Розмовник

uk Модальні дієслова у минулому 2   »   th อดีตกาลของกริยาช่วย 2

88 [вісімдесят вісім]

Модальні дієслова у минулому 2

Модальні дієслова у минулому 2

88 [แปดสิบแปด]

bhæ̀t-sìp-bhæ̀t

อดีตกาลของกริยาช่วย 2

[à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Мій син не хотів бавитися лялькою. ลูกชาย---งผ- - ของ-ิ-ั--ไ----าก-----ุ---า ล-กชาย ของผม / ของด-ฉ-น ไม-อยากเล-นต--กตา ล-ก-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ไ-่-ย-ก-ล-น-ุ-ก-า ----------------------------------------- ลูกชาย ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นตุ๊กตา 0
l---k-c-ai----w-g---̌---a---g-d-̀---a-n--a----̀------lê--d------d-a lo-ok-chai-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-le-n-dho-ok-dha l-̂-k-c-a---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---e-n-d-o-o---h- -------------------------------------------------------------------- lôok-chai-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-à-yâk-lên-dhóok-dha
Моя дочка не хотіла грати у футбол. ลูกสาว ของผ--/-ข-งด-ฉัน-ไ----า-----ฟ-ตบ-ล ล-กสาว ของผม / ของด-ฉ-น ไม-อยากเล-นฟ-ตบอล ล-ก-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ไ-่-ย-ก-ล-น-ุ-บ-ล ----------------------------------------- ลูกสาว ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นฟุตบอล 0
l-̂---sa-o--ǎwng--ǒ--k--w-g-d---c-a-n--a-i-a--yâk-le-n--óo--ba-n lo-ok-sa-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-le-n-fo-ot-bawn l-̂-k-s-̌---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---e-n-f-́-t-b-w- -------------------------------------------------------------------- lôok-sǎo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-à-yâk-lên-fóot-bawn
Моя жінка не хотіла грати в шахи зі мною. ภร--าขอ-ผ-ไม่อ--กเล-น-ม-ก-ุก--บ-ม ภรรยาของผมไม-อยากเล-นหมากร-กก-บผม ภ-ร-า-อ-ผ-ไ-่-ย-ก-ล-น-ม-ก-ุ-ก-บ-ม --------------------------------- ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม 0
p---y--k--n--pǒ--ma-i------̂----̂--mà-----o--g--p-p--m pan-ya-k-ong-po-m-ma-i-a--ya-k-le-n-ma-k-ro-ok-ga-p-po-m p-n-y-̂---n---o-m-m-̂---̀-y-̂---e-n-m-̀---o-o---a-p-p-̌- -------------------------------------------------------- pan-yâk-ong-pǒm-mâi-à-yâk-lên-màk-róok-gàp-pǒm
Мої діти не хотіли гуляти. ล-- ๆ--ง ---- ดิ-ั--ไม---า--ป-ดิ-เ-่น ล-ก ๆของ ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากไปเด-นเล-น ล-ก ๆ-อ- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-ป-ด-น-ล-น ------------------------------------- ลูก ๆของ ผม / ดิฉัน ไม่อยากไปเดินเล่น 0
lo-ok-l-̂-k-k---n---o-m---̀--hǎn---̂i-a--------ha---e-̶n-le-n lo-ok-lo-ok-ka-wng-po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-bhai-der-n-le-n l-̂-k-l-̂-k-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---h-i-d-r-n-l-̂- -------------------------------------------------------------- lôok-lôok-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-bhai-der̶n-lên
Вони не хотіли прибрати кімнату. พ-ก--า-ม---า-จั----ง พวกเขาไม-อยากจ-ดห-อง พ-ก-ข-ไ-่-ย-ก-ั-ห-อ- -------------------- พวกเขาไม่อยากจัดห้อง 0
pu-ak-k--o------à--a--------hâ-ng pu-ak-ka-o-ma-i-a--ya-k-ja-t-ha-wng p-̂-k-k-̌---a-i-a---a-k-j-̀---a-w-g ----------------------------------- pûak-kǎo-mâi-à-yâk-jàt-hâwng
Вони не хотіли йти спати. พ---ขา--่----ไปน-น พวกเขาไม-อยากไปนอน พ-ก-ข-ไ-่-ย-ก-ป-อ- ------------------ พวกเขาไม่อยากไปนอน 0
p-----k-̌o-m-̂i--̀-y-̂k--h---nawn pu-ak-ka-o-ma-i-a--ya-k-bhai-nawn p-̂-k-k-̌---a-i-a---a-k-b-a---a-n --------------------------------- pûak-kǎo-mâi-à-yâk-bhai-nawn
Йому не можна було їсти морозива. เข---่-ด-ร--อน-ญาต-ห------ศ---ม เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานไอศคร-ม เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ไ-ศ-ร-ม ------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม 0
ka---mâ--d----ráp--̀-n-----â--h--i--a-------̀---e-m ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-ai-so-k-reem k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-a---o-k-r-e- ------------------------------------------------------ kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-ai-sòk-reem
Йому не можна було їсти шоколад. เ-าไม----ร----ุ-าต---ท--ช็อคโ-แ--ต เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานช-อคโกแล-ต เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ช-อ-โ-แ-็- ---------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อคโกแล็ต 0
ka-o--a----a----a------nó--y--t-ha-i-ta--c-a--k-goh--æ-t ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-cha-wk-goh-læ-t k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-c-a-w---o---æ-t --------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-cháwk-goh-lǽt
Йому не можна було їсти цукерок. เข-ไ-่-ด--ั----ญ--ใ-้-าน---ก--ด เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานล-กกวาด เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ล-ก-ว-ด ------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานลูกกวาด 0
k-̌o-mâi---̂i--a-p-à---́o---̂--h-̂i-ta-----o------t ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-lo-ok-gwa-t k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-l-̂-k-g-a-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-lôok-gwàt
Я міг / могла щось забажати. ผม --ดิ-ั--ได้ร--อน-ญ-ต--ห้----ไ---้ต-ว---ได--า-อย่าง ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาต-ให-ขออะไรให-ต-วเองได-บางอย-าง ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-ข-อ-ไ-ใ-้-ั-เ-ง-ด-บ-ง-ย-า- ----------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ขออะไรให้ตัวเองได้บางอย่าง 0
