Pasikalbėjimų knygelė

lt Gamtoje   »   th ธรรมชาติ

26 [dvidešimt šeši]

Gamtoje

Gamtoje

26 [ยี่สิบหก]

yêe-sìp-hòk

ธรรมชาติ

[tam-má-chât]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Ar matai ten bokštą? คุณเ----อ--ย-ร---้-ไห-----บ-/ -ะ? ค-ณเห-นหอคอยตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-อ-อ-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
ko---h--n---̌----w---hr-ng-n--n-ma-i--r-́p-k-́ koon-he-n-ha-w-kawy-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-h-̌---a-y-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-hǎw-kawy-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Ar matai ten kalną? ค----็---เขาต-งน-้นไหม----บ --คะ? ค-ณเห-นภ-เขาตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ู-ข-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k-on--ěn-p-o--a-o----ong-------a-i-k---p-k-́ koon-he-n-poo-ka-o-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-p-o-k-̌---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-poo-kǎo-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Ar matai ten kaimą? ค-------มู่บ้---ร--ั-นไ-----ับ - คะ? ค-ณเห-นหม--บ-านตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-่-้-น-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
ko----ě--mò--bân--h-o------n-m-̌i----́p---́ koon-he-n-mo-o-ba-n-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̀---a-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-mòo-bân-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Ar matai ten upę? ค-----น---น-ำ-ร--ั้นไ-ม-คร-บ - --? ค-ณเห-นแม-น--ตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-น-ำ-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k--n-h-̌--m-̂-n--m-dh-on---a---ma---k--́p-k-́ koon-he-n-mæ--na-m-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̂-n-́---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-mæ̂-nám-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Ar matai ten tiltą? ค-ณเห-น---า--------ไห- ค-ับ----ะ? ค-ณเห-นสะพานตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
ko---h-̌n-sa----n-dh-o-g-ná--mǎ---rá----́ koon-he-n-sa--pan-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-s-̀-p-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-hěn-sà-pan-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Ar matai ten ežerą? คุณ---นทะ-ล---ต-งนั้-ไหม-ค-ั-----ะ? ค-ณเห-นทะเลสาบตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-ล-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
koon--e---tá---y-s-̀p-d---ng-n-́--m-̌---r--p-k-́ koon-he-n-ta--lay-sa-p-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-t-́-l-y-s-̀---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-hěn-tá-lay-sàp-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Tas paukštis ten man patinka. ผม------ั- ช-บน---ว-ั-น ผม / ด-ฉ-น ชอบนกต-วน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ก-ั-น-้- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบนกตัวนั้น 0
p-̌m---̀-c--̌n-c---wp----k-dh-a-n-́n po-m-di--cha-n-cha-wp-no-k-dhua-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-n-́---h-a-n-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-châwp-nók-dhua-nán
Tas medis ten man patinka. ผ- /--ิ--น ------ไม-ต-น--้น ผม / ด-ฉ-น ชอบต-นไม-ต-นน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-ไ-้-้-น-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบต้นไม้ต้นนั้น 0
p-̌---i---hǎn--h--wp--h-̂----́--d--̂n--a-n po-m-di--cha-n-cha-wp-dho-n-ma-i-dho-n-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-o-n-m-́---h-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dhôn-mái-dhôn-nán
Šis akmuo čia man patinka. ผ--/-ดิ--น ชอบก-อนห----อนนี้ ผม / ด-ฉ-น ชอบก-อนห-นก-อนน-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-น-ิ-ก-อ-น-้ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบก้อนหินก้อนนี้ 0
p-̌m--ì--ha-n----̂-p-gâw----̌--g-----n--e po-m-di--cha-n-cha-wp-ga-wn-hi-n-ga-wn-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-g-̂-n-h-̌---a-w---e-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-gâwn-hǐn-gâwn-née
Tas parkas ten man patinka. ผ- --ดิฉ-- -อ-ส--ส--ารณะ-ห่งนั้น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนสาธารณะแห-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-ส-ธ-ร-ะ-ห-ง-ั-น -------------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น 0
p-̌m-d----h----cha----------s-̌--an--á-h-̀----án po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-sa--tan-na--hæ-ng-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-s-̌-t-n-n-́-h-̀-g-n-́- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-sǎ-tan-ná-hæ̀ng-nán
Tas sodas ten man patinka. ผ--- ดิฉั- ชอบ-วน-ั้น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-น-้- --------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนนั้น 0
p----dì-ch-̌n--ha-wp--------a-n po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-n-́- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-nán
Ši gėlė čia man patinka. ผม --ดิ-ัน---บ---ไม-นี้ ผม / ด-ฉ-น ชอบดอกไม-น-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-อ-ไ-้-ี- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบดอกไม้นี้ 0
p-̌m---̀--hǎ--châwp--à-----́---ée po-m-di--cha-n-cha-wp-da-wk-ma-i-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-̀-k-m-́---e-e ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dàwk-mái-née
Man tai gražu. ผ- /-ดิ--น --านั--มัน--ย ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นสวย ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ส-ย ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันสวย 0
p-̌m-d-̀---ǎ---a--na-----n-s--ay po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-su-ay p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-s-̌-y --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-sǔay
Man tai įdomu. ผ- / ดิฉั- ว่าน-่นม-นน-าสนใจ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-น-จ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าสนใจ 0
p-̌----̀-cha-n---̂--a-------n-̂-so-n-j-i po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--so-n-jai p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-s-̌---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-sǒn-jai
Man tai nuostabiai gražu. ผม-/ -ิ-ัน --า-ั-นมั--ด--ม ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นงดงาม ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ง-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันงดงาม 0
p--m-dì-c--̌n-w-̂-nâ--ma----ó---gam po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-ngo-t-ngam p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-o-t-n-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-ngót-ngam
Man tai bjauru. ผม ----ฉั- ----ั---ั-น--เ-ลียด ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเกล-ยด ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-ก-ี-ด ------------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเกลียด 0
pǒm-d-̀-cha---wâ-nân-m-n-na---li--t po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--gli-at p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-g-i-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-glìat
Man tai nuobodu. ผม / -ิฉั----าน--นม---่า---่อ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเบ--อ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-บ-่- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเบื่อ 0
p-̌m--i----a-------n-̂n-----na--bèua po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--be-ua p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-b-̀-a ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-bèua
Man tai baisu / siaubinga. ผ- / ---ั---่-----ม-นแย่ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นแย- ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-แ-่ ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันแย่ 0
pǒ--dì----̌n-wâ-n-̂--m-----̂ po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-yæ- p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-y-̂ ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-yæ̂

