Pasikalbėjimų knygelė

lt (Užsienio) kalbų mokymasis   »   th การเรียนภาษาต่างชาติ

23 [dvidešimt trys]

(Užsienio) kalbų mokymasis

(Užsienio) kalbų mokymasis

23 [ยี่สิบสาม]

yêe-sìp-sǎm

การเรียนภาษาต่างชาติ

[gan-rian-pa-sǎ-dhàng-cha-dhì]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Kur (jūs) mokėtės ispanų kalbos? คุณ-รี--ภาษ---ป-มา---ไห- ค-ับ - --? ค-ณเร-ยนภาษาสเปนมาจากไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-ภ-ษ-ส-ป-ม-จ-ก-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหน ครับ / คะ? 0
k----r--n-p---a---bh----m---------̌----á--ká koon-rian-pa-sa-t-bhayn-ma-ja-k-na-i-kra-p-ka- k-o---i-n-p---a-t-b-a-n-m---a-k-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-rian-pa-sàt-bhayn-ma-jàk-nǎi-kráp-ká
Ar mokate ir portugalų kalbą? คุณพ----ษาโ-----ก-ไ--ด้---ห- --ับ-/--ะ? ค-ณพ-ดภาษาโปรต-เกสได-ด-วยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-ภ-ษ-โ-ร-ุ-ก-ไ-้-้-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหม ครับ / คะ? 0
koon-pô-t-pa-sǎ-bhroh--ho---g-------̂i----a--m-̌i-kráp-k-́ koon-po-ot-pa-sa--bhroh-dho-o-ga-yt-da-i-du-ay-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o---a-s-̌-b-r-h-d-o-o-g-̀-t-d-̂---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- koon-pôot-pa-sǎ-bhroh-dhòo-gàyt-dâi-dûay-mǎi-kráp-ká
Taip, (aš) moku ir šiek tiek itališkai. ค--บ - -ะ-และ -ม / --ฉัน ก-พ-ดภา--อิ-า-ลี-----ด-วย คร-บ / คะ และ ผม / ด-ฉ-น ก-พ-ดภาษาอ-ตาเล-ยนได-ด-วย ค-ั- / ค- แ-ะ ผ- / ด-ฉ-น ก-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-ย-ไ-้-้-ย -------------------------------------------------- ครับ / คะ และ ผม / ดิฉัน ก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วย 0
k-áp-ka--l-----̌m-------a---gâ--------pa--a---̀--ha--i-n-d-̂--d--ay kra-p-ka--læ--po-m-di--cha-n-ga-w-po-ot-pa-sa--i--dha-lian-da-i-du-ay k-a-p-k-́-l-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-a---a-i-d-̂-y --------------------------------------------------------------------- kráp-ká-lǽ-pǒm-dì-chǎn-gâw-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lian-dâi-dûay
Man atrodo, jūs kalbate labai gerai. ผ- - ด--ัน ค---่า-ุณ-ูด-ด---่--าก ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณพ-ดได-เก-งมาก ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ู-ไ-้-ก-ง-า- --------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณพูดได้เก่งมาก 0
pǒm--i--c-ǎn-k-́--w-̂---on--o-----a-i-g------âk po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-po-ot-da-i-ge-ng-ma-k p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---o-o---a-i-g-̀-g-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-pôot-dâi-gèng-mâk
Šios kalbos gana panašios. ภ-ษาค่อ-ข-า------ก-นม-ก ภาษาค-อนข-างคล-ายก-นมาก ภ-ษ-ค-อ-ข-า-ค-้-ย-ั-ม-ก ----------------------- ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก 0
pa-sǎ--âwn--â-------i------a-k pa-sa--ka-wn-ka-ng-kla-i-gan-ma-k p---a---a-w---a-n---l-́---a---a-k --------------------------------- pa-sǎ-kâwn-kâng-klái-gan-mâk
Aš jus labai gerai suprantu. ผม - ---ั- ----ใ-----ได้-ี ผม / ด-ฉ-น เข-าใจภาษาได-ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ใ-ภ-ษ-ไ-้-ี -------------------------- ผม / ดิฉัน เข้าใจภาษาได้ดี 0
pǒm--i--c--̌n--â--j---pa-s-̌-dâ--d-e po-m-di--cha-n-ka-o-jai-pa-sa--da-i-dee p-̌---i---h-̌---a-o-j-i-p---a---a-i-d-e --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kâo-jai-pa-sǎ-dâi-dee
Bet rašyti ir kalbėti yra sunku. แต่การพ------า-เ--ย---นยาก แต-การพ-ดและการเข-ยนม-นยาก แ-่-า-พ-ด-ล-ก-ร-ข-ย-ม-น-า- -------------------------- แต่การพูดและการเขียนมันยาก 0
dhæ-------ô-t-læ--ga------n-----ya-k dhæ--gan-po-ot-læ--gan-ki-an-man-ya-k d-æ---a---o-o---æ---a---i-a---a---a-k ------------------------------------- dhæ̀-gan-pôot-lǽ-gan-kǐan-man-yâk
Aš dar daug klaidų darau. ผม-/ -ิฉัน ---พูดแล-เ-ี-นผ---ี-มาก ผม / ด-ฉ-น ย-งพ-ดและเข-ยนผ-ดอ-กมาก ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ู-แ-ะ-ข-ย-ผ-ด-ี-ม-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังพูดและเขียนผิดอีกมาก 0
p-̌--dì-cha---yan----̂-t-l---kǐa--p--t-è----âk po-m-di--cha-n-yang-po-ot-læ--ki-an-pi-t-e-ek-ma-k p-̌---i---h-̌---a-g-p-̂-t-l-́-k-̌-n-p-̀---̀-k-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-pôot-lǽ-kǐan-pìt-èek-mâk
Prašau mane visada pataisyti. โปรดช่-ย-ก้ใ-้ -ม---ดิฉ-น---กครั้---ว-น--- /--ร-บ โปรดช-วยแก-ให- ผม / ด-ฉ-น ท-กคร--งด-วยนะคะ / คร-บ โ-ร-ช-ว-แ-้-ห- ผ- / ด-ฉ-น ท-ก-ร-้-ด-ว-น-ค- / ค-ั- ------------------------------------------------- โปรดช่วยแก้ให้ ผม / ดิฉัน ทุกครั้งด้วยนะคะ / ครับ 0
