Pasikalbėjimų knygelė

lt Jungtukai 2   »   th คำสันธาน 2

95 [devyniasdešimt penki]

Jungtukai 2

Jungtukai 2

95 [เก้าสิบห้า]

gâo-sìp-hâ

คำสันธาน 2

[kam-sǎn-tan]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Nuo kada ji nebedirba? เธอไม่-ำงา--ั้งแ---ม-----? เธอไม-ท-งานต--งแต-เม--อไร? เ-อ-ม-ท-ง-น-ั-ง-ต-เ-ื-อ-ร- -------------------------- เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร? 0
tu---mâ---a---g---d-â-g-d-æ---e-ua-rai tur--ma-i-tam-ngan-dha-ng-dhæ--me-ua-rai t-r---a-i-t-m-n-a---h-̂-g-d-æ---e-u---a- ---------------------------------------- tur̶-mâi-tam-ngan-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Nuo savo vestuvių? ตั้-แ-่--อ-ต่ง--นหรือ? ต--งแต-เธอแต-งงานหร-อ? ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น-ร-อ- ---------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ? 0
d--̂---dhæ̀-t-r------n--ng-n--e-u dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan-re-u d-a-n---h-̀-t-r---h-̀-g-n-a---e-u --------------------------------- dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan-rěu
Ji nebedirba nuo tada, kai ištekėjo. ใ-่------่ท--านอ--เลย--ั--แต--ธ----ง-าน ใช- เธอไม-ท-งานอ-กเลย ต--งแต-เธอแต-งงาน ใ-่ เ-อ-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น --------------------------------------- ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน 0
châi--ur--m-----a--n-a--èe--luн---h-̂-g--hæ--t--̶-d--̀ng-n-an cha-i-tur--ma-i-tam-ngan-e-ek-luнy-dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan c-a-i-t-r---a-i-t-m-n-a---̀-k-l-н---h-̂-g-d-æ---u-̶-d-æ-n---g-n --------------------------------------------------------------- châi-tur̶-mâi-tam-ngan-èek-luнy-dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan
Nuo to, kai ištekėjo, ji nebedirba. ต-้--ต-เธอแต่ง--น เ--ก็-็-ม่ทำงาน-ี--ลย ต--งแต-เธอแต-งงาน เธอก---ไม-ท-งานอ-กเลย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น เ-อ-็-็-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย --------------------------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอก็็็ไม่ทำงานอีกเลย 0
d-â---dt-e-t----tà--- ---an-· ter m-i---m ng--n -e---o-e dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie d-â-g d-à- t-r d-à-n- n-a-n · t-r m-i t-m n-a-n è-k l-i- -------------------------------------------------------- dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie
Nuo tada, kai jie vienas kitą pažįsta, jie yra laimingi. ตั้-แต่พ---ขารู-จ-กกัน-พ---็เ-ามีคว--ส-ข ต--งแต-พวกเขาร--จ-กก-น พวกก-เขาม-ความส-ข ต-้-แ-่-ว-เ-า-ู-จ-ก-ั- พ-ก-็-ข-ม-ค-า-ส-ข ---------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกก็เขามีความสุข 0
dh--n--dhæ̀--ûa---ǎo-r----j--k-g-n----ak-------a-o-m--e---a--s---k dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-ro-o-ja-k-gan-pu-ak-ga-w-ka-o-me-ek-wam-so-ok d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---o-o-j-̀---a---u-a---a-w-k-̌---e-e---a---o-o- -------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-róo-jàk-gan-pûak-gâw-kǎo-mêek-wam-sòok
Nuo tada, kai jie turi vaikų, išena jie tik retkarčiais. ต--ง-ต-พวก---ม---ก ---เขา---ท--ม่--ไห--ลย ต--งแต-พวกเขาม-ล-ก พวกเขาก-แทบไม-ไปไหนเลย ต-้-แ-่-ว-เ-า-ี-ู- พ-ก-ข-ก-แ-บ-ม-ไ-ไ-น-ล- ----------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาก็แทบไม่ไปไหนเลย 0
dh--n--dh-̀---̂ak-kǎ---ee-l-̂o--pu--k-ka-----̂---------̂--bha-----i-l--y dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-mee-lo-ok-pu-ak-ka-o-ga-w-tæ-p-ma-i-bhai-na-i-luнy d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---e---o-o---u-a---a-o-g-̂---æ-p-m-̂---h-i-n-̌---u-y ------------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-mee-lôok-pûak-kǎo-gâw-tæ̂p-mâi-bhai-nǎi-luнy
Kada ji skambins? เธ---ร-ั-ท---นไหน? เธอโทรศ-พท-ตอนไหน? เ-อ-ท-ศ-พ-์-อ-ไ-น- ------------------ เธอโทรศัพท์ตอนไหน? 0
t-r̶-ton--à--d-awn--ǎi tur--ton-sa-p-dhawn-na-i t-r---o---a-p-d-a-n-n-̌- ------------------------ tur̶-ton-sàp-dhawn-nǎi
Kelionės metu? ข-ะขั-รถห-ือ? ขณะข-บรถหร-อ? ข-ะ-ั-ร-ห-ื-? ------------- ขณะขับรถหรือ? 0
k-̀-n---kà---o-t-r--u ka--na--ka-p-ro-t-re-u k-̀-n-́-k-̀---o-t-r-̌- ---------------------- kà-ná-kàp-rót-rěu
Taip, kai važiuos / važiuodama automobiliu. ใ-่ -ณะที่-ธอ-ั--ถ ใช- ขณะท--เธอข-บรถ ใ-่ ข-ะ-ี-เ-อ-ั-ร- ------------------ ใช่ ขณะที่เธอขับรถ 0
c-------------t-----ur--------ót cha-i-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t c-a-i-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t --------------------------------- châi-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Ji skambins, kai važiuos / važiuodama automobiliu. เ-อ---ศ--ท----ท-่---ขั-รถ เธอโทรศ-พท-ขณะท--เธอข-บรถ เ-อ-ท-ศ-พ-์-ณ-ท-่-ธ-ข-บ-ถ ------------------------- เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ 0