Kalbos ir posakiai

Kiekvienoje kalboje yra posakių. Dėl šios priežasties posakiai yra svarbi nacionalinio identiteto dalis. Posakiai atskleidžia šalies normas ir vertybes. Jų forma yra gerai žinoma ir nekeičiama. Posakiai visada būna trumpi ir glausti. Neretai juose panaudojamos metaforos. Daugelis posakių taip pat yra labai poetiški. Neretai jie pataria ar nurodo, kaip elgtis. Tačiau kai kurie posakiai taip pat yra ir kritiški. Posakiuose neretai panaudojami stereotipai. Dažnai juose yra tariamai tipiškų kitų šalių ar gyventojų bruožų. Posakiai turi ilgas tradicijas. Aristotelis gyrė posakius ir vadino juos trumpais filosofiniais darbais. Posakiai yra svarbios stilistinės priemonės retorikoje ir literatūroje. Jie ypatingi tuo, kad visada išlieka aktualūs. Lingvistikoje egzistuoja disciplina skirta būtent posakių tyrinėjimui. Daugelis posakių randami keliose kalbose. Taigi jie gali būti leksiškai identiški. Tokiu atveju, skirtingų kalbų atstovai naudoja tuos pačius žodžius. Bellende Hunde beißen nicht. Perro que ladra no muerde. (DE-ES) Kiti posakiai yra panašūs savo semantine reikšme. Ta pati prasmė išreiškiama kitokiais žodžiais. Appeler un chat un chat. Dire pane al pane e vino al vino. (FR-IT) Tad posakiai padeda mums suprasti kitus žmones ir kultūras. Įdomiausi posakiai sutinkami visame pasaulyje. Jie susijęs su „pagrindinėmis“ gyvenimo temomis. Jie kalba apie universalius potyrius. Posakiai įrodo, kad visi esame panašūs – nesvarbu, kokia kalba kalbame!