p----dì-c-ǎn-d-̂----́p--̀-n-́o-y---hi-----i--a-w------i-h----------yn----̂i-b--g----ya-ng po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-ka-w-a--rai-ha-i-dhua-ayng-da-i-bang-a--ya-ng p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-k-̌---̀-r-i-h-̂---h-a-a-n---a-i-b-n---̀-y-̂-g ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-kǎw-à-rai-hâi-dhua-ayng-dâi-bang-à-yâng
Я міг / могла купити собі одяг. ผ- ----ฉ-- ------อน-ญาติ-ห้ซ-้--ุดใ-้ตัวเ--ไ-- หน--งชุด ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาต-ให-ซ--อช-ดให-ต-วเองได- หน--งช-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-ซ-้-ช-ด-ห-ต-ว-อ-ไ-้ ห-ึ-ง-ุ- ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้ หนึ่งชุด 0
po--------hǎn-d-̂---a-p--̀-n--o--a-d-i--hâi--éu-chó-----̂--dhua----g-da-----̀ung---ó-t po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-se-u-cho-ot-ha-i-dhua-ayng-da-i-ne-ung-cho-ot p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-s-́---h-́-t-h-̂---h-a-a-n---a-i-n-̀-n---h-́-t ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-séu-chóot-hâi-dhua-ayng-dâi-nèung-chóot
Я міг / могла узяти собі цукерку. ผม---ด-ฉัน ไ-้-ั--น--าต------บ--อค---ล็-ใ-้ต----- ห-ึ่-ช--น ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาตให-หย-บช-อคโกแล-ตให-ต-วเอง หน--งช--น ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-ย-บ-็-ค-ก-ล-ต-ห-ต-ว-อ- ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาตให้หยิบช็อคโกแล็ตให้ตัวเอง หนึ่งชิ้น 0
p-̌---ì--ha-n-dâ--ra-p-a----́o-y------̂-------c-á-------læ---ha-i----a--y---n--ung---ín po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-yi-p-cha-wk-goh-læ-t-ha-i-dhua-ayng-ne-ung-chi-n p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-t-h-̂---i-p-c-a-w---o---æ-t-h-̂---h-a-a-n---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-hâi-dhua-ayng-nèung-chín
Тобі можна було курити в літаку? คุณ-สู-----ี-บ-เ-รื่-ง---ไ--ห--อ? ค-ณ ส-บบ-หร--บนเคร--องบ-นได-หร-อ? ค-ณ ส-บ-ุ-ร-่-น-ค-ื-อ-บ-น-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ สูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ? 0
ko-n-------bo-o--èe-b-n-k---u-ng--i----̂-----u koon-so-op-bo-o-re-e-bon-kre-uang-bin-da-i-re-u k-o---o-o---o-o-r-̀---o---r-̂-a-g-b-n-d-̂---e-u ----------------------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-bon-krêuang-bin-dâi-rěu
Тобі можна було пити в лікарні пиво? คุณ --่-เ-ีย-์--โ--พ-า-าลไ-้-รือ? ค-ณ ด--มเบ-ยร-ในโรงพยาบาลได-หร-อ? ค-ณ ด-่-เ-ี-ร-ใ-โ-ง-ย-บ-ล-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ ดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ? 0
ko-n--èum-b----a--r---ng----y--b-n-------ěu koon-de-um-bia-nai-roh-ngo-p-ya-ban-da-i-re-u k-o---e-u---i---a---o---g-́---a-b-n-d-̂---e-u --------------------------------------------- koon-dèum-bia-nai-roh-ngóp-ya-ban-dâi-rěu
Тобі можна було взяти собаку в готель? ค---นำ-ุนัขเ--าม--น-รงแรม-ด-ห---? ค-ณ น-ส-น-ขเข-ามาในโรงแรมได-หร-อ? ค-ณ น-ส-น-ข-ข-า-า-น-ร-แ-ม-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ นำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ? 0
ko---na--s----na---k-̂--m---a--r--g---m----i--ěu koon-nam-so-o-na-k-ka-o-ma-nai-rong-ræm-da-i-re-u k-o---a---o-o-n-́---a-o-m---a---o-g-r-m-d-̂---e-u ------------------------------------------------- koon-nam-sòo-nák-kâo-ma-nai-rong-ræm-dâi-rěu
На канікулах діти могли довго залишатися надворі. ในช่วงพั-ร้อ-เ----- -ด้-ั-อนุ---ิให้-ยู--้า--------นข--น ในช-วงพ-กร-อนเด-ก ๆ ได-ร-บอน-ญาต-ให-อย--ข-างนอกด-นานข--น ใ-ช-ว-พ-ก-้-น-ด-ก ๆ ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-อ-ู-ข-า-น-ก-้-า-ข-้- -------------------------------------------------------- ในช่วงพักร้อนเด็ก ๆ ได้รับอนุญาติให้อยู่ข้างนอกด้นานขึ้น 0
na--c-û--g p----ó---èk --k---i--tô---b--i--on dta-m way--aa nai chûang pák rón dèk dèk mâi dtông bpai non dtaam way-laa n-i c-û-n- p-k r-n d-k d-k m-i d-ô-g b-a- n-n d-a-m w-y-l-a ----------------------------------------------------------- nai chûang pák rón dèk dèk mâi dtông bpai non dtaam way-laa
Вони могли довго грати у дворі. พว-เ--ได----อนุญา---ห--ล--ท---น-มไ-้นาน พวกเขาได-ร-บอน-ญาต-ให-เล-นท--สนามได-นาน พ-ก-ข-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-เ-่-ท-่-น-ม-ด-น-น --------------------------------------- พวกเขาได้รับอนุญาติให้เล่นที่สนามได้นาน 0
pu--k-ka---da-i-ra----̀-nóo-ya------ha-i-lên-te-et-nam---̂i--an pu-ak-ka-o-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-le-n-te-et-nam-da-i-nan p-̂-k-k-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-l-̂---e-e---a---a-i-n-n ----------------------------------------------------------------- pûak-kǎo-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-lên-têet-nam-dâi-nan
Вони могли довго не спати. พว-เ-า------อ-ุญาต-ห-น--ด-กได้ พวกเขาได-ร-บอน-ญาตให-นอนด-กได- พ-ก-ข-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-อ-ด-ก-ด- ------------------------------ พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ 0
p-̂a----̌o----i-r--p----n----------a---n-wn---̀-k-dâi pu-ak-ka-o-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-nawn-de-uk-da-i p-̂-k-k-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-t-h-̂---a-n-d-̀-k-d-̂- ------------------------------------------------------ pûak-kǎo-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-nawn-dèuk-dâi