bhr----chûay--æ̂-ha-i-po-m--ì-ch-̌n--ó---kra--g-d---------ká-kr--p bhro-t-chu-ay-gæ--ha-i-po-m-di--cha-n-to-ok-kra-ng-du-ay-na--ka--kra-p b-r-̀---h-̂-y-g-̂-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-t-́-k-k-a-n---u-a---a---a---r-́- ---------------------------------------------------------------------- bhròt-chûay-gæ̂-hâi-pǒm-dì-chǎn-tóok-kráng-dûay-ná-ká-kráp
Jūsų tartis (yra) visai gera. การอ---สียง-อง-ุณ--ม-ก การออกเส-ยงของค-ณด-มาก ก-ร-อ-เ-ี-ง-อ-ค-ณ-ี-า- ---------------------- การออกเสียงของคุณดีมาก 0
gan--̀-k-si-a-g--ǎwn---oon-d---ma-k gan-a-wk-si-ang-ka-wng-koon-dee-ma-k g-n-a-w---i-a-g-k-̌-n---o-n-d-e-m-̂- ------------------------------------ gan-àwk-sǐang-kǎwng-koon-dee-mâk
Jūs turite nedidelį akcentą. ค------เนีย-น-ดห-่อย ค-ณม-ส-เน-ยงน-ดหน-อย ค-ณ-ี-ำ-น-ย-น-ด-น-อ- -------------------- คุณมีสำเนียงนิดหน่อย 0
ko-n-m----ǎm-n--n-----t--à-y koon-mee-sa-m-niang-ni-t-na-wy k-o---e---a-m-n-a-g-n-́---a-w- ------------------------------ koon-mee-sǎm-niang-nít-nàwy
Galima atpažinti, iš kur (jūs) atvykote. คนฟัง-ามาร---้--าค-ณ-----ไหน คนฟ-งสามารถร--ว-าค-ณมาจากไหน ค-ฟ-ง-า-า-ถ-ู-ว-า-ุ-ม-จ-ก-ห- ---------------------------- คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน 0
kon-fang-s---ma---́-------wâ-k----ma----k-nǎi kon-fang-sa--ma-ro-t-ro-o-wa--koon-ma-ja-k-na-i k-n-f-n---a---a-r-́---o-o-w-̂-k-o---a-j-̀---a-i ----------------------------------------------- kon-fang-sǎ-ma-rót-róo-wâ-koon-ma-jàk-nǎi
Kokia jūsų gimtoji kalba? ภ-ษ---่--งคุ--ื--า-าอะ-ร--ร-บ-/--ะ? ภาษาแม-ของค-ณค-อภาษาอะไร คร-บ / คะ? ภ-ษ-แ-่-อ-ค-ณ-ื-ภ-ษ-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไร ครับ / คะ? 0
p-------æ---a-w---k----ke---a-sǎ-à-----kr-́----́ pa-sa--mæ--ka-wng-koon-keu-pa-sa--a--rai-kra-p-ka- p---a---æ---a-w-g-k-o---e---a-s-̌-a---a---r-́---a- -------------------------------------------------- pa-sǎ-mæ̂-kǎwng-koon-keu-pa-sǎ-à-rai-kráp-ká
Ar (jūs) lankote kalbos kursus? ค-ณเ---น---า--ร-สเ-ีย--า-าห-ื-เปล-า ค-ั--/---? ค-ณเร-ยนเข-าคอร-สเร-ยนภาษาหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-เ-้-ค-ร-ส-ร-ย-ภ-ษ-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- คุณเรียนเข้าคอร์สเรียนภาษาหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
ko-n--ian--âo---̂-s----n-----a--rěu-b-l--o--r--p---́ koon-rian-ka-o-ka-ws-rian-pa-sa--re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---i-n-k-̂---a-w---i-n-p---a---e-u-b-l-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-rian-kâo-kâws-rian-pa-sǎ-rěu-bhlào-kráp-ká
Kokį vadovėlį naudojate / Iš kokio vadovėlio mokotės? คุณ-----ังส---ร---เ-่มไหน-ค--บ-/-คะ? ค-ณใช-หน-งส-อเร-ยนเล-มไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ช-ห-ั-ส-อ-ร-ย-เ-่-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหน ครับ / คะ? 0
k----c---i--a-----e----ian-le----ǎi-------ká koon-cha-i-na-ng-se-u-rian-le-m-na-i-kra-p-ka- k-o---h-́---a-n---e-u-r-a---e-m-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-chái-nǎng-sěu-rian-lêm-nǎi-kráp-ká
Dabar (šiuo metu) nežinau, kaip jis vadinasi. ตอน-ี- ผ- / -ิ--น-จำช----ม-ได---รับ-/---? ตอนน-- ผม / ด-ฉ-น จ-ช--อไม-ได- คร-บ / คะ? ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น จ-ช-่-ไ-่-ด- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ตอนนี้ ผม / ดิฉัน จำชื่อไม่ได้ ครับ / คะ? 0
d-a---n-́-------d---cha-n--am-c-e------i---̂i---áp-k-́ dhawn-ne-e-po-m-di--cha-n-jam-che-u-ma-i-da-i-kra-p-ka- d-a-n-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-j-m-c-e-u-m-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- dhawn-née-pǒm-dì-chǎn-jam-chêu-mâi-dâi-kráp-ká
Neprisimenu pavadinimo. ผ--/-ด--ั- นึ--ื-อหน-งส---ม-อ----รับ - คะ ผม / ด-ฉ-น น-กช--อหน-งส-อไม-ออก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น น-ก-ื-อ-น-ง-ื-ไ-่-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน นึกชื่อหนังสือไม่ออก ครับ / คะ 0
po---d---c-ǎn----u--c--̂--na-ng---̌u----i-à-k-k-----ká po-m-di--cha-n-ne-uk-che-u-na-ng-se-u-ma-i-a-wk-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h-̂---a-n---e-u-m-̂---̀-k-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-néuk-chêu-nǎng-sěu-mâi-àwk-kráp-ká
(Aš jį) pamiršau. ผ-----ิ-ัน ---ไป-------ับ /-ค่ะ ผม / ด-ฉ-น ล-มไปแล-ว คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ล-ม-ป-ล-ว ค-ั- / ค-ะ ------------------------------- ผม / ดิฉัน ลืมไปแล้ว ครับ / ค่ะ 0
pǒm--i----ǎn------bha-----o----́p--â po-m-di--cha-n-leum-bhai-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-m-b-a---æ-o-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-leum-bhai-lǽo-kráp-kâ

