Розмовник

uk Домовленість про зустріч   »   th การนัดหมาย

24 [двадцять чотири]

Домовленість про зустріч

Домовленість про зустріч

24 [ยี่สิบสี่]

yêe-sìp-sèe

การนัดหมาย

[gan-nát-mǎi]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Ти запізнився на автобус? ค-ณพ--ด--โด-สา--รือ-ป--า ค-ั- /-ค-? ค-ณพลาดรถโดยสารหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ล-ด-ถ-ด-ส-ร-ร-อ-ป-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
ko----l-̂---ót-d-y-s-̌n--e-u--h---o-------ká koon-pla-t-ro-t-doy-sa-n-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---l-̂---o-t-d-y-s-̌---e-u-b-l-̀---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-plât-rót-doy-sǎn-rěu-bhlào-kráp-ká
Я чекав на тебе півгодини. ผม-/-ดิฉ-น-รอ---ณ--ึ่-------งแล------- / -ะ ผม / ด-ฉ-น รอ ค-ณคร--งช--วโมงแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ร- ค-ณ-ร-่-ช-่-โ-ง-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอ คุณครึ่งชั่วโมงแล้ว ครับ / คะ 0
p----dì-c-----ra-----n----̂----chûa---n--lǽ---r-́p-k-́ po-m-di--cha-n-raw-koon-kre-ung-chu-a-mong-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o-n-k-e-u-g-c-u-a-m-n---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-raw-koon-krêung-chûa-mong-lǽo-kráp-ká
Ти не маєш мобільного телефону з собою? คุ- มีม--ถ--ต---ัว-ม-ใ-่หรื--คร-บ----ะ? ค-ณ ม-ม-อถ-อต-ดต-วไม-ใช-หร-อ คร-บ / คะ? ค-ณ ม-ม-อ-ื-ต-ด-ั-ไ-่-ช-ห-ื- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณ มีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือ ครับ / คะ? 0
ko-n--e--meu-te---dh----d--a-m-̂i---âi-------rá---á koon-mee-meu-te-u-dhi-t-dhua-ma-i-cha-i-re-u-kra-p-ka- k-o---e---e---e-u-d-i-t-d-u---a-i-c-a-i-r-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-mee-meu-těu-dhìt-dhua-mâi-châi-rěu-kráp-ká
Будь пунктуальним наступного разу! คร-้ง-น้า-อให--ร-เวลา น-ค--- - น--ะ! คร--งหน-าขอให-ตรงเวลา นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
k-áng-n-̂-k-̌---â--d--on----y-l------kráp--á---́ kra-ng-na--ka-w-ha-i-dhrong-way-la-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-w-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ---------------------------------------------------- kráng-nâ-kǎw-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Візьми наступного разу таксі! คร-้-----น----ท-ก--- --ค-ับ-- น---! คร--งหน-าน--งแท-กซ-- นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-ั-ง-ท-ก-ี- น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------------------- ครั้งหน้านั่งแท็กซี่ นะครับ / นะคะ! 0
kr----------a-n----́-------n---k-a-----́-k-́ kra-ng-na--na-ng-tæ-k-se-e-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-n---æ-k-s-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------------------- kráng-nâ-nâng-tǽk-sêe-ná-kráp-ná-ká
Візьми наступного разу парасольку! คร--งหน-าเอาร-ม-า--ว- นะคร-- /----ะ! คร--งหน-าเอาร-มมาด-วย นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ร-ม-า-้-ย น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วย นะครับ / นะคะ! 0
kr-́ng-nâ---------ma--ûay---́-k-----n---ká kra-ng-na--ao-ro-m-ma-du-ay-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---o-r-̂---a-d-̂-y-n-́-k-a-p-n-́-k-́ --------------------------------------------- kráng-nâ-ao-rôm-ma-dûay-ná-kráp-ná-ká
Завтра я вільний / вільна. พ-ุ---ี- ผม --ดิฉัน ห--ด--ร-บ-/-คะ พร--งน-- ผม / ด-ฉ-น หย-ด คร-บ / คะ พ-ุ-ง-ี- ผ- / ด-ฉ-น ห-ุ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- พรุ่งนี้ ผม / ดิฉัน หยุด ครับ / คะ 0
p-o-on---é--po-m-d-̀-c--̌n-y-̀o---r--p---́ pro-ong-ne-e-po-m-di--cha-n-yo-ot-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-y-̀-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- prôong-née-pǒm-dì-chǎn-yòot-kráp-ká
Зустрінемося завтра? พร-่ง-ี้เ-าจะ---ันด---ม -รับ --คะ? พร--งน--เราจะพบก-นด-ไหม คร-บ / คะ? พ-ุ-ง-ี-เ-า-ะ-บ-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหม ครับ / คะ? 0
pr---n---e---ra--j-̀-p----g---de---ǎ-----́p-k-́ pro-ong-ne-e-rao-ja--po-p-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---a---a---o-p-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ prôong-née-rao-jà-póp-gan-dee-mǎi-kráp-ká
На жаль, завтра я не можу. ขอโทษ---บ-- ค-ะ-พ---งนี้ไ-่ได- ค-ั----คะ ขอโทษคร-บ / ค-ะ พร--งน--ไม-ได- คร-บ / คะ ข-โ-ษ-ร-บ / ค-ะ พ-ุ-ง-ี-ไ-่-ด- ค-ั- / ค- ---------------------------------------- ขอโทษครับ / ค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ ครับ / คะ 0