Поради від забування

Навчання не завжди просте. Навіть коли воно дає задоволення, воно може бути втомливим. Але коли ми щось вивчили, ми радуємося. Ми пишаємося собою та нашим прогресом. Нажаль те, що ми вчимо, ми можемо також знов забути. Особливо часто це є проблемою під час вивчення мов. Більшість з нас вивчає в школі одну або дві мови. Після закінчення школи це знання часто втрачається. Ми навряд чи ще говоримо цією мовою. У повсякденні більшістю переважає наша рідна мова. Багато іноземних мов використовується ще лише у відпустках. Але якщо знання регулярно не активізуються, вони втрачаються. Наш мозок потребує тренінгу. Можна сказати, він працює як м’яза. Ця м’яза повинна рухатися, інакше вона слабне. Але є можливість запобігти забуванню. Найважливішим є – застосовувати вивчене. При цьому можуть допомогти тверді ритуали. Можна скласти невеличку програму для різних днів тижня. У понеділок, наприклад, читати якусь книжку іноземною мовою. Іноземну радіопередачу слухати у середу. Потім, о п’ятниці писати щоденник іноземною мовою. У такий спосіб ми переключаємося між читанням, слуханням та письмом. Завдяки цьому знання активується різними способами. Всі ці вправи не повинні тривати довго, півгодини достатньо. Але важливо тренуватися регулярно! Дослідження показують, що колись вивчене залишається у мозку десятиліттями. Але його слід лише знов діставати з шухляди…