Germanų kalbos

Germanų kalbos priklauso indoeuropiečių kalbų grupei. Ši lingvistinė grupė charakterizuojama pagal savo fonologinius bruožus. Šias kalbas iš kitų kalbų išskiria fonologija. Egzistuoja apie 15 germanų kalbų. Kaip gimtosiomis, jomis kalba 500 milijonų žmonių visame pasaulyje. Tikslų šiai šeimai priklausančių kalbų skaičių nustatyti sunku. Kartais neaišku, kas išliko: savarankiškos kalbos ar tik dialektai. Pati populiariausia germanų kalba yra anglų kalba. Ja kalba 350 milijonų žmonių visame pasaulyje. Po jos seka vokiečių ir olandų kalba. Germanų kalbos dalyjamos į kelias grupes. Šiaurės germanų, vakarų germanų ir rytų germanų. Šiaurės germanų grupei priklauso skandinavų kalbos. Anglų, vokiečių ir olandų kalbos priklauso vakarų germanų grupei. Visos rytų germanų kalbos išnyko. Šiai grupei anksčiau priklausė senoji anglų kalba. Germanų kalbos po pasaulį sklido kartu su kolonistais. Todėl Karibų jūros regione ir Pietų Afrikoje yra suprantama olandų kalba. Visos germanų kalbos kilo iš tų pačių šaknų. Tačiau nėra aišku, ar jos turėjo vieną bendrą kalbą. Be to, egzistuoja vos keli seni senovės germanų kalba rašyti tekstai. Skirtingai nei romanų kalbos, germanų kalbos neturi tiek daug išlikusių šaltinių. Todėl tyrinėti germanų kalbas daug sudėtingiau. Taip pat nedaug žinoma apie germanų tautų, arba teutonų, kultūrą. Teutonai nesusivienyjo. Todėl neturėjo bendro identiteto. Mokslui tyrinėjant jų kalbą tenka pasitelkti kitus šaltinius. Be graikų ir romėnų pagalbos apie teutonus žinotume labai nedaug!