k-̌w-t-̂--kr-́----̂-p---ong-née---̂i----i-------k-́ ka-w-to-t-kra-p-ka--pro-ong-ne-e-ma-i-da-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-̂-p-o-o-g-n-́---a-i-d-̂---r-́---a- ---------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-kâ-prôong-née-mâi-dâi-kráp-ká
В тебе вже є плани на ці вихідні? ส---ัปด-ห์นี้-ค-----ะไ-ทำห---ย-ง -รั- / คะ? ส-ดส-ปดาห-น-- ค-ณม-อะไรท-หร-อย-ง คร-บ / คะ? ส-ด-ั-ด-ห-น-้ ค-ณ-ี-ะ-ร-ำ-ร-อ-ั- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- สุดสัปดาห์นี้ คุณมีอะไรทำหรือยัง ครับ / คะ? 0
sò---s----d--ne-e-k-o----e----r--------ěu-ya----r-́p---́ so-ot-sa-p-da-ne-e-koon-mee-a--rai-tam-re-u-yang-kra-p-ka- s-̀-t-s-̀---a-n-́---o-n-m-e-a---a---a---e-u-y-n---r-́---a- ---------------------------------------------------------- sòot-sàp-da-née-koon-mee-à-rai-tam-rěu-yang-kráp-ká
Чи в тебе вже є плани? ห-ื-ว่า ค-ณ-ม--ัด-ล-----ั--- ค-? หร-อว-า ค-ณ ม-น-ดแล-ว คร-บ / คะ? ห-ื-ว-า ค-ณ ม-น-ด-ล-ว ค-ั- / ค-? -------------------------------- หรือว่า คุณ มีนัดแล้ว ครับ / คะ? 0
r--u---̂---o---ee--a-t-l-----ra----á re-u-wa--koon-mee-na-t-læ-o-kra-p-ka- r-̌---a---o-n-m-e-n-́---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rěu-wâ-koon-mee-nát-lǽo-kráp-ká
Я пропоную зустрітися на вихідних. ผม-/----ั- -สนอให--รา-จ---นวัน-ุด-ัป-าห์ ผม / ด-ฉ-น เสนอให-เราเจอก-นว-นส-ดส-ปดาห- ผ- / ด-ฉ-น เ-น-ใ-้-ร-เ-อ-ั-ว-น-ุ-ส-ป-า-์ ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน เสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ 0
po-m-d-̀--hǎn--a-y---w--a-i-----ju-̶-g-n-wa--s-----s--p-da po-m-di--cha-n-sa-y-naw-ha-i-rao-jur--gan-wan-so-ot-sa-p-da p-̌---i---h-̌---a-y-n-w-h-̂---a---u-̶-g-n-w-n-s-̀-t-s-̀---a ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǎy-naw-hâi-rao-jur̶-gan-wan-sòot-sàp-da
Влаштуємо пікнік? เร--ปป-ก-ิก-ั-ดี--- --ั--- -ะ? เราไปป-กน-กก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ิ-น-ก-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปปิกนิกกันดีไหม ครับ / คะ? 0
rao-b-a----i-k-n-́--gan-d-e--ǎi-----p-ká rao-bhai-bhi-k-ni-k-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-̀---i-k-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ rao-bhai-bhìk-ník-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Їдемо на пляж? เร--ปช-ย-าด---ด--ห- ค----- ค-? เราไปชายหาดก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-า-ห-ด-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปชายหาดกันดีไหม ครับ / คะ? 0
r---bh-i-c--i---̀---a---ee---̌--kráp--á rao-bhai-chai-ha-t-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-i-h-̀---a---e---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- rao-bhai-chai-hàt-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Їдемо в гори? เ-า-ปเ---ย-ภู--------ไ-ม คร-บ-/-ค-? เราไปเท--ยวภ-เขาก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ท-่-ว-ู-ข-ก-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหม ครับ / คะ? 0
rao---ai--e--o-----ka---g---dee----i-k--́----́ rao-bhai-te-eo-poo-ka-o-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---e-e---o---a-o-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- rao-bhai-têeo-poo-kǎo-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Я заберу тебе з офісу. ผม-- ดิฉั- จะ--รับ คุณ ท----ง-น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ท-งาน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-ำ-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ทำงาน 0
p-̌--dì-c-a----------i--á--koon-t-----a-----n po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-tam-ngan p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a---g-n ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-tam-ngan
Я заберу тебе з дому. ผ- / ---ั--จะไป-ั--คุ--ที่-้-น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--บ-าน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-น ------------------------------ ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่บ้าน 0
p--m-dì-ch-̌n--à---ai---́p-k--n-te---b--n po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-ba-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bân
Я заберу тебе на автобусній зупинці. ผม-/ --ฉ-น-จ--ป------ณ --่-้-ย-----ส-ร ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ป-ายรถโดยสาร ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-ย-ถ-ด-ส-ร -------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ป้ายรถโดยสาร 0
p-̌m--i---ha---j-̀---ai----p-koo--t-------̂--r----do---a-n po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-bha-i-ro-t-doy-sa-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---h-̂---o-t-d-y-s-̌- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bhâi-rót-doy-sǎn

