Розмовник

uk На природі   »   th ธรรมชาติ

26 [двадцять шість]

На природі

На природі

26 [ยี่สิบหก]

yêe-sìp-hòk

ธรรมชาติ

[tam-má-chât]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Бачиш там вежу? คุณเ--นห--อ-ต-ง-ั-น-ห--ค-ับ --คะ? ค-ณเห-นหอคอยตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-อ-อ-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k----hěn-h-̌---a---d-rong--án--a-i-k-á--k-́ koon-he-n-ha-w-kawy-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-h-̌---a-y-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-hǎw-kawy-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Бачиш там гору? ค--เ-็---เ---ร-นั-นไหม ค-ับ---ค-? ค-ณเห-นภ-เขาตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ู-ข-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k-on-hěn-p-o-kǎ---h--n---á--ma-i----́p---́ koon-he-n-poo-ka-o-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-p-o-k-̌---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-poo-kǎo-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Бачиш там село? ค--เ-็----่----ตร--ั--ไห- ---บ-/-ค-? ค-ณเห-นหม--บ-านตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-่-้-น-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k-o--h-̌n-m-̀---â--d-r--g---́n-m-̌i-kra-----́ koon-he-n-mo-o-ba-n-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̀---a-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-mòo-bân-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Бачиш там річку? คุณ-ห--แ-่น้------้นไ-- ---บ /-ค-? ค-ณเห-นแม-น--ตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-น-ำ-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
koo---e---m---n-́m-dhr--g----n--ǎ--k-a-----́ koon-he-n-mæ--na-m-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̂-n-́---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-mæ̂-nám-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Бачиш там міст? ค-ณเห-----านตร-นั---หม--ร---/-คะ? ค-ณเห-นสะพานตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k----h--n-sa---an--h--n--n----ma-i--r--p-k-́ koon-he-n-sa--pan-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-s-̀-p-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-hěn-sà-pan-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Бачиш там озеро? คุ-เ-็---เ-ส---ร-นั้น-ห- --ับ-/ คะ? ค-ณเห-นทะเลสาบตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-ล-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
koon-h-̌---á-l---s--p-d--on--na-n--ǎ--k-a-----́ koon-he-n-ta--lay-sa-p-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-t-́-l-y-s-̀---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-hěn-tá-lay-sàp-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Той птах мені подобається. ผม---ด-ฉ-น --บ---ั-น--น ผม / ด-ฉ-น ชอบนกต-วน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ก-ั-น-้- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบนกตัวนั้น 0
p-̌m--ì--------ha--p-n--k--h-a-na-n po-m-di--cha-n-cha-wp-no-k-dhua-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-n-́---h-a-n-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-châwp-nók-dhua-nán
Те дерево мені подобається. ผม-/ ดิฉ-น--อ----ไม-ต--น-้น ผม / ด-ฉ-น ชอบต-นไม-ต-นน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-ไ-้-้-น-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบต้นไม้ต้นนั้น 0
po-m---̀--h-̌---h-̂-p-d--̂n-m-́i--hô--na-n po-m-di--cha-n-cha-wp-dho-n-ma-i-dho-n-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-o-n-m-́---h-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dhôn-mái-dhôn-nán
Той камінь мені подобається. ผม --ดิฉั--ชอบก้อน-ินก-----้ ผม / ด-ฉ-น ชอบก-อนห-นก-อนน-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-น-ิ-ก-อ-น-้ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบก้อนหินก้อนนี้ 0
p-̌----̀--h--n---â---ga--n-hi------w--n-́e po-m-di--cha-n-cha-wp-ga-wn-hi-n-ga-wn-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-g-̂-n-h-̌---a-w---e-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-gâwn-hǐn-gâwn-née
Той парк мені подобається. ผม-/ ---ัน -อบส--ส----ณะ-ห่-น-้น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนสาธารณะแห-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-ส-ธ-ร-ะ-ห-ง-ั-น -------------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น 0
po-m-dì--hǎ--c--̂w---u-a----̌-t---na----̀---na-n po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-sa--tan-na--hæ-ng-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-s-̌-t-n-n-́-h-̀-g-n-́- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-sǎ-tan-ná-hæ̀ng-nán
Той сад мені подобається. ผ--- ด--ัน -อ--ว-นั-น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-น-้- --------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนนั้น 0
po-m-dì-c-ǎ---h---p---̌------n po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-n-́- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-nán
Та квітка мені подобається. ผม-/ ดิฉ-- -อบ-อ--ม-น-้ ผม / ด-ฉ-น ชอบดอกไม-น-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-อ-ไ-้-ี- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบดอกไม้นี้ 0
pǒ---i---h-----ha-w---a-w--m-́--ne-e po-m-di--cha-n-cha-wp-da-wk-ma-i-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-̀-k-m-́---e-e ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dàwk-mái-née
Я вважаю це гарним. ผม --ด-ฉัน-ว่าน-----นส-ย ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นสวย ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ส-ย ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันสวย 0
po---di----ǎ---a--n-̂n--an--ǔ-y po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-su-ay p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-s-̌-y --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-sǔay
Я вважаю це цікавим. ผม / ----น ว่-นั่--ัน-่-สนใจ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-น-จ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าสนใจ 0
po--------ha-n-w---na-------n-̂--o-----i po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--so-n-jai p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-s-̌---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-sǒn-jai
Я вважаю це чудовим. ผ- - --ฉ-น---าน--นมัน-ด-าม ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นงดงาม ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ง-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันงดงาม 0
p-----ì-ch-̌------na---ma---go-t-ng-m po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-ngo-t-ngam p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-o-t-n-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-ngót-ngam
Я вважаю це бридким. ผ- /-----น-ว-าน----ั-น่า-กล-ยด ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเกล-ยด ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-ก-ี-ด ------------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเกลียด 0
po---d---ch-̌n-wa--n-̂------n-̂-g--̀-t po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--gli-at p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-g-i-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-glìat
Я вважаю це нудним. ผม-- -ิฉ-น ว--น-------่-เบื-อ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเบ--อ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-บ-่- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเบื่อ 0
p----d---ch-̌n-wa--n--n-m-n--a--bèua po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--be-ua p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-b-̀-a ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-bèua
Я вважаю це страшним. ผ--/ -ิฉ-น ---นั-น-ั--ย่ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นแย- ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-แ-่ ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันแย่ 0
pǒm-d----h-̌--w-̂-n--n---n-y-̂ po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-yæ- p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-y-̂ ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-yæ̂