tu-̶--on-sàp------------e--ur̶-kà--r-́t tur--ton-sa-p-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t t-r---o---a-p-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t ----------------------------------------- tur̶-ton-sàp-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Ji žiūri televizorių lygindama /, kai lygina. เ-อด-โทรทัศ-์ข----่เ-อร-ดผ้า เธอด-โทรท-ศน-ขณะท--เธอร-ดผ-า เ-อ-ู-ท-ท-ศ-์-ณ-ท-่-ธ-ร-ด-้- ---------------------------- เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า 0
t--̶---o-t-n---́t-k--------e-e-tur-----et--â tur--doo-ton-ta-t-ka--na--te-e-tur--re-et-pa- t-r---o---o---a-t-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-r-̂-t-p-̂ --------------------------------------------- tur̶-doo-ton-tát-kà-ná-têe-tur̶-rêet-pâ
Ruošdama pamokas, ji klausosi muzikos. เธ---ง---งข-ะท-่-ธ-ทำงาน เธอฟ-งเพลงขณะท--เธอท-งาน เ-อ-ั-เ-ล-ข-ะ-ี-เ-อ-ำ-า- ------------------------ เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน 0
t-r---ang-pla---ga----ná-t-----ur̶-t---ng-n tur--fang-pla--nga-yk-na--te-e-tur--tam-ngan t-r---a-g-p-a---g-̂-k-n-́-t-̂---u-̶-t-m-n-a- -------------------------------------------- tur̶-fang-plá-ngâyk-ná-têe-tur̶-tam-ngan
(Aš) nieko nematau, kai / jei neturiu akinių. ผ- /-ดิฉ-- -อ---่เห-น-ะไร--- ถ------/-ดิฉั-ไ-่-ี--่น ผม / ด-ฉ-น มองไม-เห-นอะไรเลย ถ-า ผม / ด-ฉ-นไม-ม-แว-น ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-ม-เ-็-อ-ไ-เ-ย ถ-า ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-แ-่- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มองไม่เห็นอะไรเลย ถ้า ผม / ดิฉันไม่มีแว่น 0
po---d-̀---ǎ---a----mâ--he-n----------нy--â-p----dì-ch-̌n---̂--me--w--n po-m-di--cha-n-mawng-ma-i-he-n-a--rai-luнy-ta--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-wæ-n p-̌---i---h-̌---a-n---a-i-h-̌---̀-r-i-l-н---a---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---æ-n --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mawng-mâi-hěn-à-rai-luнy-tâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-wæ̂n
(Aš) nieko nesuprantu, kai / jei taip garsiai groja muzika. ผม - ด-ฉ----ม---้าใ-อ---เล--ถ้า---ร--ัง--ิน-ป ผม / ด-ฉ-น ไม-เข-าใจอะไรเลย ถ-าดนตร-ด-งเก-นไป ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ะ-ร-ล- ถ-า-น-ร-ด-ง-ก-น-ป --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป 0
p-̌--d-̀--h--n-mâi----o-j-i----ra---uн-----t-n----r-----ng--er̶---h-i po-m-di--cha-n-ma-i-ka-o-jai-a--rai-luнy-ta-t-no-t-ree-dang-ger-n-bhai p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---̀-r-i-l-н---a-t-n-́---e---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-à-rai-luнy-tât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
(Aš) nieko neužuodžiu, kai / jei / turiu slogą / sloguoju. ผ--/ ดิ-ั--ไ--ไ-้---่-อะไร----ตอน-ี- ผม - ด---น--ป---วัด ผม / ด-ฉ-น ไม-ได-กล--นอะไรเลย ตอนท-- ผม / ด-ฉ-น เป-นหว-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ก-ิ-น-ะ-ร-ล- ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ห-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนที่ ผม / ดิฉัน เป็นหวัด 0
p-̌m-d------̌n-mâ----̂--g--̀n-à---i--u---dh----t-̂--p-̌m-d---c---n--h-n----t po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-gli-n-a--rai-luнy-dhawn-te-e-po-m-di--cha-n-bhen-wa-t p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---l-̀---̀-r-i-l-н---h-w---e-e-p-̌---i---h-̌---h-n-w-̀- ------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-glìn-à-rai-luнy-dhawn-têe-pǒm-dì-chǎn-bhen-wàt
(Mes) važiuosime taksi, jei lis. เร--ะนั่--ท็กซี--ถ้--นตก เราจะน--งแท-กซ-- ถ-าฝนตก เ-า-ะ-ั-ง-ท-ก-ี- ถ-า-น-ก ------------------------ เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก 0
r-o-ja-----n--tæ-k-s----t----ǒn--h--k rao-ja--na-ng-tæ-k-se-e-ta--fo-n-dho-k r-o-j-̀-n-̂-g-t-́---e-e-t-̂-f-̌---h-̀- -------------------------------------- rao-jà-nâng-tǽk-sêe-tâ-fǒn-dhòk
(Mes) keliausime aplink pasaulį, jei laimėsime loterijoje. เ-า--เ-ิน---ร---ลก -้า-ร-------ตตารี่ เราจะเด-นทางรอบโลก ถ-าเราถ-กล-อตตาร-- เ-า-ะ-ด-น-า-ร-บ-ล- ถ-า-ร-ถ-ก-็-ต-า-ี- ------------------------------------- เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกล็อตตารี่ 0
r---j-̀-d------ang--âw---o---t----a----̀----a------a----e rao-ja--der-n-tang-ra-wp-lo-k-ta--rao-to-ok-la-wt-dha-re-e r-o-j-̀-d-r-n-t-n---a-w---o-k-t-̂-r-o-t-̀-k-l-́-t-d-a-r-̂- ---------------------------------------------------------- rao-jà-der̶n-tang-râwp-lôk-tâ-rao-tòok-láwt-dha-rêe
(Mes) pradėsim valgyti, jei jis greit nepareis. ถ-าอ-ก-ดี๋-วเ--ยังไม-มา-เร-จ---ิ่------าว ถ-าอ-กเด--ยวเขาย-งไม-มา เราจะเร--มทานข-าว ถ-า-ี-เ-ี-ย-เ-า-ั-ไ-่-า เ-า-ะ-ร-่-ท-น-้-ว ----------------------------------------- ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา เราจะเริ่มทานข้าว 0
t-̂-èek-de-e--k--o--an-----i-m----o------e-r----------o ta--e-ek-de-eo-ka-o-yang-ma-i-ma-rao-ja--re-r-m-tan-ka-o t-̂-e-e---e-e---a-o-y-n---a-i-m---a---a---e-r-m-t-n-k-̂- -------------------------------------------------------- tâ-èek-děeo-kǎo-yang-mâi-ma-rao-jà-rêr̶m-tan-kâo

