-o---w---o-t-r-n---a-w-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
Я сумніваюся, що я дійсно йому подобаюсь. ฉ---งสั-ว่---า----บฉ-น---ง ---ือ--่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะชอบฉ-นจร-ง ๆหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-ช-บ-ั-จ-ิ- ๆ-ร-อ-ม- ----------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
chǎn-s-̌n---------̂-k-̌o-j--------p-c--̌n-j-̀---n---ing---̌u-m--i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-c-a-w---h-̌---a---i-g-r-n---e-u-m-̂- ------------------------------------------------------------------ chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
Я сумніваюся, що він мені напише. ฉ-น-ง-ัย-่-----ะเข-ย----ฉ----ือไ-่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะเข-ยนถ-งฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-เ-ี-น-ึ-ฉ-น-ร-อ-ม- ---------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
cha-----̌---s-̌-------ǎo-j-̀---̌-n-te--ng-cha-n---̌---a-i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-an-te-ung-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-k-̌-n-t-̌-n---h-̌---e-u-m-̂- ---------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
Я сумніваюся, що він зі мною одружиться. ฉ-น--สัยว-าเข-จะแต-งง--ก-บ--น-รือ--่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะแต-งงานก-บฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------------ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
chǎn---̌---s-----â-k----j-̀-dhæ̀-g--ga--ga-p--h--n-r--u-m-̂i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-d-æ-n---g-n-g-̀---h-̌---e-u-m-̂- -------------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
Чи дійсно я йому подобаюсь? เขาอาจ-------นจริงๆ-รื---ล-า? เขาอาจจะชอบฉ-นจร-งๆหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ช-บ-ั-จ-ิ-ๆ-ร-อ-ป-่-? ----------------------------- เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
k-̌---̀--jà-cha----chǎn--à-r-ng-r------̌u-bhl-̀o ka-o-a-t-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---h-̂-p-c-a-n-j-̀-r-n---i-g-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
Чи дійсно він мені напише? เขาอ-จจะเ---น--ห-ฉั-ห--อเป-่-? เขาอาจจะเข-ยนมาหาฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-เ-ี-น-า-า-ั-ห-ื-เ-ล-า- ------------------------------ เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
k-̌------j------------h------̌---ě---hl--o ka-o-a-t-ja--ki-an-ma-ha--cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-a---a-h-̌-c-a-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------------- kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
Чи дійсно він зі мною одружиться? เขาอาจ-ะแ-่-ง-น-ับฉันเ---า? เขาอาจจะแต-งงานก-บฉ-นเปล-า? เ-า-า-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
k--o---t--à-d-æ-ng--gan--a-------n-b-lào ka-o-a-t-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-bhla-o k-̌---̀---a---h-̀-g-n-a---a-p-c-a-n-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào

Як мозок вчить граматику?

Немовлятами ми починаємо з того, що вчимо рідну мову. Це відбувається цілком автоматично. Ми цього не помічаємо. Але наш мозок під час навчання повинен виконувати велику роботу. Коли ми, наприклад, вчимо граматику, він має багато роботи. Кожного дня він чує нові речі. Він постійно отримує нові імпульси. Але мозок не може обробляти індивідуально кожен імпульс. Він повинен діяти економно. Тому він орієнтується на закономірності. Мозок помічає собі те, що він часто чує. Він реєструє, як часто відбувається певне діло. Потім з цих прикладів він виробляє граматичне правило. Діти знають, вірне чи хибне речення. Але вони не знають, чому це так. Їх мозок знає правила, хоча не вивчав їх. Дорослі вчать мову інакше. Вони вже знають структури своєї рідної мови. Вони створюють базис для нових граматичних правил. Щоби вчитися, дорослим потрібні уроки. Коли мозок вчить граматику, він має тверду систему. Це стає очевидним, наприклад, на іменниках та дієсловах. Вони зберігаються в різних ділянках мозку. Під час їх обробки активні різні ділянки. Також інакше вивчаються прості правила, ніж складні. Для складних правил разом працюють більше ділянок мозку. Як саме мозок вчить граматику – ще не досліджено. Але відомо, що теоретично він може вивчити будь-яку граматику…