Поради щодо вивчення іноземних мов

Вивчати нову мову завжди важко. Вимова, правила граматики та слова вимагають суворої дисципліни. Але є різні маленькі хитрощі, які облегшують навчання! Насамперед важливо, щоб ви позитивно мислили. З радістю сприймайте нову мову та новий досвід! Принципово байдуже з чого ви почнете. Знайдіть собі тему, яка особливо цікава для вас. Має сенс спершу сконцентруватися на слуханні та мовленні. Потім читайте та пишіть тексти. Знайдіть систему, яка пасує вам та вашому розпорядку дня. Для прикметників ви б могли часто відразу вивчати протилежні значення. Чи розвішайте по всій квартирі плакати із словами. Під час занять спортом і в авто ви можете вчитися з аудіо матеріалами. Якщо певна тема дається вам важко – припиніть. Зробіть перерву чи вчите щось інше! Так ви не втратите інтерес до нової мови. Розгадувати кросворди на новій мові – також задоволення. Фільми на іноземній мові надають різноманітності. За допомогою газет на іноземній мові ви багато взнаєте про країну та людей. В Інтернеті є багато вправ, які добре доповнюють ваші книги. І шукайте собі друзів, які також цікавляться мовами. Ніколи не вивчайте новий зміст ізольовано, а лише у контексті. Регулярно все повторюйте! Так ваш мозок зможе добре запам’ятовувати матеріал. Хто вже насичений теорією, повинен пакувати валізи! Адже ніде не навчаються так ефективно, як серед людей, що говорять рідноюмовою. Під час вашої подорожі ви можете вести щоденник із своїми спостереженнями. Але найважливіше – ніколи не здавайся!