Europos Sąjungos kalbos

Šiandien Europos Sąjungai priklauso daugiau nei 25 šalys. Ateityje jų bus dar daugiau. Nauja šalis paprastai reiškia ir naują kalbą. Šiuo metu ES kalbama daugiau nei 20 skirtingų kalbų. Visos ES kalbos yra lygios. Jų įvairovė tiesiog stebinanti. Vis dėlto tai gali kelti problemų. Skeptikai mano, kad tokia kalbų įvairovė tampa ES kliūtimi. Ji trukdo efektyviam bendradarbiavimui. Todėl daugelis mano, kad reiktų vienos bendros kalbos. Visos šalys turėtų mokėti bendrauti ta kalba. Tačiau tai nėra lengva. Jokia kalba negali būti paskelbta viena oficialia kalba. Kitos šalys jaustųsi nuskriaustos. O Europoje nėra vienos visiškai neutralios kalbos... Tokia dirbtinė kalba kaip esperanto irgi nepadėtų. Kadangi kalboje visada atsispindi šalies kultūra. O jokia šalis nenorės atsisakyti kalbos. Kalboje išsaugoma dalis identiteto. Kalbos politika yra svarbi ES politikos dalis. Netgi egzistuoja už daugiakalbystę atsakingas komisijos narys. ES turi daugiausiai vertėjų visame pasaulyje. Apie 3500 žmonių dirba tam, kad būtų įmanomos ES sutartys. Nepaisant to, ne visi dokumentai ir ne visada gali būti išversti. Tai užimtų pernelyg daug laiko ir kainuotų per daug pinigų. Daugelis dokumentų yra verčiami tik į kelias kalbas. Kalbų gausa yra vienas didžiausių ES iššūkių. Europa turėtų būti vieninga neprarasdama daugybės savo identitetų!