Мови і прислів’я

В кожній мові є прислів’я. Отже прислів’я є важливою складовою частиною національної ідентичності. У прислів’ях відображаються цінності та норми країни. Їх форми повсюдно відомі та усталені, тобто є незмінними. Прислів’я завжди короткі і виразні. В них часто використовуються метафори. Багато прислів’їв мають поетичну структуру. Більшість прислів’їв дають нам поради та правила поведінки. Але деякі прислів’я також явно критикують. Дуже часто прислів’я використовують стереотипи. Таким чином, мова йде про дещо типове для інших країн та народів. Прислів’я мають довгу традицію. Вже Аристотель високо цінував їх як короткі філософські вислови. В риториці та літературі вони виступають важливими стилістичними засобами. Їх особливість полягає в тім, що вони завжди залишаються актуальними. В лінгвістиці ними займається окрема дисципліна. Багато прислів’їв існує у багатьох мовах. При цьому вони можуть бути лексично схожими. Тоді люди різних мов використовують однакові слова. Гавкучий собака не кусає, Bellende Hunde beißen nicht, Perro que ladra no muerde. (UA-DE-ES) Інші прислів’я однакові семантично. Це означає, один і той же зміст передається іншими словами. Називати речі своїми іменами. Appeler un chat un chat, Dire pane al pane e vino al vino. (UA-FR-IT) Так прислів’я допомагають нам розуміти інші народи та культури. Найцікавішими є всесвітньо відомі прислів’я. В них йдеться про «великі» теми людського життя. Тобто ці прислів’я стосуються універсального досвіду. Вони показують: ми всі однакові – байдуже, якою мовою ми розмовляємо!